PHẬT THUYẾT TÔN-NA KINH

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại rừng Cù-sư-la, thuộc nước Kiềuthiểm-di. Khi ấy có đại Tôn giả Tôn-na đến chỗ Phật chí thành cung kính đảnh lễ sát chân Phật. Lễ rồi, đứng sang một bên, bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Công đức vô tận có thể đạt được chăng? Cúi xin Thế Tôn vì con giảng nói rõ.

Đức Phật liền khen Đại Tôn giả Tôn-na:

–Lành thay, lành thay! Ông có thể hỏi Đức Như Lai về công đức vô tận. Vậy ông hãy lắng nghe, Ta sẽ giảng nói.

Này Tôn-na! Công đức vô tận đó thật là hết sức sâu xa vi diệu, tiếng tăm được vang khắp. Nếu người có tâm quy kính thì nhất định sẽ gặt được quả báo lớn. Công đức này có bảy thứ, ai tu tập được thì tiếng tăm vang khắp nơi. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành, thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, công đức đó không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Những gì là bảy?

Này Tôn-na! Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường vườn rừng, ao tắm để làm nơi kinh hành, tới lui ngơi nghỉ cho chúng Tăng bốn phương. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ nhất. Ai được như vậy thì nhất định quả báo lớn và tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, xây cất tịnh xá ở trong rừng để cho chúng Tăng, có chỗ an nghỉ, này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ hai, được như vậy nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm được vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường ngọa cụ, giường ghế, mền, nệm, áo quần và những đồ cần dùng trong tinh xá cho chúng Tăng, này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ ba. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường của cải, lúa gạo cho chúng Tăng ở nơi tinh xá ấy, này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ tư. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào, thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, thường lui tới chỗ ở của chúng Tăng, cúng dường những đồ cần dùng, này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ năm. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn: Hay bố thí cho những người bệnh khổ và cũng bố thí cho những ai thăm bệnh, này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ sáu. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, sắm sửa các thứ thức ăn uống, thuốc thang, ngọa cụ, giày dép… đem cúng dường, cung cấp cho chúng Tăng, trong lúc gặp cảnh sương tuyết ngưng đọng, giá buốt, gió mưa lạnh rét, để cho chúng tăng không còn bị mưa gió làm ướt rét nữa, nhờ sự cúng dường ấy nên được an lạc. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ bảy. Được như vậy nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Này Tôn-na! Bảy công đức vô tận này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ các pháp này, thì nhất định sẽ thu đạt được công đức vô tận, không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Do công đức ấy quá nhiều nên gọi là “khối công đức lớn”.

Này Tôn-na! Ví như năm con sông lớn nước thường tuôn chảy, đó là sông Căng-già, sông Diêm-mẫu-na, sông Tát-la-dụ, sông Áila-phược-đế và sông Mạt-sí. Nước của năm con sông ấy không thể lượng tính. Như vậy, nước của năm con sông này, cho đến đối với dụng cụ đựng đầy nước, thì số lượng nước nơi sông kia gấp trăm, ngàn, trăm, ngàn, ức. Vì lượng nước quá nhiều nên gọi là khối nước. Công đức vô tận cũng lại như vậy.

Này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành trọn vẹn bảy thứ công đức vô tận này thì sẽ thu đạt công đức là không thể nghĩ bàn, không thể kể hết, cho đến danh tiếng và phước báo cũng rất to lớn. Do công đức quá nhiều nên gọi là “khối công đức lớn”.

Khi ấy, Tôn giả Tôn-na lại bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Công đức vô tận ấy, nếu người nào thực hành một cách đầy đủ về pháp chân thật không hư dối này, thì nhất định thu đạt được quả báo lớn và danh tiếng sẽ vang khắp.

Đức Phật bảo Đại Tôn giả Tôn-na:

–Theo như lời ông nói, thì chắc chắn là thu đạt được công đức và quả báo đúng như vậy.

Phật nói:

–Này Tôn-na! Lại có bảy thứ pháp công đức vô tận, nếu ai hành trì thì sẽ thu đạt quả báo lớn và danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào, phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Những gì là bảy?

Này Tôn-na! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe Như Lai giảng nói pháp hoặc chúng Thanh văn kinh hành các chốn hay nghỉ lại nơi các làng xóm, thành, ấp giảng nói, nghe rồi thì tâm sinh hoan hỷ, khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ nhất. Như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, tiếng khen vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe Như Lai và chúng Thanh văn hoặc ở tại các làng xóm, hay đến những thành ấp giảng nói pháp, nghe vậy rồi tâm sinh hoan hỷ, khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ hai, được như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ có lòng tin thanh tịnh, thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe Như Lai hoặc chúng Thanh văn ở nơi đường rẽ giảng nói pháp, nghe vậy rồi tâm sinh hoan hỷ, khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ ba. Được như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe Như Lai hoặc chúng Thanh văn đến xóm làng hoặc thành ấp giảng pháp, nghe rồi tâm sinh hoan hỷ khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ tư. Được như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe Như Lai và chúng Thanh văn ở nơi xóm làng hoặc tại thành ấp giảng nói pháp, đích thân đến gần gũi, lễ bái, chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng rồi sinh tâm hoan hỷ, khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức thứ năm. Được như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến tiếng tăm vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưỏng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, đến chỗ Phật hay đến chỗ các Thanh văn để lễ bái chiêm ngưỡng, nghe diệu pháp. Nghe rồi, sinh tâm hoan hỷ, khởi lên ý thiện, phát tâm Bồ-đề. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ sáu. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Lại nữa, này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh, nghe giáo pháp từ Phật hay Thanh văn, rồi khởi lên ý thiện, quy y Phật, Pháp, Tăng, lại còn thọ trì giới pháp thanh tịnh của Như Lai. Này Tôn-na! Đây là công đức vô tận thứ bảy. Được như vậy, nhất định thu đạt quả báo lớn, cho đến danh tiếng vang khắp. Này Tôn-na! Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong bốn oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Này Tôn giả Tôn-na, bảy thứ pháp công đức vô tận như vậy, nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành đầy đủ, thì nhất định sẽ thu đạt được công đức không thể hạn lượng.

Này Tôn-na! Bảy thứ pháp công đức vô tận này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào, phát tâm chí thành thực hành một cách đầy đủ, thì công đức vô tận đạt được là không thể so lường. Thế thì công đức, danh tiếng và quả báo lớn đó rất nhiều nên gọi là “khối công đức lớn”.

Lại nữa, này Tôn-na! Ví như năm con sông lớn nước thường chảy là sông Căng-già, sông Diêm-mẫu-na, sông Tát-la-dụ, sông Áila-phược-đế và sông Mạt-sí. Nước của năm con sông này là không thể lượng xét. Như vậy, nước các sông ấy, cho đến những vật đựng đầy nước, dù cho số đếm đến trăm, ngàn, trăm ngàn, ức cũng không thể tính đếm được, vì lượng nước ấy rất nhiều nên gọi là khối nước. Công đức vô tận cũng lại như vậy.

Này Tôn-na! Bảy thứ pháp công đức vô tận, nếu thiện nam, thiện nữ nào thực hành một cách trọn vẹn, thì công đức đạt được là không thể nghĩ bàn, không thể kể hết, cho đến danh tiếng vang khắp, công đức nơi quả báo cũng rất nhiều, nên gọi là “khối công đức lớn”.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Tu thiền định thanh tịnh
Chỉ tu theo Thánh tích
Được báu nhiều hơn biển
Như sông giúp muôn loài.
Nước sông không hạn lượng
Các sông chảy từ nguồn
Bố thí được nhiều phước
Như sông chảy ra biển.

Nghe Phật giảng nói rồi, Đại Tôn giả Tôn-na hoan hỷ đảnh lễ, tín thọ phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email