PHẬT THUYẾT ĐẠI PHƯƠNG
QUẢNG VỊ TẰNG HỮU KINH, PHẨM
PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, có Bồ-tát Ma-ha-tát tên là Đại Ý, ở trong chúng hội, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay cung kính, đến trước Phật đảnh lễ, rồi bạch:

–Bạch Thế Tôn! Các vị tu hạnh Bồ-tát, theo những phương tiện gì để khỏi bị nhiễm đắm nơi cảnh của năm dục? Tuy thường tiếp xúc nhưng không bị chướng ngại?

Đức Thế Tôn liền khen Bồ-tát Đại Ý:

–Lành thay, lành thay! Này Bồ-tát Đại Ý! Ông gọi là hơn hẳn nên thấy được ý nghĩa tối thượng ở trong chúng hội đã hỏi Đức Như Lai về việc này. Các vị tu hạnh Bồ-tát, nơi đời vị lai, ở chỗ Phật gieo trồng nhiều căn lành, nên gọi là phương tiện thiện xảo, được các Đức Phật gây dựng.

Bồ-tát Đại Ý lại bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Trong đời vị lai, các vị tu hạnh Bồ-tát, ở chỗ của chư Phật, làm thế nào để gieo trồng nhiều căn lành? Vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh, cúi xin Thế Tôn nêu bày rộng rãi.

Đức Phật bảo:

–Này thiện nam! Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói. Nếu như có người hành bố thí một phần nhỏ, lại có thể khởi sự tăng trưởng, rộng vì tất cả chúng sinh phát huy tâm thiện tối thắng, công đức có được đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì thiện lợi như vậy là không có cùng tận.

Ví như trận mưa lớn tuôn xuống biển cả, như vậy số lượng những hạt mưa không thể nhận biết, nó cứ liên tục rơi xuống, không có cùng tận. Công đức có được của người thực hành bố thí, khéo đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, cũng lại như vậy. Các pháp lành cứ lần lượt phát triển cũng lại vô tận, cho đến thành Phật, các điều thiện đều được viên mãn.

Lại nữa, này Bồ-tát Đại Ý! Nếu lại có người, thấy nơi đàn tràng liền cúng một nén hương. Khi cúng nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đều được giới hương tối thượng, tất cả niềm an lạc đều được như ý.”

Nếu cúng dường một đóa hoa, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh dù ở cõi trời hay cõi người, đều thọ sự cúng dường bình đẳng.

Nếu cúng dường một ngọn đèn, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh mở bày được mắt mù, dứt trừ hết tối tăm, được ánh sáng lớn chiếu khắp, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng.

Nếu cúng dường hương xoa dùng để trang sức, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh sẽ được tướng màu vàng ròng, được hương xoa trời để trang sức.

Nếu cúng dường y phục, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đầy đủ sự hổ thẹn, lìa xa mọi lỗi lầm.

Nếu cúng dường một nắm cơm, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đều được cam lồ quý giá, nhất định đạt được pháp tối thượng, đầy đủ vị cam lồ diệu lạc.

Nếu cúng dường chuông, linh, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đều được Phạm âm tối thượng, thanh tịnh vi diệu, làm cho người nghe thích thú.

Nếu cúng dường dù lọng, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh xa lìa mọi nạn mưa gió, được sự mát mẻ bao trùm tất cả.

Nếu cúng dường cờ phướn, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh thân như vầng trăng sáng, trong suốt, quang đãng, ánh sáng ấy chiếu khắp, khiến mọi người trong thế gian đều ưa thích.

Nếu cúng dường phất báu, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh lìa mọi trần cấu, thân luôn thanh tịnh, có tiếng tốt, an lành tối thượng, mọi chỗ thích ứng đều đầy đủ.

Nếu cúng dường vật trang nghiêm, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh sẽ đạt được công đức báu của tất cả chư Phật, các vật dụng trang nghiêm của chư vị Bồ-tát.

Nếu cúng dường ca nhạc, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được nhĩ căn thù thắng, thường nghe âm thanh vi diệu của chư Phật.

Nếu cúng dường thuyền bè, xe cộ, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được xe tối thượng, lại tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh mà bố thí hết thảy, được tướng đồng tử, nhu hòa, dịu dàng, tươi đẹp, thọ hưởng mọi diệu lạc của chư Thiên, những việc bố thí đều thích hợp vui vẻ, tự tại.

Nếu cúng dường hương chiên-đàn, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh trang nghiêm đầy đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, cho đến tuôn ra hương vi diệu từ tướng Vô kiến đảnh.

Nếu cúng dường tọa cụ, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh thọ hưởng mọi giàu có, sung sướng của chư Thiên, dù ở nơi nào cũng được ngồi nơi tòa Kim cang tối thắng, tối thượng.

Nếu cúng dường ngọa cụ, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được niềm vui vừa ý, tối thượng.

Nếu cúng dường tăng phòng, nhà ở, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, được ở nơi lầu gác báu vi diệu, vừa ý, đầy đủ bốn Thần túc.

Nếu cúng dường đất trống, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh sẽ được an trụ nơi bậc mười địa tối thắng vi diệu, mau đạt được Phật địa viên mãn, tối thượng.

Nếu cúng dường bà con quyến thuộc, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh luôn được sự hộ vệ bền chắc, không thể phá hoại của các hàng Trời, Người, A-tu-la…. ở thế gian. Những việc bố thí tối thắng, tối thượng không gì sánh bằng.

Nếu cúng dường thuốc thang, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh cũng như cây thuốc lớn, lìa xa mọi thứ bệnh khổ, sẽ được thân Kim cang bất hoại, trang nghiêm tất cả, luôn được sự vui thích diệu lạc tối thượng.

Nếu cúng dường gương sáng, nguyện cho tất cả chúng sinh sáng như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chiếu soi khắp tất cả.

Nếu cúng dường bình đựng nước, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được bình lớn tốt, luôn tuôn ra nước pháp, làm thấm nhuần hết thảy.

Nếu cúng dường cây cối, vườn rừng, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh thân như cây đại thọ sống lâu.

Nếu cúng dường tô, lạc, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, được thọ hưởng vị an lạc tối thượng.

Nếu cúng những vật ngon ngọt, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được lạc vị an lạc, nhẹ nhàng, đáng ưa thích tối thượng.

Lại nữa, các vị tu hạnh Bồ-tát, nếu thấy tất cả nam nữ nô tỳ, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa xa mọi nỗi ưu não khổ bức bị trói buộc của ái ân, hết thảy đều được diệu lạc tự tại.”

Nếu khi chứng kiến cảnh khổ, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa bỏ các khổ, được giải thoát tự tại bằng với chư Phật.”

Nếu đối với tất cả chúng sinh nên khởi lên ý tưởng cung kính, tôn trọng như Cha mẹ, Sư trưởng, A-xà-lê… Như vậy nơi đời vị lai, dù sinh ra ở cõi trời hay cõi người, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, luôn điều phục được các căn, xa lìa tất cả khổ.

Nếu ở trong cảnh của năm thứ dục lạc, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh luôn được như ý với những gì mình mong muốn, tất cả đều đầy đủ hạnh thù thắng của Bồ-tát.”

Nếu lúc tắm rửa, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh lìa xa mọi trần cấu, được thanh tịnh không uế nhiễm, ngang bằng với chư Phật.”

Nếu vào vườn rừng nơi chùa chiền, phòng xá và các nơi chốn khác, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh được vào pháp môn giải thoát tối thượng.”

Nếu ra khỏi mọi nơi chốn nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, mau ra khỏi luân hồi, trụ nơi pháp an lạc.”

Nếu khi ăn uống nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, lìa các nẻo ác, cắt đứt ý tưởng ăn uống.”

Nếu đối với quyến thuộc, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, tránh xa mọi tranh chấp, tạo thương yêu, kính mến lẫn nhau, cùng làm Thiện tri thức, từ hòa, bình đẳng với nhau.”

Khi mở cửa nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, mở cửa giải thoát, tất cả đều được vào.”

Khi đóng cửa, nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, đóng cửa nẻo ác, không còn phạm vào nữa.

Lúc đi đường, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, tu hành đúng lý, thuận theo đường chánh.”

Nếu khi đi thuyền hay đi xe nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, luôn được đi xe tối thượng, tiến đến đường Chánh giác.”

Nếu khi sắp qua sông, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh vượt qua khỏi các khổ của địa ngục, không còn bị đọa lại nữa.”

Nếu có những lúc bàn luận nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh luôn chánh niệm trong hiện tại, các pháp được viên mãn.”

Nếu thấy người nổi giận, liền sinh hoan hỷ, khởi ý nghĩ như vầy: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh chấm dứt mọi giận dữ độc hại, tránh xa sự nhiễu loạn của ma quỷ.”

Nếu lúc thuyết giảng pháp thiện nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh đạt được trí tuệ biện tài vô ngại của chư Phật.”

Nếu ở nơi chốn vui cười, ca nhạc, ngâm vịnh, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, lúc nào cũng sẵn niềm hoan hỷ, luôn thọ hưởng mọi giàu có, vui sướng, tự tại.”

Khi ngủ nghỉ nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh luôn khởi tâm tối thượng, lìa xa mọi thứ đen tối, vô trí, trần cấu, khi làm các việc gì cũng đều được Phật hộ niệm và trụ vào trí viên mãn.”

Lúc đi kinh hành, nên khởi lên ý này: “Nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, luôn bước trên nẻo Thánh đạo.”

Nghe pháp này rồi, Bồ-tát Đại Ý liền sinh hoan hỷ, lại bạch Phật:

–Lành thay! Bạch Thế Tôn! Thế Tôn khéo giảng nói pháp ấy, làm cho nghiệp thân, khẩu, ý của người hành Bồ-tát hạnh có làm việc gì cũng đều là thiện, luôn được chư Phật cùng thâu nhận. Tất cả chúng sinh nơi các đường ác đều được Phật cứu độ. Bạch Thế Tôn! Như Ngài nói, ở đời vị lai các vị tu hạnh Bồ-tát, khéo nêu bày phương tiện, nếu hợp với việc làm này thì mới gọi là tu hạnh Bồ-tát.

Đức Phật khen Bồ-tát Đại Ý:

–Đúng vậy, đúng vậy! Các vị tu hạnh Bồ-tát, nếu học như vậy liền được lòng tin kiên cố, không còn bị thoái chuyển, chủng tử đầy đủ, phát ra hiện hành. Bồ-tát Đại Ý nên biết! Đây là tướng thù thắng của Bồ-tát, lại là phương tiện thiện xảo tối thượng. Vậy nên các ông, đối với chánh pháp này phải hết sức siêng năng tu tập cùng đem diễn nói cho người khác.

Nghe Phật giảng nói pháp này xong, Bồ-tát Ma-ha-tát Đại Ý hoan hỷ khen ngợi, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui ra đứng một bên.