Bất Không Quyến Sách Bồ Tát Ấn

Hai tay chắp Liên Hoa Hợp Chưởng, Tiến Lực (2 ngón trỏ) Thiền Trí (2 ngón cái) kết Kim Cương phộc, đưa ngón cái phải vào trong hổ khẩu của tay trái

Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, A mộ già bả ná-ma bá xả (1) củ lỗ đà yết la-sái dã (2) bát-la phệ xả dã (3) ma hạ bả du bả để (4) diễm ma, phộc lỗ noa, củ phệ la (5) một-la hám-ma, phệ sái đà la (6) bả ná-ma củ la, tam ma diễm (7) Hồng, Hồng, Hồng, Hồng (8)”

Do kết Ấn này, tất cả Thánh Chúng đều được dẫn vào Đại Mạn Trà La.