NGHI THỨC CÚNG VONG

(Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên họ người chết, cắm hương xong, chủ lễ xướng)

HƯƠNG LINH LỄ PHẬT
Tây Phương tiếp độ hương hồn. (1 tiếng chuông)

(chúng đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông)

(Chủ lễ tiếp)
Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam. (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Bái.  (3 tiếng chuông)

(Chờ tang chủ lạy thế hương linh xong, Hữu Ban tiếp)
Hồ quỳ.

(Cầm 3 cây hương, chủ lễ cử tán)

THỈNH HƯƠNG LINH
Chơn ngôn thần lục dẫn hương linh
Từ chốn U Minh về Dương Thế
An tọa linh đường để nghe kinh
Tang môn hiếu tử linh đình cúng dâng…

(Chủ lễ bắt)
Hương hoa thỉnh  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh.

THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM
(Chủ lễ thỉnh)
Nhất tâm phụng thỉnh:
Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp
Với lời nguyền tha thiết độ sanh
Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành
Ngài ứng hiện muôn nghình tế độ  (1 tiếng chuông)

(Cung vi)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát,
tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh,
tên họ…………….
pháp danh………. .
sinh ngày…………. ,
chết ngày………………….
tại………………
hôm nay là Lễ…………. (Thọ Tang, Tứ Cữu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại tường…)
hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần 1)
trở lại gia đình, lễ Phật nghe kinh.

(Nếu không cúng tại nhà, nên đổi chữ Gia Đình lại là Đàng Tràng.)

(Chủ lễ tiếp)
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh  (1 tiếng chuông)

(Hữu Ban)
Duy nguyện:
Hồn về Dương Thế
Phách ở nơi nao?
Mau mau tỉnh ngộ
Vượt thoát trần lao.
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh.  (1 tiếng chuông)

THỈNH ĐỨC A DI ĐÀ
(Chủ lễ thỉnh)
Nhất tâm phụng thỉnh:
Sông mê rào rạt sóng tình
Biển đau lênh láng lệ mình khóc than
Muốn mau thoát khỏi trần gian
Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn.

(Cung vi)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linh
tên họ………….
Pháp danh……………..
sinh ngày………….
chết ngày…………..
tại……………..
hôm nay là Lễ……….
hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần 2)
trở lại gia đình, lễ Phật nghe kinh.

(Chủ lễ tiếp)
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh  (1 tiếng chuông)

(Tả Ban)
Duy nguyện:
Thân cử bước thênh thang
Tâm tự tại a nhàn
Tới lui không vướng mắc
Vượt thoát cảnh trần gian
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh  (1 tiếng chuông)

THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
(Chủ lễ thỉnh)
Nhất tâm phụng thỉnh:
U Minh, dứt hết ngục hình
Dương Gian, độ thoát chúng sanh không còn
Bồ Đề nguyện lớn vuông tròn
Chứng nên Phật quả không còn chúng sanh.

(Cung vi)
Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-Tát, tay cần trích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh
Tên họ……………
Pháp danh………………….
sinh ngày……………….
chết ngày………………
tại…………….
hôm nay là Lễ……..
hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần 3)
trở lại gia đình, lễ Phật nghe kinh.

(Chủ lễ tiếp)
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)
Hương hoa triệu thỉnh  (1 tiếng chuông)

(Hữu Ban)
Duy nguyện:
Được nương nhờ oai thần chư Phật
Nay về đây thính pháp văn kinh
Hồn thiêng thụ hưởng linh đình
Nén hương, bát nước, ân tình cúng dâng.

(Hữu ban tiếp)
Hương hoa thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Chúng hòa)

Hương hoa triệu thỉnh.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng tụng)
Ba lần cung thỉnh
Hương linh đã về
Hồn thiêng an tọa linh sàn
Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng.

(Tả Ban)
Tang chủ lễ nhị.

(Chúng hòa)
Bái  (2 tiếng chuông)

(Hữu Ban tiếp)
Hồ quỳ.

XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (NẾU CÓ)
(Chủ lễ xướng)
Âm dương đồng nhất lý
Sanh tử chia đôi đàng
Điệp tang họp thời đọc
Cầu chư Phật chứng minh.  (1 tiếng chuông)

(Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang chư gắp thức ăn, mỗi thứ một chút, để vào bát cơm lưng, gác ngang đôi đũa, chắp tay vái cúng).

CÚNG CƠM VÀ NƯỚC
(Đồng tụng)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô tát phạ đát tha,
nga đa phạ lồ chỉ đế.
Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Hôm nay dâng cúng cơm nầy
Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không
Thành tâm tha thiết ngưỡng mong
Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương.

Mỹ Thanh Trai Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Chủ lễ xướng)
Hiến trà.  (Rót trà cúng lần thứ nhất)

(Hữu Ban tiếp)
Cúc cung lễ nhị.

(Chúng hòa)
bái  (2 tiếng chuông)

(Tả Ban)
Hồ quỳ.  (1 tiếng chuông)

(Đồng tụng)
Nam Mô tô rô bà da,
đát tha nga đa da, đát điệt tha.
Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô,
bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Hữu Ban xướng)
Ruột se thắt, âm dương xa cách
Ngậm ngùi thay hồn phách về đâu?

(Chủ lễ xướng)
Hiến trà. (Rót nước cúng lần thứ hai)

(Tả Ban tiếp)
Cúc cung lễ nhị

(Chúng hòa)
Bái.  (2 tiếng chuông)

(Đồng tụng)
Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Hữu Ban xướng)
Cam lồ một giọt linh thiêng
Tiêu trừ đói khát triền miên
Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành.

(Chủ lễ xướng)
Hiến trà.  (Rót trà cúng lần thứ 3)

(Tả Ban tiếp)
Cúc cung lễ nhị.

(Chúng hòa)
bái.  (2 tiếng chuông)

(Hữu Ban)
Hồ quỳ.  (1 tiếng chuông)

(Đồng tụng)
Án, nga nga nẳng tam bà,
phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Hữu Ban xướng)
Hồn sắp thoát Dương Gian
Chốn U Minh mờ hiện
Âm Dương chia đôi đàng
Bát hương, đôi nến gần tàn
Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông)

(Đồng niệm)

NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giớ an lành,
Con nay xin nguyện vãng sanh,
Cúi xin đứ Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM A DI ĐÀ
Muốn đi có một đường nầy
Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra
Vậy nên phải niệm Di Đà
Hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao
Hay trừ tám vạn trần lao
Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua
Di Đà xưa cũng làm vua  (1 tiếng chuông)
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu
Xét ra từ kiếp đã lâu
Hiệu là Pháp Tạng tỳ kheo đó mà
Trong khi Ngài mới xuất gia
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh
Vi thương thế giới bất bình
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi
Thầy là Bảo Tạnh Như Lai
Bạn là Bảo Hải tức là Thích Ca
Thích Ca nguyện độ Ta Bà  (1 tiếng chuông)
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang
Mở Ao Chín Phẩm sen vàng
Xây Thành Bá Bửu đổ đàng thất trân
Lưu ly quả đất sáng ngần
Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm
Hoa trời rưới cả ngày đêm
Có cây rất báu, có chim rất kỳ
Lạ lùng cái cảnh Phương Tây
Mười phương cảnh Phật cảnh nào cũng thua
Phong quang vui vẻ bốn mùa
Nước reo pháp Phật, gió khuya nhạc trời
Di Đà có thệ một lời
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh
Mười phương ai phát lòng thành
Nhất tâm mà niệm Hồng Danh của Ngài
Hằng ngày trong lúc hôm mai
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm
Khi đi, khi đứng, khi nằm
Chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyền
Nguyện sanh về chín phẩm liên
Là nơi Cực Lạc ở miền Tây Phương
Đến khi thọ mạng vô thường
Thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền
Biết bao phước đức nhơn duyên
Đã về Cực Lạc còn phiền não chi
Sự vui trời cũng chẳng bì
Đêm đêm thong thả, ngày ngày vui chơi
Sống lâu kiếp kiếp đời đời
Không già không chết không dời đi đâu  (1 tiếng chuông)

(Khi đang tụng chú vãng sanh, nếu có sớ, nên đốt)

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ
Nam mô a di đa bà dạ,
đa tha dà đa dạ,
đa địa dạ tha,
a di rị đô, ba tỳ,
a di rị đa, tất đam bà tỳ,
a di rị đa, tỳ ca lan đế,
a di rị đa, tỳ ca lan đa,
dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ,
ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH
(Chỉ chủ lễ xướng)
Hồn về Cực Lạc Tây Phương
Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời
Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời
Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi.

(Chủ lễ tiếp)

PHỤC NGUYỆN
Hồn siêu nơi cõi tịnh
Nghiệp dứt chốn trần ai
Hoa sen chín phẩm vừa khai
Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa
Cầu xin chư Phật tiếp đưa
Hồn về Cực Lạc say sưa phép mầu
Nguyện cho hương linh…
Sớm về cõi Phật
Hưởng cảnh thanh bình
Pháp giới chúng sanh
Trọn thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật

(Hữu Ban xướng)
Tang chủ tự vị lễ tứ.  

(Chúng hòa)
Bái.

(4 tiếng chuông, tang chủ lạy 4 lạy, lui ra)