Pháp Niệm Phật Có 22 Điều Lợi

Thiện Đạo Đại Sư

01. Diệc trừ tội chướng sâu nặng
02. Ánh Sáng Nhiếp Thọ
03. Phật A Di Đà Hộ Niệm
04. Bồ Tát thầm gia bị
05. Chư Phật bảo hộ
06. Bát bộ phòng vệ
07. Báo vật công đức tích tụ
08. Đa văn trí tuệ
09. Không thối chuyển nơi Bồ Đề
10. Thấy Phật A Di Đà
11. Cảm Thánh chúng đều tiếp rước
12. Từ quan chiếu rọi
13. Bạn lành Thánh chúng đồng khen ngợi
14. Bạn lành Thánh chúng đồng tiếp rước
15. Thần thông bay trên hư không
16. Sắc thân thù thắng
17. Mạn sống lâu dài
18. Được sanh nơi thù thắng
19. Tận mắt gặp Thánh chúng
20. Chứng ngộ vô sanh Pháp nhẩn
21. Trải qua phụng sự chụi và được Phật thọ ký
22. Trở về cỏi nước mình được Đà La Ni