Diệu Cao Bảo Sơn Ấn

Định Tuệ (2 tay) mười ngón cài chéo trong

Kèm dựng hai cánh tay, hợp khuỷu

Ngang tim dựng thẳng, tụng Chân Ngôn

Chân Ngôn là:

“Án, a tả la hồng”

OṂ– ACALA HŪṂ