Kinh Thập Nhị Phẩm Sinh Tử

Kinh Thập Nhị Phẩm Sinh Tử
Bộ Kinh Tập, Đại Tạng Kinh, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

KINH THẬP NHỊ PHẨM SINH TỬ

Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Cầu-na-bạt-đà-ta, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật đang trú tại tinh xá Kỳ thọ Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Phật bảo với các Tỳ-kheo:

–Vì các ông mà ta giảng thuyết kinh này các ông nên lắng nghe.

–Dạ vâng, kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin nguyện lãnh hội lời giáo huấn.

Phật bảo:

–Cái chết của con người có mười hai trường hợp. Những gì là mười hai?

 1. Vô dư tử (chết không còn gì) nghĩa là bậc A-la-hán không còn chấp trước.
 2. Độ ư tử (vượt qua sự chết) nghĩa là chứng A-na-hàm không còn sinh trở lại cõi Dục.
 3. Hữu dư tử (chết mà còn) nghĩa là bậc Tư-đà-hàm còn phải sinh trở lại cõi Dục.
 4. Học độ tử (cái chết của người học đạo giải thoát) nghĩa là bậc Tu-đà-hoàn, chứng Dự lưu.
 5. Vô khi tử (chết không dối trá) nghĩa là bậc chứng bát đẳng.
 6. Hoan hỷ tử (chết hoan hỷ) nghĩa là người thực hành thiền định.
 7. Sác sác tử (chết nhiều lần) nghĩa là người trì giới xấu ác.
 8. Hối tử (chết hối tiếc) tức là kẻ phàm phu.
 9. Hoạnh tử (chết bất đắc kì tử) tức là những kẻ khổ cô độc.
 10. Phược trước tử (chết bị trói buộc) tức là hạng súc sinh.
 11. Thiêu chước tử (chết thiêu đốt) tức là kẻ địa ngục.
 12. Cơ khát tử (chết đói khát) tức là loài ngạ quỷ.

Các Tỳ-kheo nên biết rõ như vậy, nên phải tu học, đừng để buông lung, đừng tham đắm dục, xa lìa các việc hung dữ, để tâm thanh tịnh, những người chưa chứng được, phải khiến cho họ thành tựu. Vì sao? Vì hạng người bị chết nhiều lần rất khổ, bị chết hối tiếc cũng rất khổ, bị chết bất đắc càng đau khổ kịch liệt, chết trói buộc cũng đau khổ kịch liệt, chết thiêu đốt rất đau khổ, chết đói khát càng đau khổ hơn. Như vậy, các Tỳ-kheo phải nên học tập, tu hạnh ở chốn thanh nhàn, hoặc dưới gốc cây, thực hành thiền định, không được khinh lờn, sẽ không còn hối hận về sau. Đó là lời dạy của Phật, là Pháp của Phật.

Khi Đức Phật thuyết giảng xong, các Tỳ-kheo hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ mà lui ra.

 

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Du Già Sư Địa Luận - Quyển 57

瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận Quyển 57 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 七thất 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 攝nhiếp 決quyết 擇trạch 分phần/phân...
Kinh Bát Nhã Ba La Mật

08. Phẩm Khuyến Học Thứ Tám

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh   QUYỂN THỨ BA PHẨM KHUYẾN HỌC THỨ TÁM Ngài Tu Bồ Ðề thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Ðại Bồ Tát muốn đầy đủ Ðàn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Ma Ni Giáo Hạ Bộ Tán -

摩Ma 尼Ni 教Giáo 下Hạ 部Bộ 讚Tán 勝thắng 宗tông 十thập 句cú 義nghĩa 論luận 一nhất 卷quyển 勝thắng 者giả 慧tuệ 月nguyệt 造tạo 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。 有hữu 十thập 句cú 義nghĩa 。 一nhất 者giả 實thật 二nhị 者giả 德đức 三tam 者giả 業nghiệp 四tứ...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Cổ Tuyết Triết Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 20

古Cổ 雪Tuyết 哲Triết 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 20 明Minh 真Chân 哲Triết 說Thuyết 傳Truyền 我Ngã 等Đẳng 編Biên 古cổ 雪tuyết 哲triết 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 二nhị 十thập 嗣tự 法Pháp 門môn 人nhân 傳truyền 我ngã 等đẳng 編biên 佛Phật 事sự 大đại 佛Phật 像tượng 開khai 光quang 。 度độ 盡tận...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Tập - Quyển 2

勸Khuyến 發Phát 菩Bồ 提Đề 心Tâm 集Tập Quyển 2 唐Đường 慧Tuệ 沼Chiểu 撰Soạn 勸Khuyến 發Phát 菩Bồ 提Đề 心Tâm 集Tập 卷quyển 中trung 翻Phiên 經Kinh 沙Sa 門Môn 慧Tuệ 沼Chiểu 撰Soạn 一nhất 讚tán 受thọ 戒giới 門môn 。 二nhị 顯hiển 過quá 勸khuyến 持trì 戒giới 門môn 。 三Tam 明Minh 護hộ 戒giới...
Bộ Sử Truyện, Nhân Quả Nghiệp Báo, Sử Truyện, Tạp Tạng

Sự Tự Xét Ghi Trong Nhà Phật

SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT Sa-môn Thích Hoài Tín ở Lam Cốc ghi thuật Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản LỜI TỰA Năm tuổi, tôi xuất gia, nay đây đã...