KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG
VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

(Ārya-mañjuśrī-mūla-kalpa)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM

LƯỢC NÓI ĐẠI LUÂN NHẤT TỰ PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật lại bảo các Tú Diệu Thiên với các quyến thuộc rằng: “Các ông hãy nghe cho kỹ! Diệu Cát Tường Đồng Tử Chân Ngôn Nghi Quỹ Quán Đỉnh Mạn Noa La Pháp Hộ Ma Nghi Tắc này. Tất cả các Ông chẳng được vi phạm. Trì Tụng Hành Nhân ấy đối với Nghi Quỹ tối thượng cầu Minh (Vidya) thành tựu. Người hội ngộ với Âm Dương Hành Bộ, Nhật Thần, Tinh Tú…của các ông thì Nhóm Tú Diệu các ông đừng để cho các bọn nhóm ác không có Trí gây chướng ngại, nên khiến cho Phật Pháp, tất cả phụng hành, Thiên Chúng các ông vì người ấy làm ủng hộ. Hết thảy tất cả các bọn nhóm ác, cần phải giáng phục, phát khiển đừng để cho có dịp thuận tiện gây hại, khiến cho các Hành Nhân y theo Pháp mà trụ”

Khi ấy, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật nhập vào Tam Ma Địa tên là Xuất Sinh Nhất Thiết Phật Đỉnh Tiêu Trừ Nhất Thiết Chúng Sinh Chư Ác Chướng Nạn.

Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật nhập vào Tam Ma Địa xong, liền có tất cả Như Lai ở mười phương Thế Giới đi đến cõi Trời Tịnh Quang, tập hội xong đều cùng quán thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật tại Tam Ma Địa.

Bấy giờ, chư Phật, mỗi mỗi đều đến trước chỗ của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đồng thanh khen thỉnh: “Thế Tôn là bậc Đại Uy Đức chẳng thể nghĩ bàn, dùng Đại Vô Úy lợi ích Thế Gian, khéo nói tất cả Chân Ngôn Nghi Quỹ, cùng với điều mà các Như Lai đã nói, không có khác.

Thế Tôn! Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Minh Vương kia có đủ đại tinh tiến, có thế lực lớn, là tối tôn tối thượng. Vào thời Mạt Pháp hay ở Thế Gian làm lợi ích lớn, quyết định hay phá tất cả Bộ Đa với Tinh Tú ác, cho đến hàng Ma Đa La (Mātara), loài khởi tâm ác gây chướng nạn. Nay thích hợp tuyên nói, lại vì thương xót tất cả chúng sinh, lại nữa ủng hộ Trì Tụng Hành Nhân khiến được như nguyện.

Nguyện xin Đức Như Lai vì lợi lạc, nên nói Minh Vương cùng với Nghi Quỹ ấy”.

_Các Như Lai kia tác lời thỉnh cầu đó xong, yên lặng mà trụ. Lúc đó, Phật Hội với ba ngàn Đại Thiên Thế Giới do Thần Lực của Phật nên hiện ánh sáng lớn như đám lửa lớn. Ở các nơi của Thế Gian mà ánh sáng đã chiếu đến, không có một hữu tình nào mà chẳng khoái lạc.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật quán sát vòng khắp rồi bảo tất cả Thiên Chúng kèm với tất cả hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật với các Bồ Tát Ma Ha Tát đã trụ trên Trời Tịnh Quang, cho đến các Như Lai đang ở trong Hội rằng: “Tất cả Đại Chúng hãy khéo lắng nghe! Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Minh Vương Nghi Quỹ này tức là Nhất Thiết Như Lai Vô Biên Uy Lực Vô Năng Thắng Tối Thượng Đại Luân Đại Minh Vương. Nay Ta sẽ nói”

Khi ấy, Đức Phật nói: “Ta là bậc Đại Sư của ba cõi, ở thời Mạt Pháp hay điều phục kẻ khó điều phục, tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, a Tu La, Khẩn Nẵng La, Ma Hầu La Già cho đến mọi loại khác loài, các chúng sinh ác… hết thảy cúng dường với mọi loại việc, hay khiến cho Hành Nhân tất cả đều được. Ta nói Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Minh Vương ở thời Mạt Pháp, khi Pháp muốn diệt thời vì Pháp ủng hộ, cho đến đối với Pháp của các Như Lai khi muốn diệt thời hay làm Phật Sự, lại hay ủng hộ tất cả Pháp Tạng (Dharma-kósa) của chư Phật Như Lai.

Các Thiên Chúng các ông với tất cả chúng sinh nên dùng Tâm sâu xa lắng nghe cho kỹ rồi chân thật thọ nhận”

Liền nói Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Minh là:

“Bộ Lâm”

*)Bhrūṃ

Này chư Thiên! Đại Luân Nhất Tự Minh Vương này tức là tướng Nhất Thiết Trí Trí Chân Ngôn của chư Phật Thế Tôn, trụ Đại Bi Hạnh (Mahā-kāruṇa-caryā), Thầy của tất cả chúng sinh, là chủ của Cát Tường Chân Ngôn. Pháp Giới của Phật Đỉnh Nhất Tự này như ngọc Ma Ni tù theo màu sắc biến đổi sai khác. Đức Phật nói có hai loại Giới (Dhātu) là Giới Hữu Lậu (Sāsrava) và Vô Lậu (Āsrava). Thân của Như Lai có đầy đủ tướng giới sinh ở Thế Gian làm Hữu Tướng Tôn, nói là Hữu Lậu Sắc Thân Phần. Pháp Giới (Dharma-dhātu) không có tướng nói là Tối Thượng Vô Tướng Giới, vì trụ Đại Bi Hạnh ở Thế Gian mà Pháp Giới ấy nói là Vô Lậu Phần

Này các hàng Trời! Tướng của chân Ngôn này như ngọc Ma Ni không có khác, Nhất Thiết Trí Trí cũng lại như vậy, song Chân Ngôn này chư Phật đều nói. Nếu là tất cả việc trong Đại Địa đều hay thành tựu. Nay Ta lược nói, nếu hay y theo Pháp làm tất cả việc thì chỗ mong cầu đều được.

Lại nữa, Đại Luân Phật Đỉnh Nhất Tự Minh Vương này sau khi Phật nhập diệt, ở thời Mạt Pháp lưu hành ở Thế Gian, làm Vô Năng Thắng, chủ của các Chân Ngôn, nơi mà chư Phật Bồ Tát đều thọ trì, tức là nơi mà Phật Bồ Tát quá khứ đã truyền nói. Nghi Quỹ tối thượng này, nay Ta lược nói

Nếu lại, nơi đất đang ở nếu có Hành Nhân kia chuyên tâm trì tụng Đại Minh này, thì ở chỗ ấy, trong địa giới khoảng năm Do Tuần, hết thảy tất cả các Tú Diệu ác chẳng dám đến gần, cho đến tất cả các ác chẳng thể gây hại, cho đến Thiên Nhân, Thánh Nhân cũng chẳng dám gần. Người trì tụng ấy sẽ tự tùy ý

Nếu lại có người khác đối với Thế Gian Xuất Thế Gian, cầu thành tựu thì hết thảy Pháp của người ấy tức mọi loại Chú Pháp đều hay giải trừ. Hoặc dùng cỏ Cát Tường (Kuśa) nắm một nắm xong, tụng Chân Ngôn 800 biến, được đủ số xong, dùng dao chặt đứt, hoặc khiến cho tự đứt. Nếu làm Chú Pháp thì cỏ kia đều được đứt. Nếu dùng cỏ Cát Tường cột buộc làm hình người, dùng chỉ hộng cột buộc thì người kia ắt bị cột trói. Nếu đem vật khí bằng sành, chú vào 800 biến thì vật khí bằng sành bị phá hoại thì người kia cũng bị phá hoại.

Nếu đem hạt cải, dùng máu người thấm lên rồi rải ở trên đất, lại cùng cành cây Ca Vị La (Kābhira) đánh thì người kia liền bị đánh. Trước kia đã nói tất cả Pháp Điều Phục, có thể y theo Pháp làm.

Nếu làm Tức Tai thì nên dùng nước cốt sữa làm Hộ Ma, dùng bơ cũng được. Hoặc Pháp Tăng Ích cũng đồng làm điều này.

Nếu nắm quyền (nắm tay) thì có thể cấm tất cả Chân Ngôn, nếu muốn giải thì Tâm niệm tự giải. Hoặc người muốn cầu Chân Ngôn thành tựu như cấm ấy thành thì tất cả đều được thành tựu. Hoặc cấu riêng Nghi Quỹ thành tựu thì đồng với điều này cũng được.

Nếu Chân Ngôn này thành tựu thì nên dùng Thỉnh Triệu hoặc dùng Phát Khiển, cho đến ủng hộ thảy đầu có thể được, cho đến ẩn thân cũng có thể hay được.

Nếu chẳng y theo Chú Sắc thì việc chẳng thành. Dùng bơ, mật, lạc kèm với mè hợp chung, làm Hộ Ma 8000 biến, một ngày ba thời, đến bảy ngày ắt được thành tựu, ắt y theo Chú Sắc

Nếu cầu thành Thiên Nhân (Deva). Dùng cây Tùng ướt làm củi, gồm 800 miếng, làm Hộ Ma bảy đêm được thành.

Nếu vì giáng phục Rồng (Nāga). Dùng bơ, mật, lạc làm Hộ Ma thì Rồng đi đến chịu hàng phục

Nếu giáng phục Dạ Xoa (Yakṣa). Dùng Lạc Phạn (cơm nấu với váng sữa đặc) làm Hộ Ma thì Dạ Xoa đi đến chịu hàng phục. Nếu giáng phục Dạ Xoa Nữ (Yakṣini) thì chỗ dùng cũng thế

Nếu giáng phục tất cả Càn Thát Bà (Gandharva). Dùng gỗ cây Vô Ưu (Aśoka) làm củi với cây Tất Lý Diễn Ngu (Priyaṅgu) làm củi kèm với hoa thì giáng phục được. Với hàng Dạ Xoa Nữ (Yakṣiṇī), Long Nữ (Nāgi) thì Pháp cũng đồng.

Nếu vì Tinh Diệu (Graha-nakṣatra) thì dùng hạt cải trắng. Nếu vì vua thì việc cũng đồng

Nếu vì Bà La Môn thì dùng hoa. Nếu vì Phệ Xá thì dùng bơ, sữa, lạc. Vì Thủ Đà thì dùng trấu với đất bụi. Vì người nữ thì dùng muối làm Hộ Ma.

Nếu vì Đồng Nữ thì dùng gạo, đậu xanh nấu cháo… làm Hộ Ma

Nếu dùng lúa gạo, hoa kèm với mè hòa với bơ làm Hộ Ma thì được tất cả hàng phục

Nếu một ngày ba thời làm Hộ Ma, đủ bảy ngày bảy đêm thì đối với tất cả việc đều được như nguyện.

Như vậy làm xong, như Phật Đỉnh Như Lai dạy bảo Thiên Chúng ấy.

_Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì Thế Gian, nói Pháp thanh tịnh, bảo Tối

Thượng Đệ Nhất Phật Tử rằng: “Này Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát! Ta nay đã nói Đại Luân Nhất Tự Minh Vương Nhất Phần Nghi Quỹ. Quảng Đại Tôn Thắng Như

Lai Thiên Trung Thiên nếu trải qua kiếp số thì nói cũng chẳng thể hết. Nay Ta vị lợi ích các chúng sinh mà lược tuyên nói”

Khi ấy, Diệu Cát Tường Đại Bồ Tát với tất cả các nhóm Như Lai ở mười phương, ở trên Trời Tịnh Quang ấy thỉnh Đức Đại Vô Úy Chính Đẳng Chính Giác Lưỡng Túc Tôn (Mahāvīra sambuddha dvipadottama) vì lợi ích cho tất cả chúng sinh thời Mạt Pháp, nên thỉnh nói hết thảy Nghi Tắc của Quảng Đại Vô Úy Đại Minh Vương Chân Ngôn như vậy, mau được thành tựu.

 

 

LƯỢC NÓI NHẤT TỰ ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG HỌA TƯỢNG THÀNH TỰU PHẨM THỨ HAI MƯƠI_CHI MỘT

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật quán sát cõi Trời Tịnh Quang rồi bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: “Này Diệu Cát Tường! Hãy nghe cho kỹ! Hết thảy Tối Thượng Đại Luân Nhất Tự Minh Vương Nghi Quỹ trước kia đã rộng nói. Nay Ta lại vì thời Mạt Pháp, chúng sinh lười biếng, độn Căn không có Trí, chẳng thể tu tập Nghi Pháp rộng lớn để cầu thành tựu. Nay vì thương xót các chúng sinh, cho nên liền lược tuyên nói, đồng Pháp tối thượng sẽ được thành tựu.

Này Diệu Cát Tường Đồng Tử! Nếu có Trì Tụng Hành Nhân cầu thành tựu tối thượng. Trước tiên tìm tấm lụa mới, chẳng cắt chỉ bông, nên loại bỏ bụi khiến thuần thanh tịnh. Dùng màu vẽ thượng diệu, vẽ Đức Nhất Thiết Thế Gian Chủ Tối Thượng Pháp Vương Điều Ngự Trượng Phu Nhị Túc Thế Tôn Bảo Tràng Như Lai (Sarvalokādhipatiḥ puruṣottamaḥ dvipadānāmagryaḥ tathāgataratnaḥ ratnaketu) với tướng chuyển Pháp Luân (Dharma-cakra-pravartta), hào quang tròn sáng rực vòng khắp trang nghiêm

Ở phía trước Đức Phật, mặt bên trái vẽ Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát (Āryavajra-pāṇi), tiếp theo vẽ Phạm Vương (Brahma-rāja)

Mặt bên phải vẽ Thiên Nhân (Deva-putra) cầm vòng hoa (Māla-dhāriṇa), tiếp theo vẽ Trì Tụng Hành Nhân

Ở trước tượng này, mỗi ngày ba thời, đốt hương Trầm Thủy (Agaru), tụng Chân Ngôn 10 lạc xoa. Số viên mãn xong, sau đó thành biện (làm thành công) các Pháp

_Nếu có Hành Nhân cầu thành tựu bánh xe (Cakra:Luân). Trước tiên dùng thép đã tôi luyện làm bánh xe có đủ 12 cây căm. Chọn ngày tốt trong ba trường nguyệt (Tháng 5, tháng 9, tháng giêng) bắt đầu ra công (khởi thủ). Ở trước tượng, một ngày ba thời đốt hương Trầm Thủy (Agaru), tụng Chân Ngôn đủ 10 lạc xoa. Dủ số xong rồi, dùng bàn tay đè lên bánh xe, tụng Chân Ngôn cho đến khi trên bánh xe hiện ra ánh sáng thì công ấy được thành tựu. Người trì tụng ấy cầm bánh xe làm Trì Luân Minh Vương (Vidyādharacakravartī). Nếu người khác, vào lúc ánh sáng hiện ra mà được nhìn thấy thì người ấy cũng được Thần Thông.

_Nếu người cầu thành tựu dù lọng (Cchatra:tản cái). Làm dù lọng trắng thanh tịnh thù diệu, bên trên an bánh xe vàng (Suvarṇa-cakra:Kim Luân). Như Pháp làm xong, ở trước tượng, dưới dù lọng, ngồi tụng Chân Ngôn cho đến khi tự đứng dậy, ngày ngày ba thời đốt hương Trầm (Agaru), tụng Chân Ngôn 10 lạc xoa. Đủ số xong, vào ngày 15 hiến mọi loại cúng dường, tay giơ cao dù lọng, tụng Chân Ngôn cho đến khi lửa sáng hiện ra, dùng tay cầm lấy thì được thành Trì Minh Đại Luân Vương

Chỉ là ba trường nguyệt, chọn ngày mồng năm hoặc ngày 15 đều được thành tựu. Ở khoảng thành tựu này, được biết rõ tất cả Pháp, được tất cả Thần Thông, được chư Phật hộ niệm, được tất cả chúng sinh tôn trọng. Ở trong Thế Gian được một ngàn Luân Vương (Cakra-rāja) làm quyến thuộc.

_Nếu cầu thành tựu Phật Đỉnh (Buddhoṣṇīṣa). Nên làm cây gậy (trượng) có thể dài một khuỷu tay, dùng vàng, bạc, hoặc động nhoặc nhóm Ma Ni (Maṇi) làm. Dùng bày tay đè lên, tụng Chân Ngôn cho đến khi ánh sáng hiện ra, thọ trì lâu dài được tùy theo Ý, vì tất cả chúng sinh nói Pháp, được sống lâu một Đại Kiếp

_Hoặc cầu thành tựu cái bình báu (Bhadra-ghaṭa: Hiền Bình). Dùng vàng làm cái bình chứa đầy năm báu, năm loại lúa đậu, năm loại thuốc… Lấy lụa trắng che trùm miệnh bình. Vào ngày tốt của ba trường nguyệt,bắt đầu làm Pháp, ở tháng tiếp theo được thành tựu. Ở trong cái bình ấy, chỗ mong cầu đều thành tựu

_Hoặc cầu thành tựu báu Như Ý (Cintāmaṇi-ratna). Nên dùng vàng làm viên ngọc (châu), hoặc dùng viên ngọc bằng Pha Chi Ca (Sphaṭika:Pha lê). Dùng lụa trắng che trùm, như Nghi, tụng trì được thành tựu thì nơi chỗ đã mong cầu đều được như nguyện. Như vậy được trụ trong Thiên Nhân

Nếu có trì Phật Vô Năng Thắng Chân Ngôn đủ một câu chi (Koṭi: một trăm triệu) thì đắc được Thần Thông, thân như ngượi của cõi Trời Tịnh Quang, sống lâu một Đại Kiếp

Thế Tôn! Nhóm Phật Đỉnh Vương Bạch Tản Cái này, nếu tụng 10 lạc xoa, phàm việc đã làm đều được thành tựu. Như vậy Vô Năng Thắng Phật Đỉnh y theo Nghi Quỹ trong Kinh khác thì chỗ làm, chỗ mong cầu đều được thành tựu. Tiếp theo, dùng Phật Đỉnh Đại Luân (Uṣṇīṣa-cakra-vartti) tụng 10 lạc xoa thì hay thành tất cả Chân Ngôn Minh Đại Luân Vương

_Nếu cầu thành tựu chày Kim Cương (Vajra). Nên dùng Xích Đàn (Raktacandana) làm cái chày Độc Cổ Kim Cương (Eka-suci-vajra). Làm thành xong, vào ngày 15 của ba trường nguyệt, trước tiên dùng nước ngũ tịnh tự tắm rửa xong, ở trước tượng hiến mọi loại cúng dường, thắp 100 chén đèn bơ. Sau đó lại dùng nước thơm rửa chày Kim Cương xong, rồi đem thân mình dâng lên chư Phật Bồ Tát với Phật Đỉnh Vương Bạch Tản Cái này với quyến thuộc (Parivāra) của nhóm Quang Tụ (Tejoraśi), xong rồi kết Giới (Maṇḍala-bandha: kết Đàn) tự làm ửng hộ, cũng ủng hộ người đồng tu hành. Làm ủng hộ xong, tay phải cầm chày Kim Cương ngồi ở trước tượng, vắng lặng thân tâm, qua phần đầu đêm. Ở phần thứ hai của đêm thời chuyên chú chân thành tụng Chân Ngôn, cho đến khi trên cái chày hiện ra ánh sáng. Tất cả Trì Minh Thiên kia với Rồng, Dạ Xoa cho đến tất cả Thiên Nhân đều đến tập hội, khen ngợi nghênh thỉnh về ở trên Trời, làm Thiên Luân Vương, được thân như hàng Kim Cương Thủ Bồ Tát Kim Cương Lực (Vajra-pāṇi-samabala). Ở một sát na hoặc khoảng phút chốc, đi thẳng lên trên Trời Sắc Cứu Cánh (Kaniṣṭha), sống lâu một Đại Kiếp (Mahā-kalpa), được thấy Từ Thị Bồ Tát (Maitreya), chiêm lễ nghe Pháp. Sau khi người ấy chết đi, được sinh tùy theo nguyện

_Hoặc có cầu thành tựu cây kiếm (Khaḍga). Nên cầu cây kiếm diệu hảo bậc nhất, nhọn bén không bị khuyết thiếu. Được xong, cầm trong lòng bàn tay, trước tiên trì Giới, sau đó chọn ngày tốt của tháng tốt lành, ở trước Phật hiến cúng dường lớn. Tay cầm như Pháp tụng lúc trước, cho đến khi ánh sáng hiện ra thì được thành tựu. Được thành tựu xong kèm với Trợ Bạn đều được Thần Thông. Lại biến thân của mình như 15, 16 tuổi, được phi hành tự tại, sống lâu một KIếp.

_Hoặc có cầu thành tựu Hùng Hoàng (Manaḥ-śilā). Dùng tâm không sợ hãi, vào ngày Quỷ Tú (Puṣya) trực, thu mua Hùng Hoàng cực tốt, chẳng được trả giá, tùy theo yêu cầu liền đưa. Được xong, ở ba ngày đêm trong sạch trì Giới Hạnh. Lại bày thức ăn cúng Trai Tăng xong, cầu xin rũ thương Chú Nguyện. Như vậy làm xong, lại hiến mọi loại cúng dường, thắp một ngàn chén đèn bơ, lại Trai Giới ba ngày đêm, đối với tất cả hữu tình phát Tâm Từ Bi. Đem thân mình phụng hiến chư Phật với Đại Bồ Tát, rồi tụng Chân Ngôn gia trì vào Hùng Hoàng cho đến khi hiện ra ba loại tướng thì Pháp thành tựu. Ấy là tướng Nhiệt (Ūṣma: hơi nóng), tướng khói (Dhūma), tướng lửa sáng (Jvalita). Suy nghĩ thành tựu việc (tên là…) như lúc trước

Nếu thành tựu tướng nhiệt. Dùng hạt cải điểm chấm lớn ở tam tinh thì được tất cả hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Bộ Đa (Bhūta), Tất Xá Già (Piśāca) trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) thường đến ủng hộ giống như người theo hầu, sống lâu một ngàn tuổi

Nếu thành tựu khói hiện ra. Dùng hạt cải điểm chấm lớn ở tam tinh thì được thành tựu ẩn thân (Antardhi). Nếu muốn ẩn thân vào trong Trời (deva), Rồng (Nāga) thì liền vào được. Ở trong tất cả ẩn thân làm vua, sống lâu ba ngàn tuổi

Nếu lửa sáng hiện ra, dùng điểm tam tinh thì được thành Ttì Minh Thiên Vương (Vidya-dhāra-deva-rāja) biến thân như Thiên Đồng Tử (Deva-kumāra), tướng đoan chính bậc nhất, vượt qua tất cả Thiên Nhân kèm các quyến thuộc, đều được Thần Thông, sống lâu một Kiếp, sau khi chết được sinh về Trời Đâu Suất (Tuṣita)

_Nếu cầu thành tựu Tam Kích Xoa (Triśula), nên dùng thép đã tôi luyện làm cây Tam Kích Xoa. Trước tiên, tụng Chân Ngôn thọ trì một năm, sau đó dựng một cái tháp bằng cát hiến cúng dường lớn, trích riêng thức ăn cho chúng sinh, bố thí tất cả khiến cho có thể nhận được thức ăn này. Xong, ngồi Kiết Già, tay phải cầm cây Tam Kích Xoa, tụng Chân Ngôn cho đến khi chỗ đã ngồi chấn động, hiện ra trăm ngàn ánh sáng là Pháp thành tựu. Ở khoảng phút chốc chuyển thân như Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) thứ hai, làm Trì Minh Thiên Vương, mặt có ba con mắt, đủ Đại Thần Thông, Uy Đức tự tại, được Đại Tự Tại Thiên với tất cả hàng Thiên Nhân đi đến tuôn mưa hoa cúng dường. Lại được tất cả Trì Minh Thiên với tất cả Thiên Nhân đều đến tuôn mưa hoa cúng dường. Hàng Thiên Nhân ấy đều cùng nhau vây quanh, sống lậu một Đại Kiếp, sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī). Nếu có người thấy lúc thành tựu này mà hay chiêm lễ thì cũng được Thần Thông, hoặc là khởi Tâm ác thì trong khoảng nhìn ngó ấy, liền đều tự lui ra.

_Nếu cầu thành tựu thây người chết (Vetāḍa:Khởi Thi Quỷ). Ở trong Thi Lâm (rừng chứa xác chết) chọn lấy một cái xác chưa bị tổn hoại, khắp thân cũng chẳng có vết sẹo, lại cần đầy đủ thân chi. Được xong, dùng bốn cây cọc bằng gỗ Khư Nỉ La (Khadira) đóng vào. Người trì tụng ngồi ở trên cái xác, dùng bột báu làm Hộ Ma, ném bột vào trong miệng thì từ cái lưỡi của xác chết ấy hiện ra báu Như ý. Thấy báu xong thì thu lấy. Thu được báu xong thì thành Thiên Luân Vương

Hoặc mong muốn các cái bát, khí trượng… thì Tâm đã suy nghĩ ắt hay được. Ánh sáng của báu chiếu ra một trăm Do Tuần thảy đều sáng rực, được đại tùy ý. Nếu hết thọ mạng thì tùy theo nơi ưa thích được sinh. Nếu sinh trong nhân gian thì được địa vị của bốn Luân Vương. Sau khi chết lại sinh về Thế Giới Vô Cấu (Vimala-loka)

_Nếu có Pháp thành tựu thây người chết (Vetāḍa:Khởi Thi Quỷ). Nên tìm cái xác chẳng bị hư hoại như lúc trước, dùng bốn cây cọc bằng gỗ cây táo đóng vào, ném bột vào trong miệng làm Hộ Ma, được cái lưỡi lè ra thì chặt lấy. Thu được xong thì cùng với một trăm quyến thuộc đồng được Thần Thông, sống lạu một Trung Kiếp, ở đỉnh núi Diệu Cao (Sumeru: núi Tu Di) thọ hưởng đại khoái lạc. Sau khi chết lại sinh vào Nhân Gian được đại tự tại.

_Nếu cầu thành tựu móc câu (Aṅkuśa). Dùng cỏ Cát Tường làm cái móc câu có thể dài một khuỷu tay. Làm xong, chọn một ngày đêm trong kỳ Hắc Nguyệt, dùng nước Ngũ Tịnh tẩy rửa một đêm. Được sạch sẽ xong, nơi Phật với Kim Cương Thủ Bồ Tát hiến cúng dường lớn, thắp 100 cái chén đèn bơ. Hoặc cầu Kim Cương Câu cũng thế. Dùng Quang Tụ (Tejoraśi), Bạch Tản Cái (Sitāta-patra) trước tiên tự làm ủng hộ, y theo Nghi Tắc của Mạn Noa La liền kết Giới. Trước hết gia trì vào cây cọc, tụng bảy biến, rồi chọn vị trí bên dưới bôn phương mà đóng xuống. Kết Giới xong, ở phần thứ hai của đêm, một lòng chuyên chú, ngồi Kiết Già. Đem móc câu với hương hoa kèm với mọi loại cúng dường, lễ bái phụng hiến chư Phật Bồ Tát xong, tay phải cầm móc câu, tụng Chân Ngôn thẳng đến tất cả hữu tình ở Địa Ngục được tiêu diệt tội khổ xong thì tự được Thần Thông. Lại lễ chư Phật Bồ Tát. Lễ xong, tay cầm Thánh Câu mà đi. Như Thiên Nhân, tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa… từ xa nhìn thấy, làm lễ. Sống lâu một Kiếp, sau khi chết được thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát, trụ ở cung của Kim Cương Thủ

_Nếu cầu thành tựu tranh vẽ (Paṭa). Nếu được ánh sáng hiện ra thì được làm Thiên Luân Vương.

_Nếu cầu thành tựu Chân Ngôn (Mantra). Tụng Đại Luân Nhất Tự Minh ấy đủ một lạc xoa xong,. Một đêm thanh tịnh thân tâm, không có tạp loạn, hiến cúng dường lớn xong, dùng cây A Lý Ca (Arka) làm củi nhúm lửa. Dùng mè với nhóm bơ, Mật, lạc hòa làm 8000 viên làm Hộ Ma. Hộ Ma xong thì Chân Ngôn Vương tự đến, thường như người theo hầu

_Hoặc có cầu thành tựu Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara). Nơi Đại Tự Tại Thiên, hiến cúng dường lớn. Dùng cây A Lý Ca làm 8000 miếng gỗ nhúm lửa làm Hộ Ma thì Đại Tự Tại Thiên ấy liền đến. Khi đến thời tác tiếng Đại Ác thì chẳng được kinh sợ. Có nói: “Hành Nhân cầu việc gì?”. Người tụng bạch rằng: “Đại Tự Tại Thiên! Tôi cầu thành tựu tất cả Minh (Vidya). Vị Trời nói: “Như ngươi đã mong cầu, tất cả đều được”. Nói xong liền chẳng hiện. Như vậy mong cầu hàng Na La Diên Thiên (Nārayaṇa) với Phạm Thiên (Brahma) đều được như nguyện.

_Trước kia đã nói Nghi Tắc thành tựu hàng Trời ấy. Nếu khi làm, trước tiên tự ủng hộ sâu xa. Hoặc có cầu giáng phục Dạ Xoa Nữ (Yakṣiṇī) thì niệm tên nữ Dạ Xoa ấy bảy đêm, dùng hoa của cây Vô Ưu (Aśoka) làm Hộ Ma, tức đến hàng phục. Làm bảy ngày đêm, liền quyết định phải đến. Khi đến thời cầu làm mẹ, hoặc cầu làm chị em gái, hoặc cầu làm vợ. Hoặc nếu chẳng đến thì bị bệnh, cái đầu bị xé rách

Hoặc giáng phục long Nữ (Nāgi) cũng đồng với nghi tắc của Dạ Xoa Nữ

_Nếu giáng phục Dạ Xoa (Yakṣa). Nên ở ba trường nguyệt, dùng cơm nấu với váng sữa đặc (lạc phạn) làm Hộ Ma xong, một đêm thân tâm thanh tịnh chẳng được tạp loạn, làm cúng dường lớn hiến Phật, lại trích ra Sinh Thực (thức ăn sống) của Đại Chúng, dâng cho Dạ Xoa. Chỉ trong ý tác niệm khiến cho Dạ Xoa ấy chịu hàng phục Ta. Nếu dùng bơ, mật phụng… hòa hợp thành 8000 viên, ở gần cây Ni Câu Đà (?Nikuñja) làm Hộ Ma thì Tỳ Sa Môn Đẳng Dạ Xoa (Kuberādyā yakṣā) hiện đến, nên phụng hiến hoa A Lý Ca (Arka), nước Át Già (Argha). Tỳ Sa Môn hỏi rằng: “Muốn cấu điều gì?”Người tụng nói: “Nên ngày ngày khiến một Dạ Xoa đi đến, chủ yếu phục dịch, khiến cho tôi ở bên trong một trăm do tuần, hết thảy chỗ cần thì nên tùy theo nguyện của tôi, chỗ tôi thích đến thì nên tùy theo ý, với nơi cần thiết để thành tựu thuốc đều nên làm”. Vị Trời ấy bảo rằng: “Tất cả đều được”

_Hoặc cầu thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát được thành tựu Nguyện. Nên trước tiên trì tụng tinh thục xong, y theo Pháp tu hành. Hoặc ba hoặc bảy, hết thảy cầu Pháp thành tựu. Vào ngày 15 của ba trường nguyệt làm cúng dường lớn, phụng hiến Như Lai với hiến Kim Cương Thủ Bồ Tát, thiết Trai cho chúng tăng. Như vậy làm xong, hơn phần đầu đêm, ở phần thứ hai của đêm, lắng Tâm suy nghĩ, quán tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát như ngay trước mắt, dùng viên An Tức Hương (Gugguru) lớn như hạt sen làm Hộ Ma thành

Khi phần thứ nhất của đêm, nếu được áo của Bồ Tát lay động với đất chấn động, hoặc nghe tiếng sấm thì chư Thiên Nhân trước tiên đi xuống, tuôn mưa hoa. Tiếp theo, Kim Cương Thủ Bồ Tát cùng với tất cả Minh Vương với quyến thuộc của hàng Tối

Thượng Minh Vương, cho đến tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Ngạn Đạt Phộc, Khẩn Na La… trước sau vây quanh đi đến chỗ tụng. Bồ Tát đến xong thì tất cả hữu tình chịu khổ não lớn ở Địa Ngục ấy trong khoảng một sát na đều được giải thoát. Người tụng được thấy điềm lành của Bồ Tát, liền lễ bha1i, hiến nước Át Già, thỉnh Bồ Tát trụ. Vị Bồ Tát liền vì người tụng bảo rằng: “Ngươi cầu việc gì?”. Người tụng nói, hoặc cầu làm Thiên Luân Vương, hoặc cầu vào hang Tu La, hoặc cầu làm Luân Vương trong tất cả Thiên Nhân, cho đến cầu thân Kim Cương với trú xứ của Bồ Tát cũng được. Cho đến cầu tất cả Khí Trượng của Kim Cương Thủ, trong khoảng suy nghĩ đều được sinh ra, sống lâu một Đại Kiếp, sau khi chết được sinh về Thế Giới Kim Cương, cho đến chư Thiên… đều được như nguyện.

 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG

VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ _QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM (Hết)_