Phẩm 08: Viếng Đền Thờ Chư Thiên

Phẩm 08: Viếng Đền Thờ Chư Thiên
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN IV

Phẩm 8: VIẾNG ĐỀN THỜ CHƯ THIÊN

Lúc bấy giờ Đức Phật nói với các Tỳ-kheo:

-Sau khi Bồ-tát sinh, hai vạn đồng nữ trong các gia đình giàu sang thuộc các tầng lớp Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Cư sĩ, Trưởng giả đều được chọn làm thể nữ cho Bồ-tát. Các bậc vương hầu đại thần cũng có hai vạn đồng nữ được chọn làm thể nữ cho Bồ-tát. Tất cả thể nữ ấy đều được sinh ra cùng một ngày với Bồ-tát. Lúc ấy các bậc kỳ lão trong dòng họ Thích cùng đi đến chỗ vua Du-đầu-đàn thưa:

-Tâu đại vương, nay đã đến lúc nên đem Thái tử đến viếng các đền thờ chư Thiên, để cầu cho muôn việc đều được an lành tốt đẹp.
Vua Du-đầu-đàn chấp thuận. Lập tức lệnh cho các ty sở lo việc sửa sang lại kinh thành; những chốn thị tứ đô hội, đường sá lớn nhỏ, nơi nào có những người mù, điếc, câm, ngọng, các căn chẳng đủ; các thứ đá sỏi rải rác dơ bẩn; những hiện tượng chẳng lành đều được dọn dẹp hoặc tập trung lại một chỗ. Vua cho gióng trống phước đức, khua khánh thiện tướng, khuyến khích đốc thúc các nơi đều phải sửa soạn trang hoàng và báo tin cho các vị Quốc vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Bà-la-môn đúng hẹn cùng tập hợp; sắp xếp vô số thể nữ, xe cộ để chuyên chở, và theo hầu; dùng các thứ bình an lành đựng đầy dầu thơm, nước thơm. Các con trai của Bà-la-môn được xếp đứng thành hàng tại các ngã tư, các con đường lớn, ca vịnh những khúc hát cầu chúc an lành; các đền thờ chư Thiên đều trang hoàng rất đẹp. Tất cả mọi việc đều được làm rất chu đáo.

Bấy giờ vua Du-đầu-đàn vào hậu cung nói với Ma-ha Ba-xà-ba-đề:

-Hôm nay chúng ta đưa Thái tử đến viếng đền thờ chư Thiên, dì cùng với các phu nhân phải lo sắp xếp chuẩn bị đầy đủ.

Ma-ha Ba-xà-ba-đề dùng các thứ y phục quý giá trang nghiêm mặc cho Bồ-tát. Bồ-tát vui thích nên mỉm cười, hỏi:

-Hôm nay sẽ đi thăm chơi ở đâu?

Di mẫu đáp:

-Vua cha cùng triều đình muốn đưa Thái tử ra thành, đến viếng đền thờ chư Thiên.

Bồ-tát liền đọc bài kệ:

Từ lúc Ta sinh ra
Cõi tam thiên chấn động
Hộ thế cùng Nhật nguyệt
Phạm Thích, chư Thiên, Rồng
Đều xuống Diêm-phù-đề
Cùng nhau tới đảnh lễ
Sao còn có trời nào
Ta sắp đến kính cáo
Ta là chủ các trời
Là Bậc trời tối thắng
Trời đã không thể sánh
Còn ai vượt hơn được?
Ví thuận theo thế tục
Nên cùng đến chốn ấy
Thấy uy thần của Ta
Tất cả đều hoan hỷ
Đó là vì biết Ta
Chủ cõi trời bậc nhất.

Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

-Dân chúng binh lính tụ hội ca ngợi chúc mừng các điều an lành như thế. Các cửa thành, đường sá lớn nhỏ, chợ búa thị tứ đều thanh tịnh.

Bấy giờ vua Du-đầu-đàn tự tay đưa Bồ-tát lên xe. Đoàn người gồm đủ các vị Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Đại Trưởng giả giàu có, Cư sĩ, Đại thần cùng các vị quốc vương, quyến thuộc tộc họ Thích trước sau lớp lớp nối nhau đi theo, đốt các thứ hương thơm, tung rải các thứ hoa đẹp đầy khắp các nẻo đường đi qua. Vô số voi ngựa, xe cộ, binh lính dân chúng đều mang các thứ cờ phướn, lọng dù quý giá, cùng với các loại trống nhạc, ca múa, hòa tấu hợp xướng vang lừng. Lại có trăm ngàn chư Thiên cùng ngự theo xe chở Bồ-tát, vô lượng trăm ngàn na-do-tha các vị Thiên tử cùng các thể nữ ở cõi trời, trụ giữa hư không tung rải các thứ thiên hoa, đàn tấu ca nhạc. Khi đoàn người cùng tùy tùng của vua Dư-đầu-đàn viếng đền thờ chư Thiên đông đảo, uy nghi như vậy đến nơi, vua cha tự tay bồng Bồ-tát đi vào Thiên miếu, vừa bước vào tới cửa đền thì các tượng chư Thiên trong đền đều đứng dậy, nghênh đón Bồ-tát rồi cung kính đảnh lễ. Lúc đó, trong chúng hội hàng trăm ngàn Thiên nhân đều vui mừng nhảy múa, hoan hỷ tột độ cùng nói:

-Lành thay, lành thay! Hết sức hy hữu.

Cùng lúc khắp cả đất nước Ca-tỳ-la hiện ra sáu cách chấn động. Các tượng chư Thiên, mỗi tượng đều hiện ra thân thật, đọc bài tụng:

Hạt cải cùng Tu-di
Vũng trâu và biển lớn
Đom đóm đối trời trăng
Đâu thể cùng một bậc
Chúng tôi như hạt cải
Cũng như vũng trâu nằm
Cũng bằng ánh đom đóm
Nên chúng tôi kính Ngài
Bồ-tát như Nhật nguyệt
Cũng như biển mênh mông
Vòi vọi như Tu-di
Chúng tôi nào dám sánh
Phước tuệ cùng uy lực
Đảnh lễ được lợi lớn
Khiến dứt trừ kiêu mạn
Gỉải thoát chứng Niết-bàn.

Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

-Lúc Bồ-tát thị hiện đến viếng thăm đền thờ chư Thiên, có ba vạn hai ngàn các vị Thiên tử cùng vô số chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ-đề. Này các Tỳ-kheo, vì nhân duyên đó nên ta nhẫn chịu đến đền thờ chư Thiên.

Bài Viết Liên Quan

Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 25: Đại Phạm Thiện Vương Khuyến Thỉnh

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN X Phẩm 25: ĐẠI PHẠM THIÊN VƯƠNG KHUYẾN THỈNH Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo: -Khi mới...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 01: Mở Đầu

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN I Phẩm 1: MỞ ĐẦU Tôi nghe như vậy: -Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 20: Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN VIII Phẩm 20: TRANG NGHIÊM BỒ-ĐỀ TRÀNG Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo: -Bấy giờ Bồ-tát ngồi nơi...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 16: Vua Tần Bà Sa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN VII Phẩm 16: VUA TẦN-BÀ-SA-LA KHUYÊN BỒ-TÁT NHẬN LỢI DƯỠNG THẾ GIAN Lúc bấy giờ, Đức Phật nói với...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 24: Thương Nhân Được Phật Thọ Ký

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN X Phẩm 24: THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo: -Thế Tôn...
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

Phẩm 17: Tu Khổ Hạnh

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN VII Phẩm 17: TU KHỔ HẠNH Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo: -Gần thành Vương xá có một...