Nghiệp Chung Và Nghiệp Riêng Của Mỗi Người
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm