KINH ƯƠNG-QUẬT-MA-LA

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, người nước Thiên trúc.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 1

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Thế Tôn cùng vô lượng vị Đại Bồ-tát, tứ chúng và vô số Thiên, Long, Thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Tỳ-xá-giá, Phụ-đa-già-na, A-sai-la-đàn-na-bà vương, Nhật nguyệt thiên tử, A-tu-la và các La-sát, hộ thế chủ Tứ thiên vương, ma thiên… hội đủ.

Khi ấy Thế Tôn giảng rộng diệu pháp độ thoát chúng sanh, tên là kinh Chấp Kiếm Đại Phương Quảng, trước sau như một đều thiện, hiển thị cứu cánh, gồm trọn ý nghĩa và chân thật, thuần nhất thanh tịnh, đầy đủ mọi phạm hạnh.

Về phía Bắc thành Xá-vệ không xa, tại thôn xóm tên Tát-na, có một nữ Bà-la-môn nghèo nàn tên là Bạt-đà-la. Bà ta có một con trai tên là Nhất Thiết Thế Gian Hiện, mồ côi cha từ nhỏ, tuổi vừa mười hai, sức lực và tướng mạo đều hơn người, thông minh trí tuệ, lời nói nhỏ nhẹ khéo léo.

Một thôn khác tên là Phả-la-ha-tư có một vị thầy Bà-la-môn ở từ lâu tên là Ma-ni-bạt-đà-la thông thạo bốn kinh Tỳ-đà. Bấy giờ Thế Gian Hiện đang theo học với ông ta, tùy thuận cung kính, hết lòng cúng dường, các căn thuần thục, phụng trì những điều đã học.

Hôm đó, vừa nhận được lời mời của vua, vị thầy để Thế Gian Hiện ở lại giữ nhà, rồi ra đi.

Vợ người Bà-la-môn ấy tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, thấy Thế Gian Hiện, nên sanh nhiễm tâm, quên cả lễ nghĩa, nắm áo anh ta trước.

Thế Gian Hiện thưa với sư mẫu:

–Tôn trưởng hiện nay như mẹ con, làm sao con dám làm việc phi pháp với tôn trưởng.

Vị phụ nữ ấy quá xấu hổ, nên buông áo anh ta ra, lẫn đi nơi khác. Tâm dâm dục quá mạnh, người phụ nữ ấy khóc lóc suy nghĩ: “Nó đã cự tuyệt, không chiều theo ý ta; nếu không thuận theo, cần

phải giết mạng nó, không để cho nó được cưới người khác làm vợ”. Y thị liền dùng ngón tay tự thỏa mãn mình, do dâm loạn quá mạnh tự thiêu đốt thành bệnh. Cô ta thi hành quỷ kế, ngụy trang thân thể, dùng dây tự treo cổ nhưng chân vẫn đụng đất.

Bấy giờ Ma-ni-bạt-đà xong việc trở về, thấy vợ tự treo cổ, liền dùng dao cắt dây, la lớn tiếng hỏi:

–Ai gây ra việc này?

Vợ đáp:

–Vì Thế Gian Hiện muốn làm việc phi pháp, áp chế cưỡng bức nên gây ra việc này.

Ma-ni-bạt-đà biết Thế Gian Hiện có sức mạnh lớn, nên suy nghĩ: “Ngày nó sanh ra, các đao kiếm của tất cả hàng Sát lợi đều tự chui ra khỏi vỏ, kiếm bén cong lại rơi vào trong đất, làm cho các Sát lợi đều

rất kinh sợ. Ngày sanh của nó có hiện tượng lạ như vậy, nên biết người này có sức lực lớn”.

Sau khi suy nghĩ, người thầy nói với Thế Gian Hiện:

–Ngươi là kẻ ác, hủy nhục tôn trưởng của mình. Nay ngươi không còn là Bà-la-môn chân chính, cần phải giết một ngàn người để trừ tội này.

Thế Gian Hiện bẩm tánh kính thuận, tôn phụng lời dạy của thầy, nên thưa:

–Trời ơi! Thưa Hòa thượng, giết hại cả ngàn người là việc con không nên làm!

Người thầy liền nói:

–Ngươi là kẻ ác không muốn sanh thiên, làm Bà-la-môn hay sao?

Đáp:

–Lành thay! Thưa Hòa thượng, con xin vâng lệnh giết một ngàn người.

Nói xong, Thế Gian Hiện lạy dưới chân thầy.

Vị thầy thấy vậy, sanh tâm mừng rỡ, nghĩ: “Ngươi là đại ác nhân, thoát chết được sao? Vậy hãy làm cho nó chết”.

Người thầy nói:

–Giết người nào thì chặt lấy ngón tay người ấy, giết ngàn người lấy ngón tay làm vòng đội trên đầu đem về đây, sau đó mới thành Bà-la-môn.

Vì sự việc này nên có tên là Ương-quật-ma-la.

Ương-quật-ma-la thưa thầy:

–Lành thay! Hòa thượng, con xin vâng.

Sau đó, anh ta giết đến chín trăm chín mươi chín người.

Bấy giờ mẹ của Ương-quật-ma-la nghĩ con đang đói, liền mang bốn thức ăn ngon đem đến cho anh ta. Người con thấy mẹ liền suy nghĩ: “Hãy làm cho mẹ ta được sanh thiên”, tức thì cần kiếm chạy tới muốn giết mẹ mình.

Nơi đó có một đại thọ tên A-du-ca, cách nước Xá-vệ mười do tuần thiếu một trượng. Khi ấy Thế Tôn với Nhất thiết trí biết đã đúng lúc, liền như Nhạn vương bay đến.

Ương-quật-ma-la thấy Thế Tôn tới, vội vàng cầm kiếm chạy lại, suy nghĩ: “Ta hãy giết Sa-môn Cù-đàm”.

Đức Thế Tôn thị hiện bỏ đi.

Ương-quật-ma-la nói kệ:

Đứng lại, Đại Sa-môn
Thái tử vua Bạch Tịnh
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Bậc Vô Tham, nhuộm y
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Bậc hủy hình cạo tóc
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Bậc biết đủ trì bát
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Sư tử đi không sợ
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Mãnh hổ bước oai hùng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Uy đẹp như vua Nhạn
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
An tường như voi quý
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Miệng hé mở sáng đẹp
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Như trăng sáng tròn đầy
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Đẹp như núi vàng ròng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Mắt như ngàn cánh sen
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Răng như hoa sen trắng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Lưỡi nói lời chân thiện
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Bạch hào giữa lông mày
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Tóc xanh biếc sáng mướt
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Hai tay dài quá gối
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Ly dục, mã vương tàng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Xương gối kín không lộ
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Tay chân phủ đồng đỏ
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Cử động thật nhẹ nhàng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Tiếng Ca-lăng-tần-già
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Diệu âm Kiều-kiết-la
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Hào quang vượt hơn cả
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Điều phục hết các căn
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Đầy đủ cả mười lực
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Giữ hết bốn Chân đế
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Dạy tám đường lợi ích
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Đủ ba mươi hai tướng
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Tám mươi vẻ tốt đẹp
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Diệt hết các ái dục
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Đừng làm ta nổi giận
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Thật lạ, ta chưa thấy
Ta là Ương-quật-ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại Đại Sa-môn
Tu la, Nhân-đà-la
Cùng với các La-sát
Hàng ba kiêu mạn này
Ngài là hạng người nào
Mà đi nhanh như vậy
Khi ta chưa ra tay
Biết điều hãy đứng lại.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Không nghe tiếng ta sao?
Ta là Ương-quật-ma
Hãy mau nộp ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Tất cả các hạng người
Họ nghe tên của ta
Đều sợ hãi chết khiếp
Huống chi đối diện ta
Mà bảo toàn tính mạng.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Người là ai hãy nói
Là trời hay là gió
Mà đi nhanh hơn ta.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Nay ta đã quá mệt
Không thể theo kịp ông
Hãy mau nộp ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa-môn
Giữ tịnh giới hoàn toàn
Hãy mau nộp ngón tay
Không thoát khỏi ta đâu!

Lúc ấy Thế Tôn như Nhạn vương bước bảy bước, như sư tử nhìn lại, nói kệ với Ương-quật-ma-la:

Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô sanh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử..
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ thật tế
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử..
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô tác
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô vi
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô già
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô bệnh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Bất tử
Mà ngươi không hiểu biết
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô nhiễm
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô lậu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô tội
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ chân thật
Mà ngươi không hiểu biết
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ chánh pháp
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ như pháp
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ tịch tịnh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ an ổn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô ưu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ lìa ưu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô trần
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ lìa trần
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ không trói
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô nạn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô não
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô hoạn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ lìa hoạn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô hữu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô lượng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô thượng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ tối thắng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ thường hằng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ cao tột
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ tối thượng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Bất hoại
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Bất tử
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô biên
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng không thể thấy
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ pháp sâu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ khó thấy
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta trụ pháp vi tế
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta trụ pháp viên mãn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng rất khó thấy
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng pháp Vô định
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô tranh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta trụ vô phân biệt
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô tế
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ giải thoát
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ tịch tịnh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ dừng lặng
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ thượng chỉ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô đoạn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ bờ kia
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ mỹ diệu
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng lìa hư ngụy
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ nhà vỡ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng hàng phục Mạn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng hàng phục Huyễn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng hàng phục Si
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ xả bỏ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ pháp giới
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ không nhập
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ thuần thiện
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ xuất thế
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Vô động
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ bảo điện
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ bất hối
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ an nghỉ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ cứu cánh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng đoạn ba độc
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng đoạn phiền não
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng đoạn hữu dư
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng diệt ba độc
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng nơi cõi diệt
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ xả bỏ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ hộ trì
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ nương nhờ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ hướng đến
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ bến bờ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ dung thọ
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng dứt tham, ganh
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ không khát
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng bỏ tất cả
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng ly tất cả
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng dừng tất cả
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ dứt nẻo
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ không, lạc
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ đoạn kết
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ tận ái
Mà ngươi không hiểu được.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ ly dục
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ta đứng chỗ Niết-bàn
Mà ngươi không hiểu biết.
Này Ương-quật-ma-la,
Ta, Bậc Chánh Đẳng Giác
Nay sẽ nộp cho ngươi
Nước pháp thiện vô thượng
Ngươi hãy mau uống đi
Trừ hẳn khát sanh tử.
Đứng lại, Ương-quật-ma
Ngươi hãy giữ tịnh giới
Ta là Chánh Đẳng Giác
Nộp ngươi kiếm trí tuệ
Ngươi hãy bỏ kiếm nhọn
Mau quy y Minh trí
Đừng theo thầy ác tuệ
Phi pháp cho là pháp
Nên nếm vị thuốc hay
Sau đó sẽ tự giác.
Ai cũng sợ đánh đau
Ai cũng yêu mạng sống
Hãy so sánh tự thân
Chớ giết, chớ bảo giết!
Ta và họ không khác
Họ và ta cũng vậy
Lấy Ta để ví dụ
Không giết không bảo giết
Đừng mang hình La-sát
Thân thể dính máu người
Kiếm bén ướt máu người
Không nên cầm trên tay
Hãy vứt vòng ngón tay
Lìa xa nghiệp nhị sanh
Cầu phi pháp nhị sanh
Chính là La-sát ác.
Cừu dê đối với mẹ
Chúng còn biết hiếu dưỡng
Ôi! ngươi thật đáng thương
Bị thầy ác dối gạt
Hăng hái vung kiếm bén
Muốn giết hại mẹ mình
Nghiệp ác ngươi đang làm
Ác nghịch hơn cầm thú
Giết hại hơn La-sát
Hung bạo quá Tu-la
Gia nhập đảng ma ác
Tách rời hẳn loài người
Than ôi! Kẻ ác nghịch
Ân mẹ khó báo đền
Mang thai mười hai tháng
Hết sức nuôi dưỡng thai
Sanh ra thường nuôi nấng
Ngày đêm chịu khổ nhơ
Nay hãy nhìn mẹ ngươi
Máu lệ mắt tuôn trào
Yêu ngươi đến quên mình
Tự mang thức ăn đến
Gió thổi tóc rối bời
Bụi đất phủ nhơ thân
Tay chân đều nứt nẻ
Các khổ phủ thân già
Bị đói khát đã lâu
Lạnh nóng đều nếm đủ
Bức bách tâm cuồng loạn
Sầu muộn luôn oán than.

Bấy giờ người mẹ thấy Đức Phật Thế Tôn cùng Chỉ Man nói chuyện qua lại, tâm con đã bị hàng phục, buông xuôi hai tay. Nghĩ đến con, bà nói kệ thưa Phật:

Kho báu mất lâu, nay có lại
Bụi nhơ phủ mắt nay sáng ra
Than ôi! Tâm con tôi cuồng loạn
Thường dùng máu người bôi đầy thân
Tay luôn cầm kiếm rất sắc bén
Giết hại nhiều người, thây ngổn ngang
Xin khiến cho nó tùy thuận tôi
Thành kính đảnh lễ Chánh Đẳng Giác
Nhiều người mắng con, mẹ khó nghe
Này con, mẹ mong con như vậy.

Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la:

–Người ở bên gốc cây kia là mẹ ngươi, ân sanh dưỡng sâu nặng khó báo đền, tại sao muốn giết để được sanh thiên? Này Ương-quậtma-la, phi pháp cho là pháp, như bóng nắng mùa xuân làm mê hoặc loài nai, ngươi cũng như vậy, sanh mê hoặc vì nghe lời thầy ác. Những chúng sanh nào cho phi pháp là pháp, sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục Vô trạch. Này Ương-quật-ma-la, nay ngươi hãy mau quy y Như Lai. Này Ương-quật-ma-la, đừng kinh sợ, Như Lai đại bi là chỗ không còn sợ, xem chúng sanh bình đẳng như La-hầu-la, cứu trị các bệnh, làm chỗ nương nhờ cho người không có nơi nương nhờ; Như Lai an ổn là chỗ yên nghỉ, làm chỗ thân thiện cho kẻ không người thân, làm kho tàng quý cho người nghèo khổ, chỉ bày đạo Vô thượng cho người mất đạo Phật, hộ vệ cho những người sợ hãi, làm thuyền cầu cho những kẻ bị chìm đắm. Ngươi hãy mau vứt kiếm bén, xuất gia học đạo, lạy dưới chân mẹ xin sám hối cho sạch tội trước đây, chí thành khẩn thỉnh cầu xin xuất gia, cứu độ mẹ ngươi thoát khổ ba cõi. Nay cho ngươi được xuất gia thọ cụ túc. Ngươi sẽ được uống nước pháp cam lộ. Từ lâu ngươi đi trong đường ác nên mê loạn mệt nhọc, nay phải nghỉ ngơi. Ngươi là chủ thuế, Ta cũng chủ thuế, vì giữ gìn chánh đạo, nhận thuế của tất cả chúng sanh làm cho họ được vượt qua biển sanh tử.

Bấy giờ Ương-quật-ma-la vứt kiếm bén, như trẻ con một tuổi nắm phải lửa liền ném, vung tay khóc, ném bỏ vòng ngón tay, kêu lớn:

–Thật đúng như vậy, như người ngủ say, bị rắn mổ đùi liền kinh sợ tỉnh dậy vung tay ném rắn ra xa, Ương-quật-ma-la vứt vòng ngón tay cũng như vậy.

Khi ấy Ương-quật-ma-la không còn bị phi nhân nhập nữa, nên biết hổ thẹn vì máu thấm đầy thân, khóc lóc như mưa. Ví như người bị nọc rắn, thầy thuốc vì họ đọc chú bảo làm như rắn, bụng của Ương-quật-ma-la chuyển động ba mươi chín lần cũng như vậy, sau đó đến trước Phật đảnh lễ sát chân, nói kệ:

Lạ thay! Chánh Giác, Tối Thượng Từ
Bậc Thầy Điều Ngự đến vì con
Giúp con vượt qua biển vô tri
Sóng mê hoặc ngu si u ám.
Lạ thay! Chánh giác vô thượng Bi
Bậc Thầy Điều Ngự đến vì con
Giúp con qua nạn sanh tử rộng
Rừng có nhiều gai nhọn phiền não.
Lạ thay! Chánh giác, đệ nhất Hỷ
Bậc Thầy Điều Ngự đến vì con
Giúp con vượt qua các mê hoặc
Nạn tà kiến, hổ lang, cầm thú.
Lạ thay! Chánh giác, đệ nhất Xả
Bậc Thầy Điều Ngự đến vì con
Làm con vượt qua ngục Vô trạch
Thoát hẳn vô lượng khổ rực cháy
Làm chỗ nương cho kẻ bơ vơ
Thân thiết với kẻ không người thân
Gây nhiều nghiệp ác sẽ khổ lớn
Vì con, ngài đến làm chỗ nương.
Thế Tôn bảo Ương-quật-ma-la:

–Ngươi hãy đứng dậy đến gặp mẹ, chí thành sám hối cầu xin xuất gia.

Ương-quật-ma-la từ chân Thế Tôn đứng dậy, đến gặp mẹ, nhiễu quanh nhiều vòng, quỳ rạp xuống đất, chí thành sám hối, cảm xúc khóc lớn, hướng về mẹ nói kệ:

Mẹ hiền ơi! Con gây lỗi nặng
Tạo nhiều nghiệp ác tội chất chồng
Nghe lời thầy ác gây tàn hại
Giết gần ngàn người còn thiếu một
Hôm nay, con xin hướng về mẹ
Đồng thời quy y Phật Thế Tôn
Con cung kính lễ sát chân mẹ
Ngưỡng mong thương xót cho xuất gia.

Người mẹ nói kệ:

Ta đã cho phép con
Xuất gia vì đời sau
Ta cũng cầu Như Lai
Xuất gia thọ cụ túc.
Lạ thay! Khó nghĩ bàn
Như Lai, Đấng Vô Tỷ
Phật độ con của con
Thương khắp cả thế gian
Như Lai diệu sắc thân
Công đức chẳng ai bằng
Con tán dương chút ít
Tối thắng Thiên Trung Thiên.
Thế Tôn nói kệ đáp:
Lành thay! Thiện nữ nhân
Sẽ được an vui mãi
Hãy cho phép con bà
Được xuất gia với Ta
Tuổi bà đã quá già
Đã qua thời xuất gia
Chỉ nên sống tận tín
An ổn bằng chánh pháp
Ngươi hãy đợi một chút
Vua Ba-tư-nặc đến.

Khi ấy trời Đế Thích đưa chư Thiên, thể nữ, quyến thuộc, với hào quang rực rỡ chiếu xuống nước Xá-vệ, thấy Ương-quật-ma-la chống lại Phật, nhưng đã bị hàng phục cả sức và ý, nên quy y sám hối.

Họ cùng nhau hoan hỷ nói kệ:

Lạ thay! Đấng Mười Lực
Điều ngự không ai bằng
Hàng phục Ương-quật-ma
Kẻ thân dính đầy máu
Đàn-na, Nhân-đà-la
A-tu-la, La-sát
Quỷ Dạ-xoa hung bạo
Và những kẻ ác khác
Na-già, Khẩn-na-la
Đại lực Ca-lầu-la
Họ nghe Ương-quật-ma
Đều sợ hãi nhắm mắt
Huống chi vua loài người
Thấy sao không kinh hãi!
Khi hắn vừa sanh ra
Rồng, thần đều kinh hãi
Tất cả các La-sát
Vứt giáp, rơi kiếm đao
Huống chi vua loài người
Thấy mà không run sợ
Nghiệp hung ác như vậy
Đều bị Phật hàng phục
Phật lực thật khôn lường
Trí tuệ Ngài cũng thế.
Lạ thay! Ương-quật-ma
Khéo trú giới vô nhiễm
Phạm hạnh thật thanh tịnh
Như ngọn núi bằng vàng
Lạ thay! Ta hôm nay
Vui được lợi pháp thiện
Nay ta nên cúng dường
Y cho Ương-quật-ma
Ngưỡng mong vì ta nhận
Xin Thế Tôn thương xót
Con cúng dường Quật-ma
Pháp y của Sa-môn
Là Vua đại khất sĩ
Xin Thế Tôn quán sát.

Khi ấy Đế Thích bạch với Ương-quật-ma-la:

–Ngưỡng mong Đại sĩ nhận thiên y này làm pháp phục.

Ương-quật-ma-la nói với Đế Thích:

–Ngươi là hạng ruồi, muỗi, trùng nhỏ nào, ta làm sao nhận của bố thí bất tín? Ngươi là hạng nào, hạng lừa của tham dục, chưa vượt qua được dòng sông dài khổ não sanh tử, tự tính lõa hình, làm sao cho y. Ngươi vốn là tự tính lõa hình, làm sao cho người y vô giá được! Ví như vị Quốc vương có ngàn lực sĩ, chưa đụng độ kẻ địch đã ngã ra đất, thì làm sao chiến đấu cùng Đại vương nước địch có ngàn lực sĩ. Như vậy, nếu ta nhận y vô giá thì làm sao hàng phục cả ức ma phiền não và ma tự tính. Ta phải đoạn trừ vô lượng phiền não mà Phật đã chê trách. Ta cần phải học mười hai pháp hành đầu đà của Sa-môn. Ngươi chẳng phải Thiên vương, không khác kẻ mù bẩm sanh. Này trời Đế Thích, ngươi không biết phân biệt, thế nào gọi là nghiệp hung bạo ác. Ngươi là ruồi muỗi, làm sao biết ta là người hung ác? Than ôi! Đế Thích, ngươi biết Ương-quật-ma-la là kẻ hung ác lại hiểu biết chánh nghĩa của Phật pháp. Tại sao Sa-môn mới xuất gia lại dùng y vô giá! Ngươi hoàn toàn không biết tịnh pháp của người xuất gia. Than ôi! Đế Thích, đối với chánh pháp của Như Lai, ngươi là người ngoài. Thượng tọa Ca-diếp, trưởng tử của Như Lai, có ngọc ma-ni… tám vạn kho quý và vô số nơi chứa vật báu khác cùng nhiều loại y vô giá khác, nhưng đều vứt bỏ như đồ rác rưởi, xuất gia học đạo hành pháp Sa-môn, thọ trì mười hai pháp đầu đà. Như vậy chẳng phải dùng y vô giá là phóng dật hay sao? Thượng tọa Ca-diếp từ bỏ các món ăn ngon, không ăn mùi thịt ngon, tu tập thọ trì pháp không ăn thịt, khất thực từng nhà không hề có sự chán ghét, trước sau như một, khổ vui không thay đổi. Nơi khất thực, có những hạng người không cho hay mắng chửi, Tôn giả đều đáp lại bằng an lạc, sau đó từ giã, tâm không khuynh động. Khi gặp người nói có, Tôn giả không sanh tâm ham thích, đáp lời an lạc, nhận rồi từ giã, tâm không khuynh động. Ai đem tài sản lớn cúng dường Tăng bảo, chúng Tăng trong tương lai, thì hưởng thụ tất cả kho báu không có cùng tận.

Vì lý do nào đó không cúng dường Tăng được thì tự phân phối cho ngạ quỷ, người nghèo, người cô độc, người xin ăn. Này Đế Thích, pháp Sa-môn là không được tích trữ nhiều, cho đến muối dầu cũng không được nhận cất chứa. Nuôi nô tỳ, chứa ruộng đất nhà cửa, mua bán các vật bất tịnh, đều không phải là pháp Sa-môn, mà là pháp tại gia. Người cho, người nhận các vật bất tịnh đều cũng phi pháp.

Ngươi chất chứa quá nhiều ngu si, cần phải điều phục những loại ấy như nhổ cỏ làm hại lúa mạ tốt. Hành động giết người làm vòng ngón tay của ta, đều là hủy hoại pháp chúng sanh, không có một người nào là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cả.

Khi ấy Đế Thích nói với Ương-quật-ma-la:

–Tướng bất hại cũng chính là pháp vì Như Lai xem tất cả chúng sanh bình đẳng như La-hầu-la; vậy tại sao đồng ý cho điều phục kẻ ác?

Ương-quật-ma-la nói:

–Tướng khác nhau giữa hại và bất hại, ngươi biết như thế nào?

Như những ảo thuật của huyễn sư, người khác không thể biết. Cảnh giới như huyễn của Bồ-tát cũng vậy. Ngươi là người ngoài Phật pháp làm sao biết được hại và bất hại đều có hai loại. Có bất hại của Thanh văn, có bất hại của Bồ-tát. Ngươi nhỏ như ruồi muỗi, làm sao biết được hai loại bất hại? Tướng khác nhau giữa cảnh giới của ngươi và cảnh giới Bồ-tát, cũng như con muỗi dùng cánh che hư không. Ví như Sa-môn bị phi nhân bắt giữ, bấy giờ đại chúng cần phải giữ gìn không?

Đế Thích đáp:

–Cần phải giữ gìn.

Hỏi:

–Nếu vì giữ gìn mà chết ai phải bị tội?

Đáp:

–Không có mắc tội, trừ khi có tâm hại.

Ương-quật-ma-la nói:

–Như vậy vì điều phục các hiện tượng ác, nếu làm chúng bị chết thì người giữ gìn không có tội, còn được công đức thù thắng vô lượng.

Như vậy, khó biết tướng khác nhau giữa hại và bất hại. Đây gọi là bất hại của Bồ-tát.

Hỏi:

–Ví như thầy thuốc trị bệnh cho người dùng móc móc lưỡi, nếu

bệnh nhân chết, thầy thuốc bị tội không?

Đáp:

–Không! Thầy thuốc có nhiều lợi ích, trừ khi có tâm hại.

Hỏi:

–Như vậy điều phục các loại hiện tượng ác, nếu làm cho họ chết có tội hay không?

Đáp:

–Không tội, còn được vô lượng công đức thù thắng, trừ khi có tâm hại.

Hỏi:

–Ví như đệ tử theo học với thầy, vì học mà chết, thầy có tội không?

Đáp:

–Không tội, trừ có tâm hại.

Hỏi:

–Như vậy các loại chúng sanh ác bị chết vì thấy những chúng sanh có uy đức, có sáng suốt. Vậy họ mắc tội không?

Đáp:

–Không tội, trừ khi có tâm hại.

–Thế nên, này Đế Thích, ngươi không biết tướng khác nhau giữa nghiệp thiện và nghiệp ác. Không biết tướng khác nhau giữa Sa-môn và phi Sa-môn, cần phải điều phục các loại hiện tượng ác phá hoại chánh pháp. Như Thượng tọa Ca-diếp… tám mươi Đại Thanh văn và Tôn giả Ức nhĩ, tất cả đều xả bỏ các kho báu lớn, xuất gia học đạo trong chánh pháp, ít dục biết đủ, có Tỳ-kheo nào cần dùng y vô giá! Các vị ấy đều cạo tóc trừ kiêu mạn, một thân ôm bát du hành, sống bằng khất thực, đắp y hoại sắc. Tỳ-kheo như vậy làm sao phóng dật, thường bị lạnh nóng, đói khát quấy nhiễu, chân giẫm trên bụi đất cũng như loài nai rừng, không phạm đến giới nhỏ như trâu mao yêu mến đuôi, giữ gìn không bỏ như chim ấp trứng, như voi gãy ngà không còn hình đẹp, làm sao họ còn dùng đến y vô giá.

ngươi là kẻ ở ngoài chánh pháp, cẩn thận chớ nói. Như kẻ ngoại đạo Chiên-đà-la không bao giờ được vào trong chúng nhị sanh, ngươi cũng như vậy, là kẻ Chiên-đà-la ngoài chánh pháp. Ngươi nhỏ bé như ruồi, muỗi hãy im lặng đừng nói gì!

Pages: 1 2 3 4