Thập Ma

1. Uẩn ma: Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm món này hiệp thành thân tâm của ta, có sức che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng của ta .  “Hưởng thụ không muốn tu”.

2. Phiền não ma: Các mối phiền não, tham lam, hờn giận, ngu si, chẳng hiểu sự và lý, che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

3. Nghiệp ma: Cái ác nghiệp của ta tạo ra bởi các sự ác bằng thân, ngữ, ý, che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

4. Tâm ma: Tấm lòng tự cao, ngã mạn, khinh mạn, che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

5. Tử ma: Thọ mạng của ta có hạn, cái chết đến ngăn trở việc tu hành, phá hoại nhà tu hành, phá hoại huệ mạng.

6. Thiên ma: Vị ma vương cảnh trời thứ sáu, cõi dục giới với chúng ma của ngài dùng vô số phương thế mà phá hại nhà tu hành.

7. Thiện căn ma: Vì chấp trước rằng mình có căn lành, phước đức, nên chẳng tăng trưởng việc tu hành, sự ấy che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

8. Tam muội ma: Nhà tu học ham giữ lấy pháp Thiền định mà mình đã được, chẳng cầu tinh tấn thêm, cảnh ấy che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

9. Thiện trí thức ma: Bậc thông hiểu đạo lý mà tham tiếc cái pháp, chẳng mở mang, chẳng chỉ dạy cho người, bậc ấy che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.

10. Bồ đề pháp trí ma: Đối với pháp bồ đề khởi sanh trí huệ, nhưng còn chấp trước, tức nhiên che lấp chánh đạo, phá hoại huệ mạng.