KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Samyutta Nikāya
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

 

MỤC LỤC KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Tập I – Thiên Có Kệ

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Tập III – Thiên Uẩn

Tập IV – Thiên Sáu Xứ

Tập V – Thiên Ðại Phẩm