BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh