KỆ ĐẢNH LỄ TÁN THÁN VIỆC VÃNG SANH

Sa-môn Thiện Đạo sưu tập ghi lại.

Khuyên tất cả chúng sinh về quốc độ của Phật A-di-đà ở thế giới Tây phương Cực lạc. Kệ sáu thời lễ lạy, tán thán.

Chỉ nương theo đại kinh và kệ tán thán của Bồ-tát Thiên Thân, Bồ-tát Long Thọ, Sa-môn Trung Quốc đã soạn văn tán thán việc lễ lạy vãng sinh, hội chúng vân tập lại một chỗ, chia ra sáu thời chỉ vì muốn buộc tâm không gián đoạn, trợ giúp thêm việc vãng sinh được thành tựu, đồng thời cũng mong liễu ngộ điều chưa từng nghe, thấm nhuần giáo pháp cao siêu.

1. Chỉ nương theo đại kinh Đức Thích-ca thuyết và mười hai danh hiệu hào quang của Di-đà được mười phương Chư Phật khen ngợi. Khuyên lễ lạy và niệm Phật thì nhất định vãng sinh về nước ấy, khi mặt trời lặn lạy mười chín lạy.

2. Chỉ nương theo văn sưu tập toát yếu đại kinh là kệ đảnh lễ, tán thán. Đầu hôm lạy hai mươi bốn lạy.

3. Chỉ nương theo kệ vãng sinh đảnh lễ và tán thán của Bồ-tát Long Thọ. Đến đêm lạy mười sáu lạy.

4. Chỉ nương theo kệ vãng sinh đảnh lễ và tán thán của Bồ-tát Thiên Thân. đến cuối đêm lạy hai mươi lạy.

5. Chỉ nương theo bài kệ nguyện vãng sinh đảnh lễ và tán thán của Pháp sư Ngạn Tông. Đến sáng sớm lạy hai mươi mốt lạy.

6. Chỉ nương theo kệ nguyện vãng sinh đảnh lễ và tán thán của Sa-môn Thiện Đạo. Nương theo mười sáu pháp quán, giờ ngọ lạy hai mươi lạy.

Hỏi: Nay muốn khuyên người cầu vãng sinh, chưa biết làm sao để tâm họ phát khởi tu tập, nhất định được vãng sinh về cõi kia?

Đáp: Người muốn vãng sinh về cõi kia, như trong Quán kinh nói:

– Đầy đủ ba tâm thì nhất định vãng sinh.

– Thế nào là ba?

1- Tâm chí thành: Thân nghiệp lễ lạy, khẩu nghiệp khen ngợi tán thán, ý nghiệp chuyên niệm và quán chiếu Phật A-di-đà. Tam nghiệp cần phải chân thật.

2- Tâm sâu xa: Nghĩa là tín tâm chân thật, tin biết thân này đầy dẫy phiền não phàm phu, căn lành kém cỏi, trôi lăn trong tam giới không có ngày ra khỏi nhà lửa. Nay tin biết thệ nguyện rộng lớn xưa của Di-đà và xưng niệm danh hiệu Ngài dù chỉ mười tiếng hoặc một tiếng thì nhất định được vãng sinh, cho đến một niệm cũng không nghi ngờ.

3- Tâm Hồi hướng phát nguyện: Tất cả căn lành tu tập có được đều Hồi hướng nguyện cầu vãng sinh. Đầy đủ ba tâm này nhất định vãng sinh. Nếu thiếu một trong ba thì không được vãng sinh. Như trong Quán kinh ghi đầy đủ cần nên biết.

Trong luận Tịnh độ của Bồ-tát Thiên Thân ghi:

– Nếu có người nguyện sinh về nước kia, nên khuyên họ tu năm môn niệm Phật, nếu đầy đủ năm môn ấy thì nhất định vãng sinh, những gì là năm?

1- Môn thân nghiệp lễ bái: Nhất tâm chí thành cung kính chắp tay, đốt hương, dâng hoa cúng dường và đảnh lễ Phật A-di-đà. Suốt đời chỉ đảnh lễ Phật ấy, không lễ Phật khác.

2- Môn khẩu nghiệp tán thán: Nhất tâm tán thán khen ngợi thân tướng hào quang Phật và tất cả thân tướng hào quang Thánh chúng, đồng thời tất cả ánh sáng trang nghiêm trong nước ấy.

3- Môn ý nghiệp ức niệm quán sát: Nhất tâm quán niệm Đức Phật ấy, đồng thời quán hào quang thân tướng của tất cả Hiền Thánh. Như Quán kinh nói:

– Chỉ trừ lúc ngủ, hằng nhớ nghĩ, quán tưởng những việc này.”

4- Môn tác nguyện: Nhất tâm hoặc một ngày hay một đêm bất cứ lúc nào, ở đâu, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) và tứ oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) đều tu tập, tạo công đức, không kể gì đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, trong tâm phải tha thiết phát nguyện vãng sinh về nước ấy.

5- Môn Hồi hướng: Nhất tâm hoặc tự mình tu tập căn lành. Cho đến, tất cả căn lành dù phàm hay Thánh của tam thừa ngũ đạo mình đều sinh tâm tùy hỷ, như sự tùy hỷ của Chư Phật, Bồ-tát, con cũng sinh tâm tùy hỷ như thế. Đem thiện căn sinh tâm tùy hỷ và thiện căn mình đã tạo được cùng chúng sinh Hồi hướng về cõi ấy.

Sau khi sinh về cõi kia chứng được sáu món thần thông, trở lại Ta-bà vào biển sinh tử giáo hóa chúng sinh, khắp hết mọi nơi mà tâm không hề mệt mỏi, cho đến khi thành Phật cũng gọi là môn Hồi hướng. Đầy đủ năm môn này nhất định được vãng sinh. Mỗi môn kết hợp với ba tâm đã trình bày ở đoạn trước; căn cứ theo đó để tu tập, chớ hỏi nhiều hay ít đều gọi tu tập chân thật.

Lại khuyên thực hành bốn pháp tu, dùng để sách tấn ba tâm năm niệm môn mau được vãng sinh. Những gì gọi là bốn?

1- Tu cung kính: Cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà và tất cả Thánh chúng cõi ấy, suốt đời làm kỳ hạn nguyện không dừng bỏ giữa chừng; chính là tu tập lâu dài.

2- Không tu tập pháp khác: Chuyên nhất niệm danh hiệu Phật, chuyên nghĩ nhớ, quán tưởng, đảnh lễ, tán thán Phật kia và tất cả Thánh chúng, không xen lẫn pháp khác. Lấy suốt đời làm kỳ hạn nguyện không dừng bỏ giữa chừng, chính là tu lâu dài.

3- Tu không gián đoạn: Cung kính đảnh lễ liên tục, xưng niệm danh hiệu, tán thán khen ngợi, nhớ nghĩ quán sát, Hồi hướng phát nguyện, niệm niệm liên tục, không để việc khác gián đoạn, không bị phiền não tham, sân, si chi phối, tùy theo sai phạm mà sám hối, không để niệm gián đoạn và ngày giờ gián đoạn, thường giữ tâm Thanh tịnh, cũng gọi là tu vô gián. Lấy suốt đời làm kỳ hạn, nguyện không dừng bỏ giữa chừng, chính là tu tập lâu dài.

Lại nữa, Bồ-tát đã ra khỏi sinh tử, tu tập pháp thiện Hồi hướng về quả vị thành Phật, tức là tự lợi, giáo hóa chúng sinh tận cùng đời vị lai chính là lợi tha. Nhưng hiện nay chúng sinh bị phiền não trói buộc chưa thoát ra khỏi các khổ sinh tử trong đường ác mà vẫn tùy duyên khởi hạnh; tất cả căn lành đều Hồi hướng nguyện vãng sinh về đất nước của Đức Phật A-di-đà. Khi sinh về đó thì không còn sợ hãi gì, tự nhiên mặc sức tu tập bốn pháp ở trên, tư lợi lợi tha đều được đầy đủ, phải nên biết.

Như Văn-thù Bát-nhã ghi: Nói nhất hạnh Tam-muội, là chỉ một mình ở chỗ vắng vẻ, xả bỏ loạn tâm, gá tâm vào nơi một Đức Phật, không quán tướng mạo, chuyên niệm danh hiệu thì ngay trong niệm thấy Phật A-di-đà và tất cả Đức Phật.

Hỏi: Vì sao không dạy quán tưởng, mà chỉ dạy chuyên niệm danh hiệu?

Đáp: Vì nghiệp chướng chúng sinh sâu dầy, cảnh sở quán vi tế, tâm năng quán thô sơ, thần thức thường dao động, quán tưởng khó thành tựu. Cho nên, Đức Thế Tôn xót thương chỉ dạy chuyên niệm danh hiệu, chính vì danh hiệu dễ niệm nên tâm được tương tục.

Hỏi: Đã dạy chuyên niệm danh hiệu một Đức Phật, vì sao cảnh hiện ra nhiều Đức Phật, đây há chẳng phải tà chánh lẫn lộn một Đức Phật, nhiều Đức Phật xuất hiện rối rắm?

Đáp: Phật Phật đều chứng, hình không hai không khác, dẫu chỉ niệm một Đức Phật mà thấy nhiều Đức Phật, đâu trái giáo pháp.

Quán kinh ghi: Phật dạy ngồi quán tưởng, lễ lạy, đọc tụng v.v… Nên xoay mặt về hướng Tây là tốt nhất, như cây nghiêng về hướng nào, khi gãy nhất định ngã về phía ấy. Nếu có sự việc trở ngại không hướng về phương Tây thì chỉ khởi ý tưởng hướng về phương Tây cũng được.

Hỏi: Tất cả ba thân (pháp thân, báo thân, ứng thân) đồng chứng bi trí viên mãn không khác. Tùy hướng lễ lạy quán niệm, niệm danh hiệu một Đức Phật cũng được vãng sinh, vì sao chỉ khen ngợi Tây phương, dạy chuyên lễ lạy, xưng niệm v.v…?

Đáp: Chư Phật chứng quả bình đẳng không khác, nếu dùng hạnh nguyện thâu nhiếp thì cũng phải có nhân duyên. Nhưng thuở xưa Phật A-di-đà phát nguyện rộng lớn, dùng danh hiệu Quang Minh để giáo hóa nhiếp thọ chúng sinh khắp trong mười phương, mà chỉ dạy họ có tín tâm tưởng niệm toàn thân Phật, thậm chí mười tiếng, một tiếng v.v… Nhờ nguyện lực Phật dễ được vãng sinh. Vì thế, Đức Thích-ca và mười phương Chư Phật đều dạy hướng về phương Tây là đặc biệt vậy. Không phải niệm danh hiệu Phật khác thì không thể diệt trừ tội chướng. Nếu người nào niệm niệm tương tục như trên và lấy suốt đời làm kỳ hạn thì mười người tu mười người vãng sinh, một trăm người tu một trăm người vãng sinh, vì sao? Vì không có tạp niệm, đạt chánh niệm nên khế hợp nguyện xưa của Phật, không trái giáo lý, vâng lời Phật dạy.

Nếu người không tu chuyên nhất, mà tu tạp niệm thì một trăm người tu chỉ được một hai người vãng sinh; một ngàn người tu chỉ được năm, ba người vãng sinh, vì sao? Vì tạp duyên loạn động, đánh mất chánh niệm, không khế hợp nguyện xưa của Đức Phật, trái với giáo lý, đi ngược lại lời Phật dạy. Buộc niệm không miên mật, niệm tưởng gián đoạn, Hồi hướng phát nguyện không chí thành chân thật, tham sân, kiến chấp phiền não làm gián đoạn, không có tâm hổ thẹn sám hối.

Sám hối có ba phẩm: Tán yếu, sơ lược, đầy đủ. Đoạn văn dưới đây trình bày đầy đủ tùy ý ứng dụng đều được. Lại không thường nghĩ báo ân Phật, lại sinh tâm xem thường. Dẫu có tu tập cũng chỉ vì danh vọng lợi dưỡng, nhân ngã che lấp, không gần gũi Thiện hữu tri thức đồng hạnh. Lại ưa gần người thế gian, tự cản trở chánh hạnh vãng sinh của mình và người khác. Vì sao?

Gần đây, tôi nghe thấy đạo, tục khắp nơi kiến giải và tu tập khác nhau, chuyên, tạp sai biệt. Nhưng những người tu tập chuyên nhất mười người tu thì mười người vãng sinh, người tu tạp loạn không chuyên nhất một ngàn người tu chỉ được một người vãng sinh. Lợi, hại của hai hạnh này như đoạn trước đã nói. Nguyện mong tất cả mọi người tu theo pháp vãng sinh, cố gắng khéo tự suy nghĩ cho!

Nếu người đời này đã phát nguyện sinh về nước kia, thì trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm phải cố gắng nỗ lực nghiêm khắc mình, ngày đêm chớ bỏ phế, lấy suốt đời làm kỳ hạn, trên thân dường như có một chút khổ sở nhưng niệm trước lâm chung thì niệm sau liền vãng sinh về nước ấy, đời đời kiếp kiếp thường thọ hưởng pháp lạc vô vi, cho đến thành Phật không còn bị sinh tử, há chẳng vui sướng sao?

4- Chỉ nương theo đại kinh mà Đức Thích-ca dạy lễ lạy, tán thán mười hai danh hiệu quang Phật A-di-đà, nguyện cầu vãng sinh, đầu hôm lạy mười chín lạy, giữa đêm, cuối đêm sám hối cũng được.

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật và tất cả Tam bảo, nay con cúi đầu kính lễ, Hồi hướng nguyện vãng sinh về nước Vô lượng thọ (tóm lại, Phật hiện tiền là Tăng ni, Phật tử hiện tại. Tam bảo tức là phước điền vô lượng. Nếu người lễ một lễ là nghĩ báo ân Thầy, nhờ Thầy thành tựu hạnh của mình. Do đây đồng hạnh Hồi hướng nguyện vãng sinh).

Nam-mô thập phương tận hư không, biến pháp giới tất cả Tam bảo trong cõi nước nhiều như vi trần. Nay con cúi đầu kính lễ, Hồi hướng, nguyện vãng sinh về nước Vô lượng thọ (song, mười phương hư không không cùng tận thì Tam bảo cũng không cùng tận. Nếu người lễ một lạy thì phước điền vô lượng, công đức vô cùng; nếu người lễ một lạy mỗi một Đức Phật, mỗi một pháp, mỗi một Bồ-tát, Thánh tăng, mỗi một hạt Xá-lợi đều được tam nghiệp thân khẩu ý Thanh tịnh, giải thoát phần thiện căn, đồng thời làm tư lương cho hành giả, thành nghiệp Thanh tịnh, đem Hồi hướng cho việc vãng sinh.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới A-di-đà Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Hỏi: Vì sao hiệu A-di-đà?

Đáp: Kinh Di-đà và Quán kinh ghi: Hào quang Đức Phật vô lượng chiếu các quốc độ khắp mười phương không chướng ngại, bảo hộ che chở không bỏ các chúng sinh niệm Phật, nên gọi Di-đà. Lại nữa, Phật và chúng sinh ở đó tuổi thọ vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp, nên gọi A-di-đà Phật. Đức Phật Thích-ca và Chư Phật trong mười phương tán thán hào quang Phật A-di-đà có mười hai danh hiệu, đồng thời khuyên chúng sinh nếu người nào niệm danh hiệu, lễ bái liên tục không gián đoạn thì trong đời hiện tại được công đức vô lượng, sau khi mạng chung nhất định vãng sinh. Như kinh Vô Lượng Thọ ghi: “Nếu có chúng sinh nào thấy hào quang này thì không còn tham sân si, thân tâm nhẹ nhàng thảnh thơi vui mừng hớn hở và phát sinh tâm thiện. Hoặc nếu có chúng sinh nào chịu cảnh đau khổ trong chốn tam đồ mà được thấy hào quang này thì không còn đau khổ nữa và sau khi mạng chung đều được giải thoát. Hào quang Đức Phật Vô Lượng Thọ chiếu sáng khắp các cõi nước Chư Phật trong mười phương thảy đều nghe thấy, không chỉ nay ta khen ngợi hào quang ấy mà tất cả Chư Phật, chúng Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác cũng đều khen ngợi như vậy. Nếu có chúng sinh nghe nói công đức, thần thông oai lực của hào quang ấy rồi ngày đêm chí tâm xưng tụng không gián đoạn thì tùy theo sở nguyện liền được vãng sinh. Nếu có người cùng với chúng Bồ-tát, Thanh văn tán thán khen ngợi công đức ấy. Phật bảo: Ta nói oai thần rộng lớn, thù thắng vi diệu hào quang của Đức Phật Vô Lượng Thọ suốt ngày suốt đêm nhẫn đến một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Thưa các hành giả! Nên biết hào quang thân tướng của Đức Phật A-di-đà, Đức Thích-ca một kiếp nói còn không hết. Như Quán kinh ghi: Mỗi hào quang chiếu khắp cả thế giới trong mười phương, chúng sinh nào niệm Phật cũng được bảo hộ che chở. Nay trong Quán kinh nói có thắng duyên tăng thượng không thể nghĩ bàn nhiếp hộ hành giả. Như thế, tại sao không tương tục tán thán, quán tưởng, niệm danh hiệu nguyện cầu vãng sinh?

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô lượng quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô lượng quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô ngại quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô đối quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Viêm vương quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Thanh tịnh quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Hoan hỷ quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Trí tuệ quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Bất đoạn quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Nan tư quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô xứng quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Siêu nhật nguyệt quang Phật, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới A-di-đà Phật:

Thương xót che chở con

Để giống pháp tăng trưởng

Đời này và đời sau

Mong Phật hằng nhiếp thọ.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ-tát, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ-tát, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia. (Khi tất cả chúng sinh niệm Phật lâm chung, hai vị Bồ-tát này ở giữa hư không rải hoa trên thân hành giả, Đức Phật A-di-đà phóng hào quang chiếu khắp trên thân hành giả, lại cũng có vô số hóa Phật, Bồ-tát, Thanh văn cùng đưa tay tiếp đón, trong khoảng khảy móng tay liền vãng sinh, vì để báo ân Phật nên họ chí tâm lễ lạy).

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới chư Bồ-tát Thanh tịnh đại hải chúng, con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng, nên con kính lễ nguyện sinh về nước kia. (Các vị Bồ-tát này cũng theo Phật đến tiếp đón chúng sinh niệm Phật, vì để báo ân Phật nên họ chí tâm lễ một lạy).

Rộng vì Thầy tổ, cha mẹ và Thiện hữu tri thức cùng pháp giới chúng sinh, đoạn trừ ba chướng, đều được vãng sinh về nước Phật A-di- đà, quy mạng sám hối, chí tâm sám hối.

Nam-mô sám hối mười phương Phật

Nguyện diệt sạch tất cả tội chướng

Nay đem việc lành đã tu tập

Tạo nhân an lạc cho mình, người

Nguyện các chúng sinh khi lâm chung

Thắng duyên thắng cảnh đều hiện ra

Nguyện thấy Đức Đại Bi Di-đà

Đấng Quán Âm Thế Chí mười phương

Nguyện thần quang duỗi tay dẫn dắt

Nhờ bổn nguyện Phật sinh cõi kia.

Sám hối Hồi hướng phát nguyện rồi, chí tâm quy mạng A-di-đà Phật, kế đọc âm Phạm xong nói kệ phát nguyện.

Lễ sám các công đức

Nguyện lúc con lâm chung

Thấy Phật Vô Lượng Thọ

Thân công đức vô biên

Con và người tu tập

Đã thấy Phật kia rồi

Nguyện được mắt ly cấu

Vãng sinh nước Cực lạc

Thành Vô thượng Bồ-đề

Lễ sám cung kính tất cả.

Nương Phật chứng Bồ-đề

Đạo tâm không thối chuyển.

Con nguyện cùng chúng sinh, nguyện sinh về nước Vô lượng thọ.

Nương pháp Tát-bà-nhã

Được môn Đại tổng trì.

Con nguyện cùng chúng sinh, nguyện sinh về nước Vô lượng thọ.

Nương Tăng dứt tranh cãi

Cùng vào biển hòa hợp.

Con nguyện cùng chúng sinh, nguyện sinh về nước Vô lượng thọ. Nguyện các chúng sinh, thân khẩu ý Thanh tịnh, vâng lời Đức

Phật dạy, kính lễ tất cả Thánh hiền, con nguyện cùng tất cả chúng sinh, cùng vãng sinh về nước Vô lượng thọ.

Đại chúng nghe nói kệ vô thường mau chóng:

Người đời rong ruổi theo danh vọng

Không biết tuổi thọ như mặt trời

Như đèn trước gió khó bảo tồn

Sáu đường mờ mịt không định hướng

Biển khổ sinh tử chưa thoát khỏi

Sao cứ an nhiên không sợ hãi

Khi còn khỏe mạnh có sức lực

Phải tự gắng gỏi cầu giải thoát.

Nói kệ rồi còn phải tâm, khẩu phát nguyện:

– Nguyện đệ tử và chúng sinh khi lâm chung, tâm không tán loạn, thân tâm không bị khổ đau bức bách, thân tâm an lạc như vào Thiền định, Thánh chúng hiện tiền, nhờ bản nguyện Phật thượng phẩm vãng sinh về nước Phật A-di-đà. Khi sinh về cõi ấy chứng được sáu món thần thông, nhập vào mười phương cõi, cứu giúp khổ đau cho chúng sinh, dù hư không pháp giới có cùng tận, nguyện lực của con không cùng tận, phát nguyện rồi, chí tâm kính lễ Phật A-di-đà.

Kệ đầu đêm:

Phiền não sâu không đáy

Biển sinh tử vô bờ

Chưa có thuyền vượt biển

Làm sao ngủ yên giấc?

Hãy dõng mãnh tinh tấn

Nhiếp tâm trong thiền định.

Kệ giữa đêm:

Các ông chớ ôm thây thúi nằm

Các thứ bất tịnh tạm gọi thân

Như bắn tên vào người bệnh nặng

Các khổ tụ hợp sao ngủ yên.

Kệ cuối đêm:

Thời giờ luôn biến đổi

Bỗng chốc đến canh năm

Sát-na vô thường đến

Ở chung với tử thần

Khuyên các người tu tập

Gắng đạt đến Niết-bàn.

Kệ buổi sáng:

Muốn cầu vui Niết-bàn

Phải học pháp Sa-môn

Ăn mặc tạm nuôi thân

Ngon dở đều như nhau.

Buổi sáng, đại chúng mỗi người tụng lục niệm. Kệ buổi trưa:

Người sống không siêng năng

Khác nào cây không gốc

Hái hoa giữa ban trưa

Có thể tươi bao lâu?

Mạng người cũng như vậy

Vô thường rất nhanh chóng

Khuyên các người tu tập

Siêng năng đến chân thật.

1. Chỉ nương theo phần trích từ đại kinh do Sa-môn Thiện Đạo soạn, cho là kệ lễ lạy tán thán; đầu đêm, lạy hai mươi bốn lạy, sám hối giống như trước.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Biển trí nguyện Di-đà

Sâu rộng không bờ mé

Nghe tên muốn vãng sinh

Thảy đều đến nước kia

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Ở trong thế gian này

Hơn sáu mươi bảy ức

Các Bồ-tát bất thoái

Đều sinh về cõi kia

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Bồ-tát mới phát hạnh

Và người tu kém phước

Số kia không kể xiết

Đều sẽ được vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cõi Phật trong mười phương

Tỳ-kheo và Bồ-tát

Số kiếp không tính hết

Đều sẽ được vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Tất cả các Bồ-tát

Đều mang hoa trời đẹp

Hương thơm áo quần tốt

Dâng cúng Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chư thiên trổi nhạc trời

Âm thanh rất hòa nhã

Ca ngợi bậc Tối thắng

Dâng cúng Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Trời tuệ chiếu thế gian

Xóa tan mây sinh tử

Cung kính nhiễu ba vòng

Cúi đầu lễ Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thấy cõi nghiêm tịnh kia

Vi diệu khó nghĩ bàn

Nhờ phát tâm vô thượng

Nước nguyện con cũng vậy

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Đấng vô lượng ứng hiện

Oai nghi làm chúng vui

Miệng phát ra ánh sáng

Chiếu khắp mười phương cõi

Vòng hào quang quanh thân

Nguyện cùng các chúng sinh

Vãng sinh nước An trụ.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Ba vòng theo đảnh vào

Tất cả chúng trời người

Đều vui mừng phấn khởi

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Phạm thanh như sấm chớp

Tám âm hưởng vi diệu

Mười phương đến chứng minh

Con đều biết nguyện kia

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Sinh về nước Nghiêm tịnh

Liền chứng đắc thần thông

Được Đấng Vô Lượng Thọ

Thọ ký thành Chánh giác

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Phụng thờ ức Như Lai

Thân niệm khắp các cõi

Vui mừng đi cung kính

Lại đến nước An dưỡng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nếu người không duyên lành

Không nghe danh hiệu Phật

Kiêu mạn che lười biếng

Khó tin hiểu pháp này

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Đời trước thấy Chư Phật

Có thể tin pháp này

Cung kính, nghe, thực hành

Rất vui mừng hớn hở

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nếu có người được nghe

Danh hiệu Phật Di-đà

Vui mừng niệm chuyên nhất

Đều sẽ được vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nếu lửa khắp đại thiên

Liền được nghe hiệu Phật

Nghe danh vui khen ngợi

Đều sẽ được vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Tam bảo diệt vạn năm

Kinh này trụ trăm năm

Bấy giờ nghe một niệm

Đều sẽ được vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Phật ở đời khó gặp

Người có tín huệ khó

Nghe được pháp hy hữu

Đây lại càng khó hơn

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mình tin, dạy người tin

Đã khó còn khó hơn

Đại bi giáo hóa khắp

Báo ân Phật chân thành

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thương xót che chở con

Để giống pháp tăng trưởng

Đời này và đời sau

Nguyện Phật thường che chở

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm thế giới Tây phương Cực lạc:

Nguyện con cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Đại Thế Chí thế giới Tây phương Cực lạc:

Nguyện con cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải Chúng thế giới Tây phương Cực lạc:

Nguyện con cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Khắp vì chúng sinh trong pháp giới, Thầy tổ, cha mẹ, Thiện hữu tri thức đoạn trừ ba chướng cùng sinh về nước Phật A-di-đà, quy mạng sám hối.

2. Chỉ nương theo kệ nguyện vãng sinh lễ tán của Bồ-tát Long Thọ, giữa đêm, cuối đêm lạy mười sáu lạy (sám hối đồng trước).

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Kính lạy bậc trời người cung kính

Phật A-di-đà Lưỡng Túc Tôn

Nơi cõi vi diệu an lạc đó

Vô lượng Phật tử đồng vây quanh.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thân sắc vàng sạch như núi chúa

Hành thiền định giống như voi bước

Cặp mắt trong sáng tợ sen xanh

Nên con đảnh lễ Đức Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Gương mặt sáng tròn tợ trăng rằm

Hào quang chiếu tợ ngàn nhật nguyệt

Tiếng như trống trời Câu-xí-la

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Di-đà trên mão Đức Quán Âm

Các tướng tốt đẹp thật trang nghiêm

Hàng phục ngoại đạo, ma kiêu mạn

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Không tì không vết rất trong sạch

Các đức trong sạch như hư không

Tu tập lợi ích được tự tại

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mười phương nghe danh chúng Bồ-tát

Vô số ma vương đều khen ngợi

Vì chúng sinh trụ ở nguyện lực

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Ao báu, cát vàng hoa sen nở

Căn lành biến thành đài vi diệu

Ở trên tòa kia như núi chúa

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Các đệ tử đến từ mười phương

Dùng thần thông đến nước kia

Chiêm ngưỡng dung nhan hằng cung kính

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Pháp hữu vi vô thường, vô ngã

Vì chúng nói pháp không danh tự

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cõi Phật kia không có tên ác

Cũng không có người nữ, đường xấu

Đại chúng dốc lòng kính lễ Phật

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cảnh giới thù thắng Phật Di-đà

Không có ác thú, ác tri thức

Không thối vãng sinh, đến Bồ-đề

Nên con đảnh lễ Phật Di-đà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Con diễn nói công đức Phật ấy

Phước lành bao la như biển cả

Người tu tập thiện căn Thanh tịnh

Hồi hướng cho chúng sinh, sinh về

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thương xót che chở con

Để giống pháp tăng trưởng

Đời này và đời sau

Nguyện Phật thường gia hộ

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Đại Thế Chí thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ các chúng Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Khắp vì chúng sinh trong pháp giới, Thầy tổ, cha mẹ, Thiện hữu tri thức đoạn trừ ba chướng, đều được sinh về nước Phật A-di-đà, quy mạng sám hối.

Chí tâm sám hối:

Từ vô thỉ kiếp đến nay, thọ thân

Tạo mười điều ác cho chúng sinh

Bất hiếu cha mẹ, báng Tam bảo

Tạo tội ngũ nghịch và nghiệp ác

Vì do các tội chướng đã tạo

Điên đảo vọng tưởng sinh ràng buộc

Nên thọ vô số khổ sinh tử

Con nguyện sám hối diệt trừ hết.

Sám hối rồi, hết lòng kính lễ Phật A-di-đà, dốc lòng khuyến thỉnh:

Phật là Đấng Đại từ vô thượng

Thường dùng không tuệ chiếu ba cõi

Chúng sinh mờ mịt không hay biết

Chìm mãi trong biển khổ sinh tử

Vì cứu chúng sinh ra biển khổ

Kính thỉnh thường trụ chuyển pháp luân.

Khuyến thỉnh rồi, hết lòng kính lễ Phật A-di-đà, dốc lòng tùy hỷ:

Vô số kiếp ôm lòng ghen ghét

Bởi ngu nên ngã mạn, phóng dật

Thường đem lửa nóng giận, độc hại

Thiếu đốt căn lành trí tuệ, từ bi

Ngày này xét kỹ chợt tỉnh thức

Phát tâm dõng mãnh tùy hỷ theo.

Tùy hỷ rồi, hết lòng kính lễ Phật A-di-đà, dốc lòng Hồi hướng:

Trôi lăn trong ba cõi

Vào thai bởi si ái

Sinh, già, bệnh và chết

Chìm đắm trong biển khổ

Nay con tu phước này

Hồi hướng, sinh An lạc.

Hồi hướng rồi, hết lòng kính lễ Phật A-di-đà, dốc lòng phát nguyện:

Nguyện bỏ thân thọ thai

Sinh về nước An lạc

Chóng thấy Phật A-di-đà

Thân công đức vô biên

Kính thờ các Đức Phật

Và tất cả Thánh hiền

Được sáu món thần thông

Cứu khổ cho chúng sinh

Hư không có cùng tận

Nguyện con không cùng tận.

Phát nguyện rồi, hết lòng kính lễ Phật A-di-đà (việc khác thảy đều đồng pháp trước).

3. Chỉ nương theo kệ nguyện vãng sinh lễ tán Bồ-tát Thiên Thân, cuối đêm nên lạy hai mươi lạy (sám hối giống như trước).

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thế Tôn, con nhất tâm

Kính lễ khắp mười phương

Đức Phật Vô Ngại Quang

Cùng pháp Phật đã dạy

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Quán tưởng cõi Cực lạc

Vượt qua khỏi ba cõi

Rỗng rang như hư không

Rộng lớn không bờ bến

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chánh giác Đại từ bi

Ra đời sinh căn lành

Tịnh quang mình đầy đủ

Như gương, nhật nguyệt luôn

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Đủ đức tánh cao quý

Đầy đủ trang nghiêm tịnh

Hào quang sáng rực rỡ

Trong suốt chiếu thế gian

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Hoa báu ngàn vạn loại

Che rợp ao đầm suối

Gió nhẹ lay cành lá

Ánh sáng chiếu lấp lánh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cung điện và lầu các

Thấy mười phương không ngại

Đủ loại cây kỳ diệu

Lan báu leo xung quanh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Vô số báu đan kết

Mành lưới đầy hư không

Tiếng linh ngân vang vọng

Diễn nói pháp nhiệm mầu

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Phạm âm ngân rất xa

Mười phương nghe vi diệu

Chánh giác A-di-đà

Vua pháp khéo gìn giữ

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Các hoa Như Lai sạch

Hoa Chánh giác hóa sinh

Ưa thích vị Phật pháp Thiền vị làm thức ăn

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Xa lìa não thân tâm

Hưởng lạc không gián đoạn

Bậc thiện căn Đại thừa

Và không tên cơ hiềm

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Người nữ và khuyết tật

Hàng nhị thừa không sinh

Điều chúng sinh ước nguyện

Đều đầy đủ tất cả

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Vô số châu báu quý

Đài hoa tịnh vi diệu

Hảo tướng sáng một tầm

Sắc tướng hơn chúng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chúng trời người bất động

Sinh biển trí Thanh tịnh

Như núi chúa Tu-di

Thắng diệu không ai bằng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chúng trượng phu trời, người

Vây quanh cung kính nhìn

Trời mưa hoa, nhạc, y

Hương thơm đều dâng cúng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nước An lạc trong sạch

Xe vô cấu thường chuyển

Nhất niệm và nhất thời

Làm lợi ích chúng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Khen ngợi công đức Phật

Không có tâm phân biệt

Khiến chúng được đầy đủ

Biển báu lớn công đức

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thương xót che chở con

Để giống pháp tăng trưởng

Đời này và đời sau

Nguyện Phật thường bảo bộ

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Đại Thế Chí thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ các chúng Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Khắp vì chúng sinh trong pháp giới, Thầy tổ, cha mẹ, Thiện hữu tri thức đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước Phật A-di-đà, quy mạng sám hối.

4. Chỉ nương theo kệ vãng sinh tán của Pháp sư Ngạn Tông, đầu hôm lạy hai mươi mốt lạy (sám hối đồng như trước).

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nhân Pháp Tạng xa vời

Quả Cực lạc sâu xa

Ngọc báu trải làm đất

Các báu làm vườn rừng

Hoa nở màu hiếm có

Sóng dâng âm thật tướng

Lúc nào được Phật dẫn

Nhất tâm liền vãng sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Đời ác khó trở lại

Nguyện Tịnh độ càng sâu

Dây vàng thẳng giới đạo

Lưới châu rũ khắp rừng

Thấy sắc đều sắc thật

Âm thanh đều pháp âm

Chớ bảo Tây phương xa

Chỉ cần niệm mười niệm

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chứng cùng tột lý Thánh

Thật có oai biến hư không

Tại Tây phương hiện nhỏ

Chỉ tạm tùy có duyên

Lá ngọc chiếu sáng nhau

Nước cát đều trong sáng

Muốn chứng quả vô sinh

Phải nương nước An lạc

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Đảnh ngũ sơn sáng chói

Tay báu ấn hằng phân

Đất, nước đều làm gương

Hương hoa cùng làm mây

Nghiệp sâu thành dễ sinh

Nhân mỏng rất khó nghe

Mong trừ bỏ nghi hoặc

Một mình vượt thẳng lên

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Lòng đầy chân Từ bi

Hào quang khắp pháp giới

Từ vô duyên độ chúng

Có tướng chẳng phải khó

Hoa theo tâm nguyện nở

Dời cung thân an ổn

Sợ nghe cảnh xuất thế

Nên cùng vào thiền xem

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Công đức do Hồi hướng

Đường Tây phương thông suốt

Tràng báu nương đất dày

Hoa trời bay theo gió

Hoa rơi khắp mặt nước

Lưới mỏng che hư không

Làm sao lòng nguyện sinh

Chính là lạc vô cùng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Muốn chọn nơi sinh về

Tây phương là tốt nhất

Giữa rừng hiện lầu các

Đầy đường rải áo đẹp

Cơm thơm tùy tâm hiện

Thân ở trong điện báu

Người có duyên vào được

Chính là ít người đến

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mười kiếp đạo mới hiện

Nghiêm cõi, dẫn dắt chúng

Cát vàng soi chiếu nước

Lá ngọc sáng đầy cây

Chim vườn báu bay ra

Kính thỉnh Phật Tây phương

Sớm tối nghênh đón con

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mười phương cõi nước Phật

Đều là nhà pháp vương

Riêng tìm nơi có duyên

Sớm mong vượt tà giáo

Nước tám đức như ý

Hoa bảy báu tự nhiên

Cõi kia hay buộc tâm

Vãng sinh không phải xa

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nước tịnh không biến suy

Xưa nay hằng vĩnh cửu

Ngàn báu làm đài sáng

Âm nhạc diễn bát phong

Chim trì-đa nói pháp

Hoa trời rải hư không

Vãng sinh không sợ thối

Sớm tối hoa sen nở

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Tòa hoa chẳng phải một

Thánh chúng cũng khó lường

Hoa nở chỗ mỗi người

Ba pháp sinh tự diễn

Không nạn do xứ tĩnh

Bạn bè là bất thoái

Hỏi bọn sinh trước kia

Bao nhiêu kiếp đến đây

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Phóng quang cứu Tỳ-xá

Trong không dẫn Vi-đề

Trời cầm lọng hương đến

Người mang y báu đến

Sáu thời nghe chim hót

Bốn phương ngập đầy hoa

Nhìn nhau lòng ngay thẳng

Làm gì đắm mê mãi?

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Khuyến rộng tu ba phước

Khiến họ trừ năm họa

Công đức phát tâm thành

Nhất niệm tội diệt trừ

Chim hoa ngọc sáng chuyển

Gió mát, tiếng hay ngân Chỉ vui dễ tu tập

Lo gì quả Thánh xa

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Sắc châu như là nước

Ánh vàng chính là đài

Đến thời hoa tự rụng

Theo nguyện hoa lại nở

Ra vào ao, dạo chơi

Bay qua lại giữa không

Tâm hướng về cõi ấy

Phước lành đều Hồi hướng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Nước cam lồ gội tâm

Mắt thích mây diệu hoa

Đồng sinh cơ dễ biết

Thọ mạng thật khó phân

Vui nhiều không bỏ đạo

Nghe được âm thanh xa

Vì sao tham ngũ trược

Ngồi yên cho lửa đốt

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Chư thiên hiện trong gương

Hào quang thấy thị giả

Điện bốn báu giữa không

Lan can làm bảy lớp

Nhiều nghi ở biên địa

Ít đức khó thượng sinh

Không luận bàn nguyện khác

Tây phương đã an tâm

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Sáu căn thường hợp đạo

Không còn tên tam đồ

Một niệm dạo khắp nơi

Trở lại chứng vô sinh

Đất bằng phẳng rộng lớn

Gió thổi chỗ ở mát

Nhắc nhủ người có tâm

Cùng ra khỏi thành khổ

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thương xót che chở con

Để giống pháp tăng trưởng

Đời này và đời sau

Nguyện được Phật che chở

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm thế giới Tây phương Cực lạc:

Ngàn xe dưới Minh túc

Hào quang hiện năm đường

Từ bi độ không ngừng

Người quy hướng không cùng

Nói pháp vẫn trong định

Tâm tĩnh lại thông suốt

Nghe danh đều nguyện đến

Mặt trời lên rừng hoa

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Bồ-tát Đại Thế Chí thế giới Tây phương Cực lạc:

Tuệ lực là trên hết

Thân sáng đủ các duyên

Lay động các cõi báu

Giữ gìn tòa sen báu

Bầy chim chẳng phải quý

Loài trời đâu trời Phật

Biết cầu vui vi diệu

Đầy đủ các giới hương

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ các chúng Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải thế giới Tây phương Cực lạc:

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Khắp vì chúng sinh trong pháp giới, Thầy tổ, cha mẹ, Thiện hữu tri thức đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước Phật A-di-đà, quy mạng sám hối.

. Chỉ nương theo mười sáu pháp quán trong kệ nguyện vãng sinh lễ tán của Sa-môn Thiện Đạo, giữa trưa lạy hai mươi lạy.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Quán cõi Cực lạc Phật Di-đà

Bằng phẳng rộng lớn báu làm thành

Dùng bốn mươi tám nguyện trang nghiêm

Thù thắng hơn các cõi Phật khác

Đại chúng bổn quốc và phương khác

Suốt kiếp nêu tên không biết hết

Đều khuyên về Tây đồng hội ấy

Vô số chánh định tự nhiên thành

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mặt đất trang nghiêm tràng bảy báu

Vô lượng vô biên vô số ức

Tám phương tám hướng hằng trăm báu

Thấy pháp vô sinh tự nhiên ngộ

Cõi báu vô sinh thường vĩnh hằng

Mỗi báu phát vô số hào quang

Hành giả dốc lòng thường đối diện

Tinh thần vui vẻ vào Tây phương

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mặt đất trang nghiêm chuyển vô cùng

Dây vàng ngăn đường chẳng thợ khéo

Nguyện trí Di-đà khéo trang nghiêm

Người, trời, Bồ-tát rải hoa cúng

Đất báu, sắc báu, sáng báu bay

Mỗi hào quang thành vô số đài

Trong đài nghìn vạn ức lầu báu

Trăm ức tràng báu cắm quang đài

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Các đài sừng sững giữa hư không

Trang nghiêm nhạc báu cũng vô cùng

Hào quang phát ra tám gió mát

Tùy thời trống nhạc ứng âm thanh

Tiếp nhận âm thanh bớt hoạn nạn

Đi đứng ngồi nằm quán nhiếp tâm

Chỉ trừ khi ngủ thường quán niệm T

am-muội vô vi tức Niết-bàn

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cõi báu, rừng báu và cây báu

Hoa báu, lá báu, nhánh cọng báu

Hoặc lấy nghìn báu chia thành rừng

Hoặc có trăm báu cộng thành hành

Hàng hàng thẳng tắp lá kề nhau

Mỗi màu khác hào quang cũng vậy

Bằng phẳng cao lớn ba mươi vạn C

ành chạm nhau nói pháp vô sinh

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Bảy lớp lưới giăng bảy tầng cung

Kề vào nhau phóng ra ánh sáng

Chư thiên hóa đồng tử đầy khắp

An lạc sáng chói hơn nhật nguyệt

Lá báu lớp lớp sắc nghìn loại

Hoa nở tròn như bánh xe vòng

Quả phát hào quang thành lọng báu

Cõi Phật hiện nhiều như số cát

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Ao báu, bờ báu, cát vàng báu

Ngòi báu, lá báu hoa sen báu

Thẳng tắp đến mười hai do-tuần

Màn lưới báu, lan can cũng báu

Nước tám đức chảy vào cây báu

Nghe sóng thấy nhạc chứng Niết-bàn

Gởi lời hữu duyên đồng hành giả

Nỗ lực chuyển mê trở về nhà

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Mỗi mỗi dây vàng trên đạo tràng

Nhạc báu, lầu báu ngàn vạn ức

Chư thiên, đồng tử rải hoa thơm

Bồ-tát phương khác tựu như mây

Vô lượng vô số không thể tính

Cúi đầu cung kính lễ Di-đà

Gió lay cây vang khắp hư không

Khen ngợi Tam bảo không cùng tận

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Bổn nguyện Di-đà tòa sen báu

Do các báu trang nghiêm thành tòa

Bốn tràng trên đài giăng màn báu

Di-đà an tọa hiện chân thân

Ánh sáng chân thân trùm pháp giới

Người thấy hào quang tâm bất thoái

Ngày đêm sáu thời chuyên quán tưởng

Lâm chung vui vẻ như Thiền định

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thân tâm Di-đà trùm pháp giới

Ảnh hiện trong tâm tưởng chúng sinh

Cho nên khuyên ông thường quán niệm

Nương tâm khởi tưởng hiện Di-đà

Tượng báu Di-đà lên tòa hoa

Tâm mở thấy nước kia trang nghiêm

Cây báu hoa Tam bảo nở khắp

Gió thổi nhạc vang cùng văn đồng

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Di-đà sắc vàng như núi vàng

Hào quang tướng hảo chiếu mười phương

Người niệm Phật được Phật nhiếp độ

Phải như nguyện xưa rất là mạnh

Mười phương Như Lai đều thọ ký

Chuyên niệm danh hiệu về Tây phương

Bờ kia hoa nở nghe diệu pháp

Hạnh nguyện thập địa tự nhiên hiện

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Bồ-tát Quán Âm đại Từ bi

Chứng Bồ-đề trở lại sinh tử

Thân ở trong tất cả năm đường

Sáu thời quán sát ứng tam luân

Hiện thân sắc vàng tía sáng chói

Tướng hảo oai nghi rất trang nghiêm

Thường duỗi tay trăm ức hào quang

Độ người có duyên về bổn quốc

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Bồ-tát Thế Chí khó nghĩ bàn

Uy nghi chiếu khắp không bờ bến

Chúng sinh có duyên được tiếp xúc

Tăng trưởng trí tuệ vượt ba cõi

Lay động pháp giới như cỏ bồng

Hóa Phật vân tập khắp hư không

Khuyên người có duyên thường nhớ niệm

Bỏ thân bào thai chứng lục thông

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Kiết già ngồi ngay nhập thiền định

Tâm quán tưởng nghĩ đến Tây phương

Thấy cõi Cực lạc Phật Di-đà

Mặt đất hư không trang nghiêm bảy báu

Thân Di-đà lớn vô cùng cực

Lại khuyên chúng sinh quán thân nhỏ

Tùy duyên thị hiện thân tám thước

Hóa Phật tỏa quang giống Phật thật

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Người căn cơ bậc thượng, hạnh thượng

Cầu sinh Tịnh độ dứt tham sân

Do hạnh sai biệt, phân ba phẩm

Năm môn tương tục trợ ba duyên

Một ngày bảy ngày chuyên tinh tấn

Ra khỏi sinh tử ngồi đài sen

Vui thay! Nay khó được gặp gỡ

Vĩnh chứng thân pháp tánh vô vi

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Người căn cơ bậc trung, hạnh trung

Một ngày trai giới ngồi đài sen

Hiếu dưỡng cha mẹ đem Hồi hướng

Nói nhân An lạc cho chúng sinh

Phật và chúng Thanh văn đón tiếp

Thẳng đến bên tòa hoa Di-đà

Trăm hoa báu lồng treo suốt bảy ngày

Ba phẩm sen nở chứng tiểu thân

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Kẻ căn cơ bậc hạ, hạnh hạ

Thập ác, ngũ nghịch và tham sân

Tứ trọng, phá tăng báng Chánh pháp

Chưa từng hổ thẹn sám lỗi trước

Khi chết tướng khổ như mây tụ

Lửa địa ngục thiêu đốt tội thân

Bỗng gặp Thiện tri thức vãng sinh

Vội khuyên chuyên niệm danh hiệu Phật

Hóa Phật, Bồ-tát theo tiếng đến

Trong khoảng nhất niệm vào sen báu

Ba hoa chướng nặng nở lại nhiều kiếp

Khi ấy mới phát tâm Bồ-đề

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Cõi Phật Di-đà năng sở cảm

Tây phương Cực lạc khó nghĩ bàn

Khát uống nước Bát-nhã dứt tư duy

Đói dùng vô sinh dứt đói khát

Tất cả trang nghiêm đều nói pháp

Vô tâm thọ dùng tự nhiên biết

Ao hoa thất giác tùy ý vào

Ngưng thần tám bối hội một chi

Vô số Bồ-tát là bạn học

Biển tánh Như Lai đều là Thầy

Thân tắm gội nước tâm

Di-đà Quan Âm, Thế Chí ban y phục

Bỗng hiện hư không dạo pháp giới

Sát-na thọ ký hiệu vô vi

Như vậy tự tại dạo khắp nơi

Nay ta không đi đợi khi nào?

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Phật A-di-đà Tây phương:

Thương xót che chở con

Hạt Bồ-đề tăng trưởng

Đời này và đời sau

Nguyện được Phật nhiếp độ

Con nguyện cùng chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Hết lòng cung kính đảnh lễ Quán Âm, Thế Chí, chúng Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải thế giới Tây phương Cực lạc:

Nguyện cùng với chúng sinh

Vãng sinh nước An lạc.

Khắp vì sư Tăng, cha mẹ và Thiện tri thức cùng chúng sinh trong pháp giới dứt trừ ba chướng, đồng được vãng sinh về cõi Phật A-di-đà, nay con chí thành đảnh lễ sám hối.

Hai phẩm Sám hối và Phát nguyện trên đồng như trước. Nếu muốn sự cốt yếu thì lấy phần đầu, nếu muốn sơ lược thì dùng phần giữa, nếu muốn rộng hơn thì dùng phần cuối. Phần rộng nghĩa là khuyên người thật có tâm nguyện sinh, hoặc đối trước bốn chúng, hoặc trước mười phương Phật, hoặc đối trước xá-lợi, tôn tượng, đại chúng, hoặc với một người hay chỉ riêng mình, mà hướng về mười phương tận hư không Tam bảo và hết thảy cõi chúng sinh cùng phát lộ sám hối. Sám hối có ba phẩm thượng, trung, hạ.

Thượng phẩm sám hối là trong lỗ chân lông của thân tiết ra máu, trong mắt ứa máu gọi là thượng phẩm sám hối.

Trung phẩm sám hối là khắp thân nóng lên, mồ hôi từ các lỗ chân lông tiết ra, máu trong mắt cũng chảy ra, sám hối như thế gọi là trung phẩm sám hối.

Hạ phẩm sám hối là toàn thân nóng ran, nước mắt chảy ra, đây gọi là hạ phẩm sám hối.

Ba phẩm này tuy có sự sai khác tức là do người từ lâu đã trồng thiện căn giải thoát khiến cho đời nay kính pháp, trọng Tăng, không tiếc thân mạng. Cho đến dù một tội nhỏ cũng như pháp sám hối thì có thể thấu tâm thấu tủy, sám hối như thế thì không luận người có nghiệp chướng nặng nề đều diệt. Nếu không như vậy, mặc cho ngày đêm mười hai thời trôi qua nhanh chóng cuối cùng là vô ích. Nếu người không làm nên biết. Tuy không rơi lệ, chảy máu v.v… nhưng thấu đạt được chân tâm tức là đồng với trên.

Kính bạch mười phương Chư Phật, tôn pháp, tất cả Hiền Thánh và hết thảy trời, rồng, bát bộ, pháp giới chúng sinh, đại chúng hiện tiền v.v… chứng biết cho con tên… phát lộ sám hối. Từ vô thỉ kiếp đã qua cho đến thân này con đã giết hại tất cả Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh vô số kể; con đã trộm cắp vô số tài vật của tất cả Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh; Đối với tất cả Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, pháp giới chúng sinh đã khởi không biết bao nhiêu là tà dâm; Con đã nói lời giả dối làm nhục hết thảy Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh nhiều vô kể; con đã nói lời thêu dệt đối với Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh nhiều vô kể; Con đã nói lời hung ác để mạ nhục, phỉ báng chê bai đối với tất cả Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh nhiều vô kể; con đã nói lưỡi hai chiều để gây hại chống đối phá hoại đối với tất cả Tam bảo, Sư tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, Thiện tri thức, pháp giới chúng sinh nhiều vô kể; hoặc phá năm giới, tám giới, mười giới, mười thiện giới, hai trăm năm mươi giới, năm trăm giới, tam tụ giới của Bồ-tát, mười giới vô tận cho đến tất cả giới và tất cả giới oai nghi, tự mình làm, dạy người, thấy làm mà tùy hỷ nhiều vô kể. Các tội như vậy, cũng như vô lượng vô biên đại địa vi trần trong mười phương, tội của chúng con đã làm cũng vô số vô biên. Hư không vô biên, tội con đã làm cũng lại vô biên, pháp giới vô biên cũng như trên, pháp tánh vô biên cũng như trên. Phương tiện vô biên cũng như trên. Các tội như vậy, trên đến các bậc Bồ-tát, dưới đến Thanh văn, Duyên giác cũng không thể tính biết được chỉ có Phật với Phật mới có thể biết tội lỗi của con nhiều hay ít. Nay đối trước Tam bảo, trước pháp giới chúng sinh con xin phát lộ sám hối không dám che giấu. Xin nguyện mười phương Tam bảo, pháp giới chúng sinh nhận sự sám hối của con cho con được Thanh tịnh. Con nguyện từ nay cùng với pháp giới chúng sinh xả tà quy chánh phát tâm Bồ-đề, dùng lòng từ hướng về nhau. Phật nhãn nhìn nhau, làm quyến thuộc Bồ-đề, làm chân Thiện tri thức, đồng sinh nước Phật A-di-đà cho đến thành Phật. Các tội như vậy dứt hẳn từ nay về sau không dám làm.

Sám hối rồi, chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà. Lễ sám xong, nếu nhập quán đến khi ngủ nên phát lời nguyện này, nếu đứng hay ngồi đều nhất tâm chắp tay xoay mặt về hướng Tây xưng mười lần Phật A-di-đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Thế Chí đến chúng Bồ-tát Thanh tịnh Đại Hải xong rồi nguyện rằng: Đệ tử hiện là phàm phu sinh tử, tội chướng sâu dày, luân hồi trong sáu đường, khổ không thể tả. Nay gặp được Thiện tri thức, được nghe danh hiệu bổn nguyện của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sinh. Nguyện Phật Từ bi đừng bỏ thệ nguyện rộng lớn của mình để nhiếp thọ con.

Đệ tử không biết hòa quang thân tướng của Phật A-di-đà, nguyện Phật từ bi thị hiện thân tướng đệ tử. Quán Âm, Thế Chí các vị Bồ-tát và các tướng quang minh trang nghiêm Thanh tịnh của thế giới kia. Nói lời này rồi, nhất tâm chánh niệm, liền tùy ý nhập quán và ngủ. Hoặc có lúc khi đang phát lời nguyện liền được thấy Ngài; hoặc trong khi đang ngủ được thấy. Nguyện này so ra cũng rất có hiệu nghiệm ngay.

Hỏi: Xưng niệm lễ, quán Phật Di-đà, hiện đời có công đức lợi ích gì?

Đáp: Nếu xưng một câu A-di-đà Phật liền có thể trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử. Cho đến lễ niệm và những pháp khác cũng như vậy.

Kinh Thập Vãng Sinh nói rằng: Nếu có chúng sinh niệm Phật A- di-đà nguyện vãng sinh, Đức Phật kia liền sai hai mươi lăm Bồ-tát đến ủng hộ hành giả, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngày, hoặc đêm, tất cả các thời, tất cả mọi nơi không cho ác quỷ, ác thần đến chỗ người đó.

Lại kinh Quán nói rằng: Nếu xưng danh, lễ bái Phật A-di-đà nguyện vãng sinh nước kia thì Đức Phật kia liền sai vô số hóa Phật, vô số hóa Quán Âm, Thế Chí Bồ-tát đến hộ niệm hành giả; Lại cùng với hai mươi lăm vị Bồ-tát v.v… vây quanh hành giả trăm nghìn vòng, không luận là hành giả đi, đứng hay ngồi nằm và bất cứ lúc nào, chỗ nào, hoặc ngày hay đêm thường không lìa hành giả. Nay đã có sự lợi ích thù thắng này đáng nương nhờ, nguyện các hành giả, mỗi người cần chí tâm cầu vãng sinh.

Lại như kinh Vô Lượng Thọ nói: Nếu ta thành Phật, chúng sinh trong mười phương xưng danh hiệu của ta cho đến mười tiếng, nếu không được vãng sinh thì ta nguyện không giữ ngôi Chánh giác.” Đức Phật kia nay đã thành Phật, nên biết thệ nguyện của Ngài không luống dối, chúng sinh xưng niệm danh hiệu Ngài ắt được vãng sinh.

Lại như kinh Di-đà nói: Nếu có chúng sinh nào nghe nói Phật A- di-đà liền chấp trì danh hiệu của Ngài, hoặc một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, một lòng xưng niệm Phật, khi sắp mạng chung, Phật A-di-đà và chư Thánh chúng hiện trước người đó. Người này khi mạng chung tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về nước kia.

Phật bảo Ngài Xá-lợi-phất: “Ta thấy sự lợi ích này nên nói lời như vậy. Nếu có chúng sinh nào nghe nói lời này, thì phát nguyện, nguyện sinh về nước kia.”

Kế lại nói: Phương Đông, có hằng hà sa Chư Phật, phương Nam, Tây, Bắc và trên, dưới đều có hằng hà sa Chư Phật. Mỗi vị đều ở tại nước mình xuất tướng lưỡi dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật chúng sinh các ông đều nên tin kinh được tất cả Chư Phật hộ niệm này. Vì sao gọi là hộ niệm? Nếu có chúng sinh nào xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày, dưới một tiếng cho đến mười tiếng nhất niệm ắt được vãng sinh. Chứng thành việc này cho nên gọi hộ niệm kinh.

Kế lại nói tiếp: Nếu người xưng danh hiệu Phật vãng sinh thường được sáu vạn hằng hà sa Chư Phật hộ niệm, nên gọi hộ niệm kinh. Nay đã có thệ nguyện tăng thượng này đáng nương nhờ, Chư Phật tử sao lại không cố gắng lên vậy.