Làm Sao Thoát Khỏi Vòng Sinh Tử
(Thư Học Phật 34)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email