LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 13

Uẩn thứ 6: THÀNH TỰU, phần 1

* Tụng nêu tổng quát:

Đầu thành, không thành cùng xả đắc

Hai thứ tâm đã đoạn, chưa đoạn

Hai Phạm thế Bổ-đặc-già-la

Hai tâm học, vô học tối hậu.

*

* Có mười hai tâm: Thuộc cõi Dục có 4: 1. Tâm thiện. 2. Tâm bất thiện. 3. Tâm hữu phú vô ký. 4. Tâm vô phú vô ký. Thuộc cõi Sắc có 3: 1. Tâm thiện. 2. Tâm hữu phú vô ký. 3. Tâm vô phú vô ký. Thuộc cõi Vô sắc có 3: 1. Tâm thiện. 2. Tâm hữu phú vô ký. 3. Tâm vô phú vô ký. Cùng 2 tâm: 1. Tâm học. 2. Tâm vô học.

Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục chăng? Nếu như tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục chăng?

Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục, cho đến cũng thành tựu tâm vô học chăng? Nếu như thành tựu tâm vô học thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục chăng?

Cho đến: Nếu thành tựu tâm học thì cũng thành tựu tâm vô học chăng? Nếu như thành tựu tâm vô học thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục. Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm bất thiện thuộc cõi Dục. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la (Hữu tình) sinh trưởng ở cõi Dục đã lìa tham nơi cõi Dục.

Tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn dứt căn thiện.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn dứt căn thiện, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc và cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là sinh trưởng ở cõi Dục, hàng phàm phu, Thánh giả đã lìa tham nơi cõi Dục và hàng Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn dứt căn thiện.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục không đoạn mất căn thiện, chưa lìa tham nơi cõi Dục, và hàng Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí chưa sinh.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn mất căn thiện, chưa được tâm thiện ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục đã được tâm thiện ở cõi Sắc.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, lìa tham nơi cõi Sắc.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn dứt căn thiện, chưa lìa tham nơi cõi Sắc.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, đã lìa tham nơi cõi Sắc và sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn mất căn thiện, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn mất căn thiện, chưa được tâm thiện ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, đã được tâm thiện ở cõi Vô sắc và sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã được tâm thiện ở cõi Vô sắc.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa được tâm thiện ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la, phàm phu hữu học đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc, cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la, phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn mất căn thiện.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Sắc và cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm học. Hoặc thành tựu tâm học không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm học. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm học: Nghĩa là bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục và Bổ-đặc-già-la, phàm phu không đoạn mất căn thiện.

Thành tựu tâm học không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc và cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm học: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Dục.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học: Nghĩa là A-la-hán hoặc Bổ-đặc-già-la phàm phu đã đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc, cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm vô học. Hoặc thành tựu tâm vô học không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm vô học. Hoặc không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm vô học.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm vô học: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la, phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, không đoạn mất căn thiện.

Thành tựu tâm vô học không phải là tâm thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Sắc, Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm vô học: Nghĩa là bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục.

Không phải là thành tựu tâm thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm vô học: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la, phàm phu hữu học đoạn mất căn thiện và sinh trưởng ở cõi Sắc, cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục. Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, hoặc sinh trưởng ở cõi Sắc.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục. Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc không phải là tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc.

Tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục và sinh trưởng ở cõi Sắc.

Tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, đã được tâm thiện ở cõi Sắc.

Không phải là tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục:

Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, và sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định không tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học đã lìa tham nơi cõi Dục.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm học. Hoặc thành tựu tâm học không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục. Hoặc tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm học. Hoặc không phải là tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học.

Tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục không phải là tâm học: Nghĩa là hàng phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Thành tựu tâm học không phải là tâm bất thiện thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng hữu học đã lìa tham nơi cõi Dục.

Tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng là tâm học: Nghĩa là hàng hữu học chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Không phải là tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học: Nghĩa là A-la-hán và các phàm phu đã lìa tham nơi cõi Dục.

Hỏi: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Nếu tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô học. Nếu thành tựu tâm vô học thì nhất định không tạo thành tâm bất thiện thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục và bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh, hoặc Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, và bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh, hoặc Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là hàng phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, đã được tâm thiện ở cõi Sắc, và bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí chưa sinh.

Không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, và bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh. Hoặc Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi ấy.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học đã lìa tham nơi cõi Dục và bậc Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm học. Hoặc thành tựu tâm học không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm học. Hoặc không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm học: Nghĩa là hàng phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Thành tựu tâm học không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng hữu học hiện quán biên, khổ pháp trí đã sinh.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm học: Nghĩa là hàng Thánh giả chưa lìa tham nơi cõi Dục, hiện quán biên, khổ pháp trí chưa sinh.

Không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học: Nghĩa là bậc A-la-hán và các phàm phu đã lìa tham nơi cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô học. Nếu thành tựu tâm vô học thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện ở cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã lìa tham nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Hoặc không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, chưa được tâm thiện ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã được tâm thiện ở cõi Vô sắc.

Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là không có trường hợp nầy.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm học. Hoặc thành tựu tâm học không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục. Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm học. Hoặc không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán và các phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

Thành tựu tâm học không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm học: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

Không phải là thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Vô sắc và các phàm phu.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm vô học, nói rộng có bốn trường hợp: 1. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục không phải là tâm vô học: Nghĩa là hàng hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, và các phàm phu. 2. Thành tựu tâm vô học không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Vô sắc. 3. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng là tâm vô học: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc. 4. Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Dục cũng không phải là tâm vô học: Nghĩa là hàng hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc và các phàm phu.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuôc cõi Sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã lìa tham nơi cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuôc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Sắc.

3. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã được tâm thiện nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, và Bổ-đặcgià-la sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi ấy.

4. Không phải thành tựu tâm thiện thụoc cõi Sắc cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuôc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, đã được tâm thiện nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã được tâm thiện nơi cõi Sắc, chưa được tâm thiện nơi cõi Vô sắc, cùng Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa được tâm thiện nơi cõi Vô sắc.

2. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã được tâm thiện nơi cõi Vô sắc.

4. Không phải thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Sắc và sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã được tâm thiện nơi cõi Sắc và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-lahán sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm học. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục và các phàm phu đã được tâm thiện ở cõi Sắc. Hoặc các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Sắc cùng các phàm phu.

2. Thành tựu tâm học không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng là tâm học: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán cùng phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Sắc, và A-la-hán cùng phàm phu sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô học. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô học: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã được tâm thiện nơi cõi Sắc, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm vô học không phải là tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng là tâm vô học: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm thiện thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm vô học: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Sắc, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

2. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã lìa tham nơi cõi Sắc.

3. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, và Bổ-đặcgià-la sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi ấy.

4. Không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-giàla sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, chưa được tâm thiện nơi cõi Vô sắc.

2. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã lìa tham nơi cõi Sắc, cùng Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, đã được tâm thiện nơi cõi Vô sắc.

4. Không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là không có trường hợp nầy.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học đã lìa tham nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm học. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm học: Nghĩa là các phàm phu chưa lìa tham nơi cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm học không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các hàng hữu học đã lìa tham nơi cõi Sắc.

3. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm học: Nghĩa là các hàng hữu học chưa lìa tham nơi cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán và các phàm phu đã lìa tham nơi cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô học. Nếu thành tựu tâm vô học thì nhất định không thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa được tâm thiện nơi cõi Vô sắc, và Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Sắc, chưa được tâm thiện thuộc cõi Vô sắc.

2. Thành tựu tâm thiện thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc, đã được tâm thiện nơi cõi Vô sắc.

4. Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là Bổ-đặc-già-la sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc chăng?

Đáp: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc. Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc thì nhất định không thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm học. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm học: Nghĩa là các bậc A-la-hán và các phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, hoặc các bậc A-la-hán cùng phàm phu sinh trưởng ở cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm học không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là hàng hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục và Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm học: Nghĩa là hàng hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục và Bổ-đặc-già-la hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm học: Nghĩa là các phàm phu sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, và các A-la-hán cùng các phàm phu sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

Hỏi: Nếu thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc thì cũng thành tựu tâm vô học chăng?

Đáp: Hoặc thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô học. Nói rộng có bốn trường hợp:

1. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc không phải là tâm vô học: Nghĩa là hàng phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, đã lìa tham nơi cõi Dục, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Sắc.

2. Thành tựu tâm vô học không phải là tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

3. Thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng là tâm vô học: Nghĩa là các bậc A-la-hán sinh trưởng ở cõi Dục, cõi Sắc.

4. Không phải thành tựu tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc cũng không phải là tâm vô học: Nghĩa là các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Dục, và các phàm phu hữu học sinh trưởng ở cõi Vô sắc.

HẾT – QUYỂN 13

Print Friendly, PDF & Email