KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán dịch: Vu-điền Tam Tạng Sa-môn Thật-xoa-nan-đà đời Đường
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học