Y QUÁN KINH ĐẲNG MINH BAN CHU TAM MUỘI HÀNH ĐẠO VÃNG SINH TÁN

SỐ 1981

MỘT QUYỂN

Đời Đuờng, Thiện Đạo Đại Sư soạn.

 

Kính bạch tất cả Thiện tri thức cầu vãng sinh, hết sức tủi thẹn, Đức Thích-ca Như Lai thật là cha mẹ Từ bi dùng các thứ phương tiện phát khởi cho con tín tâm vô thượng. Lại nói các thứ phương tiện giáo môn không phải một, chỉ vì con là kiến chấp điên đảo phàm phu. Nếu ai hay y giáo mà tu hành thì môn môn đều thấy Phật được sinh Tịnh độ. Nếu thấy nghe có người làm thiện thì đem thiện trợ giúp, nếu thấy nghe có người hành giáo liền theo giáo mà khen, nếu nghe người nói hạnh thì y hạnh mà thuận, nếu nghe có người ngộ liền theo ngộ mà mừng. Ý gì như thế. Vì đồng xem Chư Phật là Thầy, xem pháp là mẹ sinh dưỡng cùng đồng, không ngoài thân tình, không được khinh chê. Người khác có duyên giáo hạnh mà khen yếu pháp có duyên, tức là tự tướng phá hoại các pháp nhãn của Phật. Pháp nhãn đã mất thì đường chánh Bồ-đề không do đâu mà bước đến, cửa Tịnh độ sao được vào. Bèn than rằng mù đui tín nghiệp càng chạy càng lọt hầm sâu, mặc tình lửa tham sân đốt cháy mình, đốt cháy người khác, mãi đắm chìm trong biển vô minh không bao giờ gặp được phao nổi. Kẻ hành giả tất phải đối với tất cả Phàm Thánh mà thường khởi tâm khen thuận, không sinh ghen hờn phải quấy. Vì sao thế, vì phải luôn tự đề phòng thân khẩu ý nghiệp, sợ e nghiệp bất thiện khởi lên thì lại bị trôi giạt như trước không khác. Nếu mình người hay giữ được tam nghiệp khiến luôn Thanh tịnh, tức là Chánh nhân sinh nước Phật ấy.

Hỏi: Đạo tam nghiệp đã Thanh tịnh tức là nhân sinh Tịnh độ chăng. Làm thế nào để nghiệp được gọi là Thanh tịnh?

Đáp: Tất cả pháp bất thiện từ thân khẩu ý của mình và người đều đoạn dứt không làm thì gọi là Thanh tịnh. Thân khẩu ý của mình và người đều tương ưng với thiện mà khởi lên rồi tâm tùy hỷ. Chư Phật Bồ-tát tùy hỷ, ta cũng tùy hỷ như thế. Đem thiện căn này mà Hồi hướng sinh Tịnh độ, nên gọi là Chánh nhân. Lại muốn sinh Tịnh độ thì cần phải khuyên mình khuyên người rộng khen Tịnh độ, việc trang nghiêm hai báo y chánh cũng nên biết. Việc nguyên do vào Tịnh độ cùng gốc ngọn ra khỏi Ta-bà kẻ có trí cũng nên biết.

Lại hỏi: Vui Ban-chu Tam-muội là nghĩa gì? Tiếng Phạm gọi Ban-chu, Hán dịch là Thường hành đạo, hoặc bảy ngày, bốn mươi chín ngày thân làm không gián đoạn, nói chung tam nghiệp không gián đoạn thì gọi là Ban-chu. Lại nói Tam-muội cũng là tiếng Ấn Độ, Hán dịch là Định. Do tam nghiệp trước không gián đoạn mà tâm cảm được Phật cảnh hiện tiền. Chính khi cảnh hiện thì thân tâm đều vui nên gọi là vui, cũng gọi là Lập, nhất định sẽ thấy được Chư Phật. Nên biết.

-Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Ba cõi sáu đạo khổ khó dừng (vui vô cùng)
Nhiều kiếp đến nay luôn chìm đắm (nguyện vãng sinh)
Đến nơi chỉ nghe tiếng sinh tử (vui vô cùng)
Thích-ca Như Lai cõi Chân báo (nguyện vãng sinh)
Thanh tịnh trang nghiêm không gì hơn (vui vô cùng)
Vì độ Ta-bà phần hóa nhập (nguyện vãng sinh)
Tám tướng thành Phật độ chúng sinh (vui vô cùng)
Hoặc nói nhân thiên pháp nhị thừa (nguyện vãng sinh)
Hoặc nói Bồ-tát nhân Niết-bàn (vui vô cùng)
Hoặc Tiệm hoặc Đốn nói không hữu (nguyện vãng sinh)
Nhân pháp hai chướng đều diệt trừ (vui vô cùng)
Người căn tánh lợi đều được ích (nguyện vãng sinh)
Độn căn không trí khó khai ngộ (vui vô cùng)
Trong kinh Anh Lạc nói Tiệm giáo (nguyện vãng sinh)
Muôn kiếp tu công chứng Bất thoái (vui vô cùng)
Quán kinh, kinh Di-đà đều nói (nguyện vãng sinh)
Tức là Đốn giáo Bồ-tát Tạng (vui vô cùng)
Một ngày bảy ngày chuyên niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Mạng chung phút chốc sinh An lạc (vui vô cùng)
Khi vào nước Niết-bàn Di-đà (nguyện vãng sinh)
Liền được Bất thoái chứng Vô sinh (vui vô cùng)
Muôn kiếp tu công thật khó nối (nguyện vãng sinh)
Một lúc phiền não trăm ngàn khoảng (vui vô cùng)
Nếu đợi Ta-bà chứng Pháp nhẫn (nguyện vãng sinh)
Sáu đạo hằng sa kiếp chưa hẹn (vui vô cùng)
Tham sân tức là nghiệp luân hồi (nguyện vãng sinh)
Phiền não há là nhân vô sinh (vui vô cùng)
Nghiệm đây tham sân khổ lửa đốt (nguyện vãng sinh)
Chẳng bằng chạy vào nước Di-đà (vui vô cùng)
Di-đà nhân địa khi phát tâm (nguyện vãng sinh)
Bỏ nhanh ngôi vua cầu Bồ-đề (vui vô cùng)
Chỗ Phật Nhiên Vương cạo râu tóc (nguyện vãng sinh)
Xuất gia tu đạo tên Pháp Tạng (vui vô cùng)
Bốn mươi tám nguyện nhân đây phát (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi thệ nguyện vì chúng sinh (vui vô cùng)
Các báu trang nghiêm gọi Cực lạc (nguyện vãng sinh)
Rộng lớn bằng phẳng không hạn lượng (vui vô cùng)
Ta được Bồ-đề an tâm ngồi (nguyện vãng sinh)
Suốt cả đời sau độ chúng sinh (vui vô cùng)
Thân tướng sáng suốt chiếu liên tục (nguyện vãng sinh)
Chiếu tìm người niệm Phật vãng sinh (vui vô cùng)
Muốn so mười phương các nước Phật (nguyện vãng sinh)
Cực lạc an thân thật là tinh (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Thích-ca Như Lai bi ý sâu (vui vô cùng)
Bổn sư Thích-ca tu khắp hạnh (nguyện vãng sinh)
Nhiều đời nhiều kiếp độ chúng sinh (vui vô cùng)
Tất cả Như Lai bày phương tiện (nguyện vãng sinh)
Cũng đồng ngày nay Đức Thích-ca (vui vô cùng)
Tùy cơ nói pháp đều được ích (nguyện vãng sinh)
Đều được ngộ giải vào chân môn (vui vô cùng)
Môn môn chẳng đồng tám vạn bốn (nguyện vãng sinh)
Vì diệt vô minh quả nghiệp nhân (vui vô cùng)
Kiếm báu tức là hiệu Di-đà (nguyện vãng sinh)
Một tiếng xưng niệm tội đều trừ (vui vô cùng)
Thích-ca Như Lai khi nhân địa (nguyện vãng sinh)
Bỏ nhanh thân tài cầu Diệu pháp (vui vô cùng)
Kiếp nhỏ kiếp lớn kiếp dài lâu (nguyện vãng sinh)
Tùy thuận lời Phật thề tu hành (vui vô cùng)
Trong mỗi niệm niệm làm Lục độ (nguyện vãng sinh)
Từ Bi Hỷ Xả độ chúng sinh (vui vô cùng)
Tam nghiệp chuyên tu không gián đoạn (nguyện vãng sinh)
Thề là Bồ-đề Vô thượng tôn (vui vô cùng)
Chứng được Bồ-đề quả vô thượng (nguyện vãng sinh)
Phân thân trăm ức độ chúng sinh (vui vô cùng)
Một âm diễn nói tùy cơ ngộ (nguyện vãng sinh)
Ai nấy tùy ngộ đến chân nguyên (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Tùy thuận giáo Thích-ca Như Lai (vui vô cùng)
Phật giáo nhiều môn tám vạn bốn (nguyện vãng sinh)
Chính vì chúng sinh cơ chẳng đồng (vui vô cùng)
Muốn tìm an thân phải trụ xứ (nguyện vãng sinh)
Trước cầu yếu hạnh vào chân môn (vui vô cùng)
Môn môn chẳng đồng gọi Tiệm giáo (nguyện vãng sinh)
Muôn kiếp khổ hạnh chứng vô sinh (vui vô cùng)
Đến chết làm hẹn chuyên niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Lâm chung phút chốc Phật đến đón (vui vô cùng)
Trong một bữa ăn còn gián cách (nguyện vãng sinh)
Cớ sao muôn kiếp chẳng tham sân (vui vô cùng)
Tham sân chướng nhận đường trời người (nguyện vãng sinh)
Ba ác bốn được an thân (vui vô cùng)
Muốn đến nước An dưỡng Di-đà (nguyện vãng sinh)
Niệm Phật giới hạnh cần Hồi hướng (vui vô cùng)
Giới hạnh chuyên tinh Chư Phật khen (nguyện vãng sinh)
Lâm chung hoa tòa tự nhiên đón (vui vô cùng)
Trong khoảng một niệm vào Phật hội (nguyện vãng sinh)
Ba cõi sáu đạo dứt tên gọi (vui vô cùng)
Ba minh sáu thông đều tự tại (nguyện vãng sinh)
Mạng chung bất thoái, chứng vô vi (vui vô cùng)
Bốn thứ oai nghi thường thấy Phật (nguyện vãng sinh)
Tay mang hương hoa thường cúng dường (vui vô cùng)
Một niệm một thời tùy chúng nghe (nguyện vãng sinh)
Trăm ngàn Tam-muội tự nhiên thành (vui vô cùng)
Tất cả mọi lúc thường nhập định (nguyện vãng sinh)
Định lý nghe kinh đều được ngộ (vui vô cùng)
Trăm báu trang nghiêm tùy niệm hiện (nguyện vãng sinh)
Nhiều kiếp cúng dường báo Từ ân (vui vô cùng)
Vi trần nghiệp cũ tùy trí diệt (nguyện vãng sinh)
Bất giác chuyển vào Chân như môn (vui vô cùng)
Đại tiểu tăng-kỳ hằng sa kiếp (nguyện vãng sinh)
Cũng chỉ như khoảnh khắc mà thôi (vui vô cùng)
Như thế tiêu dao chốn khoái lạc (nguyện vãng sinh)
Còn tham việc gì chẳng cầu sinh (vui vô cùng)
Nếu có ngàn năm chịu năm dục (nguyện vãng sinh)
Tăng lớn nhân duyên khổ địa ngục (vui vô cùng)
Tham sân mười ác tiếp tục khởi (nguyện vãng sinh)
Há là nhân giải thoát Niết-bàn (vui vô cùng)
Chẳng sợ tam đồ tạo các tội (nguyện vãng sinh)
Phá diệt Tam bảo mãi trầm luân (vui vô cùng)
Chẳng hiếu cha mẹ chửi quyến thuộc (nguyện vãng sinh)
Địa ngục nhốt thân vô hạn kỳ (vui vô cùng)
Nhiều kiếp đến nay chìm biển khổ (nguyện vãng sinh)
Tây phương pháp yếu chưa từng nghe (vui vô cùng)
Tuy được thân người có nhiều chướng (nguyện vãng sinh)
Chẳng chịu Phật hóa lại sinh nghi (vui vô cùng)
Sáu phương Như Lai rất Từ bi (nguyện vãng sinh)
Đồng tâm đồng khuyên vãng Tây phương (vui vô cùng)
Định lâu đi xa chẳng kể ngày (nguyện vãng sinh)
Niệm Phật tức đạo không công phu (vui vô cùng)
Người như thế này khó hóa độ (nguyện vãng sinh)
Vô minh ngập sâu lại ngủ hoài (vui vô cùng)
Chuyên đọc Di-đà pháp Quán kinh (nguyện vãng sinh)
Văn văn cú cú nói Tây phương (vui vô cùng)
Trên đất tràng báu vô số ức (nguyện vãng sinh)
Phương lăng đầy đủ thật sáng ngời (vui vô cùng)
Trăm ức bảo châu sáng rực rỡ (nguyện vãng sinh)
Thảy đều biến hiện việc lạ lùng (vui vô cùng)
Trên đất chiếu các báu trang nghiêm (nguyện vãng sinh)
Nhiều sắc hơn trăm ngàn mặt trời (vui vô cùng)
Thân mình sáng rỡ sắc vàng tía nguyện vãng sinh)
Chân đi đất báu từ từ bước (vui vô cùng)
Được đất vô sinh nước báu này (nguyện vãng sinh)
Đều là ân Di-đà nguyện lực (vui vô cùng)
Tất cả mọi lúc nghe Diệu pháp (nguyện vãng sinh)
Phiền não tội chướng đều không khởi (vui vô cùng)
Bồ-tát tri thức là đồng học (nguyện vãng sinh)
Cùng dắt tay nhau vào Bảo đường (vui vô cùng)
Trong khoảng niệm niệm được pháp lạc (nguyện vãng sinh)
Phút chốc ngộ được trăm ngàn môn (vui vô cùng)
Đại chúng đồng lòng chán cõi này (nguyện vãng sinh)
Nhờ nguyện lực Phật thấy Di-đà (vui vô cùng)
Chợt mà suy lường tâm đau đớn (nguyện vãng sinh)
Đến vô cùng kiếp uổng mệt nhọc (vui vô cùng)
Tự mừng thân này nghe Tịnh độ (nguyện vãng sinh)
Chẳng tiếc thân mạng đến Tây phương (vui vô cùng)
Tây phương khoái lạc chốn vô vi (nguyện vãng sinh)
Trên trời nhân gian không sánh được (vui vô cùng)
Vượt hơn sáu trời ức vạn lần (nguyện vãng sinh)
Chẳng bằng một tướng người Tây phương (vui vô cùng)
Ba mươi hai tướng đều tự tại (nguyện vãng sinh)
Thân sáng khắp chiếu mười phương cõi (vui vô cùng)
Từ vua chúa đời đến sáu trời (nguyện vãng sinh)
Âm nhạc tốt nhất hơn ức vạn (vui vô cùng)
Rừng báu nước Phật cành chạm nhau (nguyện vãng sinh)
Âm nhạc sáu trời chẳng bằng một (vui vô cùng)
Theo lúc cúng dường hương bay khắp (nguyện vãng sinh)
Cây rung hoa rung trên đất báu (vui vô cùng)
Cây báu hoa bay rảy nước đức (nguyện vãng sinh)
Đồng tử lấy hoa để làm thuyền (vui vô cùng)
Ngồi thuyền vào thẳng hội Liên hoa (nguyện vãng sinh)
Hóa Phật Bồ-tát cho áo mặc (vui vô cùng)
Đều cầm hương hoa đứng trước Phật (nguyện vãng sinh)
Từ từ tung rải biến thành mây (vui vô cùng)
Mây báu trang nghiêm thành lọng báu (nguyện vãng sinh)
Liền cho quả báu dạy khiến ăn (vui vô cùng)
Gặp được vãng sinh Thiện tri thức (nguyện vãng sinh)
Được nghe Tịnh độ tên Di-đà (vui vô cùng)
Nhân Phật nguyện lực cùng gặp nhau (nguyện vãng sinh)
Thường ở nước này không trở về (vui vô cùng)
Pháp lữ dắt tay vào rừng xem (nguyện vãng sinh)
Dưới chân sáng rỡ hơn nhật nguyệt (vui vô cùng)
Bồ-tát chúng hội vô cùng tận (nguyện vãng sinh)
Ai nấy mình sáng cùng chiếu nhau (vui vô cùng)
Người mới hóa sinh sắc vàng ròng (nguyện vãng sinh)
Cùng với đại chúng không khác nhau (vui vô cùng)
Hoặc cùng chúng ngồi trong lầu báu (nguyện vãng sinh)
Đại chúng thấy rồi đều vui mừng (vui vô cùng)
Các thứ trang nghiêm không biết hết (nguyện vãng sinh)
Trong ngoài nhìn nhau không chướng ngại (vui vô cùng)
Dừng chân phút chốc được pháp lạc (nguyện vãng sinh)
Tam-muội vô sinh tự nhiên ngộ (vui vô cùng)
Trên đất các vật báu trang nghiêm (nguyện vãng sinh)
Tạp sắc xen nhau trăm ngàn vạn (vui vô cùng)
Tòa báu đài hoa khắp nơi nơi (nguyện vãng sinh)
Tùy tâm thọ dụng sáng chiếu đến (vui vô cùng)
Trăm ngàn đồng tử chúng Bồ-tát (nguyện vãng sinh)
Đều mang hương hoa đến xem ao (vui vô cùng)
Hoặc ngồi hoặc đứng bên bờ ao (nguyện vãng sinh)
Có người tìm thềm vào ao báu (vui vô cùng)
Hoặc đứng trên cát hoặc đến gối (nguyện vãng sinh)
Hoặc đến hông, đầu hoặc tưới rót (vui vô cùng)
Hoặc cầm hoa vàng trăm lá báu (nguyện vãng sinh)
Trao cho người trên bờ đứng xem (vui vô cùng)
Nhận được hương hoa ngàn vạn thứ (nguyện vãng sinh)
Liền rải trên đại hội Di-đà (vui vô cùng)
Hoa được tung rải biến thành lọng (nguyện vãng sinh)
Tự nhiên âm nhạc trỗi ngàn lớp (vui vô cùng)
Chim báu liền tiếng trỗi âm nhạc (nguyện vãng sinh)
Ai thấy được đều khởi bi tâm (vui vô cùng)
Con nay đến với nguyện lực Phật (nguyện vãng sinh)
Đồng duyên đồng hành lúc nào đến (vui vô cùng)
Khắp nguyện Diêm-phù các tri thức (nguyện vãng sinh)
Đồng hạnh giúp nhau nguyện chẳng lui (vui vô cùng)
Chuyên tụng Di-đà và Quán kinh (nguyện vãng sinh)
Lễ Phật quán sát đều Hồi hướng (vui vô cùng)
Liên tục làm trong tất cả thời khắc (nguyện vãng sinh)
Lấy chết làm mức chuyên lại chuyên (vui vô cùng)
Khi đến Di-đà nước An dưỡng (nguyện vãng sinh)
Rốt ráo tiêu dao tức Niết-bàn (vui vô cùng)
Niết-bàn trang nghiêm đầy khắp chốn (nguyện vãng sinh)
Thấy sắc nghe hương tội chướng trừ (vui vô cùng)
Bay nhảy không trung hóa thần biến (nguyện vãng sinh)
Khen ngợi Tịnh độ bất tư nghì (vui vô cùng)
Hoặc tung hoa hương cúng dường Phật (nguyện vãng sinh)
Báo Phật Từ ân tâm vô tận (vui vô cùng)
Chẳng nhân sức Thích-ca Như Lai (nguyện vãng sinh)
Di-đà Tịnh độ nếu được nghe (vui vô cùng)
Chúng sinh chướng hết nghe đều vui (nguyện vãng sinh)
Dứt nhanh các ác cầu vãng sinh (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Thệ nguyện đời này thuận lời Phật (vui vô cùng)
Đi đứng ngồi nằm chuyên niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Tất cả thiện nghiệp đều Hồi hướng (vui vô cùng)
Trong mỗi niệm niệm thường sám hối (nguyện vãng sinh)
Trọn thời liền lên đài Kim cang (vui vô cùng)
Trong tất cả lúc lễ Tây phương (nguyện vãng sinh)
Biểu lộ Phàm Thánh tâm trông nhau (vui vô cùng)
Phật biết tâm chúng sinh tạp loạn (nguyện vãng sinh)
Riêng dạy chánh niệm ở Tây phương (vui vô cùng)
Chẳng biết nước Di-đà xa gần (nguyện vãng sinh)
Phật đạo vượt hơn mười vạn ức (vui vô cùng)
Đường dặm tuy xa chân chẳng đến (nguyện vãng sinh)
Chỉ trong tích tắc vào ao báu (vui vô cùng)
Chỉ hận chúng sinh nghi chẳng nghi (nguyện vãng sinh)
Tịnh độ đối mặt chẳng ngang hướng (vui vô cùng)
Chớ luận Di-đà nhiếp chẳng nhiếp (nguyện vãng sinh)
Ý ở chuyên niệm hồi chẳng hồi (vui vô cùng)
Chỉ khiến hồi tâm quyết định hướng (nguyện vãng sinh)
Lâm chung hoa lọng tự đến đón (vui vô cùng)
Theo Phật ngồi hoa vào nước báu (nguyện vãng sinh)
Thấy các đại chúng ngộ vô sinh (vui vô cùng)
Mỗi mỗi lầu báu tùy ý vào (nguyện vãng sinh)
Trong ngoài trang nghiêm không thể biết (vui vô cùng)
Chim nói tiếng Phật và Bồ-tát (nguyện vãng sinh)
Đồng tử vui mừng biến thần thông (vui vô cùng)
Vì con Ta-bà được sinh đến (nguyện vãng sinh)
Các thứ cúng dường khiến vui mừng (vui vô cùng)
Phật cùng người sinh nhìn thấy nhau (nguyện vãng sinh)
Đến nơi chỉ là bất tư nghì (vui vô cùng)
Mặt đất hư không đầy Thánh nhân (nguyện vãng sinh)
Lưới giăng châu báu tự nhiên che (vui vô cùng)
Gió nhẹ thổi động ra tiếng lạ (nguyện vãng sinh)
Trong tiếng đều nói pháp vô vi (vui vô cùng)
Thấy cây nghe sóng thành pháp nhẫn (nguyện vãng sinh)
Đồng tử cầm hoa vây quanh khen (vui vô cùng)
Đứng hầu Di-đà nghe nói pháp (nguyện vãng sinh)
Ham ưa pháp lạc vượt thời kiếp (vui vô cùng)
Theo về bổn quốc các Bồ-tát (nguyện vãng sinh)
Đều là vô vi cõi Niết-bàn (vui vô cùng)
Một cõi nước Phật đều nghe pháp (nguyện vãng sinh)
Du lịch phương khác tu cúng dường (vui vô cùng)
Muốn một bữa ăn vượt ngàn kiếp (nguyện vãng sinh)
Nhớ ta Ta-bà người đồng hành (vui vô cùng)
Đại địa vi trần còn có số (nguyện vãng sinh)
Mười phương nước Phật vô cùng tận (vui vô cùng)
Mỗi mỗi cõi Phật đều nghiêm tịnh (nguyện vãng sinh)
Cũng như Cực lạc không gì khác (vui vô cùng)
Tất cả Như Lai thấy vui mừng (nguyện vãng sinh)
Bồ-tát Thánh chúng sắp dạo xem (vui vô cùng)
Có các trang nghiêm như Cực lạc (nguyện vãng sinh)
Biến hóa thần thông không chướng ngại (vui vô cùng)
Mặt đất hư không tiếng đầy khắp (nguyện vãng sinh)
Nghe được âm vang đều được ngộ (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Nối tiếp niệm Phật báo ân Thầy (vui vô cùng)
Tuy bỏ tiền tài tạo công đức (nguyện vãng sinh)
Chẳng bằng trì giới đoạn tham sân (vui vô cùng)
Khắp kỉnh chúng sinh thường niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Công đức mình người đều Hồi hướng (vui vô cùng)
An định tâm ý sinh An lạc (nguyện vãng sinh)
Riêng vượt ba cõi thoát lồng phiền (vui vô cùng)
Lâm chung thấy Phật hoa đài đến (nguyện vãng sinh)
Phút chốc liền vào hội ao báu (vui vô cùng)
Đại chúng hoa sen đều hoan hỷ (nguyện vãng sinh)
Liền cho áo trời tùy ý mặc (vui vô cùng)
Bồ-tát Thanh văn sắp thấy Phật (nguyện vãng sinh)
Lễ Phật một lạy được vô sinh (vui vô cùng)
Di-đà bảo rằng các Phật tử (nguyện vãng sinh)
Cực lạc ra sao so ba cõi (vui vô cùng)
Người mới vãng sinh muốn báo ân (nguyện vãng sinh)
Chắp tay thổn thức chẳng nên lời (vui vô cùng)
Được khỏi Ta-bà trường kiếp khổ (nguyện vãng sinh)
Ngày nay thấy Phật, ơn Thích-ca (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Thuận theo lời Phật thấy Di-đà (vui vô cùng)
Khắp khuyên đồng sinh các tri thức (nguyện vãng sinh)
Đồng hành gần nhau chớ lìa nhau (vui vô cùng)
Cha mẹ vợ con trăm ngàn vạn (nguyện vãng sinh)
Không phải Bồ-đề tăng thượng duyên (vui vô cùng)
Niệm niệm tiếp nối vào ác đạo (nguyện vãng sinh)
Phân thân chịu báo chẳng biết nhau (vui vô cùng)
Hoặc loài heo dê trong lục súc (nguyện vãng sinh)
Mang lông đội sừng khi nào dứt (vui vô cùng)
Mừng được thân người nghe pháp yếu (nguyện vãng sinh)
Bỏ nhanh tha hương về bổn quốc (nguyện vãng sinh)
Cha con gặp nhau vô cùng vui (nguyện vãng sinh)
Bồ-tát Thanh văn cũng như thế (vui vô cùng)
Hoặc sắp dạo chơi vào rừng xem (nguyện vãng sinh)
Hoặc ngồi đài hoa vào lầu ngắm (vui vô cùng)
Xem thấy nước bảy báu Di-đà (nguyện vãng sinh)
Mặt đất hư không sáng chiếu nhau (vui vô cùng)
Liền làm thần thông khắp nước Phật (nguyện vãng sinh)
Nơi nơi cúng dường vô biên hội (vui vô cùng)
Mỗi mỗi đại hội tùy người vào (nguyện vãng sinh)
Vào chỗ chỉ nghe pháp bình đẳng (vui vô cùng)
Bốn thứ oai nghi thường ở định (nguyện vãng sinh)
Chẳng ra Tam-muội làm thần thông (vui vô cùng)
Mỗi mỗi thần thông đến hội Phật (nguyện vãng sinh)
Hội hội nghe pháp chứng vô sinh (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Cực lạc an thân thực là tinh (vui vô cùng)
Lầu vàng cột ngọc điện lưu ly (nguyện vãng sinh)
Bảo các trân châu trăm ngàn hàng (vui vô cùng)
Lớp lớp lưới giăng ánh chiếu nhau (nguyện vãng sinh)
Dây báu giao nhau treo chuông báu (vui vô cùng)
Ngày đêm gió thơm luôn lay động (nguyện vãng sinh)
Trong tiếng đều đọc tên Tam bảo (vui vô cùng)
Nước ấy chúng sinh tâm nhãn lanh (nguyện vãng sinh)
Nghe một ngộ giải trăm ngàn môn (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Nơi nơi an thân không bằng ấy (vui vô cùng)
Cùng các đồng tử dạo hư không (nguyện vãng sinh)
Tay tung hương hoa tâm cúng dường (vui vô cùng)
Thân sáng anh lạc cùng chiếu nhau (nguyện vãng sinh)
Tất cả trang nghiêm sáng cũng thế (vui vô cùng)
Hoặc tấu nhạc khí cúng dường Phật (nguyện vãng sinh)
Hóa Phật từ bi xa thọ ký (vui vô cùng)
Đồng sinh tri thức trăm ngàn vạn (nguyện vãng sinh)
Ngồi hoa vào thẳng hội hư không (vui vô cùng)
Hội hội chẳng đồng vô ức số (nguyện vãng sinh)
Đó đây qua nhau không chướng ngại (vui vô cùng)
Trong tất cả lúc thường nói pháp (nguyện vãng sinh)
Thấy nghe hoan hỷ tội đều trừ (vui vô cùng)
Phật cùng Thánh chúng thân vàng ròng (nguyện vãng sinh)
Sáng sáng chiếu nhau tâm biết nhau (vui vô cùng)
Tướng hảo trang nghiêm không gì khác (nguyện vãng sinh)
Đều là nguyện lực Di-đà thành (vui vô cùng)
Mặt đất hư không người đầy khắp (nguyện vãng sinh)
Thần thông chuyển biến tự nhiên biết (vui vô cùng)
Hoặc làm lầu hoa báu mây lọng (nguyện vãng sinh)
Hóa chim liền tiếng trỗi pháp âm (vui vô cùng)
Pháp âm quẩn quanh như mây họp (nguyện vãng sinh)
Nước ấy trời người nghe liền ngộ (vui vô cùng)
Một kiếp nhiều kiếp kiếp dài lâu (nguyện vãng sinh)
Chỉ nhận pháp lạc bất tư nghì (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Cực lạc trang nghiêm cửa đều mở (vui vô cùng)
Khắp nguyện kẻ có duyên đồng hành (nguyện vãng sinh)
Chuyên tâm vào thẳng không cần nghi (vui vô cùng)
Khi đến nước An dưỡng Di-đà (nguyện vãng sinh)
Nguyên là vương gia của pháp ta (vui vô cùng)
Huynh đệ nhân duyên chúng La-hán (nguyện vãng sinh)
Bồ-tát pháp lữ là tri thức (vui vô cùng)
Hoặc đi hoặc ngồi đều nghe pháp (nguyện vãng sinh)
Hoặc tới hoặc lui không chướng ngại (vui vô cùng)
Hoặc vào ao báu tưới thân đảnh (nguyện vãng sinh)
Hoặc ở đất khô trong cát báu (vui vô cùng)
Sóng vỗ nước phát ra diệu âm (nguyện vãng sinh)
Trong tiếng thuần nói pháp Từ bi (vui vô cùng)
Nước đức lắng trong ngàn vạn dặm (nguyện vãng sinh)
Cát báu ánh chiếu như không sâu (vui vô cùng)
Bốn bờ đều trang nghiêm bảy báu (nguyện vãng sinh)
Đáy trải cát vàng trăm ngàn sắc (vui vô cùng)
Các sắc chẳng đồng chiếu lấp lánh (nguyện vãng sinh)
Cây báu bay hoa rơi trong nước (vui vô cùng)
Cây cây che rủ như màn báu (nguyện vãng sinh)
Bao quanh ba mươi vạn do-tuần (vui vô cùng)
Rễ tua nhánh lá đều bảy báu (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi báu phóng vô số quang (vui vô cùng)
Gió nhẹ thổi lên khua chạm nhau (nguyện vãng sinh)
Âm nhạc sáu trời không thể sánh (vui vô cùng)
Hóa Phật Bồ-tát đông hằng sa (nguyện vãng sinh)
Ở dưới mỗi cây nghe tiếng chân (vui vô cùng)

-Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Một vào Bất thoái đến Bồ-đề (vui vô cùng)
Đất báu rộng bằng đầy các báu (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi báu phát ra ngàn sáng (vui vô cùng)
Mỗi mỗi sáng thành đài tòa báu (nguyện vãng sinh)
Sáng biến thành lầu trăm ngàn ức (vui vô cùng)
Hóa thiên đồng tử nhiều vô số (nguyện vãng sinh)
Đều là người niệm Phật vãng sinh (vui vô cùng)
Hoặc lên lầu báu ngồi tòa vui (nguyện vãng sinh)
Chẳng lo đói khát luôn vắng lặng (vui vô cùng)
Hoặc vào ánh sáng trăm điện báu (nguyện vãng sinh)
Chính gặp đại hội khen Di-đà (vui vô cùng)
Hoặc nói từ nay đến Phật quả (nguyện vãng sinh)
Nhiều kiếp khen Phật báo Từ ân (vui vô cùng)
Chẳng được sức hoằng thệ Di-đà (nguyện vãng sinh)
Đến kiếp nào mới thoát Ta-bà (vui vô cùng)
Mình đến rồi lại được pháp lạc (nguyện vãng sinh)
Rốt ráo chẳng nghe tiếng mười ác (vui vô cùng)
Mắt thấy Như Lai tai nghe pháp (nguyện vãng sinh)
Thân luôn theo Phật hỷ lại bi (vui vô cùng)
Nào hẹn ngày nay đến nước báu (nguyện vãng sinh)
Thật là sức Bổn sư Ta-bà (vui vô cùng)
Nếu không Bổn sư biết khen ngợi (nguyện vãng sinh)
Di-đà Tịnh độ làm sao vào? (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Được sinh Tịnh độ báo ân Thầy (vui vô cùng)
Khắp khuyên có duyên kẻ đạo tục (nguyện vãng sinh)
Hội là chuyên tâm làm Phật dạy (vui vô cùng)
Niệm Phật chuyên tâm tụng kinh Quán (nguyện vãng sinh)
Lễ tán trang nghiêm không tạp loạn (vui vô cùng)
Đi đứng ngồi nằm tâm liên tục (nguyện vãng sinh)
Cực lạc trang nghiêm tự nhiên thấy (vui vô cùng)
Hoặc tưởng hoặc quán trừ tội chướng (nguyện vãng sinh)
Đều là bổn nguyện lực Di-đà (vui vô cùng)
Nhờ Phật lực mà thành Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Tam-muội được thành tâm nhãn mở (vui vô cùng)
Cảnh giới Chư Phật vượt phàm phu (nguyện vãng sinh)
Chỉ biết thẹn khen ân Thích-ca (vui vô cùng)
Mười phương Như Lai đều khen chứng (nguyện vãng sinh)
Nói quyết chín phẩm được trở về (vui vô cùng)
Cha con gặp nhau vào đại hội (nguyện vãng sinh)
Liền hỏi sáu đạo việc khổ đau (vui vô cùng)
Hoặc có người được báo nhân thiên (nguyện vãng sinh)
Đói khát khốn khổ thể sinh ghẻ (vui vô cùng)
Khi ấy Di-đà và đại chúng (nguyện vãng sinh)
Nghe con nói khổ đều buồn thương (vui vô cùng)
Di-đà bảo rằng các Phật tử (nguyện vãng sinh)
Tự làm tự chịu chớ oán người (vui vô cùng)

-Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Thường ở nước báu dứt sầu lo (vui vô cùng)
Niết-bàn khoái lạc chốn vô vi (nguyện vãng sinh)
Tham sân nhà lửa chưa từng nghe (vui vô cùng)
Đài hoa trăm báu tùy ý ngồi (nguyện vãng sinh)
Thánh chúng chen ngồi đông vô số (vui vô cùng)
Đồng tử cúng dường vang tiếng khen (nguyện vãng sinh)
Chim hát liệng không trăm ngàn vòng (vui vô cùng)
Một ngồi một đứng trong khoảnh khắc (nguyện vãng sinh)
Vi trần nghiệp cũ đều trừ hết (vui vô cùng)
Hoặc tung thiên y che ao báu (nguyện vãng sinh)
Trên áo rải đầy hoa hương báu (vui vô cùng)
Thánh chúng kinh hành chân bước lên (nguyện vãng sinh)
Hoa áo chạm mình vui tam thiền (vui vô cùng)
Trong ngoài chiếu nhau như gương sáng (nguyện vãng sinh)
Trần lao hết sạch không khởi duyên (vui vô cùng)
Niệm niệm chỉ thêm Tam-muội tịnh (nguyện vãng sinh)
Vô lậu thần thông chân lại chân (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Phiền não dứt hẳn không liên can (vui vô cùng)
Hoặc có đất báu toàn lưu ly (nguyện vãng sinh)
Hoặc có đất báu vàng tía thành (vui vô cùng)
Hoặc có đất báu toàn vàng ròng (nguyện vãng sinh)
Hoặc có đất báu toàn pha lê (vui vô cùng)
Hoặc có đất trang nghiêm ngàn báu (nguyện vãng sinh)
Hoặc có đếm kể báu làm thành (vui vô cùng)
Các sắc các sắc chiếu sáng nhau (nguyện vãng sinh)
Mười phương người đến đều bước lên (vui vô cùng)
Đi đứng tới lui tiêu dao lạc (nguyện vãng sinh)
Chẳng lo quan sự chẳng buồn riêng (vui vô cùng)
Hoặc trăm hoặc ngàn làm thần biến (nguyện vãng sinh)
Hội hội cúng dường đều khắp cùng (vui vô cùng)
Hoặc làm mây thơm ngàn lọng báu (nguyện vãng sinh)
Tức trong mây này mưa hương hoa (vui vô cùng)
Các thứ trang nghiêm tùy niệm ra (nguyện vãng sinh)
Nơi đến đều hiện ra điềm lạ (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Lâm chung vào thẳng hội vô vi (vui vô cùng)
Cây báu rừng báu hàng đầy khắp (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi rừng cây rất trang nghiêm (vui vô cùng)
Rễ rễ đối nhau cành trông nhau (nguyện vãng sinh)
Cành cành đối nhau cùng vươn cao (vui vô cùng)
Đốt đốt bao quanh lá kế tiếp (nguyện vãng sinh)
Hoa hoa quả quả cùng đối nhau (vui vô cùng)
Sáng sáng lấp lánh nước mình người (nguyện vãng sinh)
Ánh sáng lung linh tùy sắc vật (vui vô cùng)
Ánh sáng biến hiện việc kỳ lạ (nguyện vãng sinh)
Tất cả nguyện lực Di-đà làm (vui vô cùng)
Rừng cây lớp lớp đường thềm báu (nguyện vãng sinh)
Tất cả cõi cõi lầu xen nhau (vui vô cùng)
Lớp lớp lưới giăng tấu nhạc trời (nguyện vãng sinh)
Người trong lầu cúng dường vô biên (vui vô cùng)

-Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Hình khô lâm chung hẹn trước Phật (vui vô cùng)
Bỗng lại suy lường khoái lạc kia (nguyện vãng sinh)
Người người có phần chẳng cần nghi (vui vô cùng)
Kim cang vô lậu đất trang nghiêm (nguyện vãng sinh)
Sáng rỡ chiếu nhau hơn ngàn mặt trời (vui vô cùng)
Di-đà nguyện lực đất trang nghiêm (nguyện vãng sinh)
Làm một hoa sen Đại bảo vương (vui vô cùng)
Lá lá xen nhau tám vạn tư (nguyện vãng sinh)
Một lá ma-ni trăm ngàn ức (vui vô cùng)
Mỗi mỗi ma ni sáng ngàn màu (nguyện vãng sinh)
Trên chiếu hư không biến thành lọng (vui vô cùng)
Tám vạn đài Kim cang khắp bày (nguyện vãng sinh)
Chân châu lưới báu che lồng hoa (vui vô cùng)
Bốn bên tràng phan treo xen nhau (nguyện vãng sinh)
Riêng bày thân công đức chân kim (vui vô cùng)
Một ngồi đài hoa chưa từng động (nguyện vãng sinh)
Suốt cả đời sau độ chúng sinh (vui vô cùng)
Khắp khuyên chúng sinh luôn nghĩ nhớ (nguyện vãng sinh)
Đi đứng ngồi nằm khiến tâm thấy (vui vô cùng)
Thân Phật viên mãn không trái nhau (nguyện vãng sinh)
Mười phương người đến đều đối mặt (vui vô cùng)
Đều nguyện chú tâm liên tục niệm (nguyện vãng sinh)
Liền hiện tâm nhãn trước có duyên (vui vô cùng)
Được thấy Tịnh độ việc hiếm lạ (nguyện vãng sinh)
Đều do sức Phật gia bị xa (vui vô cùng)
Quán Âm Thế Chí cùng ngồi hoa (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi trang nghiêm đều như Phật (vui vô cùng)
Bốn tràng phan báu đều giống nhau (nguyện vãng sinh)
Các lưới giăng báu không sai khác (vui vô cùng)
Ba hoa vượt hơn chỗ chúng ngồi (nguyện vãng sinh)
Ba thân ngồi nghiêm thật cao quý (vui vô cùng)
Chúng Bồ-tát bổn quốc tha phương (nguyện vãng sinh)
Trong mọi lúc vây quanh khen ngợi (vui vô cùng)
Như trần sa hội trong biển lớn (nguyện vãng sinh)
Chúng sinh sinh đến đều vào đó (vui vô cùng)
Không phải là nói liền sinh ấy (nguyện vãng sinh)
Hội ấy chuyên làm chẳng tiếc thân (vui vô cùng)
Lầu báu nhiều tầng không thợ làm (nguyện vãng sinh)
Phan báu cây rừng cũng đều thế (vui vô cùng)
Bờ ao bốn bên đều đầy đủ (nguyện vãng sinh)
Gióng nhẹ vi vu tấu nhạc trời (vui vô cùng)
Pháp âm rửa tâm vào chân lông (nguyện vãng sinh)
Liền ngộ hằng sa Tam-muội môn (vui vô cùng)
Mỗi mỗi trong ao hoa đầy khắp (nguyện vãng sinh)
Hoặc nở hoặc khép vô số người (vui vô cùng)
Hoặc ngồi hoặc đứng cùng mời gọi (nguyện vãng sinh)
Tranh lấy hương hoa cúng dường nhau (vui vô cùng)
Hoặc nói hoặc cười thân tâm vui (nguyện vãng sinh)
Lại nhớ Diêm-phù người đồng hành (vui vô cùng)
Đều phát thệ nguyện xa gia bị (nguyện vãng sinh)
Chuyên ở bất thoái, chẳng trở lại (vui vô cùng)
Một đến liền được vui thanh hư (nguyện vãng sinh)
Thanh hư tức là nhân Niết-bàn (vui vô cùng)
Biểu thị tâm ta luôn ức niệm (nguyện vãng sinh)
Đều giành nửa tòa cho người đến (vui vô cùng)
Đồng học theo nhau dạo pháp giới (nguyện vãng sinh)
Pháp giới tức là nước Như Lai (vui vô cùng)
Mỗi mỗi nước Phật hằng sa hội (nguyện vãng sinh)
Phân thân nghe pháp tu cúng dường (vui vô cùng)
Được nhờ Chư Phật chiếu từ quang (nguyện vãng sinh)
Rời đảnh thọ ký vào Vô sư (vui vô cùng)
Ý lạc phương khác trụ liền trụ (nguyện vãng sinh)
Nay muốn trở về liền trở về (vui vô cùng)
Hoặc ở hoặc về đều được ích (nguyện vãng sinh)
Bổn quốc tha phương cũng chẳng hai (vui vô cùng)
Đều là Niết-bàn pháp bình đẳng (nguyện vãng sinh)
Chư Phật trí tuệ cũng đồng thế (vui vô cùng)

-Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Đến nơi đều là Pháp vương gia (vui vô cùng)
Trải việc đã xong về An lạc (nguyện vãng sinh)
Chứng được vô lượng Đà-la-ni (vui vô cùng)
Cùng các Bồ-tát trần sa chúng (nguyện vãng sinh)
Đầy khắp hư không đến cúng dường (vui vô cùng)
Hoặc tung y hoa biến thành lọng (nguyện vãng sinh)
Hoặc tấu âm nhạc biến thành mây (vui vô cùng)
Biến hiện tràng phan vô số ức (nguyện vãng sinh)
Trong một bữa ăn đến An lạc (vui vô cùng)
Thánh chúng An lạc xa thấy nhau (nguyện vãng sinh)
Biết là phương khác người đồng hành (vui vô cùng)
Đều cầm bông hoa đón cúng dường (nguyện vãng sinh)
Liền dẫn vào thẳng hội Di-đà (vui vô cùng)
Bồ-tát phương khác đồng lễ Phật (nguyện vãng sinh)
Cầm hoa vây quanh trăm ngàn vòng (vui vô cùng)
Hoặc tung hương hoa tấu nhạc trời (nguyện vãng sinh)
Hoặc hiện thần thông khắp hư không (vui vô cùng)
Sáng sáng chiếu nhau cúng dường Phật (nguyện vãng sinh)
Khác miệng đồng thanh khen Cực lạc (vui vô cùng)
Di-đà đúng lúc động thân tướng (nguyện vãng sinh)
Sáng thân khắp chiếu mười phương nước (vui vô cùng)
Phóng ra thần quang sắc vô tận (nguyện vãng sinh)
Hồi quang chiếu lại hội Di-đà (vui vô cùng)
Chiếu xong sáng lại chui vào đảnh (nguyện vãng sinh)
Đại chúng đồng biết sáng thọ ký (vui vô cùng)
Thâu sáng chưa hết Di-đà cười (nguyện vãng sinh)
Khắp bảo đại chúng chuyên tâm nghe (vui vô cùng)
Ta nay trao người ký Bồ-đề (nguyện vãng sinh)
Chẳng lâu tương lai sẽ thành Phật (vui vô cùng)
Phương này phương khác hóa chúng sinh (nguyện vãng sinh)
Mừng được pháp hy hữu khó gặp (vui vô cùng)
Được khỏi Ta-bà nạn nhiều kiếp (nguyện vãng sinh)
Riêng nhờ tri thức ân Thích-ca (vui vô cùng)
Các thứ phương tiện khéo nghĩ suy (nguyện vãng sinh)
Chọn được hoằng thệ môn Di-đà (vui vô cùng)
Tất cả thiện nghiệp rồi sinh lợi (nguyện vãng sinh)
Chẳng bằng chuyên niệm hiệu Di-đà (vui vô cùng)
Niệm niệm xưng danh thường sám hối (nguyện vãng sinh)
Người hay niệm Phật Phật nhớ lại (vui vô cùng)
Phàm Thánh biết nhau cảnh chiếu nhau (nguyện vãng sinh)
Tức là chúng sinh duyên tăng thượng (vui vô cùng)
Không được tin nhận lời người khác (nguyện vãng sinh)
Chỉ cần tâm tịnh đây đều tịnh (vui vô cùng)
Nếu nói đây đồng nước Chư Phật (nguyện vãng sinh)
Nhân gì sáu đạo đồng sinh tử (vui vô cùng)
Gai góc bụi lùm đầy ba cõi (nguyện vãng sinh)
Núi sông đại địa đồng cao thấp (vui vô cùng)
Nước, đất, hư không tánh chúng sinh (nguyện vãng sinh)
Vô minh phiền não các tham sân (vui vô cùng)
Niệm niệm tham cầu tài sắc khổ (nguyện vãng sinh)
Nghiệp ái si cột chặt mọi người (vui vô cùng)
Diêm-la sai sứ bắt lôi đi (nguyện vãng sinh)
Ngục tốt ngưu đầu thôi thúc đánh (vui vô cùng)
Lửa dữ bốn bề đồng lúc dậy (nguyện vãng sinh)
Tùy nghiệp gió thổi rơi vào khổ (vui vô cùng)
Nê-lê lửa dữ ngoài bốn cửa (nguyện vãng sinh)
Cửa cửa tám vạn bốn ngàn từng (vui vô cùng)
Trong mỗi mỗi từng người đều đến (nguyện vãng sinh)
Hằng sa khổ cụ đầy trong ấy (vui vô cùng)
Trên thân tội nhân lửa phừng cháy (nguyện vãng sinh)
Xe bay dao kiếm ngang dọc vào (vui vô cùng)
Tất cả trong ngục bị khổ này (nguyện vãng sinh)
Lúc nào kiếp nào được ngừng nghỉ (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Tam đồ dứt hẳn nguyện không tên (vui vô cùng)
Bảy lớp thành sắt bảy lớp lưới (nguyện vãng sinh)
Lớp lớp trong thành rừng cây sắt (vui vô cùng)
Cây cây cành cành tám vạn tư (nguyện vãng sinh)
Lá lá quả hoa như xe kiếm (vui vô cùng)
Xe bay chém trên rồi xuống dưới (nguyện vãng sinh)
Vào đầu ra chân khổ khó lường (vui vô cùng)
Lớp lớp trên cửa tám vạn chảo (nguyện vãng sinh)
Nấu chảy đồng sắt nước như suối (vui vô cùng)
Sục sôi dâng trào cao tám vạn (nguyện vãng sinh)
Cách xa cửa ngoài ngàn do-tuần (vui vô cùng)
Bốn cửa bốn đường tội nhân vào (nguyện vãng sinh)
Cửa mở lửa nghiệp ra chào đón (vui vô cùng)
Nước sắt sôi sục chảy ngập gối (nguyện vãng sinh)
Đụng vào thì lửa liền phừng cháy (vui vô cùng)
Ngưu đầu ngục tốt la inh ỏi (nguyện vãng sinh)
Đại địa chấn động như sấm trời (vui vô cùng)
Tội nhân nghe tiếng lòng dạ xé (nguyện vãng sinh)
Trùng sắt chim sắt tranh cắn mổ (vui vô cùng)
Hoàn sắt dao kiếm trên bay xuống (nguyện vãng sinh)
Đồng sắt nấu chảy rót vào thân (vui vô cùng)
Cách cửa thành sắt bốn vạn dặm (nguyện vãng sinh)
Phải đi trong hàng không chỗ trốn (vui vô cùng)
Đi nhanh gió thổi như tên bắn (nguyện vãng sinh)
Phút chốc liền vào bảy lớp cửa (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chuyên tâm niệm Phật dứt tham sân (vui vô cùng)
Vào trong bảy lớp cửa sắt này (nguyện vãng sinh)
Lúc nào kiếp nào được trở về (vui vô cùng)
Tội nhân vào rồi cửa đều đóng (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi thân đầy không ngại nhau (vui vô cùng)
Một nằm trải lâu tám vạn kiếp (nguyện vãng sinh)
Đều do nhân duyên tội phá pháp (vui vô cùng)
Hủy báng Tam bảo hại người thiện (nguyện vãng sinh)
Cũng đọa vào địa ngục A-tỳ (vui vô cùng)
Đùa giỡn tạo tội nhiều kiếp chịu (nguyện vãng sinh)
Chẳng tiếc ý Phật lấy tình người (vui vô cùng)
Cẩn thận chớ phóng túng tam nghiệp (nguyện vãng sinh)
Nghiệp đạo rõ ràng chớ nên khinh (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Ngang suốt nghiệp đạo vào bốn phương (vui vô cùng)
Bảy lớp thành sắt ngoài cửa cửa (nguyện vãng sinh)
Rắn sắt ngóc đầu trên thành ra (vui vô cùng)
Lửa cháy, xe đao từ miệng ra (nguyện vãng sinh)
Cũng đều bay vào đầu tội nhân (vui vô cùng)
Chó sắt bảy mươi hai sừng thân đầy lông (nguyện vãng sinh)
Cũng mưa khói lửa trên thân người (vui vô cùng)
La-sát đâm xoa vào tâm nhãn (nguyện vãng sinh)
Đều do tâm nhãn đọa Nê-lê (vui vô cùng)
Trên đầu sắt nóng vô cùng khổ (nguyện vãng sinh)
Tội nhân hoặc nằm hoặc đi chạy (vui vô cùng)
Đại kiếp hết rồi thì mắt thấy (nguyện vãng sinh)
Ngoài cửa thành Đông suối rừng đẹp (vui vô cùng)
Tội nhân lúc ấy chạy về Đông (nguyện vãng sinh)
Đến gần muốn vào cửa lại đóng(vui vô cùng)
Như thế bốn cửa suốt nửa kiếp (nguyện vãng sinh)
Lưới sắt trói thân như rừng gai (vui vô cùng)
Trên có chim ưng ăn thịt người (nguyện vãng sinh)
Đất có chó đồng giành ăn thịt (vui vô cùng)
Mặt đất hư không chẳng chỗ trốn (nguyện vãng sinh)
Động thì khổ cụ lại sinh nhiều (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Nghe nói khổ này lòng tan nát (vui vô cùng)
Chẳng hiếu cha mẹ chửi Tam bảo (nguyện vãng sinh)
Trọn lúc ngục lửa tự đón nhau (vui vô cùng)
Hủy nhục sáu thân, phá Tịnh giới (nguyện vãng sinh)
Như thế cũng đọa vào Nê-lê (vui vô cùng)
Sát hại chúng sinh ăn thịt chúng (nguyện vãng sinh)
Vào thẳng Nê-lê trong đống lửa (vui vô cùng)
Thấy nghe phương tiện nơi phân giết (nguyện vãng sinh)
Như trước chịu khổ nào ít hơn (vui vô cùng)
Trộm cướp vật Tam bảo, chúng sinh (nguyện vãng sinh)
Một đọa Nê-lê không ngày ra (vui vô cùng)
Trộm cướp vật cha mẹ sáu thân (nguyện vãng sinh)
Cũng vào trong Nê-lê như thế (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chẳng tiếc thân, tài chuyên bố thí (vui vô cùng)
Ác nhiễm sư tăng hại tịnh hạnh (nguyện vãng sinh)
Nê-lê suốt kiếp chẳng ngày ra (vui vô cùng)
Tà nhiễm chúng sinh và quyến thuộc (nguyện vãng sinh)
Nhất định chịu khổ dài Nê-lê (vui vô cùng)
Nếu được thân người thì bị thiến (nguyện vãng sinh)
Sáu thân đồng ở như kẻ thù (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Nguyện dứt tà tâm tu Phạm hạnh (vui vô cùng)
Lừa dối Tam bảo các chúng sinh (nguyện vãng sinh)
Chết đọa Nê-lê không ngày ra (vui vô cùng)
Ác khẩu hai lưỡi tham, sân, mạn (nguyện vãng sinh)
Tám vạn địa ngục đều cùng khắp (vui vô cùng)
Luận nói lỗi Tam bảo, người khác (nguyện vãng sinh)
Chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi (vui vô cùng)
Khắp khuyên chúng sinh giữ tam nghiệp (nguyện vãng sinh)
Đi đứng ngồi nằm niệm Di-đà (vui vô cùng)
Trong mọi lúc lại nhớ địa ngục (nguyện vãng sinh)
Phát khởi tăng thượng tâm vãng sinh (vui vô cùng)
Thệ nguyện chẳng làm nghiệp ba đồ (nguyện vãng sinh)
Lạc báo trời người cũng vô tâm (vui vô cùng)
Bỗng nhớ địa ngục khổ trường kiếp (nguyện vãng sinh)
Chẳng bỏ phút chốc quên An lạc (vui vô cùng)
An lạc nước Phật đất vô vi (nguyện vãng sinh)
Rốt ráo an thân thật là tinh (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chỉ Phật một đạo riêng thanh nhàn (vui vô cùng)
Tịnh độ trang nghiêm mãi vô tận (nguyện vãng sinh)
Mười phương người vãng sinh vô cùng (vui vô cùng)
Ngàn kiếp vạn kiếp hằng sa kiếp (nguyện vãng sinh)
Tất cả người đi chẳng ngại gì (vui vô cùng)
Mười phương chúng sinh chưa từng giảm (nguyện vãng sinh)
Di-đà nước Phật cũng không tăng (vui vô cùng)
Di-đà nguyện lực tùy tâm lớn (nguyện vãng sinh)
Bốn thứ trang nghiêm đều khắp cùng (vui vô cùng)
Ba minh sáu thông thường tự tại (nguyện vãng sinh)
Khắp nhập vào tâm tưởng chúng sinh (vui vô cùng)
Thân Phật tướng hảo y tâm khởi (nguyện vãng sinh)
Tùy niệm liền hiện Phật vàng ròng (vui vô cùng)
Vàng ròng tức là tướng Di-đà (nguyện vãng sinh)
Hóa Phật viên quang hiện trước người (vui vô cùng)
Tướng hảo rất nhiều tám vạn tư (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi ánh sáng chiếu mười phương (vui vô cùng)
Chẳng bị duyên khác sáng khắp chiếu (nguyện vãng sinh)
Chỉ tìm người niệm Phật vãng sinh (vui vô cùng)
Muôn hạn Hồi hướng đều được vãng (nguyện vãng sinh)
Một hạnh niệm Phật rất là quý (vui vô cùng)
Hồi hướng tạp thiện e sức yếu (nguyện vãng sinh)
Không bằng niệm một ngày bảy ngày (vui vô cùng)
Khi mạng lâm chung Thánh chúng hiện (nguyện vãng sinh)
Liền ngồi đài hoa đến nước báu (vui vô cùng)
Thanh tịnh đại hải chúng vô sinh (nguyện vãng sinh)
Xa thấy người sinh đều hoan hỉ (vui vô cùng)
Quán Âm tướng hảo không khác Phật (nguyện vãng sinh)
Từ bi cứu khổ mạnh vô cùng (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chẳng trái Thầy dạy niệm Di-đà (vui vô cùng)
Cứu khổ tuy xa thế giới khác (nguyện vãng sinh)
Chúng sinh mau niệm đúng thời đến
Hoặc hiện tướng Thanh văn,
Bồ-tát Tùy duyên ưa thấy độ chúng sinh
Tâm bi cứu khổ vượt ba cõi
Từ tâm cho vui hẹn Niết-bàn (vui vô cùng)
Tùy theo chúng sinh thân có khác (nguyện vãng sinh)
Phân thân sáu đạo độ thời cơ (vui vô cùng)
Lễ niệm quán thân trừ tội chướng (nguyện vãng sinh)
Ngay đây phát nguyện rất Từ bi (vui vô cùng)
Trong tất cả thời duyên pháp giới (nguyện vãng sinh)
Nhiếp lấy sáu đạo mà hiện thân (vui vô cùng)
Mắt thấy tai nghe việc trong tâm (nguyện vãng sinh)
Tầm thinh cứu khổ trong thoáng chốc (vui vô cùng)
Mão trời hóa Phật cao ngàn dặm (nguyện vãng sinh)
Nghĩ báo Từ ân luôn đội đầu (vui vô cùng)
Giữa mày tướng lông sắc bảy báu (nguyện vãng sinh)
Sắc sắc tám vạn bốn ngàn sáng (vui vô cùng)
Sáng sáng hóa Phật chúng Bồ-tát (nguyện vãng sinh)
Biến khắp thần thông cõi Cực lạc (vui vô cùng)
Thân làm ánh sáng sắc vàng tía (nguyện vãng sinh)
Trong ngoài chiếu nhau như gương sáng (vui vô cùng)
Tất cả ánh sáng như anh lạc (nguyện vãng sinh)
Khắp thân treo đầy các ngọc báu (vui vô cùng)
Hai tay trang sức đủ màu hoa (nguyện vãng sinh)
Luôn đem tay này tiếp chúng sinh (vui vô cùng)
Giở chân ngàn xe in đất báu (nguyện vãng sinh)
Bước xuống hoa vàng đầy thế giới (vui vô cùng)
Bổn trụ tha phương nơi đi ngồi (nguyện vãng sinh)
Người gặp liền ngộ vô sinh nhẫn (vui vô cùng)
Địa tiền, địa thượng vốn không hai (nguyện vãng sinh)
Tùy căn lợi độn vượt hơn vị (vui vô cùng)
Trong các niệm niệm luôn được chứng (nguyện vãng sinh)
Chưa được, ra làm mới được ngộ (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Mạng chung đồng sinh được bất thoái (vui vô cùng)
Như đây tiêu diêu đất khoái lạc (nguyện vãng sinh)
Còn tham việc gì chẳng cầu sinh (vui vô cùng)
Cứu khổ phân thân bình đẳng hóa (nguyện vãng sinh)
Hóa được đưa về nước Di-đà (vui vô cùng)
Chúng đẳng đều nhờ sức đại Bi (nguyện vãng sinh)
Nát thân thẹn báo đáp Từ ân (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Quán Âm tiếp dẫn thấy Di-đà (vui vô cùng)
Thế Chí Bồ-tát oai quang lớn (nguyện vãng sinh)
Thân sắc tướng hảo như Quán Âm (vui vô cùng)
Trên thân ánh sáng khắp pháp giới (nguyện vãng sinh)
Chiếu đâu cũng toàn sắc vàng tía (vui vô cùng)
Chúng sinh có duyên được chiếu sáng (nguyện vãng sinh)
Thêm lớn trí tuệ sinh An lạc (vui vô cùng)
Đầu đội mão hoa đem anh lạc (nguyện vãng sinh)
Bình báu phóng quang hiện điềm lạ (vui vô cùng)
Thế Chí khi đi động pháp giới (nguyện vãng sinh)
Chỗ động hoa sen mọc đầy khắp (vui vô cùng)
Hoa sen trang nghiêm như Cực lạc (nguyện vãng sinh)
Tất cả nước Phật đều như thế (vui vô cùng)
Khi ngồi trước động nước Di-đà (nguyện vãng sinh)
Sau động trên dưới trần sa cõi (vui vô cùng)
Mỗi mỗi cõi nước phân thân đến (nguyện vãng sinh)
Đều là Di-đà ba hóa thân (vui vô cùng)
Hóa Phật Quán Âm Thế Chí họp (nguyện vãng sinh)
Khắp đầy hư không cõi Cực lạc (vui vô cùng)
Đều ngồi tòa hoa sen trăm báu (nguyện vãng sinh)
Khác miệng đồng thanh nói diệu pháp (vui vô cùng)
Chúng sinh Cực lạc nghe thấy ích (nguyện vãng sinh)
Vượt chứng bậc thường các địa trên (vui vô cùng)
Họp cõi làm lợi trần sa chúng (nguyện vãng sinh)
Nghe pháp cúng dường trải các kiếp (vui vô cùng)
Thế nên nước ấy gọi Cực lạc (nguyện vãng sinh)
Khắp khuyên đồng sinh luôn ức niệm (vui vô cùng)
Trong mọi lúc mặt quay hướng Tây (nguyện vãng sinh)
Tâm tưởng thấy thân Phật Di-đà (vui vô cùng)
Mặt đất trang nghiêm vô ức số (nguyện vãng sinh)
Lầu báu rừng cây treo chuỗi báu (vui vô cùng)
Ngồi ngay kiết già tưởng vãng sinh (nguyện vãng sinh)
Chú thẳng ao sen trong đại hội (vui vô cùng)
Tưởng vào hoa lại tưởng hoa khép (nguyện vãng sinh)
Rồi tưởng hoa nở thấy thân Phật (vui vô cùng)
Tưởng thấy Di-đà thân đủ màu (nguyện vãng sinh)
Sáng sáng phóng chiếu đến thân mình (vui vô cùng)
Lại tưởng thân mình từ quang chiếu (nguyện vãng sinh)
Tức tưởng lung linh tâm nhãn mở (vui vô cùng)
Tưởng thấy hư không các hóa Phật (nguyện vãng sinh)
Tưởng nghe rừng cây tấu nhạc trời (vui vô cùng)
Chim, nước và sóng nói diệu pháp (nguyện vãng sinh)
Tâm tâm chuyên chú tưởng khiến thành (vui vô cùng)
Chú tưởng khi thành nước thật hiện (nguyện vãng sinh)
Tức được hóa Phật đến gia bị (vui vô cùng)
Quán Âm Thế Chí thân vô số (nguyện vãng sinh)
Thường hiện đến bên người tu này (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chuyên tâm tưởng Phật thấy vô nghi (vui vô cùng)
Phật biết chúng sinh trôi giạt lâu (nguyện vãng sinh)
Vô minh chướng nặng khó khai ngộ (vui vô cùng)
Phật sợ quán lớn khó cùng khắp (nguyện vãng sinh)
Liền dạy quán nhỏ ở trong ao (vui vô cùng)
Tưởng một hoa sen trăm lá báu (nguyện vãng sinh)
Hóa Phật trượng sáu ngồi đài hoa (vui vô cùng)
Thân tuy lớn nhỏ hay trừ chướng (nguyện vãng sinh)
Quán Âm Thế Chí đều đồng thế (vui vô cùng)
Bốn thứ oai nghi luôn sách tấn (nguyện vãng sinh)
Lâm chung chốc lát về tự nhiên (vui vô cùng)
Tự nhiên tức là nước Di-đà (nguyện vãng sinh)
Rốt ráo thường an không lui sụt (vui vô cùng)
Dẫu hết trăm năm như một ngày (nguyện vãng sinh)
Một ngày phút chốc sao đủ hẹn (vui vô cùng)
Thượng phẩm thượng sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Trì giới niệm Phật chuyên tụng kinh (vui vô cùng)
Ở trong mọi lúc đều mạnh mẽ (nguyện vãng sinh)
Lâm chung Thánh chúng tự đến đón (vui vô cùng)
Quán Âm, Thế Chí cầm hoa đến (nguyện vãng sinh)
Một lúc tiếp tay trên đài vàng (vui vô cùng)
Vô số hóa Phật chúng Bồ-tát (nguyện vãng sinh)
Xoa đầu khen ngợi theo Phật đi (vui vô cùng)
Trong khoảng một niệm đến nước Phật (nguyện vãng sinh)
Liền hiện chân dung chúng Bồ-tát (vui vô cùng)
Ánh sáng rừng báu đều nói pháp (nguyện vãng sinh)
Khi ấy liền ngộ vô sinh nhẫn (vui vô cùng)
Chốc lát khắp cúng Phật phương khác (nguyện vãng sinh)
Một niệm trở về được ngàn chứng (vui vô cùng)
Thượng phẩm trung sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Đọc tụng niệm Phật chuyên trì giới (vui vô cùng)
Một ngày bảy ngày đều Hồi hướng (nguyện vãng sinh)
Lâm chung Thánh chúng đều đến hiện (vui vô cùng)
Quán Âm Thế Chí cầm hoa đứng (nguyện vãng sinh)
Hành giả liền lên đài vàng tía (vui vô cùng)
Cùng ngàn hóa Phật đồng thời khen (nguyện vãng sinh)
Theo Phật phút chốc vào ao báu (vui vô cùng)
Một đêm chướng hết hoa nở ra (nguyện vãng sinh)
Thấy Phật liền muốn xuống đài vàng (vui vô cùng)
Chân chưa tiếp đất hoa nâng chân (nguyện vãng sinh)
Phật phóng sáng vàng chiếu vào thân (vui vô cùng)
Thẳng đến đứng trước Phật Di-đà (nguyện vãng sinh)
Khen Phật bảy ngày được vô sinh (vui vô cùng)
Phút chốc trải cúng Phật phương khác (nguyện vãng sinh)
Chứng được trăm ngàn môn Tam-muội (vui vô cùng)
Chỉ chút thời gian suốt ba kiếp (nguyện vãng sinh)
Liền vào Minh môn Hoan hỷ địa (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Trì giới làm thiện chẳng ở không (vui vô cùng)
Ở không tức tạo nghiệp luân hồi (nguyện vãng sinh)
Di-đà Tịnh độ có ai đến (vui vô cùng)
Nước sôi lửa cháy gấp tự bỏ (nguyện vãng sinh)
Chớ đợi người khác gây duyên sự (vui vô cùng)
Tham sân nhà lửa khổ thiêu đốt (nguyện vãng sinh)
Chướng nặng tâm ngoan chưa biết đau (vui vô cùng)
Biết đau tức đoạn nghiệp ngu si (nguyện vãng sinh)
Hối tâm tủi thẹn sinh An lạc (vui vô cùng)
An lạc tức là đất Kim cang (nguyện vãng sinh)
Phàm phu sáu đạo mất hẳn tên (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Cực lạc thanh nhàn thực là tinh (vui vô cùng)
Thượng phẩm hạ sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Tin sâu nhân quả chớ sinh nghi (vui vô cùng)
Tam nghiệp khởi làm nhiều kiêu mạn (nguyện vãng sinh)
Riêng phát tâm Bồ-đề vô thượng (vui vô cùng)
Hồi tâm niệm niệm sinh An lạc (nguyện vãng sinh)
Lâm chung liền thấy sen vàng đến (vui vô cùng)
Năm trăm hóa Phật, Quán Âm thảy (nguyện vãng sinh)
Cùng lúc đưa tay tiếp vào hoa (vui vô cùng)
Một niệm ngồi hoa đến ao báu (nguyện vãng sinh)
Một ngày một đêm hoa báu nở (vui vô cùng)
Hoa nở thấy Phật chướng nhẹ dần (nguyện vãng sinh)
Hai mươi mốt ngày sau mới tỏ tường (vui vô cùng)
Tai nghe tiếng chúng tâm được ngộ (nguyện vãng sinh)
Trải việc phương khác được thọ ký (vui vô cùng)
Mười kiếp chốc lát bất giác hết (nguyện vãng sinh)
Vào đến Minh môn Hoan hỷ địa (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Tận cùng làm hẹn chớ sinh nghi (vui vô cùng)
Nếu là thật đệ tử Thích-ca (nguyện vãng sinh)
Làm theo lời Phật sinh An lạc (vui vô cùng)
Chẳng được dông dài tin lời khác (nguyện vãng sinh)
Tùy duyên trị bệnh đều theo pháp (vui vô cùng)
Bỗng gặp nguy tai thân tự gấp (nguyện vãng sinh)
Đạo tục ngàn trùng chưa thể cứu (vui vô cùng)
Miệng nói việc không tâm làm oán (nguyện vãng sinh)
Thị phi nhân ngã như đồi núi (vui vô cùng)
Người mà như thế chớ nên gần (nguyện vãng sinh)
Gần thì luân hồi dài kiếp khổ (vui vô cùng)
Nghiêng tai chú tâm luôn học hỏi (nguyện vãng sinh)
Thân này tu đạo được vô sinh (vui vô cùng)
Nếu nghe pháp này lợi hiếm có (nguyện vãng sinh)
Chẳng màng thân mạng chỉ cầu được (vui vô cùng)
Nếu hay chuyên làm không tiếc mạng (nguyện vãng sinh)
Mạng dứt phút chốc sinh An lạc (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Niệm Phật tức là môn Niết-bàn (vui vô cùng)
Trung phẩm thượng sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Riêng học hạnh Thanh văn Duyên giác (vui vô cùng)
Giới định tuệ bi luôn mạnh mẽ (nguyện vãng sinh)
Một lòng Hồi hướng sinh An lạc (vui vô cùng)
Lâm chung hóa Phật Thanh văn đến (nguyện vãng sinh)
Hoa sen bảy báu trước hành giả (vui vô cùng)
Phật phóng ánh sáng chiếu thân đảnh (nguyện vãng sinh)
Hành giả tự thấy lên đài hoa (vui vô cùng)
Cúi đầu lễ Phật ở nước này (nguyện vãng sinh)
Ngẩng đầu đã vào cõi Di-đà (vui vô cùng)
Khi hoa ấy nở liền thấy Phật (nguyện vãng sinh)
Nghe nói bốn đế chứng chân như (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Thật ân nguyện lực Phật Di-đà (vui vô cùng)
Trung phẩm trung sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Một ngày một đêm trì các giới (vui vô cùng)
Hồi hướng giới phước thiện căn này (nguyện vãng sinh)
Thẳng đến nước An lạc Di-đà (vui vô cùng)
Lâm chung hóa Phật sư Tăng hiện (nguyện vãng sinh)
Hoa bảy báu đến trước hành giả (vui vô cùng)
Hành giả thấy hoa tâm mừng vui (nguyện vãng sinh)
Liền lên đài hoa theo Phật đi (vui vô cùng)
Trong khoảng một niệm vào nước báu (nguyện vãng sinh)
Vào thẳng ao báu nước bát đức (vui vô cùng)
Trong ao hoa sen vô ức số (nguyện vãng sinh)
Đều là người đồng hành mười phương (vui vô cùng)
Bảy ngày bảy đêm hoa sen nở (nguyện vãng sinh)
Hoa nở thấy Phật được chân đầu (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Khuyên tu thật hạnh chẳng dối người (vui vô cùng)
Trung phẩm hạ sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Hiếu dưỡng cha mẹ, giữ chữ tín (vui vô cùng)
Lâm chung gặp được Thiện tri thức (nguyện vãng sinh)
Nói bốn mươi tám nguyện của Di-đà (vui vô cùng)
Nghe nói chắp tay hướng tâm đến (nguyện vãng sinh)
Nương niệm liền được vào ao báu (vui vô cùng)
Trên tòa hoa sen bằng trăm báu (nguyện vãng sinh)
Bốn mươi chín ngày sau hoa báu nở (vui vô cùng)
Hoa nở thấy Phật, chúng trần sa (nguyện vãng sinh)
Một kiếp về sau chứng vô sinh (vui vô cùng)
Vô sinh tức là A-la-hán (nguyện vãng sinh)
La-hán hồi tâm hướng Đại thừa (vui vô cùng)
Đã phát rồi thì tâm nhỏ diệt (nguyện vãng sinh)
Thẳng đến Bồ-đề không lui sụt (vui vô cùng)
Cho nên Thiên Thân viết luận rằng: (nguyện vãng sinh)
Hạt giống Nhị thừa quyết không sinh (vui vô cùng)
Nên nói Đại thừa và thiện căn (nguyện vãng sinh)
Rốt ráo dứt hẳn lỗi bài báng (vui vô cùng)
Đại, tiểu, phàm phu đều nhiếp hóa (nguyện vãng sinh)
Vì trốn sáu đạo ba đường khó (vui vô cùng)
Nguyện ở cõi nước Phật Di-đà (nguyện vãng sinh)
Chứng cùng không chứng cũng nhàn nhã (vui vô cùng)
Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Chóng vượt sinh tử khỏi Ta-bà (vui vô cùng)
Hạ phẩm hạ sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Tạo đủ mười ác không thiện khác (vui vô cùng)
Tăng trưởng vô minh lại khoái ý (nguyện vãng sinh)
Thấy người tu phước luôn chê bai (vui vô cùng)
Người ngu như thế khó giác ngộ (nguyện vãng sinh)
Bởi do ác tri thức nhiều duyên (vui vô cùng)
Chỉ biết trước mắt ham rượu thịt (nguyện vãng sinh)
Chẳng ngờ địa ngục đã ghi tên (vui vô cùng)
Một vào Nê-lê chịu khổ dài (nguyện vãng sinh)
Chợt nhớ có người Thiện tri thức (vui vô cùng)
Tội nhân lâm chung bị trọng bệnh (nguyện vãng sinh)
Thần thức cuống mê tâm đảo loạn (vui vô cùng)
Địa ngục rành rành hiện trước mắt (nguyện vãng sinh)
Mồ hôi đầm đìa tay quờ quạng (vui vô cùng)
Như đây khốn khổ khó thể cứu (nguyện vãng sinh)
Gặp được tri thức ân Di-đà (vui vô cùng)
Tay cầm lò hương dạy sám hối (nguyện vãng sinh)
Khuyên khiến chắp tay niệm Di-đà (vui vô cùng)
Một tiếng niệm Phật trừ các khổ (nguyện vãng sinh)
Năm trăm vạn kiếp tội đều tiêu (vui vô cùng)
Hóa Phật Bồ-tát theo tiếng đến (nguyện vãng sinh)
Ta nay đem hoa đến đón ngươi (vui vô cùng)
Hành giả thấy Phật sáng rỡ vui (nguyện vãng sinh)
Liền ngồi lên hoa sen bảy báu (vui vô cùng)
Phút chốc theo Phật về nước báu (nguyện vãng sinh)
Đến rồi liền vào thẳng ao báu (vui vô cùng)
Bốn mươi chín ngày hoa nở thấy Phật (nguyện vãng sinh)
Quán Âm, Thế Chí chiếu từ quang (vui vô cùng)
Trước mắt sáng trưng tâm được ngộ (nguyện vãng sinh)
Chắp tay mới phát tâm Bồ-đề (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Được thoát Tam đồ ân tri thức (vui vô cùng)
Nếu không tri thức dạy niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Làm sao được vào nước Di-đà (vui vô cùng)
Hạ phẩm trung sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Phá giới trộm tăng khởi các tội (vui vô cùng)
Tà mạng nói pháp không xấu hổ (nguyện vãng sinh)
Phá giới nhân quả đánh sư Tăng (vui vô cùng)
Như người ngu này vào ngày chết (nguyện vãng sinh)
Khắp mình đau đớn chùy dao đâm (vui vô cùng)
Địa ngục lửa dữ đến bức ngặt (nguyện vãng sinh)
Lúc đó gặp được Thiện tri thức (vui vô cùng)
Phát đại từ bi dạy niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Lửa dữ địa ngục thành gió mát (vui vô cùng)
Hoa trời bay lượn theo gió rơi (nguyện vãng sinh)
Hóa Phật Bồ-tát ngồi trên hoa (vui vô cùng)
Hành giả liền lên ngồi trên hoa (nguyện vãng sinh)
Phút chốc theo Phật vào ao báu (vui vô cùng)
Chướng nặng hoa nở vượt sáu kiếp (nguyện vãng sinh)
Hoa nở mới phát tâm Bồ-đề (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Nát thân thẹn cảm ân Thích-ca (vui vô cùng)
Hạ phẩm hạ sinh các phàm phu (nguyện vãng sinh)
Mười ác năm nghịch đều tạo đủ (vui vô cùng)
Như người ngu này tạo nhiều tội (nguyện vãng sinh)
Trải các địa ngục vô cùng kiếp (vui vô cùng)
Lâm chung bỗng gặp Thiện tri thức (nguyện vãng sinh)
Vì nói diệu pháp khiến an ổn (vui vô cùng)
Gió dao cắt xé ráng chịu đau (nguyện vãng sinh)
Dạy khiến niệm Phật không niệm được (vui vô cùng)
Bạn lành khuyên bảo chuyên chắp tay (nguyện vãng sinh)
Chánh niệm chuyên xưng Vô Lượng Thọ (vui vô cùng)
Tiếng tiếng chú tâm đủ mười niệm (nguyện vãng sinh)
Niệm niệm tiêu trừ chướng năm nghịch (vui vô cùng)
Báng pháp Xiển-đề làm mười ác (nguyện vãng sinh)
Hồi tâm niệm Phật tội đều trừ (vui vô cùng)
Người bệnh thân tâm biết tỉnh ngộ (nguyện vãng sinh)
Trước mắt liền có hoa vàng hiện (vui vô cùng)
Hoa vàng chiếu sáng người hành giả (nguyện vãng sinh)
Thân tâm vui vẻ lên hoa đài (vui vô cùng)
Ngồi hoa một niệm đến nước Phật (nguyện vãng sinh)
Vào thẳng trước ao đại hội Phật (vui vô cùng)
Tai ương chưa hết hoa khép lại (nguyện vãng sinh)
Mười hai kiếp sau mới nở hoa (vui vô cùng)
Lúc ngồi trong hoa không chút khổ (nguyện vãng sinh)
Vượt qua sắc giới vui tam thiền (vui vô cùng)

– Vui Ban-chu Tam-muội (nguyện vãng sinh)
Khỏi vào địa ngục ngồi sen vàng (vui vô cùng)
Thà hoa vàng khép trăm ngàn kiếp (nguyện vãng sinh)
Chẳng chịu địa ngục dù phút chốc (vui vô cùng)
Quán Âm, Thế Chí chiếu từ quang (nguyện vãng sinh)
Từ từ vì nói pháp an tâm (vui vô cùng)
Hành giả được nghe pháp hy hữu (nguyện vãng sinh)
Trí huệ pháp nhãn bỗng mở sáng (vui vô cùng)
Khi pháp nhãn mở thấy hội Phật (nguyện vãng sinh)
Liền phát vô thượng Bồ-đề tâm (vui vô cùng)
Hoặc ngồi hoặc đứng dạo xem chơi (nguyện vãng sinh)
Đến nơi chỉ nghe tiếng nói pháp (vui vô cùng)
Thân tâm chân lông đều được ngộ (nguyện vãng sinh)
Bồ-tát Thánh chúng đều đầy đủ (vui vô cùng)
Tự làm thần thông vào hội ấy (nguyện vãng sinh)
Nhớ xưa Ta-bà ân tri thức (vui vô cùng)
Nếu không Thích-ca khuyên niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Di-đà Tịnh độ do đâu thấy (vui vô cùng)
Tâm niệm hương hoa khắp cúng dường (nguyện vãng sinh)
Dài lâu nhiều kiếp báo từ ân (vui vô cùng)
Khắp khuyên mười phương cõi sinh tử (nguyện vãng sinh)
Đồng tâm đoạn ác cùng vào hết (vui vô cùng)
Một vào Niết-bàn nước thường trụ (nguyện vãng sinh)
Suốt cả đời sau còn lo gì (vui vô cùng)
Trong lúc niệm niệm thường chứng ngộ (nguyện vãng sinh)
Thập địa hạnh nguyện tự nhiên thành (vui vô cùng)
Địa địa từ bi khéo phương tiện (nguyện vãng sinh)
Nhờ Phật làm Thầy không lầm ngộ (vui vô cùng)
Định thiện y kinh mười ba quán (nguyện vãng sinh)
Mỗi mỗi nói đủ việc trang nghiêm (vui vô cùng)
Đi đứng ngồi nằm thường quán sát (nguyện vãng sinh) T
hường niệm tâm nhãn thấy rõ ràng (vui vô cùng)
Tán thiện chín phẩm y kinh tán
Mỗi mỗi Hồi hướng đều được sinh
Định thiện một môn Vi-đề thỉnh (nguyện vãng sinh)
Tán thiện một hạnh Thích-ca khen (vui vô cùng)
Định tán đều hồi vào nước báu (nguyện vãng sinh)
Tức là Như Lai phương tiện lạ (vui vô cùng)
Vi-đề tức là tướng nữ nhân (nguyện vãng sinh)
Tham sân là vị đủ phàm phu (vui vô cùng)
Chán bỏ Ta-bà vào nước Phật (nguyện vãng sinh)
Liền hiện Cực lạc cõi trang nghiêm (vui vô cùng)
Được thấy Cực lạc tâm vui vẻ (nguyện vãng sinh)
Liền thấy Di-đà thành pháp nhẫn (vui vô cùng)
Năm trăm người nữ đồng bạch Phật (nguyện vãng sinh)
Thệ nguyện đồng sinh nước An lạc (vui vô cùng)
Khi ấy Thế Tôn đều ấn ký (nguyện vãng sinh)
Đồng được vãng sinh chứng Tam-muội (vui vô cùng)
Thích Phạm hộ đời được nghe không (nguyện vãng sinh)
Cũng đồng phát nguyện sinh An lạc (vui vô cùng)
Khắp khuyên có duyên cùng niệm Phật (nguyện vãng sinh)
Quán Âm, Thế Chí là đồng học (vui vô cùng)
Nếu hay niệm Phật người trung thượng (nguyện vãng sinh)
Nguyện được đồng sinh nhà Chư Phật (vui vô cùng)
Dài lâu nhiều kiếp chứng bên Phật (nguyện vãng sinh)
Đạo tràng diệu quả há là xa (vui vô cùng)

Kính thưa các hành giả. Phàm phu sinh tử chẳng thể tham mà không chán, Di-đà Tịnh độ chẳng thể khinh mà chẳng ham. Chán thì Ta-bà cách hẳn, ham thì Tịnh độ luôn ở. Cách thì quên nhân sáu đạo, quả luân hồi tự mất. Nhân quả đã quên thì hình sinh sớm dứt. Ngưỡng mong các đồng sinh tri thức hãy khéo suy lường.

Nếu từ bỏ không thọ sinh mãi mãi thì cùng với không tánh đồng thời, đồng thời mà có tâm thức. Nếu cùng với cõi không đồng thời mà có, thì tất cả chúng sinh không nhân đâu mà xuất hiện. Tâm thức nếu không mà bổn nhân có tức việc đồng với gỗ đá. Nếu đồng với gỗ đá thì không có nghiệp nhân sáu đạo. Nghiệp nhân nếu không thì phàm Thánh khổ vui nhân quả ai biết ai hay. Lấy đạo lý này mà suy thì tất cả chúng sinh nhất định có tâm thức. Nếu có tâm thức thì tức cùng với cõi không đồng thời mà có. Nếu cùng với cõi không đồng thời có thì chỉ có Phật cùng Phật mới biết được đầu mối cội nguồn. Hành giả tự biết thân tâm mình cùng cõi không đồng thời có. Cho đến thân này ngày nay chẳng thể đoạn ác trừ tham, tất cả phiền não chỉ biết tăng nhiều. Lại khiến Thích-ca Chư Phật đồng khuyên chuyên niệm Di-đà, quán tưởng Cực lạc đến hết thân mạng này thì liền sinh nước An lạc, há chẳng phải là lợi ích lớn dài lâu ư? Các hành giả hãy nỗ lực cố gắng khuyên nhau cùng làm, luôn tủi thẹn cảm tạ ân sâu của Phật, nên biết.