NGHI THỨC LỄ KINH PHÁP HOA

SỐ 1944

MỘT QUYỂN

– Nhất thừa đảnh lễ mười phương pháp giới Thường Trụ Tam Bảo (lạy xong đốt hương dâng hoa quỳ xuống đọc lớn).

Nguyện mây hương hoa này, cùng khắp cõi mười phương, cúng dường tất cả Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng Thanh văn Bồ-tát, thọ dụng làm Phật sự.

Kính lạy mười phương Phật
Viên mãn tối thượng thừa
Mở hai môn bản tích
Pháp dụ nói chân bí
Khắp khiến các quyền tiểu
Đều chứng Phật Bồ-đề
Nay con thề quy y
Nguyệt vượt biển sinh tử.

– Nhất tâm đảnh lễ Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

– Nhất tâm đảnh lễ Phật Đa Bảo ở quá khứ.

– Nhất tâm đảnh lễ phân thân Phật Thích-ca Mâu-ni ở mười phương.

– Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời Chư Phật trong kinh Pháp Hoa.

– Nhất tâm đảnh lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Tự Pháp Bảo.

– Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả Bồ-tát chúng Thanh văn, Duyên giác đắc đạo Thánh hiền tăng trong kinh Pháp Hoa.

– Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ-tát Phổ Hiền.

– Dốc lòng sám hối. Con pháp danh là… cùng tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, quên mất chân tâm trôi giạt sinh tử, sáu căn tội chướng vô lượng vô biên. Tất cả điều nguyện chẳng được hiện tiền. Nay con kính lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do gốc lành căn này mà phát lồ tội ác, quá khứ hiện tại vị lai, ba nghiệp tạo ra vô biên tội nặng, đều được tiêu hết, thân tâm thanh tịnh, hoặc chướng trừ sạch. Phước trí trang nghiêm, tịnh nhân thêm lớn. Hạnh nguyện tự tha mau được viên thành. Nguyện các Như Lai thường ở nói pháp, có bao nhiêu công đức khởi tâm tùy hỷ, hồi hướng Bồ-đề, chứng quả thường lạc. Lúc qua đời chánh niệm hiện tiền, thấy mặt Di-đà và các Thánh chúng. Trong một sát-na sinh trong hoa sen, nguyện khắp chúng sinh đều thành Phật đạo.

– Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát, và ba Tự quy y, v.v…

-Hết-