NGHĨ VỀ TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Phổ Huân
Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh