LUẬN CHÚNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Đại sư Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đề Da Xá
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 6

Phẩm 6: PHÂN BIỆT THÂU TÓM, phần 3

* Pháp nhĩ diệm (Pháp cảnh giới), pháp thức, pháp thông nhĩ diệm, pháp duyên, pháp tăng thượng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp sắc thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và diệt trí, sáu thức nhận biết. Khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không phải sắc thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, mười trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có thể thấy thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, hai thức nhận biết. Khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không thể thấy thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, năm thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có đối thâu tóm: mười giới, mười nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết. Khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không đối thâu tóm: tám giới, hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp hữu lậu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp vô lậu thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp hữu vi thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp vô vi thâu tóm: một giới, một nhập, không thâu tóm ấm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có tranh thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không tranh thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Như pháp có tranh, pháp không tranh, các thứ pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp nhập, pháp bất nhập, pháp nhiễm ô, pháp không nhiễm ô, pháp dựa vào tại gia, pháp dựa vào nẻo xuất ly cũng như vậy.

*

Pháp tâm thâu tóm: bảy giới, một nhập, một ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, bốn ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp tâm pháp thâu tóm: một giới, một nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm pháp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, ba ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Như pháp tâm pháp, pháp không phải tâm pháp, các thứ pháp tâm tương ưng, pháp tâm không tương ưng cũng như vậy.

*

Pháp tâm cộng hữu thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm cộng hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, ba ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp tâm tùy chuyển thâu tóm: một giới, một nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm tùy chuyển thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, ba ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp tâm nhân thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm nhân thâu tóm: mười ba giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp tâm thứ lớp thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm thứ lớp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp duyên tâm thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu vi duyên sử sai khiến.

Pháp không duyên tâm thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp tâm tăng thượng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải tâm tăng thượng thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tâm quả thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không tâm quả thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, một trí nhận biết là đẳng trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tâm báo thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không tâm báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp thâu tóm: ba giới, ba nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết là nhãn nhĩ ý, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp tương ưng thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp tương ưng thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp cộng hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp cộng hữu thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp tùy chuyển thâu tóm: tám giới, hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp tùy chuyển thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp nhân thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không nghiệp nhân thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp nghiệp thứ lớp thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp thứ lớp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp duyên nghiệp thâu tóm: năm giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu vi duyên sử sai khiến.

Pháp không duyên nghiệp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp nghiệp tăng thượng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nghiệp tăng thượng thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí và khổ tập đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp nghiệp quả thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không nghiệp quả thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, một trí nhận biết là đẳng trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp nghiệp báo thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không nghiệp báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không hữu thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có tương ưng thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có tương ưng thâu tóm: mười ba giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

*

Pháp có cộng hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có cộng hữu thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có tùy chuyển có nhân thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có tùy chuyển không có nhân thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có thứ lớp thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có thứ lớp thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp duyên hữu thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

Pháp không duyên hữu thâu tóm: mười ba giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp có tăng thượng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có tăng thượng thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có quả thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có quả thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có báo thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không có báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp trí sở tri thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải trí sở tri thâu tóm: Giới, nhập, ấm không thâu tóm, trí không nhận biết, thức không nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp đoạn tri sở đoạn thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải đoạn tri sở đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tu thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không tu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp trí chứng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải trí chứng thâu tóm: Không thuộc về giới, nhập, ấm, trí không nhận biết, thức không nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp đắc chứng thâu tóm: mười hai giới, sáu nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không phải đắc chứng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp tập thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không tập thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có tội thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không tội thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Như pháp có tội, pháp không tội, các thứ pháp đen, pháp trắng, pháp thoái, pháp không thoái, pháp ẩn mất, pháp không ẩn mất cũng như vậy.

*

Pháp ký thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp vô ký thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc, cõi Dục cùng hai thân do kiến tập đoạn thuộc cõi Dục sai khiến.

*

Pháp đã khởi thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không khởi thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Như pháp đã khởi, pháp không khởi, các thứ pháp nay khởi, pháp không phải nay khởi, pháp đã diệt, pháp không phải đã diệt, pháp đang diệt, pháp không phải đang diệt cũng như vậy.

*

Pháp duyên khởi thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải duyên khởi thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Như pháp duyên khởi, pháp không phải duyên khởi, các thứ pháp duyên sinh, pháp không phải duyên sinh, pháp nhân, pháp không nhân, pháp có nhân, pháp không có nhân, pháp nhân khởi, pháp không phải nhân khởi cũng như vậy.

*

Pháp nhân tương ưng thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải nhân tương ưng thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ tha tâm trí, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

*

Pháp kiết thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô lậu duyên vô minh xúc, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải kiết thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp sinh kiết thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải sinh kiết thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp thủ thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải thủ thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp thọ thâu tóm: chín giới, chín nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không phải thọ thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp thủ sinh thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải thủ sinh thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp phiền não thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phiền não thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp cấu uế thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không cấu uế thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp có cấu uế thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có cấu uế thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp triền thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không triền thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp triền trụ thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải triền trụ thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

*

Pháp triền sinh thâu tóm: Nói rộng như pháp hữu lậu.

Pháp không phải triền sinh thâu tóm: Nói rộng như pháp vô lậu.

*

Pháp có duyên thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không duyên thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

*

Pháp có giác thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến.

Pháp không có giác thâu tóm: mười ba giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Như pháp có giác, pháp không có giác, các thứ pháp có quán, pháp không có quán cũng như vậy.

*

Pháp đáng vui thâu tóm: ba giới, hai nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến, trừ vô lậu duyên nghi tương ưng với vô minh thuộc cõi Dục, còn lại là hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp không đáng vui thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp thọ dụng thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không thọ dụng thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có sự có duyên thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không sự không duyên thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp hữu thượng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp vô thượng thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp xa thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp gần thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Như pháp xa, pháp gần, các thứ pháp hữu lượng, pháp vô lượng cũng như vậy.

*

Pháp kiến thâu tóm: hai giới, hai nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến và vô lậu duyên kiến tương ưng với vô minh.

Pháp không phải kiến thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp kiến xứ thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không kiến xứ thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp kiến tương ưng thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến và vô lậu duyên kiến tương ưng với vô minh.

Pháp không phải kiến tương ưng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, trừ vô lậu duyên kiến, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp phàm phu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến.

Pháp không phải phàm phu thâu tóm: mười một giới, mười nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến.

*

Pháp phàm phu cộng thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến.

Pháp không phải phàm phu cộng thâu tóm: mười một giới, mười nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, bốn thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp định thâu tóm: năm giới, bốn nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không định thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp não thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không não thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp căn thâu tóm: mười ba giới, bảy nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không phải căn thâu tóm: sáu giới, sáu nhập, ba ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp thuộc Thánh đế thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không thuộc Thánh đế thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, một trí nhận biết là đẳng trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp cộng hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không cộng hữu thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tương ưng thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không tương ưng thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, hai ấm, chín trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, sáu thức nhận biết, hữu lậu duyên sử sai khiến.

*

Pháp quả thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không quả thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, một trí nhận biết là đẳng trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có quả thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có quả thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp báo thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có báo thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không có báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc, cùng cõi Dục và hai thân do kiến tập đoạn nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp nhân duyên thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp trí sở tri.

Pháp không nhân duyên thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp không trí sở tri.

*

Pháp có nhân duyên thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp hữu quả.

Pháp không có nhân duyên thâu tóm: Nói rộng như nơi pháp không hữu quả.

*

Pháp xuất thâu tóm: năm giới, bốn nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không xuất thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp có xuất thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không có xuất thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tương tục thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp không tương tục thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Như pháp tương tục, pháp không tương tục, các thứ pháp có tương tục, pháp không có tương tục cũng như vậy.

(Đã nói xong hai pháp).

**

Pháp thiện thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp bất thiện thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp vô ký thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc, cùng cõi Dục và hai thân do kiến tập đoạn thuộc cõi Dục đều sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp học thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

Pháp vô học cũng như vậy.

Pháp phi học phi vô học thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp do kiến đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử do kiến đoạn sai khiến.

Pháp do tu đoạn thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử do tu đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Pháp không đoạn thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp do kiến đoạn nhân thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp do tu đoạn nhân thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử do tu đoạn sai khiến và khắp hết thảy sử sai khiến.

Pháp không đoạn nhân thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ khổ trí, tập trí, diệt trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp có thể thấy có đối thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không thể thấy có đối thâu tóm: chín giới, chín nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, hai thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không thể thấy không đối thâu tóm: tám giới, hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến. *

Pháp báo thâu tóm: mười bảy giới, mười một nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, năm thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp không báo thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến, khắp hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp phi báo phi phi báo thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Sắc, Vô sắc, cùng khắp hết thảy sử nơi cõi Dục và hai thân do kiến tập đoạn thuộc cõi Dục đều sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Pháp hạ thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp trung thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Pháp thượng thâu tóm: ba giới, hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ khổ trí và tập trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp nhỏ và pháp lớn thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp vô lượng, pháp ý lạc, pháp không ý lạc, pháp phi ý lạc phi bất ý lạc thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp cùng hợp với lạc thâu tóm: tám giới, hai nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến, trừ vô lậu duyên nghi tương ưng với vô minh, còn lại là hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp cùng hợp với khổ thâu tóm: tám giới, hai nhập, ba ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Pháp cùng hợp với không khổ không lạc thâu tóm: tám giới, hai nhập, ba ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp cùng khởi, pháp cùng trụ, pháp cùng diệt thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp không cùng khởi, pháp không cùng trụ, pháp không cùng diệt thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Pháp tâm cùng khởi thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp tâm cùng trụ thâu tóm: một giới, một nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Pháp tâm cùng diệt thâu tóm: mười giới, mười nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, năm thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Pháp không phải tâm cùng khởi, pháp không phải tâm cùng trụ, pháp không phải tâm cùng diệt thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, ba ấm, mười trí nhận biết, sáu thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

*

Giới dục thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, hữu lậu cõi Dục duyên sử sai khiến.

Như giới dục, giới sân cũng như vậy.

Giới hại thâu tóm: năm giới, bốn nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Giới xuất yếu thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, mười trí nhận biết, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Giới không sân, giới không hại thâu tóm: mười giới, bốn nhập, năm ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, ba thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi ba cõi sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

*

Dục giới thâu tóm: mười tám giới, một nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi Dục giới sai khiến.

Sắc giới thâu tóm: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi Sắc giới sai khiến.

Vô sắc giới thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi Vô sắc giới sai khiến.

*

Dục giới, sắc giới đó gọi là cảnh giới sắc thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi hai cõi Dục, sắc sai khiến.

Bốn vô sắc gọi là cảnh giới vô sắc thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi Vô sắc giới sai khiến.

Số diệt và phi số diệt đó gọi là cảnh giới diệt thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Hết thảy sắc pháp đó gọi là cảnh giới sắc thâu tóm: mười một giới, mười một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ tha tâm trí và diệt trí, sáu thức nhận biết, khắp hết thảy sử nơi hai cõi Dục, Sắc sai khiến và sử do tu đoạn sai khiến.

Trừ số diệt và phi số diệt, còn lại tất cả không phải là sắc pháp, đó gọi là cảnh giới vô sắc thâu tóm: tám giới, hai nhập, bốn ấm, chín trí nhận biết trừ diệt trí, một thức nhận biết, hết thảy sử sai khiến.

Số diệt và phi số diệt, đó gọi là cảnh giới diệt thâu tóm: một giới, một nhập, ấm không thâu tóm, sáu trí nhận biết trừ tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, một thức nhận biết, sử không sai khiến.

*

Dục hữu thâu tóm: mười tám giới, mười hai nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí và đạo trí, sáu thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Sắc hữu thâu tóm: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, bốn thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc sai khiến.

Vô sắc hữu thâu tóm: ba giới, hai nhập, bốn ấm, sáu trí nhận biết trừ pháp trí, tri tha tâm trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Vô sắc sai khiến.

*

Dục lậu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ tỷ trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Dục sai khiến.

Hữu lậu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, bảy trí nhận biết trừ pháp trí, diệt trí, đạo trí, một thức nhận biết, hết thảy sử nơi cõi Sắc, Vô sắc sai khiến.

Vô minh lậu thâu tóm: một giới, một nhập, một ấm, tám trí nhận biết trừ diệt trí và đạo trí, một thức nhận biết, trừ vô lậu duyên vô minh, còn lại là hết thảy sử sai khiến.

HẾT – QUYỂN 6

Print Friendly, PDF & Email