KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN VIII

Phẩm 20: TRANG NGHIÊM BỒ-ĐỀ TRÀNG

Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

-Bấy giờ Bồ-tát ngồi nơi Bồ-đề tràng, chư Thiên ở sáu cõi trời Dục giới lo ngại những khó khăn ngăn trở có thể xảy ra, liền từ phía Đông hiện ra cung kính đứng hầu. Các phương Nam, Tây, Bắc bốn phương và trên dưới đều có vô lượng chư Thiên hiện ra cung kính đứng hầu. Lúc ấy Bồ-tát phóng ra luồng ánh sáng lớn tên là Khai phát Bồ-tát trí, chiếu sáng rực rỡ khắp cõi hư không cùng tất cả mười phương quốc độ chư Phật.

Khi ấy, ở thế giới phương Đông có quốc độ tên Ly cấu, Đức Phật ở đấy hiệu là Ly Cấu Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đấy hiệu là Du Hý Trang Nghiêm gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông biến tất cả cõi Phật trong khắp hư không ở mười phương trở thành một đạo tràng lưu ly thanh tịnh gồm đủ tất cả cõi Phật. Chúng sinh trong năm nẻo ở tất cả cõi Phật, mỗi vị đều nhìn thấy rõ Bồ-tát và cùng thắc mắc:

-Đó là ai mà có đủ thần thông diệu dụng cùng sắc tướng uy đức trang nghiêm đến như vậy?

Cùng lúc Bồ-tát hiện ra nơi trước mặt mỗi chúng sinh một vị Hóa Bồ-tát đọc bài tụng:

Năng dứt mọi trần cấu
Tập khí tham, sân, si
Thân chiếu khắp mười phương
Ánh sáng trùm tất cả
Phước trí cùng Tam-muội
Nhiều kiếp luôn tăng trưởng
Tất cả mọi trang nghiêm
Lực Mâu-ni tối thắng.

Khi ấy ở thế giới phương Nam có quốc độ tên Bảo trang nghiêm, Đức Phật ở đó hiệu là Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu Hiện Bảo Cái gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một bảo cái lớn che phủ khắp Bồ-đề tràng. Các vị Phạm Thiên vương, Thích Đề-hoàn Nhân, Hộ thế tứ vương cùng hỏi nhau:

-Do từ phước báo nào mà hiện ra bảo cái trang nghiêm như vậy?

Từ trong bảo cái phát ra bài diệu tụng:

Trải qua ngàn ức kiếp
Cúng dường Phật ba đời
Tâm Từ hành Thí xả
Nên đạt tướng trang nghiêm
Thành tựu lực Na diên
Đạo sư chiêu cảm quả
Lợi ích cho muôn loài
An toa Bồ-đề xứ.

Khi ấy ở thế giới phương Tây có quốc độ tên là Chiêm-ba, Đức Phật ở đó hiệu là Khai Phu Hoa Vương Trí Tuệ Thần Thông, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Bảo Võng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một lưới báu thắng diệu che phủ khắp trên cao Bồ-đề đạo tràng. Tám bộ chúng trời, rồng, thần từ mười phương đều hỏi nhau:

-Do nhân duyên nào mà hiện ra lưới báu như vậy?

Từ trong lưới báu ấy phát ra bài diệu tụng:

Thường tạo các nhân quý
Nơi báu vật tựa nương
Ba cõicùng quy ngưỡng
Vang danh khắp mười phương
Muốn chứng đại Bồ-đề
An trụ pháp thanh tịnh
Lực tinh tấn thành Phật
Hiện ra vật báu ấy.

Khi ấy, ở thế giới phương Bắc có quốc độ là Nhật chuyển, Đức Phật ở đó hiệu là Yểm Tế Nhật Nguyệt Quang, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Trang Nghiêm Vương gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ- tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một đài lớn đầy đủ công đức trang nghiêm của mười phương vô biên cõi Phật hiện ra nơi Bồ-đề đạo tràng. Các vị trong hội chúng đến cúng dường Bồ-tát đều cho là điều kỳ diệu. Tất cả trời người cùng hỏi nhau:

-Do nhân duyên gì mà hiện ra tòa diệu đài trang nghiêm thù thắng như thế?

Từ trong tòa đài vi diệu phát ra bài diệu tụng:

Do từ vô biên kiếp
Đủ phước trí tư lương
Thân khẩu ý thanh tịnh
Biết hổ thẹn, từ bi
Năng Nhân, Đấng Tôi Thượng
Chúng thiện đều viên mãn
Nay ngồi tòa Bồ-đề
Đạt được phước đức ấy.

Khi ấy ở thế giới phương Đông nam có quốc độ tên là Đức vương, Đức Phật ở đó hiệu là Công Đức Quang Minh Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Công Đức Tuệ gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng tòa lầu báu đầy đủ công đức trang nghiêm. Các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa… đã vân hội thấy điều chưa từng có, đều cho là hết sức kỳ lạ đặc biệt nên hỏi nhau:
-Do nhân duyên gì mà hiện ra điềm lành như thế?

Từ trong lầu cao phát ra bài tụng:

Nơi sinh ra mọi đức
Bậc đầy đã đức hạnh
Công đức nay thành tựu
Trời, Rồng đều cung kính
Thắng đức đến đạo tràng
Hương đức xông khắp nơi
Nay ngồi tòa Bồ-đề
Được cúng dường như vậy.

Khi ấy ở thế giới phương Tây nam có quốc độ tên là Xuất bảo, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Tràng, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Xuất Chúng Báo gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng a-tăng-kỳ vòng hào quang làm bằng các vật báu. Chư Thiên trong đạo tràng trông thấy điều chưa từng có đều cho là hết sức lạ lùng, đặc biệt nên hỏi nhau:

-Do uy lực nào mà hiện ra các vòng hào quang quý giá như thế?

Từ trong hào quang phát ra bài diệu tụng:

Đem cung điện vật báu
Cùng rừng, vườn, hoa quả
Đầu mắt cùng tủy não
Tay chân và thân mình
Đều dâng bố thí hết
Tích tụ ao công đức
Nay hiện chứng Bồ-đề
Được cúng dường như vậy.

Khi ấy ở thế giới phương Tây bắc có quốc độ tên là Vân, Đức Phật ở đó hiệu là Vân Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Vân Lôi gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát dể cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô số đám mây hương trầm thủy và hương chiên-đàn phủ giăng khắp chốn Bồ-đề tràn?. Chư Thiên trong chúng hội đều sinh tâm hoan hỷ cho là điều lạ lùng nên cùng hỏi nhau:

-Do nhân duyên nào mà hiện ra điềm lành như thế?

Từ trong đám mây phát ra bài diệu tụng:

Mây pháp che khắp nơi
Mưa pháp tưới muôn loài
Trừ phiền não chúng sinh
Dẫn dắt đến Niết-bàn
Sức thần từ gốc định
Công đức thêm trang nghiêm
Chứng cam lộ giải thoát
Nên được cúng dường vậy.

Khi ấy ở thế giới phương Đông bắc có quốc độ tên là Kim cang, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Cái Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đó tên là Kim cang Trang Nghiêm gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng vô biên các vị Đại Bồ-tát, tất cả đều có ba mươi hai tướng thù thắng để trang nghiêm thân, cầm các vòng hoa đứng giữa chúng hội Bồ-tát vừa đến cúng dường. Các vị Đại Bồ-tát ấy đều nghiêng mình cúi đầu lễ bái và đọc bài kệ tụng:

Do từ vô biên kiếp
Cung kính và vững tin
Dùng âm thanh vi diệu
Ngợi ca các Như Lai
Nay ngồi tòa Bồ-đề
Nên chúng tôi đảnh lễ
Nguyện do công đức ấy
Sẽ đạt quả Vô thượng.

Khi ấy ở thế giới phương dưới có quốc độ là tên Phổ quán, Đức Phật ở đó hiệu là Phổ Kiến, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Bảo Tạng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông, trước các vị Bồ-tát đến cúng dường hóa ra các hoa sen bằng vàng lớn rộng đẹp đẽ, ở trong các hoa sen ấy đều có thể nữ hiện nửa thân hình, tươi đẹp xinh xắn dùng các vật báu để trang điểm thân, tay cầm vô số châu ngọc, chuỗi Anh lạc, nghiêng mình cúi đầu lễ bái. Tất cả trời, người đều hỏi nhau:

-Do nhân duyên nào mà hiện ra nhiều thể nữ vi diệu như vậy?

Lúc đó, các thể nữ đọc bài kệ:

Do từ vô biên kiếp
Đảnh lễ chư Như Lai
Bích chi và Thanh văn
Cha mẹ và tôn trưởng
Chân thật không lầm lỗi
Đầy đủ mọi công đức
Nên đều cung kính lễ
Giới viên mãn thanh tịnh.

Khi ấy ở thế giới phương trên có quốc độ tên là Thù thắng công đức, Đức Phật ở đó hiệu là Đức Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Hư Không Tạng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiễu vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông, từ nơi hư không tung rưới đến khắp các cõi Phật trong mười phương thế giới xưa nay chưa từng được nghe thấy, vô số các thứ hoa tươi, hương xoa, hương tán, hương đốt quý giá và gấm lụa đủ màu, y phục, cờ phướn, dù lọng quý, ngọc Ma-ni cũng như các món báu vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, đủ loại voi ngựa xe kiệu, binh lính… cùng hoa trâi, đồng nam, đồng nữ…

Bấy giờ Phạm vương, Đế Thích, Hộ thế, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân cùng muôn loài đều trông thấy, sinh tâm hoan hỷ, không sợ hãi.

Đức Thế Tôn muốn nêu lại nghĩa trên nên đọc bài kệ:

Bậc lợi ích cho toàn thế gian
Sắp chứng đạo Bồ-đề Vô thượng
Vô lượng Bồ-tát khắp mười phương
Như mây lành cùng vân tập đến
Các vị Bồ-tát đến cúng dường
Ta nay dùng dụ để nói lược
Vô biên Bồ-tát hư không đến
Ví như mây dày sấm động vang
Tất cả cầm giữ bao chuỗi báu
Ngọc sáng giăng treo thật nghiêm trang
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Đầu đội mũ báu, tốc buông vén
Nâng cao đài diệu hoa thơm ngát
Cùng đi đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ hư không
Ví như Sư tử rống oai hùng
Giảng pháp Không, Vô tướng, Vô nguyên
Cùng nhau vân hội Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ khoảng không
Ví như Ngưu vương cất giọng trầm
Tung bao hoa đẹp chưa từng có
Cùng nhau tụ hội Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ không đến
Tiếng êm giống như Khổng tước vương
Thân sáng ngời hiện ngàn loại tướng
Cùng nhau vân hội đến đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát nương không đến
Ánh sáng tỏa tợ như trăng thanh
Âm thanh vi diệu đồng ca ngợi
Công đức vô lượng của
Bồ-tát Vô lượng Bồ-tát cõi không tới
Ánh sáng chiếu khắp như mặt trời
Che lấp tất cả cung ma oán
Tụ hội cùng nhau đến đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ hư không
Thân sắc tươi đẹp như cầu vồng
Phước đức trí tuệ đều viên mãn
Cùng nhau đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ khoảng không
Tay hiện Ma-ni cùng lưới báu
Tung rải Man hoa, Tô-man hoa
Hoa Bà-lợi-sư, hoa Chiêm-ba
Cùng với bao thứ hoa tươi khác
Cùng đến tụ hội Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ không trung
Dùng lực thần thông rúng đại địa
Tất cả chúng sinh không sợ hãi
Mọi chúng thảy thảy đều hân hoan
Vô lượng Bồ-tát từ hư không
Tay đỡ Tu-di, đại sơn vương
Như cầm hoa tươi chẳng hề nặng
Đồng nhau đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ không lại
Đầu đội bốn biến lớn nước thơm
Tung rưới khắp nơi thêm sạch đẹp
Cùng nhau tụ hội Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Bảo cái thù thắng đều cầm tay
Khiến các Bồ-tát đều trông thấy
Mà cùng đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát trụ cõi không
Hiện làm Phạm vương an trú định
Từ mỗi chân lông diễn diệu pháp
Tuyên bày Hỷ xả và Từ bi
Vô lượng Bồ-tát từ hư không
Hiện làm Đế Thích thân vi diệu
Tất cả trời người cùng vây nhiễu
Cùng nhau đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Hiện làm thân tướng trời
Hộ thế Trời người tất cả cùng vây quanh
Tung rải thiên hoa hương dâng cúng
Khiến Khẩn-na-la, Càn-thát-bà
Cất lời trong lành khen Bồ-tát
Vô lượng Bồ-tát từ hư không
Mang theo cây báu hoa thơm diệu
Cành lá hoa quả thật trang nghiêm
Bồ-đề tràng cùng nhau tụ hội
Cây ấy đài hoa hiện Bồ-tát
Từ giữa gương hoa bày bán thân
Ba mươi hai tướng đều đầy đủ
Mỗi vị dâng hoa diệu cúng dường
Câu-vật-đầu hoa, Ba-đầu hoa Hoa
Ưu-bát-la, Phân-đà-lợi
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Tay nâng hoa sen thật thuần tịnh
Thân ấy rộng lớn như Tu-di
Hóa thành muôn bó hoa tươi thắm
Rải khắp Tam thiên đại thiên giới
Đồng nhau đi đến Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát cõi không lại
Trong mắt hiện rõ kiếp hoại suy
Khi đến đạo tràng hiện thành kiếp
Toàn thể thân phần của mỗi ngài
Diễn vô lượng vô biên Phật pháp
Tất cả chúng sinh được nghe thấy
Nghe xong đoạn trừ mọi tham dục
Nên cùng đến Bồ-đề đạo tràng
Vô lượng Bồ-tát từ không lại
Thân tướng uy nghiêm thật đáng quý
Dùng nhiều vật báu cực trang nghiêm
Thân ấy giống như Khẩn-na-la
Tất cả Trời, Người, A-tu-la
Thấy nghe không hề biết nhàm chán
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Có thân bền chắc như kim cang
Khắp cả đại địa cùng chấn động
Cùng nhau vân hội Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Hòa quang rực sáng hơn nhật nguyệt
Trừ hết phiền não khổ chúng sinh
Đồng nhau đi đến Bồ-đề tràng
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Thân ấy đều là các báu thành
Biến khắp vồ biên các cõi Phật
Tung rải muôn thứ hương hoa quý
Tất cả chúng sinh đều vui mừng
Bồ-đề tràng cùng vân tập
Vô lượng Bồ-tát từ cõi không
Bốn loại tổng trì đều có đủ
Nơi mỗi chân lông của thân mình
Diễn nói vô số các kinh điển
Trí tuệ đầy đủ đại Biện tài
Dần dắt muôn loài đến bến giác
Vô lượng Bồ-tát từ không tới
Trống trời to lớn như Tu-di
Cử lên đại âm thanh vi diệu
Vang khắp câu-chi ức Phật quốc
Tỏ cùng khắp hết cõi Thiên nhân
Thế giới Ta-bà sắp mưa pháp.