LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Đại sư Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đề Da Xá
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận Chứng Sự Phần A Tỳ Đàm gồm 12 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm.

Print Friendly, PDF & Email