SỐ 187
KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

***