PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN
Hán dịch: Thi Hộ, người Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN THƯỢNG

Con nay quy mạng Phật Thế Tôn
Ngợi khen các công đức tối thượng
Lời đúng thời, như thật, không dối
Lời thật, lời pháp, lời như nghĩa
Lời chơn chánh, tịch tịnh, vô ngã
Hiển thị môn Đệ nhất nghĩa đế
Hiện ra các thân, mắt rộng thấy
Khéo thí quang minh, thường quán chiếu
Mở mắt trí tuệ cho hữu tình
Phá tan si ám tối tăm kia
Mười lực chơn thật mà sinh ra
Đã đến chốn Thanh lương tối thượng
Bốn Vô sở uý đều đầy đủ
Tạo đại quang minh, cầm đèn đuốc
Phát khởi lửa sáng, khắp chiếu soi
Thí cho khối sáng lớn mạnh thêm
Phát khởi hạnh tinh tấn bền chắc
Không giảm hết thảy công đức lành
Tiếng rống lớn sư tử Thích-ca
Hay thuyết chánh pháp không trói buộc
Tám pháp thế gian không thể nhiễm
Đấng Đại bi thanh tịnh tối thượng
Phạm vương, Đế Thích, Tỳ Sa môn
Và các Trời khác đều cung kính
Phật ta thường nói lời hay khéo
Ngọt ngào, sâu sa lại rộng lớn
Tiếng giải thoát chánh chơn như lý
Lại hay rõ biết hết thảy tiếng
Rộng lớn thanh tịnh như hư không
Dòng họ tối thượng, sanh cung vua
Quang minh Phật như ánh nhật nguyệt
Trời, Người, Tu-la đều cúng dường
Đã được báu diệu bảy giác chi
Kiến lập cờ báu pháp tối thượng
Ngu si, u tối thảy mở sáng
Thân sắc sáng hoàng kim chói lọi
Bậc tối thượng ở trong loài người
Đã dứt các nhiễm Tham, Sân, Si
Hoa Bôn-noa-lợi-ca trong người
Các loài hoa sen đẹp trong người
Thanh tịnh ưu não trong sanh tử
Vô minh, kiêu ngạo thảy đã trừ
Lấp hẳn cửa chiến đấu, tranh tụng
Dứt trừ các loại nhiễm tương tục
Giao phó các pháp không tiếc giấu
Phá cờ ngã mạn, dựng cờ pháp
Chuyển bánh xe pháp lợi chúng sanh
Phá vòng sanh tử dứt các khổ
Nước Xa-ma-tha sạch lặng trong
Như rót vào biển sâu không đáy
Đã khô cạn hết nguồn khát ái
Cho nên tràn đầy nước công đức
Người thấy đều sanh tâm vui vẻ
Đối hết thảy chỗ không dính mắc
Vì chúng sanh mà xả thân mình
Oán thân, hai thứ đều bình đẳng
Sắc như vàng ròng mới toả sáng
Lưỡi tợ hoa sen rộng, sạch trong
Thân quang tỏa rạng sạch lại sáng
Rực rỡ như vàng, lại như chớp
Tinh tấn, siêng năng lấy làm lưng
An trú Tam-ma-địa làm cổ
Trí tuệ thông đạt là đảnh môn
Thứ tự biểu lộ tướng trang nghiêm
Như Lai bậc dõng mãnh, vô uý
Hết thảy rộng xa đều thông đạt
Đại Long Tượng hay trừ ma lực
Khéo thuyết các pháp ngữ tối thượng
An trú vui nhẫn nhục thù diệu
Đã đoạn hết thảy triền phược ái
Chánh trí an lập trí bền chắc
Trí tuệ rộng sâu, không thể phá
Hoa Ưu đàm tối thượng khó được
Đủ trăm ngàn loại công đức mầu
Như Lai, Thánh Tôn thật khó gặp
Đầy đủ vô biên pháp công đức
Như đất hay giữ các hạt mầm
An định, vắng lặng lại rộng lớn
Như Lai trí tuệ cũng như thế
Đầy đủ vô biên pháp công đức
Không cấu không nhiễm vốn thanh tịnh
Tắm gội thân tâm, đấng Điều phục
Dẫn dắt chúng sanh đến bờ kia
Tuyên thuyết chánh pháp, bậc cứu thế
Ba mươi hai tướng thảy đầy đủ
Tám mươi vẻ đẹp lại trang nghiêm
Trăm phước tròn đầy thân thắng diệu
Rộng lớn, tối thượng không gì sánh
Đối các pháp đã được tự tại
Hiển bày môn Thắng nghĩa thanh tịnh
Trí hay biến khắp các cảnh giới
Trí Kim-cang phá các phiền não
Đã hay điều phục cảnh thế gian
Tỏ ngộ, tánh mong cầu đã dứt
Đối trị phiền não không còn sót
Biện tài rộng lớn không ngăn ngại
Bố thí, Trì giới và Nhẫn nhục
Tinh tấn, Thiền định thêm Trí Tuệ
Các Ba la mật đều viên mãn
Tiên A Tư Đà thường cúng dường
Phật là núi công đức cao đẹp
Là kho công đức, biển công đức
Tự giác, Giác tha, Giác viên mãn
Danh tiếng chấn động khắp mười phương
Ngôn thuyết không cùng, đức không tận
Biện tài không tận cũng không cùng
Phật Nhất Thiết Trí , bậc vô thượng
Quy mạng Phật là bậc đại ân
Quy mạng khéo hộ trì thế gian
Các pháp khế hợp thảy đã nghe
Trí tuệ thông đạt các pháp môn
Kính lễ Bậc biết pháp tối thắng
Trước dùng trí mình thấy các pháp
Chứng đắc Đại Bồ-đề vô thượng
Sau giác chúng sanh, lợi cũng vậy
Kính lễ bậc giác ngộ mình, người
Nhận biết chơn thật các phạm hạnh
Không phá không đoạn sắc, lực bền
Trong sạch đủ đầy lại tròn khắp
Kính lễ bậc tịnh tu phạm hạnh
Pháp đã an trụ không quên mất
Bậc dõng mãnh kiên cố tối thắng
Tâm Phật rộng lớn, lượng vô biên
Đều hay soi thấu tánh khổ vui
Phật là bậc Điều Ngự tối thắng
Lại xưng bậc Lưỡng túc Vô thượng
Đại Sa-môn trong các Sa-môn
Kính lễ Sa-môn, bậc không lỗi
Phật đã tu đủ các phạm hạnh
Hay làm Đại Y vương thế gian
Lại là bậc giải thoát khéo thấy
Kính lễ Đạo sư trí tuệ lớn
Điều phục tịch tịnh, gần tịch tịnh
An trú tâm điều phục tối thượng
Được vào môn Đệ Nhất nghĩa đế
Kính lễ đã đến chốn Thanh lương
Hết thảy chấp tay đều cung kính
Xứng nhận người Trời cúng trước tiên
Kham làm ruộng phước thí Người Trời
Quy mạng đấng Vô thượng sanh phước
Biết pháp, biết nghĩa, biết thời lượng
Như thật biết mình, cũng biết người
Căn tánh mình người thảy biết rõ
Biết rõ từng người ở đây, kia
Tam-ma Sất-đa, các căn lặng
Các hành tu tập thảy tròn đủ
Giới cấm trọn vẹn khéo không tì
Kính lễ Tam-ma-địa đại lực
An trụ Tam-ma-địa không mất
Không lỗi, không động, lìa hiểm nguy
Đã không tâm cao thấp, lấy bỏ
Kiết sanh tương tục đều lìa hẳn
Như núi Diệu Cao, tâm an vững
Trí không thoái chuyển đều năng thành
Trí biến tất cả xứ thường theo
Kính lễ trí không hơn, không diệt
Rõ biết các pháp không ai hơn
Phật là bậc ái kiến, thiện kiến
Ái trí khéo thương đức vô biên
Kính lễ bậc yêu ghét bình đẳng
Uy nghi tối thượng người vui yêu
Đầy đủ các biện tài hay đẹp
Biện tài tuỳ ý phá ngu si
Kính lễ bậc Chánh ngữ thông suốt
Danh xưng rộng lớn lại hy hữu
Khắp trong ba cõi đều rộng nghe
Trí giả thế gian tùy thưa hỏi
Phật đều khéo đáp không che dấu
Phật tướng uy nghi không ai sánh
Kẻ thấy đều sanh tâm vui thích
Khiến thế gian đều sanh hỷ ái
Mau chóng lời nói không lặp lại
Bằng, không bằng thảy không sai biệt
Âm tiếng khéo đầy đủ vị ngọt
Kính lễ ngữ ngôn không gì bằng
Phật là bậc Đại Trí trong Người
Lại là Tiên trong người tối thượng
Dị kiến thế gian đều không sanh
Kính lễ xa lìa nghĩ hiểu tà
Đã dứt các khổ não ưu bi
Dứt trừ pháp nhiễm thảy không còn
Lỗi khinh phù, động loạn không sanh
Kính lễ bậc lìa hẳn lỗi lầm
Chê bai, Như Lai tâm không nhục
Khen ngợi, Như Lai tâm không kiêu
Chê khen bình đẳng, trí an nhiên
Kính lễ không vướng mắc khen chê
Bình thản cao thấp và nhiễm tịnh
Pháp khổ, pháp vui cùng yêu ghét
Trí Phật không chấp cũng không lầm
Kính lễ như Lai bậc thiện ngữ
Chúng sanh ác ngữ, không nghĩa lợi
Như Lai khéo che, không hiện rõ
Làm các pháp thí, nhiếp thế gian
Kính lễ bậc hay nói chánh chơn
Người ác nói ác, hẳn xúc nhiễu
Tâm Phật không động mà an nhiên
Lời lành lời ác đều không khác
Kính lễ bậc thương giận bình đẳng
Vàng ròng, lưu ly, châu báu quý
Đây báu tối thượng chốn thế gian
Như Lai đã lìa tâm tham ái
Xem đồng cỏ cây đất đá thôi!
Như Lai đã lìa ba loại Mạn
Tâm ngài yên định lại tịch nhiên
Giường bày ngọa cụ và các báu
Thấy kẻ đến xin đều thí cho
Với lợi, phi lợi không vui giận
Khinh mạng cũng sanh lòng hỷ xả
Không buồn, không não, lỗi không sanh
Kính lễ bậc trí phá pháp tà
Đã hay xa lìa các xúc não
Thường dạy gần gũi những người lành
Không nói lời lợi dưỡng thế gian
Cũng không nói những lời hư vọng
Lời nói tùy ý lại tự tại
Lời nói tịch tĩnh lìa hỷ lạc
Lời nói thuần tịnh không tỳ vết
Kính lễ bậc ngôn thuyết tịch tĩnh
Lời nói ngọt đẹp mà không vướng
Lời nói hàng phục hết thảy ma
Lời nói quyết định lìa thế gian
Kính lễ bậc đã lìa vô trí
Đã hay xa lìa thấy điên đảo
Đã lìa duyên khinh phù động loạn
Đã lìa hết thảy lời phi ngữ
Kính lễ bậc lời lành nhiếp hoá
Thường hành hạnh không nịnh không dối
Hành theo tâm thanh tịnh chơn thật
Rộng hành yêu kính không hư dối
Kính lễ bậc khỏi nạn sanh tử
Hết thảy sở tác khéo thành tựu
Đây là cửa sanh ra chánh pháp
Người thấy hoan hỉ, thế gian kính
Kính lễ quy mạng bậc thanh tịnh
Quy mạng thân nói các giáo pháp
Tuỳ nghi, không đổi, phiền não trừ
Chơn chánh biết rõ nẻo xuất ly
Chứng đắc pháp Bồ Đề chơn thật
Không phá pháp quy hướng cao đẹp
Khéo mở cửa tịch tịnh thế gian
Cho đến tuyên dương thật, khéo, rộng
Pháp lợi lạc thế gian Trời Người
Các pháp ngữ Như Lai tuyên thuyết
Lìa âm thinh ái dục nhiễm trước
Âm thinh không điều phục đã trừ
Kính lễ Bậc khéo thuyết pháp giáo
Như Lai tu lâu các Tịnh mạng
Tâm không loạn động vốn an nhiên
Ba xứ bình đẳng tâm niệm trụ
Kính lễ Năng Nhân ba chẳng hộ
Phật đã đoạn trừ lời nghi hoặc
Phần vị bình đẳng thường hay làm
Niết bàn cửa yêu thương thù thắng
Kính lễ bậc chứng nhập rộng lớn
Phật là bậc đạo lành tối thượng
Đầy đủ các đức, Trời Người kính
Thần thông, phương tiện đều thành tựu
Kính lễ bậc được các tự tại
Kính lễ quy y các đức tròn
Mười hiệu đầy đủ không sánh kịp
Như Lai ứng cúng Chánh đẳng giác
Bậc Thiện Thệ, Minh hạnh đầy đủ
Bậc Vô Thượng thấu rõ thế gian
Trượng phu Điều Ngự, Thầy Trời Người
Hiệu Phật Thế Tôn rộng xưng dương
Cho nên con nay kính khen lạy
Như Lai không nhiễm, không phát ngộ
Sanh thù thắng, lìa sanh thai tạng
Hay thỏa chúng sanh những mong cầu
Kính lễ khéo nhiếp hết thảy pháp
Hiện sanh dòng Thánh vương thanh tịnh
Giàu sang rộng lớn lại tôn quý
Xả bỏ tất cả mà xuất gia
Kính lễ khiêm tâm lìa cao ngạo
Đầy đủ các sắc lực tối thượng
Tướng tốt đoan nghiêm, kẻ thấy vui
Cảnh đẹp thế gian đều xả bỏ
Kính lễ bậc giải thoát thanh tịnh
Giới luật thanh tịnh đủ không thiếu
Xứng hợp lời nói với việc làm
Bậc đại Thánh trí lớn, tuệ lớn
Kính lễ bậc đồng sự nhiếp ích
Lời Phật rõ đúng lại khéo lành
Đoạn trừ tham dục, lỗi không sanh
Hết thảy nhiễm pháp đều dứt sạch
Tuyên thuyết lời chánh nhân, chánh nghiệp
Chỉ dạy các hành lìa trói buộc
Thường dùng lời mềm mỏng, thương dạy
Trong chúng Sa-môn, Bà-la-môn
Ngôn từ Như Lai thù thắng nhất
Dung nhan đoan chánh, lìa cau có
Chánh thuận an nhiên, chỉ dẫn đường
Ái ngữ Thiện lai nhiếp chúng sanh
Kính lễ lời chơn nhiếp lỗi lầm
Lời lẽ nói ra đều đầy đủ
Khéo ngợi khen ngữ nghiệp vô úy
Lời sâu, lời chánh, lời có trí
Kính lễ Như Lai dứt lời ác
Lời Phật không chấp, không nương dựa
Cũng là lời lẽ không trái ngược
Ngôn thuyết sở hữu thật vô biên
Kính lễ hay bày lời liễu nghĩa
Lời lẽ hay đẹp khéo biện tài
Lợi lạc thương xót các chúng sanh
Rộng mở cửa điều phục chúng sanh
Kính lễ Thánh pháp, tánh điều phục
Phật là đấng điều phục chánh pháp
Đấng Điều phục các pháp ly trần
Thầy điều phục pháp môn tối thượng
Bậc điều phục bằng vô lượng pháp
Như Lai giới đầy đủ bằng nhau
Định Tuệ đầy đủ cũng không khác
Giải thoát đầy đủ vốn cùng nguồn
Giải thoát tri kiến đủ không khác
Bậc Đại Giác Thánh chánh kiết tường
Điều phục tối thượng cùng một cửa
Thường ở rừng đồng dứt các duyên
Tùy ý ngồi nằm mà dừng nghỉ
Dùng tướng không hại mà thuyết pháp
Thuyết pháp với tướng không ỷ ngữ
Thuyết pháp bằng tướng không động chuyển
Bày tướng xuất ly mà thuyết pháp
Tướng đã đoạn luân hồi, thuyết pháp
Tướng Niết-bàn khả ái thuyết pháp
Tướng không làm khổ người, thuyết pháp
Tướng tự tánh thiện mà thuyết pháp
Tướng lợi ích thế gian, thuyết pháp
Tướng lìa tà kiến mà thuyết pháp
Tướng đồng phàm phu mà thuyết pháp
Tướng không chuyển tương tục thuyết pháp
Kính lễ thuyết pháp không trụ tướng
Soi sáng chơn thật nghĩa chơn thật
Hoặc pháp, hoặc trí, thật cũng vậy
Thuyết minh liễu nghĩa phá nghi hoặc
Nói pháp rõ thật, khéo phân biệt
Bình đẳng cao thấp, tuyên thuyết rộng
Chánh đạo, tà đạo thảy hiển bày
Việc lợi, chẳng lợi đều khéo biết
Hoặc thiện, không thiện thảy phân biệt
Thông suốt nẽo chánh giáo, tà giáo
Công đức đã tròn, lỗi đã dứt
Kính lễ bậc hay độ mình, người
Hay dùng pháp lành phá nẽo ác
Phương tiện thuyết chẳng vui trong vui
Chơn thật biết sanh diệt thế gian
Khéo thuyết các pháp báu tối thượng
Giáo pháp Như Lai thật tối thượng
Hay thành tựu việc làm ba cõi
Nẽo thiện đường ác đều biết rõ
Việc thiệc ác, trí không điên đảo
Biết rõ trói, mở tánh xưa nay
Mà hay khéo nói môn mở trói
Chánh tà, nhiễm tịnh đều hay biết
Nghĩa thiện, bất thiện thảy rõ ràng
Đã hay đầy đủ thiện tối thượng
Bậc đủ thiện hạnh rộng xưng dương
Trong đường ác cứu vớt hết thảy
Như lai thương làm một vị thuốc
Kính lễ bậc Tiên Thiên tối thượng
Không đắm vui thiền định sâu xa
Không sanh tâm vui vẻ yêu thích
Thề qua biển tham dục ngu mê
Các sắc tướng tự thân rộng lớn
Rốt ráo tròn đầy đáng xưng dương
Bậc Ứng cúng tối thắng ba cõi
Không thể bàn, con nay quy mạng

PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN

QUYỂN TRUNG

Quy mạng Như Lai tướng thù diệu
Bàn chân đầy bằng khéo đứng yên
Dấu bánh xe ngàn căm hiện rõ
Các tướng vành trục đều đầy đủ
Tay chân mềm như bông Đâu-la
Màn lưới sáng hiện rõ trong ấy
Các ngón tay chân thon dài đẹp
Gót chân tròn đầy, mu tướng xứng
Mu chân dài cao lại đầy đặn
Bắp chân như nai chúa Y-nê
Hai tay tròn trịa dài chạm gối
Âm tướng ẩn giấu như rồng, ngựa
Tóc lông thẳng nhuận đều rất đẹp
Hết thảy lông thân đều xoay phải
Da dẽ bóng mịn bụi không bám
Thân sắc vàng ròng sáng lấp lánh
Tay chân cổ vai bảy chỗ đầy
Ót, bắp tay, nách thảy no tròn
Dung nghi đầy đặn khéo đoan nghiêm
Thân tường dài rộng lại ngay thẳng
Tròn đầy như thân Nặc-cù-đà
Nửa thân trên như Sư tử vương
Mặt thường sáng hướng tới một tầm
Bốn mươi răng bằng không thưa thiếu
Bốn răng trắng sạch đẹp, nhọn bén
Thường được vị tối thượng trong vị
Tướng lưỡi mỏng sạch rộng lại dài
Phạm âm sâu mầu như trống trời
Âm thinh, người nghe đều thích ý
Lại như tiếng Ca-lăng, Tần già
Mi mắt ngay bằng như trâu chúa
Tròng mắt sáng sạch, sắc xanh biếc
Giữa mi tướng lông mầu mềm mại
Xoay phải thanh tịnh như ốc trắng
Tướng Nhục kế trang nghiêm trên đảnh
Kính lễ Đại trượng phu tướng đủ
Quy mạng Như Lai tùy hình hảo
Móng tay hẹp dài như đồng đỏ
Ngón tay chân tròn đều thon dài
Những ngón tay chân đều thứ tự
Gân mạch đan kết lại ẩn sâu
Hai mắt cá ẩn kín không thô
Chân bằng vững, mềm mại, tròn đầy
Quay nhìn xoay phải như nai chúa
Bước đi thẳng tiến như voi chúa
Rõ ràng, đoan nghiêm không chướng ngại
Tự tại, thứ tự như ngỗng chúa
Cất mình chuyển bước an vững kỹ
Thân phần thứ tự mà quý hiển
Chuyển động vững vàng thân không nghiêng
Tướng thiện bám dính thân bền chặt
Thân sạch sáng rỡ lìa che tối
Thân phần yên định không trạo động
Thân tướng ngay thẳng tốt tròn đầy
Tướng đồng tử đẹp, thân thanh tịnh
Mềm mại khéo tốt không gì sánh
Dáng bụng vuông thẳng không thiếu khuyết
Tròn, rộng không lõm cũng không lồi
Vòng rún khéo, sâu dầy, xoay phải
Sạch không điểm, lỗ không giảm bớt
Thân phần, tiếp cận lìa các lỗi
Thảy không có lún, nốt ruồi, bướu
Ví như hoa sen, bụi không dính
Cũng lìa các sự không tịch tịnh
Khuôn mặt tròn đầy sáng, sạch sẽ.
Thân tướng đầy đủ, không giảm bớt
Tướng lưỡi rộng dài như đồng đỏ
Lại mềm mại như lá hoa sen
Màu môi tươi nhuận trông khả ái
Như trái Tần bà, như đồng đỏ
Âm thinh như tiếng vang mây nước
Lại như tiếng Tượng vương rống to
Âm thinh sâu xa lại êm diệu
Hết thảy người nghe đều thích ý
Tay mềm như tơ trời Đâu la
Chỉ tay sâu rõ mà không đứt
Bốn răng nhọn, sắc, đẹp, chắc chắn
Vô cùng sạch sẽ lại đều bằng
Các răng vuông ngay, sạch trắng bằng
Tướng mắt dài rộng như lá sen
Mi mắt đầy rậm mà không trắng
Mày nhuận đem mượt mà lại dài
Vành tai dài rộng đầy lại tròn
Lông thân, mỗi mỗi đều tươi nhuận
Trán rộng bằng thẳng tướng thù diệu
Phân nửa thân trên thảy no tròn
Đầu tóc dầy rậm, thẳng lại dài
Xanh biếc, xoắn lại, màu sáng nhuận
Rộng ra cho đến phần trước ngực
Đều có dấu đức tướng Hỷ toàn
Búi tóc xanh biếc khéo trang nghiêm
Kính lễ tướng đảnh không thể thấy
Quy mạng Trí lực xứ, Phi xứ
Nghiệp, quá, hiện, vị lai đều biết
Môn Thiền định, Giải thoát , Đẳng trì
Phân biệt rõ căn tánh mình, người
Các loại tín giải đều thông đạt
Các loại cõi giới cũng thảy biết
Các loại tâm người biết không sai
Trí Túc trụ tùy niệm đầy đủ
Soi rõ hết thảy pháp sanh diệt
Các lậu đã tận, lậu không còn
Trí mười lực như thế tròn đầy
Kính lễ Như-lai Đại tinh tấn
Như lai lậu dứt, nhiễm không còn
Hiểu rõ các pháp cũng không sót
Nên gọi bậc Chánh Đẳng Chánh Giác
Con nay dập đầu, duỗi thân lạy
Hết thảy pháp nhiễm bình đẳng thuyết
Các đạo Xuất ly cũng khéo tuyên
Hết thảy hiểu rõ không còn sót
Kính lễ bậc Năng Nhơn mới Giác.
Phật đủ chánh trí tuệ không hoại
Bậc hiện giác khắp hết không còn
Chánh trí phá hoại tâm trí tà
Phật chơn giác đã hiểu không sót
Cảnh giới mình và cảnh giới người
Hết thảy cảnh giới tạo tác thành
Ở trong hết thảy căn nghĩa kia
Phật là bậc căn Vô năng thắng
Trong tướng, không còn tướng sở duyên
Loại phi sắc hiện thảy đều trừ
Gánh nặng Vô sanh lâu đã bỏ
Đã suốt đáy dòng sông Duyên sanh
Lìa hai loại vô trí, si ám
Phát sanh hai loại trí, quang minh
Lại lìa hai loại tâm nghi, cầu
Kiến lập hai loại trí, quyết định
Đã được Tận trí câu thế gian
Trí chướng đã lìa, pháp tròn sáng
Đủ môn Tịch, Chỉ nương thù thắng
Đủ chỗ thù thắng, khéo ở yên
Đầy đủ hết thảy việc nên làm
Minh Hạnh đầy đủ sắc tướng tròn
Đầy đủ chủng tánh và ngữ ngôn
Được quả thần thông khéo cứu độ
Nghiệp Thân, Ngữ, Ý đều không giữ
Không bám, không dứt, trí lặng yên
Trí môn quyết định, không thoái chuyển
Trí nói tướng thời nhân, không hoại
Các loại Nhân môn đều hiểu rõ
Các loại Quả môn cũng thảy biết
Các loại phiền não và đối trị
Kính lễ Như Lai, bậc Thiện Giác
Ngôn thuyết không hai, biện vô tận
Bậc khéo thuyết pháp không thoái chuyển
Tâm không nhiễm tám pháp thế gian
Kính lễ khéo đến bờ công đức
Phật trong ba A-tăng-kỳ kiếp
Tích tập hết thảy hạnh khó làm
Vận lòng Đại bi rộng trùm che
Mình người hay qua dòng phiền não
Biết rõ ba khổ thật vi tế
Do thương khổ nên khởi Đại bi
Ba cõi sở duyên trong các Tánh
Đại bi rộng đến hết thảy chốn
Như lai trong trí tánh bình đẳng
Hoặc oán, hoặc thân, quán bình đẳng
Tâm Bi rộng lớn không thể lường
Rộng nhiếp hết thảy loại chúng sanh
Phật vì chúng sanh nói phương thuốc
Thân bệnh, tâm bệnh đều được an
Rốt ráo cực khổ cũng dứt trừ
Kính lễ bậc khéo nói thuốc hay
Hạnh quyết định thuần nhất chơn thật
Bậc vô nhiễm quyết định thuần thiện
Quyết định không sanh pháp nhiễm lại
Khéo trưởng dưỡng duy nhất vì người
Không vì lợi mình cầu ở người
Vui tự mình có được thảy bỏ
Tâm bi mẫn phương tiện tùy nghi
Quyết định điều phục bệnh chúng sanh
Lúc chúng sanh cần phải điều phục
Như lai khéo biết, không sai lỗi
Vì chúng sanh làm bạn không mời
Khởi tâm Bi, rộng khiến được độ
Năng Nhân khéo nói thuốc pháp hay
Trị căn nguyên sanh pháp khổ kia
Soi rõ thân quá, hiện chúng sanh
Biết rõ tánh phiền não không bờ
Đoạn trừ bệnh phiền não chúng sanh
Phật rõ thời lượng thảy không sai
Tùy theo bệnh cho thuốc hay trừ
Thế Tôn nói thuốc ứng với bệnh
Như lai đã hành tất cả hạnh
Tu tập như lý thảy tròn khắp
Hoặc một, hoặc nhiều phương xuất hiện
Hoà hợp, rõ biết đều không ngại
Như lai công đủ, đã hay đến
Trí Nhất Thiết Trí chốn thanh lương
Bậc biết Đạo, hiểu Đạo, nói Đạo
Bậc quy hướng Thắng đạo, Chúng đạo
Cứu vớt hết thảy khổ luân hồi
Khiến các chúng sanh lìa trói buộc
Rộng khiến được qua dòng phiền não
Bậc đầy đủ Tàm quý chắc chắn
Hay khéo kiến lập cờ Thánh pháp
Biểu thị pháp các hành Vô thường
Khai thị Tận Diệt, lìa nẽo tham
Hiển thị đạo xuất ly Tịch diệt
Bậc hay khéo biểu thị các pháp
Bậc hay dùng các pháp dạy dỗ
Bậc Đạo sư hay làm lợi ích
Kính lễ bậc khéo thí hỷ lạc
Thường nói chỉ dạy lời vui lợi
Đủ uy đức lớn, thần thông lớn
Bậc Đại Phạm thanh tịnh tối thượng
Kính lễ bậc Tự Tại, mạnh mẽ
Đã dứt loại ngôn luận chủng tánh
Lại đoạn những lời nói dòng họ
Nói sự thế gian cũng quên mất
Kính lễ thường nói lời chánh pháp
Bước đi Như Lai thường tịch tịnh
Không rộng, không hẹp, bước ngay bằng
Bước đi thuận thiện người thấy vui
Biểu thị tướng hành thiện Như Lai
Như lai không hoại Tri kiến chánh
Đầy đủ tánh sở tác như trước
Thành tựu việc phước đoạn căn nghi
Lìa tâm khất thực, vào thôn xóm
Ra tất sáng tỏ chúng đều thấy
Bậc tối thượng, không nương, không chuyển
Các kiết tường hay khéo đặc thù
Bậc Phạm hạnh thuần nhất, đầy đủ
Hay khéo biết rõ pháp Ngũ cái
Lại hay đầy đủ bảy pháp hành
Có thể trừ diệt tâm Ngã mạn
Kính lễ hay phá lưới ngu si
Như Lai đã được pháp bất động
Lại hay đầy đủ tâm sâu rộng
Khéo hay thành tựu bảy Thánh tài
Kính lễ bậc khéo học Tam học
Phật, Đại trượng phu nên khen ngợi
Các cảnh quái dị không hay sợ
Xa lìa hết thảy không tốt lành
Kính lễ bậc đến vị điều phục
Khéo an lập phạm hạnh chơn thật
Cao, thấp, ngang, dọc thảy quy y
Thường dùng Vô úy thí chúng sanh
Kính lễ pháp xa lìa nắm giữ
Quy mạng Phật, bậc La Hán lớn
Bậc vô nhiễm, hết thảy lậu tận
Việc làm đã xong, đức tròn sáng
Kính lễ bậc đã bỏ gánh nặng
Đạt được nghĩa lợi mình đã làm
Hết các hữu kiết, chướng dứt trừ
An trú chánh trí, tâm giải thoát
Kính lễ bậc giải thoát, xuất ly
Đã chứng lý giải thoát vô ngôn
Ái hết, thủ hết mà giải thoát
Tâm không quên mất, giải thoát tròn
Kính lễ bậc tâm không điên đảo
Tâm Phật vô lượng lại rộng lớn
Pháp không khác biệt, tâm khéo tu
Tâm được lìa phược, phiền não trừ
Kính lễ bậc phá các dị loại
Hết các nghiệp nhiễm được thanh tịnh
Đã chứng Niết-bàn vô dư y
Bậc giải thoát tối thắng trong người
Đánh quân ma chết mà chiến thắng
Đối các thiện pháp không phóng dật
Khéo trụ Chánh niệm, Chánh trí tuệ
Khéo mở mắt lặng nhìn chúng sanh
Kính lễ khéo cứu khổ sanh tử
Khéo tỉnh ngủ vô minh chúng sanh
Khéo phá ngu si của chúng sanh
Phật siêng khởi mạnh tâm tinh tấn
Thúc giục tất cả kẻ lười biếng
Trong các bất thiện, thí pháp thiện
Trong chỗ lười học, mở cửa học
Trong các sợ hãi thí không sợ
Người không an ổn khiến an ổn
Trong những tối tăm làm đèn sáng
Trong các bất thiện khiến tu thiện
Trong các nghiệp tội, trừ tội nghiệp
Người khiến trái nghịch biết ân đức
Hay thỏa lòng mong cầu chúng sanh
Chú sáng thành tựu, tu chơn chánh
Kính lễ bậc hay phá phiền não
Phật đã xa lìa các dối vọng
Tâm không xao động không cao ngạo
Tôn thắng hiển thị cửa kiết tường
Kính lễ Phật là chốn sanh phước
Trong sát na sanh hết thảy hạnh
Không cùng hết thảy loại thần thông
Cuối cùng thành tựu môn tối thượng
Hết thảy chỗ lìa phi cú nghĩa
Hết thảy nghi hoặc và nói tạp
Chánh ngữ quyết định đều phá được
Bình đẳng tu các hạnh kiết tường
Khéo biết hết thảy ý chúng sanh
Đã hay nhiếp phục lời người khác
Giống như lửa mạnh đốt củi khô
Đốt các phiền não, nghĩa cũng vậy
Kính lễ pháp chánh sĩ an trụ
Đủ các kiết tường, đủ tàm quý
Chủ thế gian lặng yên thù thắng
Thích-ca Mâu-ni đại Đạo sư
Ánh-nghĩ-la-sa, họ Cù-Đàm
Xa lìa các phiền não si ám
Bi mẫn rộng nhiếp các chúng sanh
Trong nhiếp lợi, thường lợi cho người
Đầy đủ rộng lớn hạnh thù thắng
Phật đối với hết thảy chúng sanh
Trong hết thảy việc làm tăng thượng
Phật thường dùng đại trí quán sát
Rộng nhóm việc lợi ích thế gian
Đầy đủ sáu thông, trí điều phục
Đức trí, thuyết trí và thời trí
Đối trị tất cả thần thông thắng
Trí hiểu rõ nghiệp chướng cõi giới
Đủ thần thông thuyết pháp tối thắng
Ba điều phục Ngài khéo khai hóa
Hết thảy văn nghĩa khéo hiểu trọn
Kính lễ trí biện tài vô tận
Phật đầy đủ biện tài như nói
Khéo đủ các hạnh, đến bờ kia
Hết thảy công đức giải thoát tròn
Hiển bày thân đẹp, tâm thanh tịnh
Người nghe tiếng Phật tâm hoan hỷ
Việc Phật tự làm, đều tròn đủ
Không rơi trong hết thảy ngôn thuyết
Không nắm tướng công đức phần mình
Bình đẳng đạo tối sơ chứng trước
Kế nhóm đại hạnh không để sót
Gánh nặng chúng sanh, có thể gánh.
Ở trong các tướng được tịch tịnh
Đã tròn công đức, đại bi thảy
Chưa từng xa lìa nơi hạnh xả
Dùng trí tuệ chánh nhiếp chúng sanh
Ở trong đêm dài quán sát khắp
Như-lai thường phát tâm dõng mãnh
Đem các hạnh lành dạy chúng sanh
Lại ở trong hết thảy chúng sanh
Đã được tâm bi khéo bình đẳng
Phật là đấng bi mẫn thế gian
Khéo hiểu rõ Đệ Nhất nghĩa đế
Như-lai ba mắt đã tròn sáng
Ba loại xưng tán khéo đầy đủ
Như lai đã đủ ba không giữ
Bậc hiển thị ba cõi không nhơ
Rộng thông đạt Bốn Niệm xứ hành
Bậc Danh cú văn thân tự tại
Xảo diệu vô tận, tùy ý biện
Hết thảy lời nói trí đều thông
Các loại ngữ ngôn khéo hiểu biết
Tùy chỗ biện tài đều không ngại
Trong các trái ngược làm hướng thuận
Trong các nóng giận làm thanh tịnh
Trong các khinh mạn phát kính tâm
Xã bỏ hết thảy việc lợi dưỡng
Sở hành chơn chánh lại tối thượng
Bậc dùng tự lực hay hiện chứng
Thanh tịnh hết thảy nẽo ngôn thuyết
Kính lễ bậc ngữ ngôn không vướng
Nói lời Thiện lai, lời như nghĩa
Đầy đủ hết thảy sở hành chơn
Như lai hết thảy công đức tròn
Kính lễ bậc pháp không quên mất
Bậc Điều ngự nhiếp lợi tối thượng
Hoan hỷ thương xót các chúng sanh
Lòng bi kiên cố muốn lợi người
Kính lễ bậc thường muốn lợi lạc
Phật có ân đức cùng chúng sanh
Thường làm bạn lành và tri thức
Hay sanh ra như cha, như mẹ
Muốn cho chúng sanh được vui lành
Phật là Thân giáo sư chúng sanh
Khéo nói các giáo pháp thắng nghĩa
Như lý nói cú nghĩa tối thượng
Khiến hay rõ biết hết thảy tánh
Như lai thường dùng lời không chấp
Không tăng, không giảm, khéo xưng dương
Đại bi sanh tương tục không dứt
Kính lễ khéo thấy Xứ, Phi xứ

PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN

QUYỂN HẠ

Quy mạng đấng Đại sư tử hống
Sanh ra hết thảy cửa thiện hạnh
Đối hết thảy tánh biết như thật
Tri kiến không hơn khắp hết thảy
Khéo hóa chúng sanh không gián đoạn
Tuyên thuyết vô biên các pháp môn
Trước nhất phá trứng vô minh kia
Bậc tùy giác hết thảy các pháp
Bậc Đại chánh hiểu rõ chúng sanh
Bậc giác ngộ các pháp vi diệu
Đối lý vô ngã đã hiểu rõ
Bậc khéo tỏ tự tánh các nghiệp
Hiểu rõ hết thảy phần lượng cõi
Biết rõ tánh sanh diệt xưa nay
Đối các pháp khổ, biết như thật
Bậc khéo ngộ tự tánh chơn thật
Khéo hay giác ngộ không quấy nhiễu
Tự tánh thế gian thảy biết rõ
Phá trừ ác kiến, trí mở sáng
Bậc biết rõ hết thảy nhân quả
Biết rõ tướng xuất ly ba cõi
Nên lại tu các hành thật khó
Thân không mệt mỏi, chấp tướng mất
Đối với pháp nhỏ, không chán lìa
Cuối cùng phương tiện khéo nhiếp lợi
Tuyên thuyết các pháp môn Trung đạo
Lành thay đức Thích Ca Mâu Ni
Đãnh lễ, quy mạng bậc Ứng cúng
Bậc thuyết tối thượng, bậc Tịch-mặc
Đại sư con tối thắng, tối thượng
Khéo nhiếp các ý lạc chúng sanh
Nơi các sự tướng thảy không nắm
Bậc đầy đủ hai loại xưng tán
Khéo hay thành tựu Bốn nhiếp pháp
Sáu pháp hòa kính khéo tuyên dương
Sáu hạnh thường làm đã viên mãn
An lập chánh tri kiến thậm thâm
Được các Đẳng Trì tịch, tịnh lành
Trong thiện pháp, tâm không phóng dật
Đã chứng trước khi Phật thành đạo
Bậc hiểu rõ chánh đạo thậm thâm
Khai mở trí quang minh sâu xa
Nơi đạo không tầm, không tứ kia
Kính lễ Như Lai, bậc chứng ngộ
Gom tụ cảnh sở tri bậc trí
Vi tế, sâu xa thảy biết rõ
Hiển thị hai loại cảnh Niết Bàn
Chứng hết tất cả đạo Niết-bàn
Đêm dài chúng sanh khởi hư vọng
Phật phương tiện nói pháp chơn thật
Chúng sanh đắm trong bùn sanh tử
Phật duỗi tay vì chúng tiếp độ
Chúng sanh đoạ lạc trong nẽo ác
Phật phương tiện vì chúng cứu vớt
Chúng sanh khởi các sợ sanh v.v…
Phật vì chỉ dẫn chỗ không sợ
Tự đủ sức uy thần rộng lớn
Thân hiện hết thảy sắc tướng báu
Tâm ở trong báu diệu tròn sáng
Tuyên thuyết chánh pháp báu không sánh
Phật không bị người khác nhiếp phục
Hết thảy không ai chống trái Phật
An trụ hết thảy môn hoan hỷ
Phật hết thảy tướng đều viên mãn
Sa-môn vô thượng hạnh chánh chơn
Như hoa sen nở, trí thanh tịnh
Rộng chứa phạm hạnh hết không còn
Kính lễ bậc phạm hạnh đã lập
Tuy kinh Vệ Đà sáng thế gian
Không hoại hết thảy giáo pháp Thánh
Tẩy rửa hết thảy các tội cấu
Chứng được pháp tăng thượng bậc nhất
Khéo hay thành tựu pháp giữ sáng
Hay khéo chỉ dẫn chốn tịch tịnh
Đạo sư khai thị cửa vui thiện
Đồng trống luân hồi làm thầy giỏi
Thường lìa hết thảy các tối tăm
Mở mắt vui vẻ thường nhìn ngắm
Bậc thanh tịnh rốt ráo không nhiễm
Tội phước không động, hành giải thoát
Hay đối tự thân quán tánh Không
Ái kiến đã tận, khéo không nhiễm
Đối các dục cảnh lìa tâm tưởng
Lìa phiền não nhiễm và phân biệt
Tâm trụ các sự nghiệp tịch tịnh
Trong pháp mặc nhiên được giải thoát
Đại Mâu Ni tịch tịnh tối thượng
Bậc vô nhiễm hết thảy thanh tịnh
Công đức xuất thế đã rộng lớn
Chiếu ánh sáng lớn khắp thế gian
Cảnh vọng thế gian đều quán hết
Các pháp tưởng chơn thật viên mãn
Dây ái đã dứt, đủ thần thông
Khéo phát trí tuệ đại quang minh
Phá hết thảy tâm nương bám kia
Nơi các ý lạc đều tịch tịnh
Như lai đã lìa các lỗi lầm
Xứng đáng kính lễ và cúng dường
Dứt hết thảy ác pháp không lợi
Bậc tương ưng hết thảy lợi ích
Phật là bạn lành với chúng sanh
Hai chân, không chân, bậc đệ nhất
An trụ trong các tánh Niệm, Tuệ
Bậc khéo đủ pháp không quên mất
Phật đối tự tánh nghĩa, vô nghĩa
Hòa hợp, nương tựa mà không chấp
Sợ bờ nầy sanh tử đã trừ
Hay chứng vui bờ kia Niết-bàn
Phật khéo nương tựa hành chánh đạo
Nghe không sai lầm, tâm không giảm
Trong các thanh tịnh, Phật tối tôn
Sắc tướng rộng lớn, tuệ quang chiếu
Thế gian thì có vị đắm dục
Trí Phật lâu đã khéo xa lìa
Trí tuệ ngợi khen cửa Niết-bàn
Kính lễ Như Lai lời quyết định
Kiến không nhiễm và Tư không nhiễm
Lời không nhiễm cùng Nghiệp không nhiễm
Mạng không nhiễm, tinh cần không nhiễm
Niệm không nhiễm và Định không nhiễm
Giải thoát không nhiễm, trí không nhiễm
Khéo an trú nơi Giới, Định, Tuệ
Hết thảy trói buộc đều đã đoạn
Phá các phiền não, chốn điên đảo
Phạm hạnh Như Lai được sanh ra
Đã trụ vị thanh lương tối thượng
Bậc hết thảy sở tác tịch tịnh
Không bám việc ái kính thế gian
Đã hay đoạn trừ năm phần kiết
Lại hay đầy đủ sáu phần pháp
Khởi một tâm hộ niệm bình đẳng
Bốn y thành tựu trọn không thiếu
Thuần nhất chơn thật không sai khác
Sở ái thế gian bình đẳng xả
Tâm chơn chánh, nghĩ không điên đảo
Bậc đã được khinh an hết thảy
Tâm khéo giải thoát, Tuệ giải thoát
Khéo an lập phạm hạnh thuần nhất
Như lai, đại trượng phu tối thượng
Cho nên quy mạng, rộng ngợi khen
Kính lễ A La Hán tối thắng
Lìa danh, lìa tướng, lìa phần vị
Thoát qua cửa danh tướng phần vị
Danh, tướng, phần, vị đều tịch tịnh
Tâm khéo thấy hay dứt lửa dục
Dục cảnh, tham ái thảy đều trừ
Đối các dục nhiễm lìa chứa đựng
Và lìa hết thảy lỗi lầm dục
Khéo tu bảy loại pháp quán tưởng
Khéo thuyết pháp môn Bồ Đề phần
Hết thảy đã hay thắng phục người
Phật là bậc vô úy dõng mãnh
Lìa si, đoạn nhiễm thù thắng nhất
Bậc không lỗi, giới lực tăng thượng
Đủ trí tuệ lành, tâm vi diệu
Trong nhiếp các thứ hạnh công đức
Không nghi, lìa nhiễm, thường vui đủ
Đã dứt các nguồn vọng thế gian
Việc Đại Sa-môn đã làm xong
Kính lễ bậc hoan hỉ chơn thật
Phật tối thắng trong Ma-nậu-nhạ
Đã nơi thân mình khéo quán sát
Nên được, đã được các thuyết môn
Kính lễ Như Lai không gì sánh
Niệm chánh quán đúng, hết thảy biết
Không bị người phục, hay phục người
Đã được tịch tịnh, không chỗ làm
Kính lễ trâu chúa, bậc tối thắng
Vô lượng sâu xa, trụ tịch lặng
Trí chánh thường hành hạnh an lạc
Như pháp luật Ngài, uy nghi khéo
Lễ bậc thân Nghiêm tâm tịch tĩnh
Các hành viên diệu, lời khéo nói
Thân hiện Đầu-đà, tướng khó làm
Lời không hý luận, trụ chánh chơn
Kính lễ bậc chánh mạng lìa tham
Như-lai tôn thắng mà tự tại
Giống như Đế Thích, thắng trong trời
Chỗ đến chánh thuận lại khéo quán
Lời lẽ khiêm hạ mà vui hòa
Bậc thanh tịnh hết thảy thanh tịnh
Lành thương, không vướng, rộng thanh tịnh
Công đức thành thục, hương tràn đầy
Kính lễ đã đến chốn tối thượng
Phật là Đại Tiên Vương trên hết
Rộng chứa công đức đầy không giảm
Tịnh hạnh đã tròn, siểm nịnh dứt
Kính lễ chánh trí, khối quang minh
Thân tâm thanh tịnh lại khinh an
Đã dứt hết thảy các oán đối
Bậc tuệ tịnh, tuệ rộng, tuệ lớn
Lấp nguồn nóng giận thường hoan hỷ
Trong chúng sanh không người vượt hơn
Không thể xứng lượng, lìa chấp trước
Cú thân thông đạt, đã không nghi
Kính lễ bậc Năng Nhân khéo hiểu
Tối thượng trong giáo hoá, điều phục
Khả ái vô thượng, làm ánh sáng
Không cầu, không mạn, không ái trước
Kính lễ bậc thanh tịnh, không dối
Đã lìa tối tăm không chỗ nhiễm
Trong Bổ-đặc-già-la hơn hết
Đã được danh xưng lớn Thiện Tịch
Lễ bậc không chấp, không trói buộc
Nghi hoặc, đắm trước đã lìa lâu
Vô ngã trừ chấp tướng, ngã kiến
Tuyên dương pháp đầu, giữa, cuối lành
Văn lành, nghĩa lành đều viên mãn
Chúng sanh trong khổ không lười mệt
Phật phương tiện nên khiến nghỉ ngơi
Chúng sanh không đến cửa xuất ly
Phật phương tiện nên khiến xuất ly
Như lai không trụ nơi diệt pháp
Thường hay cứu độ nhiếp thế gian
Vì cửa chánh pháp rất rộng lớn
Kính lễ đại trí thảy thâu nhiếp
Khéo dứt các phân biệt tà vọng
Đã lìa hết thảy đạo tìm cầu
Phá các ác pháp gọi thắng nhơn
Lìa bảy loại nhiễm, tròn phạm hạnh
Như bùn không đục, không thể nhiễm
Thanh tịnh thường nương tựa phạm hạnh
Tuy trừ nhiễm pháp rõ tánh không
Thoát ra ngữ ngôn tâm không bám
Phật thường an trú thân niệm tánh
Tâm Phật đã vượt qua hai bờ
Bậc chánh trí sâu dày, dõng lực
Bậc thân lành trong cửa kiết tường
Kính lễ Đại bi không nghĩ bàn
Hết thảy việc làm lực tự thông
Người yếu kém trợ giúp mưu làm
Người tốt đẹp tất hay tuỳ thuận
Phật là thân Kim Cang bền chắc
Được sanh ra từ chốn chơn thật
An trụ hết thảy môn tương ứng
Chứng đại Niết-bàn, vui tối thượng
Như Lai đã được lợi tối thượng
Xả bỏ vui riêng mà không vướng
Chỉ dẫn chốn an ổn thế gian
Rộng vì chúng sanh nói chánh đạo
Quy mạng đấng Đại Giác
Hiện chứng đạo Chánh Giác
Người không tu phạm hạnh
Phật khéo vì kiến lập
Phật là bậc biết đạo
Bậc hiểu đạo, nói đạo
Phật là bậc chánh đạo
Chỗ các đạo quy hướng
Phật từ chiếu sáng sanh
Lại là bậc Trí sanh
Nghĩa sanh và Pháp sanh
Khéo nói nghĩa sáng tỏ
Bậc xuất ly các nghĩa
Đại Sư tử trong người
Đại Long tượng trong người
Đại Tiên vương trong người
Bậc Chánh tri trong người
Bậc Trí dũng trong người
Thù thắng nhất trong người
Rất cao tột trong người
Bậc Thù diệu trong người
Hoa sen trắng trong người
Không sợ và không kinh
Không khiếp cũng không sợ
Phật là bậc lìa sợ
Không sợ không bon chen
Sợ hãi hiểm nạn trừ
Đoạn diệt các nạn sợ
Tự thoát ra cảnh sợ
Lại khiến người cũng ra
Tự đoạn diệt nạn sợ
Lại khiến người cũng đoạn
Tự qua biển nạn sợ
Lại khiến người cũng qua
Lìa vui dựng lông thân
Lìa sợ đứng lông thân
Phật hơn không gì sánh
Cũng lại không gì bằng
Công đức khen không xiết
Đã vượt quá cân lường
Lại chẳng thể thủ tượng
Cũng không thể phân biệt
Là chúng sanh tối thắng
Chỉ một không có hai
Phật là trí tự nhiên
Mà không ai ngang bằng
Rộng lợi các chúng sanh
Kính lễ Nhất Thiết Trí
Chư thiên và người đời
Trong Phạm-ma, Sa-môn
Phật là bậc tối thắng
Là bậc không ai hơn
Phật bảo rất ít có
Mà cũng lại khó được
Gặp Phật bảo ra đời
Thật hy hữu khó được
Phật là mắt rộng lớn
Lại là ánh sáng to
Ánh sáng lớn soi tỏ
Đèn lớn, đuốc sáng lớn
Không tối, sáng rực rỡ
Đã được pháp tối thượng
Căn, lực, giác đạo tròn
Không cùng với Thanh-văn
Hoặc việc không ích lợi
Như Lai liền không sanh
Không lợi không hiện hoá
Không lợi cũng không ẩn
Phật vì các quần sanh
Lợi ích nên ra đời
Thương xót các thế gian
Làm các việc lợi lạc
Ở trong chúng Trời người
Phật là bậc Chánh kiến
Dùng pháp luật chánh đạo
Rộng chỉ dạy hết thảy
Lại trong hết thảy chúng
Phật là bậc khả ái
Đều khởi tâm kính yêu
Khởi quán tưởng kính trọng
Phật là chỗ thân cận
Và cung kính đi theo
Đãnh lễ thấy chơn như
Báu kiết tường tối thượng
Mắt tuệ Phật chiếu sáng
Lại từ mắt tuệ sanh
Khai phát lửa tuệ sáng
Cầm đuốc tuệ to lớn
Đốt đèn tuệ sáng khắp
Tuệ lớn phá tối tăm
Nhất thiết tánh, tự tánh
Như-lai đều soi rõ
Như-lai tuệ căn hơn
Vi diệu lại trên hết
Như-lai tuệ lực lớn
Mà không thể khuất phục
Chứa tuệ tài vô tận
Đủ tuệ bảo vô giá
Cầm đao tuệ sắc bén
Giữ khí cụ Tuệ tốt
Nắm kiếm tuệ bén nhọn
Tuệ không rơi, không giảm
Phật khéo mở chánh tuệ
Hiểu thấu hết thảy pháp
Tuệ rộng là cung điện
Bậc chánh trí ở yên
Tuệ bền chắc là tường
Vây bọc mà giữ kín
Chánh tuệ bất tư nghì
Làm thềm thang đi lên
Bậc hơn không khuất phục
An trụ tâm không khác
Không bị người khuất phục
Cũng lại không chỗ nắm
Mà ở trong ba cõi
Là bậc nên cúng dường
Hết thảy hiện quán sát
Hết thảy không chỗ bám
Việc nên biết đã biết
Điều cần lìa đã lìa
Pháp nên được đã được
Việc làm tốt đã làm
Việc mình thảy tròn đầy
Vì thế gian truyền dạy
Phật là bậc Thánh lớn
Tinh tấn chưa từng có
Đã an lập thanh tịnh
Hạnh hy hữu rộng lớn
Hiện chứng đạo tối thượng
Pháp hy hữu khó nghĩ
Đạt được câu tối thượng
Uống cam lồ Niết Bàn
Nhổ bỏ rễ lưới ái
Chặt gốc các lỗi lầm
Hạnh lành không khác biệt
Bám vào pháp vô nhiễm
Sanh thiện và thể thiện
Thắng thiện mà xuất gia
Chỗ gốc thiện theo đến
Kính lễ bậc Thiện lai
Không động chẳng nghĩ bàn
Bậc trí tôn trong trí
Trừ dối nịnh, nhiễm ô
Đã qua biển phiền não
Tương ưng hành giải thoát
Giải thoát các trói buộc
Đã được tâm không thủ
Đã tận hết thảy lậu
Đã tận bờ lỗi lầm
Đã phá hết thảy độc
Đã đoạn hết thảy chướng
Đốt hết các lưới kiến
Có các lời tà vọng
Và thấy nghe tà vọng
Việc làm tà, nghĩ tà
Hết thảy Phật đã lìa
Các pháp Uẩn, Xứ, Giới
Tùy rộng, lược, khéo nói
Nương tịnh không trói buộc
Hơn hết trong chỗ nương
Người không cứu, cứu giúp
Không về, làm chỗ về
Người không chỗ hướng đến
Vì họ làm định hướng
Đã qua biển sanh tử
Vào khắp các cảnh giới
Chốn cần phải hiện hóa
Hết thảy đều đã đến
Những kẻ đọa ác xứ
Phật thường biết thường nghĩ
Bèn dùng phương tiện khéo
Mà rộng vì cứu độ
Không tham và không sân
Không si, thiện căn đủ
Thân lớn, thân thường trụ
Bậc bi mẫn lợi ích
Thân mặc áo họ Thích
Rộng tạo việc tốt lành
Sức tinh tấn hi hữu
Bậc đại trí hiểu chơn
Pháp Giới Nhẫn chơn thật
Nội tâm thường siêng năng
Rộng lớn lại sâu xa
Đầy đủ các công đức
Quang minh soi rạng rỡ
Tâm điều phục sáng sạch
Như nước lặng lắng trong
Giống lành hiện viên mãn
Mắt thanh tịnh thế gian
Hoa Ưu-bát-la xanh
To lớn lại thù diệu
Biến khắp mười phương cõi
Vắng lặng tánh nhuần thắm
Trăng mầu Nhất Thiết Trí
Phật đức rộng vô biên
Cho nên con ngợi khen