Liên Hoa Tỏa Bồ Tát Ấn

Hai tay chắp Liên Hoa hợp chưởng, Tiến Lực (2 ngón trỏ) Thiền Trí (2 ngón cái) kết Kim Cương Phộc, đều vịn nhau như cái vòng. Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, bả ná-ma sa-bố tra, mãn đà (1) tát phộc bả ná-ma củ la (2) tam ma dạ, xí-già-lam (3) hồng, noan (4)”

Do kết Ấn này, tất cả Thánh Chúng dùng Bản Thệ Đại Bi ở trong Đạo Trường đều y theo Bản vị, trụ bền chắc chẳng tan.