Thập Thiện Tâm
Mười Điều Thiện Xuất Phát Từ Tâm

 

01. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại
02. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất nảo
03.  Đối với chánh Pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiết thân mạng
04.  Với tất cả Pháp sanh lòng thắng nhẩn, không chấp trước
05.  Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưởng cúng dường
06.  Tâm cầu chủng trí Phật, trong tất cả các thời không xao lảng
07.  Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng, cung kính, không khinh rẻ là thấp hèn
08.  Không xai đấm thế luận, đối với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định
09.  Tâm thanh tịnh tu các căn lành, không hề tạp nhiễm
10.  Đối với các Đức Như Lai xả lìa các tướng, khởi lòng tùy niệm.