KINH TIỂU BỘ
Khuddaka Nikaya
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

 

MỤC LỤC KINH TIỂU BỘ

Tập I

Tập II – 1: Chuyện Thiên Cung

Tập II – 2: Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III – 1: Trưởng Lão Tăng Kệ

Tập III – 2 Trưởng Lão Ni Kệ

Tập IV – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (1)

Tập V – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (2)

Tập VI – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (3)

Tập VII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (4)

Tập VIII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (5)

Tập IX – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (6)

Tập X – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (7)