Luận Chứng Sự Phần A Tỳ Đàm

Luận Chứng Sự Phần A Tỳ Đàm
Bộ Tỳ Đàm, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM
Tác giả: Tôn giả Thế Hữu
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Đại sư Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đề Da Xá
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận Chứng Sự Phần A Tỳ Đàm gồm 12 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm.

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tổ Thống Kỷ - Quyển 1

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ Quyển 1 宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn 閱duyệt 佛Phật 祖tổ 統thống 紀kỷ 說thuyết 佛Phật 以dĩ 心tâm 印ấn 授thọ 之chi 於ư 祖tổ 。 而nhi 祖tổ 祖tổ 相tương/tướng 印ấn 以dĩ 至chí 師sư 。 其kỳ 間gian 隨tùy 機cơ 立lập 解giải 。 以dĩ 權quyền 示thị 實thật...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Tạng Kinh

Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

CHƯ PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI KINH KINH SỐ 919 Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi...
Bộ Kinh Tập, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

KINH NGŨ THIÊN NGŨ BÁCH PHẬT DANH THẦN CHÚ TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Bắc Ấn Độ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 1 Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ngụ tại...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 9

圓Viên 悟Ngộ 佛Phật 果Quả 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 9 宋Tống 紹Thiệu 隆Long 等Đẳng 編Biên 圓Viên 悟Ngộ 佛Phật 果Quả 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục 卷quyển 第đệ 九cửu 宋tống 平bình 江giang 府phủ 虎hổ 丘khâu 山sơn 門môn 人nhân 紹thiệu 隆long 等đẳng 編biên 小tiểu 參tham 二nhị 夾giáp 山sơn 寺tự...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Du Già Sư Địa Luận - Quyển 69

瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận Quyển 69 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 瑜Du 伽Già 師Sư 地Địa 論Luận 卷quyển 第đệ 六lục 十thập 九cửu 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 攝nhiếp 決quyết 擇trạch 分phần/phân...
Nhập Pháp Giới

Nhập pháp giới Quyển 1: chương 2

NHẬP PHÁP GIỚI Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng   QUYỂN MỘT Chương hai Feb 18th, 1990 Trong lần trước, chúng tôi đã trình bày với quí vị trên đại cương lộ trình tiến tu của Thanh Văn thừa và lộ trình tiến tu của Bồ...