Nghi Thức Lễ Thành Hôn

Nghi Thức Lễ Thành Hôn
Nghi Thức Phổ Thông

NGHI THỨC LỄ THÀNH HÔN

(Bên trai bên gái ngồi hay đứng cân phân hai bên, cô dâu chú rễ đứng giữa, chủ lễ bắt đầu)

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ,
truật đà ta phạ,
đạt mạ ta phạ,
bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG
Nguyện dâng hương mầu nầy
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, chư Bồ Tát
Thinh Văn và Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phát tâm Bồ Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ tát Ma Ha Tát
tác đại chứng minh. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN
Nay có Phật tử
Tên họ………….
Pháp danh……………
cung đối Phật tiền, phát nguyện kết hôn với
Tên họ……….
Pháp danh………….
Chúng con một dạ chí thành,
ngưỡng cầu Tam Bảo từ bi gia hộ cho hai họ được
Loan Phụng hòa minh, sắt cầm duyên hiệp,
thấm nhuần Pháp Nhủ Hồng Ân,
thọ hưởng Cam Lồ Kiết Khánh.
Ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi gia hộ.

KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng tụng)

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

KINH LĂNG NGHIÊM
NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Tâm Chánh Định như như bất động
Phật Ba Thân nhân thế khó tìm
Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên
Vô minh dứt sạch, chứng liền Pháp Thân.
Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác
Độ chúng sanh như cát Sông Hằng
Thân, tâm này nát như trần (bụi)
Hồng ân chư Phật, chút phần báo ơn.  (1 tiếng chuông)
Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh
Đời năm trược con xin vào trước
Một chúng sanh quả Phật chưa thành
Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn.
Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi
Giúp con dứt sạch sân, si, buồn, phiền
Để sớm được lên miền Thượng Giác
Ngồi Đạo Tràng bát ngát mười phương
Hư không có thể tiêu tan
Nguyện con kiên cố không hề lung lay.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.  (1 tiếng chuông)
Lúc bấy giờ, từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báu với hoa sen ngàn cánh.
Trong mỗi hoa sen, có Hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báu. Mỗi đạo hào quang hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm xử vân vân, đứng khắp cõi hư không. Đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú:
(1 tiếng chuông)

Án, a na lệ, tỳ xá đề,
bệ ra bạc xà ra đà rị,
bàn đà bàn đà nể,
bạt xà ra bàn ni phấn.
Hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

LẠY BÁO ÂN
(Nếu hai họ đã làn lễ ta Song Đường ở nhà rồi, phần này bỏ qua, nếu không, chủ lễ xướng 4 câu sau đây cho cô dâu chú rễ lạy báo ân)

Chí tâm đảnh lễ, thiên địa phú tải chi ân, nhựt nguyệt chiếu lâm chi đức, nhứt bái.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, chánh phủ ủng hộ chi ân, thủy thổ thành thục chi đức, nhứt bái.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sanh thành chi đức, nhứ bái.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, đại thiện tri thức chi ân, bằng hữu tương giao chi nghĩa, nhứt bái.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

BẠCH PHẬT
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.   (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Chỉ chủ lễ quỳ gối và xướng tiếp)
Như Lai tướng tốt
Không thể nghĩ bàn
Con nay tác bạch cầu an
Cúi xin Phật Tổ lâm đàn chứng minh  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Chủ lễ tiếp)
Ngưỡng khải Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nay có Phật tử
Tên họ…………….
Pháp danh……….. cung đối Phật tiền, phát nguyện kết hôn với
Tên họ…………..
pháp danh……………
cầu con Tỳ kheo Thích………
làm chủ lễ.
Ngưỡng mong Đức Từ gia hộ cho hai họ được Loan Phụng hòa minh,
sắt cần duyên hiệp, thấm nhuần Pháp Nhủ Hồng Ân,
thọ hưởng Cam Lồ Kiết Khánh.
Ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi gia hộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
tác đại chứng minh. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)

PHÁP NGỮ SÁI TỊNH
Cành dương nước tịnh rưới gia đường
Linh thiêng thấm mát khắp mười phương
Tiêu trừ cấu uế, tai ương
Đức Từ phò hộ, tông đường bình an.

(Chủ lễ làm phép Sái Tịnh xong, đồng tụng)
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

LỄ TRAO NHẪN
(Chủ lễ nên giảng ý nghĩa chữ trao nhẫn.)

NĂM ĐIỀU CHỒNG ĐỐI VỚI VỢ
(Chú rễ cầm quyển kinh, hướng về Phật và đọc lớn những điều sau đây)

Tôi (tên họ…), nguyện suốt đời vâng giữ 5 điều sau đây, để xây dựng hạnh phúc gia đình với em (tên họ…)
Điều 1: Con nguyện luôn luôn tín cẩn và yêu thương vợ
Điều 2: Con nguyện bàn thảo mọi việc với vợ trong tinh thần tôn trọng và hòa thuận.
Điều 3: Con nguyện chia xẻ với vợ trong việc chăm sóc con cái, và chăm nom gia đình.
Điều 4: Con nguyện đời đời sống bên nhau, bằng tình thương chân thật, bằng trí huệ sáng suốt và bằng đức tánh kiên nhẫn.
Điều 5: Con nguyện sống đời sống hằng ngày sao cho xứng đáng với đạo đức của ông bà và nghĩa vụ của tổ quốc đã đặt hy vọng vào con.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

NĂM ĐIỀU VỢ ĐỐI VỚI CHỒNG
(Cô dâu cầm quyển kinh, hướng về Phật và đọc lớn những điều sau đây)

Tôi (tên họ…), nguyện suốt đời vâng giữ 5 điều sau đây, để xây dựng hạnh phúc gia đình với anh (tên họ…)
Điều 1: Con nguyện luôn luôn ân cần và chìu chuộng chồng.
Điều 2: Con nguyện luôn luôn hòa nhã thảo luận với chồng.
Điều 3: Con nguyện bảo vệ, chăm lo gia đình một cách chu đáo.
Điều 4: Con nguyện đời đời sống bên nhau, bằng tình thương chân thật, bằng trí huệ sáng suốt và bằng đức tánh kiên nhẫn.
Điều 5: Con nguyện sống đời sống hằng ngày sao cho xứng đáng với đạo đức của ông bà và và tiếp nối dòng họ của tổ tiên đã đặt kỳ vọng vào con.
(1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Phát nguyện xong, cô dâu và chú rễ trao nhẫn cho nhau. Sau đó nên có lời khuyên của cha mẹ bên trai, gái, người giám hộ, hay lời chúc mừng của quan khách)

NGUYỆN AN LÀNH
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành,
ngưỡng mong Bổn Sư ban an lành. (1 tiếng chuông)
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành,
ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành. (1 tiếng chuông)
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành
ngưỡng mong Hộ Pháp giúp an lành. (1 tiếng chuông)

(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Bài Viết Liên Quan

Pháp Sự Khoa Nghi

03. Nghi Cúng Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

PHÁP SỰ KHOA NGHI ( 3 tập) Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG Chùa Quang Thiện, California, USA Ấn hành 2002   3. NGHI CÚNG VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (Ngày 19-02 Âm Lịch) * Tiết thứ làm nghi: - Chuông trống...
Tây Phương Nhựt Khóa

09. Chương 3: Tiết V Giải Thích Bài Kệ Tán Vô Lượng Thọ Phật

Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT….

Nghi Thức Phổ Thông, Tịnh Độ, Tịnh Độ Luận

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ (Thích Pháp Chánh dịch)

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ Đời Đường, Sa môn Thiện Đạo tập ký  Thích Pháp Chánh dịch sang Việt văn   Kệ Lễ Tán Sáu Thời  Khuyến tấn tất cả chúng sinh phát nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A...
Nghi Thức Phổ Thông

Nghi An Vị Phật Tại Gia

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

Pháp Sự Khoa Nghi

01. Nghi Cúng Lễ Giao Thừa

PHÁP SỰ KHOA NGHI ( 3 tập) Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG Chùa Quang Thiện, California, USA Ấn hành 2002   1. NGHI CÚNG LỄ GIAO THỪA (01-01- Âm Lịch) * Tiết thứ làm nghi: - Chuông trống Bát Nhã. - Cử nhạc...
Pháp Sự Khoa Nghi

04. Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản

PHÁP SỰ KHOA NGHI ( 3 tập) Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG Chùa Quang Thiện, California, USA Ấn hành 2002   4. NGHI CÚNG DƯỜNG LỄ PHẬT ĐẢN (Ngày 15-04 Âm Lịch) * Tiết thứ làm nghi: - Chuông trống Bát Nhã. -...