Kinh Tăng Chi Bộ
Anguttara Nikàya
Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Chương Một Pháp

 1. Phẩm Sắc
 2. Phẩm Đoạn Triền Cái
 3. Phẩm Khó Sử Dụng
 4. Phẩm Không Điều Phục
 5. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng
 6. Phẩm Búng Ngón Tay
 7. Phẩm Tinh Tấn
 8. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
 9. Phẩm Phóng Dật
 10. Phẩm Phi Pháp
 11. Phẩm Thứ Mười Một
 12. Phẩm Vô Phạm
 13. Phẩm Một Người
 14. Phẩm Người Tối Thắng
 15. Phẩm Không Thể Có Được
 16. Phẩm Một Pháp
 17. Phẩm Chủng Tử
 18. Phẩm Makkhali
 19. Phẩm Không Phóng Dật
 20. Phẩm Thiền Định (1)
 21. Phẩm Thiền Định (2)

Chương Hai Pháp

 1. Phẩm Hình Phạt
 2. Phẩm Tranh Luận
 3. Phẩm Người Ngu
 4. Phẩm Tâm Thăng Bằng
 5. Phẩm Hội Chúng
 6. Phẩm Người
 7. Phẩm Lạc
 8. Phẩm Tướng
 9. Phẩm Các Pháp
 10. Phẩm Kẻ Ngu
 11. Phẩm Các Hy Vọng
 12. Phẩm Hy Cầu
 13. Phẩm Bố Thí
 14. Phẩm Đón Chào
 15. Phẩm Nhập Định
 16. Phẩm Phẫn Nộ
 17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương Ba Pháp

 1. Phẩm Người Ngu
 2. Phẩm Người Đóng Xe
 3. Phẩm Người
 4. Phẩm Sứ Giả Của Trời
 5. Phẩm Nhỏ
 6. Phẩm Các Bà-la-môn
 7. Phẩm Lớn
 8. Phẩm Ananda
 9. Phẩm Sa-môn
 10. Phẩm Hạt Muối
 11. Phẩm Chánh Giác
 12. Phẩm Đọa Xứ
 13. Phẩm Kusinàra
 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
 15. Phẩm Cát Tường
 16. Phẩm Lõa Thể

Chương Bốn Pháp

 1. Phẩm Bhandagàma
 2. Phẩm Hành
 3. Phẩm Uruvelà
 4. Phẩm Bánh Xe
 5. Phẩm Rohitassa
 6. Phẩm Nguồn Sanh Phước
 7. Phẩm Nghiệp Công Đức
 8. Phẩm Không Hý Luận
 9. Phẩm Không Có Rung Động
 10. Phẩm Asura
 11. Phẩm Mây Mưa
 12. Phẩm Kesi
 13. Phẩm Sợ Hãi
 14. Phẩm Loài Người
 15. Phẩm Ánh Sáng
 16. Phẩm Các Căn
 17. Phẩm Đạo Hành
 18. Phẩm Tư Tâm Sở
 19. Phẩm Chiến Sĩ
 20. Đại Phẩm
 21. Phẩm Bậc Chân Nhân
 22. Phẩm Ô Uế
 23. Phẩm Diệu Hạnh
 24. Phẩm Nghiệp
 25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
 26. Phẩm Thắng Trí
 27. Phẩm Nghiệp Đạo
 28. Phẩm Tham

Chương Năm Pháp

 1. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
 2. Phẩm Sức Mạnh
 3. Phẩm Năm Phần
 4. Phẩm Sumana
 5. Phẩm Vua Munda
 6. Phẩm Triền Cái
 7. Phẩm Tưởng
 8. Phẩm Chiến Sĩ
 9. Phẩm Trưởng Lão
 10. Phẩm Kakudha
 11. Phẩm An Ổn Trú
 12. Phẩm Andhakavinda
 13. Phẩm Bệnh
 14. Phẩm Vua
 15. Phẩm Tikandaki
 16. Phẩm Diệu Pháp
 17. Phẩm Hiềm Hận
 18. Phẩm Nam Cư Sĩ
 19. Phẩm Rừng
 20. Phẩm Bà-la-môn
 21. Phẩm Kimbila
 22. Phẩm Mắng Nhiếc
 23. Phẩm Du Hành Dài
 24. Phẩm Trú Tại Chỗ
 25. Phẩm Ác Hành
 26. Phẩm Cụ Túc Giới

Chương Sáu Pháp

 1. Phẩm Đáng Được Cung Kính
 2. Phẩm Cần Phải Nhớ
 3. Phẩm Trên Tất Cả
 4. Phẩm Chư Thiên
 5. Phẩm Dhammika
 6. Đại Phẩm
 7. Phẩm Chư Thiên
 8. Phẩm A-la-hán
 9. Phẩm Mát Lạnh
 10. Phẩm Lợi Ích
 11. Phẩm Ba Pháp
 12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

Chương Bảy Pháp

 1. Phẩm Tài Sản
 2. Phẩm Tùy Miên
 3. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)
 4. Phẩm Chư Thiên
 5. Phẩm Đại Tế Đàn
 6. Phẩm Không Tuyên Bố
 7. Đại Phẩm
 8. Phẩm Về Luật
 9. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

Chương Tám Pháp

 1. Phẩm Từ
 2. Phẩm Lớn
 3. Phẩm Gia Chủ
 4. Phẩm Bố Thí
 5. Phẩm Ngày Trai Giới
 6. Phẩm Gotamì
 7. Phẩm Đất Rung Động
 8. Phẩm Song Đôi
 9. Phẩm Niệm
 10. Tham Ái

Chương Chín Pháp

 1. Phẩm Chánh Giác
 2. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
 3. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình
 4. Đại Phẩm
 5. Phẩm Pancala
 6. Phẩm An Ổn
 7. Phẩm Niệm Xứ
 8. Phẩm Chánh Cần
 9. Phẩm Bốn Như Ý Túc
 10. Phẩm Tham

Chương Mười Pháp

 1. Phẩm Lợi Ích
 2. Phẩm Hộ Trì
 3. Phẩm Lớn
 4. Phẩm Upàli và Ananda
 5. Phẩm Mắng Nhiếc
 6. Phẩm Tâm Của Mình
 7. Phẩm Song Đôi
 8. Phẩm Ước Nguyện
 9. Phẩm Trưởng Lão
 10. Phẩm Nam Cư Sĩ
 11. Phẩm Sa-môn Tưởng
 12. Phẩm Đi Xuống
 13. Phẩm Thanh Tịnh
 14. Phẩm Thiên Lương
 15. Phẩm Thánh Đạo
 16. Phẩm Người
 17. Phẩm Janussoni
 18. Phẩm Thiện Lương
 19. Phẩm Thánh Đạo
 20. Phẩm Các Hạng Người
 21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
 22. Phẩm Không Có Đầu Đề

Chương Mười Một Pháp

 1. Phẩm Y Chỉ
 2. Phẩm Tùy Niệm
 3. Phẩm Tổng Kết