LUẬN A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC
Tác giả: A la hán Đề Bà Thiết Ma
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 8

Uẩn thứ 4: SỞ DUYÊN DUYÊN, phần 3

Các tâm thiện thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặcgià-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục, duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa các tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và cõi Sắc, duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc, duyên với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặcgià-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi không đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến diệt, đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc, duyên với cõi Vô sắc, duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc và cõi Vô sắc. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục và duyên với cõi Sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Sắc. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên với cõi Dục. Chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Sắc và duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Sắc và duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặcgià-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm thiện thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

Các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-giàla có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi không đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt, đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi không đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn là không thể phân biệt được đối tượng duyên của tâm nầy đã đoạn hay chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn. Hoặc là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến tập đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến diệt đoạn trừ duyên nơi kiến diệt đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Các tâm hữu phú vô ký do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do tu đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn thể của nó đã đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó chưa đoạn.

Đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến khổ, tập đoạn trừ duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc do kiến đạo đoạn trừ duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là đối tượng duyên chưa đoạn và đã đoạn thể của nó đã đoạn.

Các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc: Nếu thể của nó chưa đoạn là đối tượng duyên chưa đoạn chăng?

Đáp: Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn. Hoặc là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn: Nghĩa là các Bổ-đặc-già-la có đủ mọi thứ trói buộc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Dục, chưa lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Đã lìa tham nơi cõi Sắc, khổ loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên với cõi Vô sắc. Khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Sắc duyên nơi kiến đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên chưa đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn, chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn.

Thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn: Nghĩa là khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa sinh, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Diệt loại trí đã sinh, đạo loại trí chưa sinh, các tâm hữu phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến khổ, tập, diệt, đạo và tu đạo đoạn trừ. Nếu đệ tử của Đức Thế Tôn có kiến giải viên mãn chưa lìa tham nơi cõi Vô sắc, các tâm vô phú vô ký thuộc cõi Vô sắc duyên nơi kiến đạo, tu đạo đoạn trừ. Đó gọi là thể của nó chưa đoạn đối tượng duyên đã đoạn và chưa đoạn.

Hỏi: Nếu như đối tượng duyên chưa đoạn là thể của nó chưa đoạn chăng?

Đáp: Đúng vậy.

HẾT – QUYỂN 8

Print Friendly, PDF & Email