BÀI TÁN 108 TÊN CỦA ĐỨC PHẬT
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Quy mệnh Nhất Thiết Trí
Thầy tất cả Thế Gian
Mâu Ni Đại Pháp Vương
Trăm lẻ tám (108) danh hiệu
Biển Công Đức vô biên
Đầy đủ mọi tốt lành (cát tường)
Diệt tội nghiệp, phiền não
Của tất cả Hữu Tình
Nay con quy mệnh lễ

_Nhất Thiết Đại Cát Tường
Cứu độ các quần sinh
Khiến được an vui lớn
Nay con quy mệnh lễ

_ Bi Mẫn Nhị Túc Tôn
Viên mãn nơi chúng sinh
Tất cả việc tốt lành
Nay con quy mệnh lễ

_ Vô Tướng Vô Thượng Tôn
Thành tựu Thiên Trung Thiên (Trời trong Trời)
Nghĩa Đại Minh bí mật
Như Lai Chính Đẳng Giác
Lợi lạc nơi Thế Gian
Trăm tám (108) tên tối thượng
Nay con gom tập nói

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu

Nam mô Chính Đẳng Giác Nhất

Nam mô Thiết Trí

Nam mô Đại Thích Tử

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vô Úy

Nam mô Đại Kim Tiên

Nam mô Công Đức Hải

Nam mô Như Lai

Nam mô Ứng Cúng

Nam mô Thiện Thệ

Nam mô Thế Tôn

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Giải

Nam mô Ly Nhất Thiết Cấu Nhiễm

Nam mô Tối Thượng Pháp Đăng

Nam mô Vô ÚyTịnh Phạn Vương Tử

Nam mô Cam Giá Vương Chủng

Nam mô Cồ Đàm

Nam mô Nhật Tộc

Nam mô Cát Tường Đại Mâu Ni

Nam mô Lam Nghĩ La Sa Tộc

Nam mô Thiên Nhân Sư

Nam mô Thập Lực Giáng Ma

Nam mô Ly Quá Trừ Độc

Nam mô Điều Ngự Trượng Phu

Nam mô Diệu Giải Thoát

Nam mô Trừ Chướng Ám

Nam mô Chỉ Tức Giáng Chư Căn

Nam mô Thanh Tịnh Giới

Nam mô Vô Cấu Vương

Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng

Nam mô Vô Kinh Vô Bố Úy

Nam mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn

Nam mô Vô Biên Vô Khả Dụ

Nam mô Đại Luận Sư

Nam mô Hy Hữu Bất Tư Nghị Tinh Tiến

Nam mô Tam Giới Thân Từ Phụ

Nam mô Tam Minh Tri Tam Thế

Nam mô Diệt Tam Độc

Nam mô Cụ Túc Tam Biến Thông

Nam mô Thuyết Tam Thừa Bồ Đề

Nam mô Vô Tướng Diệc Vô Lão

Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp

Nam mô Vô Oán Vô Hý Luận

Nam mô Vô Nghiệp Vô Bố

Nam mô Thí Nguyện Vô Úy

Nam mô Sư Tử Nhị Túc Tôn

Nam mô Điều Phục Trừ Phiền Não

Nam mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh

Nam mô Minh Hạnh Túc

Nam mô Tự Tại Biến Hoá Vương Điều

Nam mô Phục Tâm Thanh Tịnh

Nam mô Ly Trần Vô Thượng Sĩ

Nam mô Chỉ Túc Nhất Thiết Tội

Nam mô Đắc Thanh Lương

Nam mô Đắc Tịch Tĩnh

Nam mô Cứu Độ Thế Gian Sư Dũng

Nam mô Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí Viên

Nam mô Mãn Cát Tường Tướng

Nam mô Năng Trừ Oán

Nam mô Sa Môn Nguyệt

Nam mô Thích Sư Tử

Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp

Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm

Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh

Nam mô Đệ Nhất Lục Thần Thông

Nam mô Lục Thú Đáo Bỉ Ngạn

Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Giác

Nam mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc

Nam mô Vô Đẳng Đại Trí Tuệ

Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Địa

Nam mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ

Nam mô Chân Thật Giáng Chư Căn

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn

Nam mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tiến Giả

Nam mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ

Nam mô Viên Mãn Chư Sở Cầu

Nam mô Giáng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế

Nam mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương

Nam mô Đắc Tối Thượng Niết Bàn

Nam mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh

Nam mô Đệ Nhất Tịch Tĩnh Lạc

Nam mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu

Nam mô Điều Phục Thanh Văn Giả

Nam mô Vô Lợi Ích Chư Hữu Tình

Nam mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thế Trí

Nam mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian

Nam mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng

Nam mô Xuất Thế Vi Như Lai

Nam mô Đại Pháp Chủ

Nam mô Đại Pháp Vương

Nam mô Điều Ngự Minh

Nam mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn

Nam mô Hành Nhẫn Nhục

Nam mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng

Nam mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng

Nam mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ

Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng

Nam mô Nhân Sư Tử Cát Tường Vân

Nam mô Phật Đà

Nam mô Vô Úy Độc Trừ Ám

Nam mô Vô Biên Lợi Thế Gian

Nam mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư

Nam mô Năng Đoạn Chư Kết Phộc

Nam mô Vô Ngã Tối Đệ Nhất

Nam mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn

Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn

Nam mô Tam Tuệ Chân Thật Nhãn

Một trăm lẻ tám (108) tên như vậy. Nếu lại có người vào lúc sáng sớm, phát Tâm chí thành, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc nhớ giữ, hoặc lắng nghe sẽ đạt được Phước Đức tốt lành tối thượng, hết thảy tất cả phiền não với các nghiệp tội…mau được trong sạch, chẳng thọ nhận luân hồi, sẽ được giải thoát cho đến thành Phật.

_ Tên Công Đức Đại Mâu Ni này
Nay Con đọc tụng với lễ niệm
Đem khắp hồi thí cho quần sinh
Đồng được chứng thành Bồ Đề Quả

BÀI TÁN 108 TÊN CỦA ĐỨC PHẬT
_Hết_