NGHI THỨC LỄ PHÓNG SANH

 (Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm.)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ,
truật đà ta phạ,
đạt mạ ta phạ,
bà phạ truật độ hám. (3 lần)

CÚNG HƯƠNG
Giới Hương, Định Hương, và Huệ Hương
Giải Thoát, Giải Thoát, Tri Kiến Hương,
sáng ngời, chiếu khắp mười phương.
Hiện Tiền Tam Bảo, Năm Hương cúng dường.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN
Hôm nay, đệ tử chúng con,
phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
một dạ chí thành, thiết lễ phóng sanh,
ngưỡng mong Tam Bảo chúng minh
và gia hộ cho …………………………………... (tên người mua sinh vật)
đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan,
mạng vị bình an, thân tâm thường lạc,
và tất cả chúng sanh,
một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật tác đại chứng minh.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)

KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng tụng)

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,
Quyện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,
Pháp thân ảnh hiện rành rành,
Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da,
bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,
bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế,
tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa,
na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng,
cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế,
ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra,
địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê,
thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi,
phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da,
hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị,
ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô,
bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ,
di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na,
ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (1 tiếng chuông)

KỆ GIẢI NGHIỆP
Chúng sanh đấy có bấy nhiêu
Lắng tay nghe lấy những điều dạy răn
Các người trước lòng trần tục lắm
Nên kiếp này chìm đắm sông mê
Bấy lâu chẳng biết tu trì
Gây bao tội ác lại về mình mang.
Sống đọa đày chết thường đau khổ
Lông, da, sừng có đở được đâu
Dù là bay trước lặn sau
Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
Lúc đó dù kêu khóc ai thương
Nằm trên chốc thớt lạ thường
Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi.
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
May sao nhờ các bậc thiện nhân
Cứu cho ngươi được thoát thân
Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu.
Vậy ngươi kiếp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng.

Chúng sanh quy y Phật
Chúng sanh quy y Pháp
Chúng sanh quy y Tăng  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Chúng sanh quy y Phật,
Không đọa địa ngục.
Chúng sanh quy y Pháp
Không đọa ngạ quỷ.
Chúng sanh quy y Tăng
Không đọa bàng sanh. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Chúng sanh quy y Phật rồi
Chúng sanh quy y Pháp rồi
Chúng sanh quy y Tăng rồi  (1 tiếng chuông)
Quy y rồi tội chướng sạch băng
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
Phát tâm tu, sau rồi được hưởng
Về Phương Tây vui sướng đời đời
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho thoát khỏi trong vành trầm luân.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng cùng tụng)

NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám độ nguyện chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

CHÚ NGUYỆN
(Mang sinh vật ra ngoài, chủ lễ mật niệm)
Nguyện cho (các) ngươi (chim, cá, rùa…)
đời đời tội diệt phước sanh, bỏ thân này,
đời sau gặp gỡ Ngôi Tam Bảo tu hành, chứng quả Bồ Đề.
Sau khi đắc đạo rồi, ta sẽ độ cho ngươi được giải thoát.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thoát chúng sanh,
kiếp mãn viên trần, chứng vi viên tướng, Bồ Đề Đạo độ chúng sanh.
(Niệm 3 lần, chủ lễ thả sinh vật. Trở lại bàn Phật để hồi hướng)

HỒI HƯỚNG
Phóng sinh công đức, hạnh nhiệm mầu
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu.  (1 tiếng chuông)
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Nguyện cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than.
Nguyện sanh Tây Phương, Cõi Lạc Bang
Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành
Đệ tử hướng tâm thành
Cầu cho khắp chúng sanh
Đều chứng thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

(Chỉ chủ lễ phục nguyện)

PHỤC NGUYỆN
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.
Hôm nay, chúng con một dạ chí thành,
trì tụng Kinh, Chú, niệm Phật công đức, cầu nguyện cho Phật tử
Tên……………………..
Pháp danh……………………
đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan,
tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc,
gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn,
thiên thượng nhân gian, đều thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

(Đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)