LUẬN CHÚNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Đại sư Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đề Da Xá
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 7

Phẩm 6: PHÂN BIỆT THÂU TÓM, phần 4

Ba đời và nói sự việc của ba đời thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Khổ của khổ khổ thuộc Dục giới thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Khổ của biến khổ thuộc Sắc giới thâu tóm: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến.

Khổ của hành khổ thuộc Vô sắc giới thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ tỷ trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến.

*

Lại nữa, khổ của khổ khổ nơi khổ thọ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Khổ của biến khổ nơi lạc thọ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến, trừ vô lậu duyên nơi nghi và tương ưng với vô minh thuộc cõi Dục, còn lại là hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Khổ của hành khổ nơi thọ không khổ không vui thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có giác có quán thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến.

Pháp không giác có quán thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến.

Pháp không giác không quán thâu tóm: mười ba giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến, hữu lậu duyên sử nơi cõi Dục sai khiến. *

Địa có giác có quán thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến.

Địa không giác có quán thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Địa không giác không quán thâu tóm: mười một giới, mười nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến.

*

Nghiệp thân thâu tóm: hai giới, hai nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và diệt trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như nghiệp thân, nghiệp khẩu cũng như vậy.

Nghiệp ý thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Nghiệp thiện thâu tóm: ba giới, hai nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Nghiệp bất thiện thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Nghiệp vô ký thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục cùng hai thân do kiến tập đoạn thuộc cõi Dục đều sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Nghiệp học thâu tóm: một giới, một nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến. Như nghiệp học, nghiệp vô học cũng như vậy.

Nghiệp phi học phi vô học thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Nghiệp do kiến đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến đoạn sai khiến.

Nghiệp do tu đoạn thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử do tu đoạn sai khiến cùng khắp hết thảy sử sai khiến.

Nghiệp không đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Nghiệp hiện pháp thọ, nghiệp sinh pháp thọ, nghiệp hậu pháp thọ thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Nghiệp lạc thọ thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Nghiệp khổ thọ thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Nghiệp thọ không khổ không lạc thâu tóm: một giới, một nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

(Đã nói xong ba pháp).

**

Thân niệm xứ thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và diệt trí, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Thọ niệm xứ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Tâm niệm xứ thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp niệm xứ thâu tóm: một giới, một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Lại nữa, thân tăng thượng do đạo ấy sinh thiện hữu lậu và vô lậu. Thọ tâm pháp tăng thượng do đạo ấy sinh thiện hữu lậu và vô lậu.

*

Bốn chánh cần, bốn thần túc thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Bốn thiền thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Khổ đế thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Như khổ đế, tập đế cũng vậy.

Diệt đế thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Đạo đế thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Bốn vô lượng Từ Bi Hỷ Xả thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí và diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến.

Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến.

*

Bốn Thánh chủng thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Quả Sa-môn hữu vi thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Quả Sa-môn vô vi thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp trí thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Tỷ trí thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Tri tha tâm trí thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Đẳng trí thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ kiến duyên vô lậu, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

*

Trí còn lại thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Nghĩa biện và Ứng biện thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp biện và Từ biện thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Nhân duyên thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Thứ đệ duyên thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Sở duyên duyên và Tăng thượng duyên thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Đoàn thực thâu tóm: ba giới, ba nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tỷ trí, tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, bốn thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Xúc thực và Ý tư thực thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Thức thực thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Dục lưu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Hữu lưu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến.

Kiến lưu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến, trừ kiến tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh.

Vô minh lưu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô lậu duyên nơi vô minh, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

*

Như Lưu, Ách cũng vậy.

*

Dục thủ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Kiến thủ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến, trừ kiến tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh.

Giới thủ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến, hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến, và hữu lậu duyên nơi sử do kiến đạo đoạn sai khiến.

Ngã thủ thâu tóm: Nói rộng như nơi hữu lưu.

*

Pháp quá khứ, vị lai, hiện tại thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải quá khứ, vị lai, hiện tại thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí và đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp thuộc cõi Dục thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp thuộc cõi Sắc thâu tóm: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến.

Pháp thuộc cõi Vô sắc thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến.

Pháp không hệ thuộc thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp nhân thiện thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp nhân bất thiện thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp nhân vô ký thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nhân thiện, không phải nhân bất thiện, không phải nhân vô ký thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có duyên duyên thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu vi duyên nơi sử sai khiến.

Pháp không duyên duyên thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp có duyên duyên không duyên duyên thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp phi hữu duyên duyên phi vô duyên duyên thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử sai khiến.

(Đã nói xong bốn pháp).

**

Sắc ấm thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và diệt trí, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Thức ấm thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Sắc thạnh ấm thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Thọ thạnh ấm, tưởng thạnh ấm, hành thạnh ấm thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Thức thạnh ấm thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Nẻo (thú) địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và nẻo người thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Nẻo trời thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến.

*

Thân phiền não do kiến khổ đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến.

Thân phiền não do kiến tập đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến.

Thân phiền não do kiến diệt đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến diệt đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Thân phiền não do kiến đạo đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đạo đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Thân phiền não do tu đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do tu đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

*

Sắc pháp như sắc ấm, tâm pháp như thức ấm.

Tâm pháp pháp thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Tâm bất tương ưng hành thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và diệt trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử sai khiến.

Pháp vô vi thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp quả, phi quả.

(Đã nói xong năm pháp).

**

Địa giới thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như địa giới, các thứ giới thủy, hỏa, phong, hư không cũng như vậy.

Thức giới thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp do kiến khổ đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến.

Pháp do kiến tập đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến.

Pháp do kiến diệt đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến đạo đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Pháp do kiến đạo đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến đạo đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Pháp do tu đoạn thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử do tu đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Pháp không đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

(Đã nói xong sáu pháp).

**

Sử tham dục và sử giận dữ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử thuộc cõi Dục sai khiến.

Sử hữu ái thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử thuộc hai cõi Sắc, Vô sắc sai khiến.

Sử mạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử nơi ba cõi sai khiến.

Sử vô minh thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô minh lậu duyên nơi vô minh, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

Sử kiến thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến và kiến tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh.

Sử nghi thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến và nghi tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh.

*

Xứ thức trụ thứ nhất thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Xứ thức trụ thứ thứ hai thâu tóm: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến.

Xứ thức trụ thứ thứ ba, thứ tư thâu tóm: mười một giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến.

Xứ thức trụ thứ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến.

*

Bảy giác chi thâu tóm: một giới, một nhập, hai ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

(Đã nói xong bảy pháp).

**

Xứ giải thoát thứ nhất và xứ giải thoát thứ hai, thứ ba thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Xứ không nhập giải thoát, xứ thức nhập giải thoát, xứ vô sở hữu nhập giải thoát thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Xứ phi tưởng phi phi tưởng nhập giải thoát thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Xứ tưởng thọ diệt nhập giải thoát thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Tám thắng xứ nhập và tám xứ nhất thiết nhập thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong tám chi đạo thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Các chi đạo còn lại thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

(Đã nói xong tám pháp).

**

Kiết tham dục và kiết mạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử nơi ba cõi sai khiến.

Kiết giận dữ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử nơi cõi Dục sai khiến.

Kiết vô minh thâu tóm: Như sử vô minh.

Kiết kiến thâu tóm: Như sử kiến.

Kiết tha thủ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến.

Kiết nghi thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên nơi sử do kiến đoạn sai khiến và nghi tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh.

Kiết tật, kiết xan thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Xứ cư trú thứ nhất của chúng sinh thâu tóm: Như xứ thức trụ thứ nhất.

Xứ cư trú thứ hai của chúng sinh thâu tóm: Như xứ thức trụ thứ hai.

Xứ cư trú thứ ba, thứ tư, thứ năm của chúng sinh thâu tóm: Như xứ thức trụ thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Các xứ cư trú còn lại của chúng sinh thâu tóm: Như những xứ thức trụ còn lại.

(Đã nói xong chín pháp).

**

Xứ không nhất thiết nhập và xứ thức nhất thiết nhập thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong pháp vô học thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và khổ tập diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Các pháp vô học còn lại như các chi đạo còn lại.

(Đã nói xong mười pháp).

**

Sắc hữu lậu thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Thọ, tưởng, hành hữu lậu thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Thức hữu lậu thâu tóm: Như thức giới.

Sắc vô lậu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Thọ, tưởng, hành vô lậu thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Thức vô lậu thâu tóm: hai giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Pháp vô vi thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp quả không quả.

(Đã nói xong mười một pháp).

**

Nhãn nhập thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như nhãn nhập, các thứ nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn cũng như vậy.

Sắc nhập thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như sắc nhập, các thứ thanh nhập, xúc nhập, sắc giới, thanh giới, xúc giới cũng như vậy.

Hương nhập thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tỷ trí, tri tha tâm trí, diệt trívà đạo trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến. Như hương nhập, các thứ vị nhập, hương giới, vị giới cũng như vậy.

Ý nhập thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Như ý nhập, ý căn cũng như vậy.

Pháp nhập thâu tóm: một giới, một nhập, bốn ấm, mười trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. Như pháp nhập, pháp giới cũng như vậy.

(Đã nói xong mười hai pháp). **

Nhãn thức giới thâu tóm: hai giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thân thức giới cũng như vậy.

Tỷ thức giới thâu tóm: hai giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như tỷ thức giới, thiệt thức giới cũng như vậy.

Ý thức giới thâu tóm: hai giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

(Đã nói xong mười tám pháp).

**

Nữ căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, sáu trí nhận biết trừ tỷ trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như nữ căn, nam căn cũng như vậy.

Mạng căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Lạc căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Khổ căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Hỷ căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến, trừ vô lậu duyên nơi nghi và tương ưng với vô minh nơi cõi Dục, còn lại là hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Ưu căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Xả căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Tín căn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Như tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng như vậy.

Vị tri đương tri căn (Căn chưa biết sẽ biết) thâu tóm: ba giới, hai nhập, ba ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí và diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Như vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, vô tri căn cũng như vậy.

(Đã nói xong hai mươi hai pháp).

**

Sử thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử thuộc cõi Dục do kiến khổ đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến tập đoạn sai khiến.

Sử thuộc cõi Dục do kiến tập đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử thuộc cõi Dục do kiến tập đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử do kiến khổ đoạn sai khiến.

Sử thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô lậu duyên nơi vô minh bất cộng thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn, còn lại là hết thảy sử thuộc cõi Dục do kiến diệt đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Sử thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô lậu duyên nơi vô minh bất cộng thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn, còn lại là hết thảy sử thuộc cõi Dục do kiến đạo đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Sử thuộc cõi Dục do tu đoạn thâu tóm: một nhập, một giới, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử thuộc cõi Dục do tu đoạn cùng khắp hết thảy sử sai khiến.

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy.

Sự khác biệt nơi cõi Sắc là trừ pháp trí.

Sự khác biệt nơi cõi Vô sắc là sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, ngoài ra như trên đã nêu.

(Đã nói xong chín mươi tám pháp).

HẾT – QUYỂN 7

Print Friendly, PDF & Email