KINH SÁU SÁU
Hoà thượng Thích Giác Khang
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Trường vào ngày 07/05/2011 – 07/06/2011
Kết nối link ngoài – Pháp Âm Đạo Phật Khất Sĩ