LƯỢC PHÁP HOA TAM MUỘI BỔ TRỢ NGHI

SỐ 1943

MỘT QUYỂN

 

LƯỢC PHÁP HOA TAM-MUỘI BỔ TRỢ NGHI – VÀ LỜI TỰA

(Sám pháp này theo sự mà quán tưởng đều là văn của Tam-muội Pháp Hoa Bổ Trợ Nghi. Bổ Trợ Nghi trên chỉ nêu ý vận tưởng thêm mà thôi không chép sự tướng).

1- Vận hương hoa. Tưởng rằng: Nguyện hương hoa này đầy khắp mười phương, thành các thứ hương thơm, hoa quý, âm nhạc và thức ăn trời, y báu trời. Tưởng mỗi hạt bụi biến thành nhiều hạt bụi, trong mỗi hạt bụi biến ra tất cả pháp mầu nhiệm cúng dường mười phương pháp giới Tam bảo. Tưởng thân mình đều đầy khắp pháp giới ở trước các Tam bảo mà lễ bái, cúng dường. Tưởng tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ-đề, cùng làm Phật sự và đồng chứng trí Phật Vô sinh.

2- Thỉnh Phật (tưởng ba nghiệp tánh của ta như hư không. Phật Thích-ca và Chư Phật, Chư Bồ-tát cũng như thế).

3- Thỉnh pháp (pháp tánh như hư không chẳng thể thấy, thường trụ pháp bảo khó nghĩ bàn, nay con ba nghiệp đúng như pháp thỉnh).

4- Lễ Phật (tưởng năng lễ, sở lễ tánh vắng lặng, đường cảm ứng giao nhau khó nghĩ bàn. Nay con trước Phật như Đế châu, tất cả Chư Phật ảnh hiện trong châu ấy). Các Phật Bồ-tát khác cùng đồng tưởng như vậy.

5- Lề pháp (tưởng chân không pháp tánh như hư không. Thường trụ pháp bảo khó nghĩ bàn, ảnh thân con hiện trước pháp Bảo đều quy mạng lễ).

6- Khắp vì tất cả chúng sinh sám hối, vận thuận nghịch mười tâm.

– Hết –