NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh, Từ Hậu