Nguyện Cầu Phật Đản
Mặc Giang

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương
Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương
Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ lòng thương
Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương
Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi
Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm gì
Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện
Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê
Cõi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về
Căn nhà cũ, đã từ lâu xa vắng

Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện
Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương
Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường
Khắp pháp giới không còn nơi tăm tối

Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội
Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh
Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh
Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt

Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt
Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về
Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê
Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhã.

Tháng 4 – 2009
Mặc Giang