KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG
VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

(Ārya-mañjuśrī-mūla-kalpa)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ NHẤT

LƯỢC NÓI NHẤT TỰ ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG HỌA TƯỢNG THÀNH TỰU PHẨM THỨ HAI MƯƠI CHI KHÁC

_Như vậy, lược nói Nghi Tắc. Hết thảy Nghi Tắc của Kim Cương Thủ (Vajrapāṇi-kalpa) với Nghi Tắc của Quán Tự Tại (Avalokiteśvara-kalpa), cho đến cầu hàng Phạm Thiên (Brahma-kalpa: nghi tắc của Phạm Thiên), Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara-kalpa: nghi tắc của Đại Tự Tại Thiên), tất cả Chân Ngôn thành tựu thuộc

Thế Gian (Laukika) Xuất Thế Gian (Lokottara). Nếu chẳng được thành, nên dùng Chân Ngôn này đồng tụng thì quyết định sẽ thành tựu. Nếu lại chẳng thành tựu thì nên ở trước mặt nhóm Đại Tự Tại Thiên, trì tụng, nội trong bảy ngày đêm sẽ hiện. Nếu hàng kia chẳng hiện thì cái đầu bị phá vỡ thành bảy phần.

Nếu cầu thành tựu Thuốc, hoặc dùng bơ với mực làm thuốc chấm vào con mắt.

Nếu cầu thành tựu nhóm Hùng Hoàng (Manaḥ-śilā), Thư Hoàng (Haritāla). Trước tiên, được thuốc ấy xong, rồi tìm sữa người (Manuṣa-kṣira) đồng mài, làm năm viên với dùng Trầm Hương, hạt cải trắng đồng làm viên. Vào ngày Nhật Nguyệt trực làm cúng dường lớn với Xuất Sinh (trước giờ Ngọ lấy ra ít thức ăn để cúng thí chúng sinh) cúng dường Nhật Nguyệt Thiên ấy. Nếu được hạt cải phát ra tiếng là thành tựu tối thượng bậc nhất, sẽ được tất cả chúng sinh trong Thế Gian yêu trọng với tất cả mong cầu giáng phục Thế Gian đều được

Nếu được thuốc có khói tỏa ra thì sẽ làm vua trong tất cả Ẩn Thân, sống lâu một Trung Kiếp (Antara-kalpa)

Nếu được lửa sáng phát ra thì được biến thân như Đồng Tử 15, 16 tuổi, dung mạo như mặt trời mới mọc, được làm vua trong hàng Trời, sống lâu một Đại Kiếp

_Hoặc cầu thuốc chấm vào mắt, dùng thuốc Tố-Lỗ Đan Nhạ Nẵng (Śrotāñjana), hoa sen xanh (Nīlotpala), Mộc Hương (Kuṣṭha), Bạch Đàn Hương (Śvetacandana)… hòa hợp làm thuốc… chứa đầy ở trong một vật khí bằng đồng đỏ. Vào lúc Thái Âm trực nhật (Candra-graha) tụng Chân Ngôn gia trì chó đến khí khói tỏa ra. Thuốc ấy chấm vào mắt thì được Thần Thông với Ẩn Thân, chuyển thân như tướng của Thiên Nhân ở Dục Giới, Sắc Giới. Làm vua ở trong tất cả ẩn thân

_Hoặc cầu chày Kim Cương (Vajra), dùng thép đã tôi luyện làm cái chày Tam Cổ dài 16 ngón tay. Hoặc cầu nhóm cây Kiếm (Khaḍga) cho đến Tam Xoa (Tri-śula), bánh xe (Cakra:Luân), mũi tên (Śara-śakti), tất cả khí trượng (Praharaṇa)với áo (Paṭa), bát (Pātra), giày da (Pāduka), dây quấn nách…Ṇên ở tháng hai, ngày 13 hoặc ngày 15 ở tháp Xá Lợi, nơi an tượng… làm cúng dường lớn, thắp một trăm chén đèn bơ, lại dùng thức ăn Xuất Sinh cúng dường xong, ở trước tượng ngồi trên cỏ cát tường, sau đó tay cầm khí trượng với các nhóm vật, tụng Chân Ngôn cho đến khi chấn động thì được làm vua trong tất cả Thiên Nhân

Nếu được ánh sáng phát ra thì được làm Thiên Luân Vương có sức mạnh như hàng Kim Cương Thủ. sống lâu một Đại Kiếp, khi chết sinh về Thế Giới Kim Cương. Nhóm Trợ Bạn kia nhìn thấy, cũng được Thần Thông

_Nếu cầu Tức Tai (Śāntika), làm lò như tướng hoa sen, y theo Pháp dùng củi ướt nhúm lửa làm Hộ Ma. Dùng cái muỗng chứa đầy bơ đồng rưới lên trên lửa, lại dùng nhóm (Ghṛta:thục tô), mật (Madhu), lạc (Dadhi) làm đủ tám ngàn viên làm Hộ Ma. Nếu ba ngày đêm thì được thân với Trợ Bạn dứt trừ tai nạn, nếu bảy ngày đêm thì được một thôn xóm dứt trừ tai nạn lớn.

Nếu dùng tám ngàn cây Xá Nễ La (Samidha) hoặc cây Ưu Đàm (Udumbara) cũng được. Dùng bơ, mật, lạc hòa hợp làm Hộ Ma thì chận đứng tất cả tai nạn với cứu Thiên Nạn (nạn do Trời làm)

Nếu Khất Thực (Paiṇḍapātika), trước tiên tụng ba lạc xoa số, chọn ngày 15 của ba trường nguyệt (táng 5, tháng 9, tháng giêng), khi Thái Âm trực nhật thì bắt đầu, ba ngày đêm chuyên chú, thân tâm thanh tịnh không có nhiễm, dùng nước cốt sữa của con bò đen (Kṛṣṇa-go-kṣīra) làm Hộ Ma, tụng 100 biến xong thì được an cư

Nếu dùng cỏ Nại Lý Phộc (Dūrva) hòa với bơ, mật, lạc làm Hộ Ma 8000, đủ mười ngày đêm thì được chận đứng sự chết yểu (Akāla-mṛtyu) kèm được kéo dài tuổi thọ

Nếu gia trì vào cây phướng (Dhvaja) với cái loa (Śaṅkha). Ở trước quân trận, cầm giữ, thổi thành tiếng thì quân kia hoặc thấy hoặc nghe, sẽ tự lui tan

Nếu dùng năm loại lúa đậu với các thứ hương làm nước Át Già tràn đầy cái bình. Dùng nước tắm rửa thì quyết định giải thoát, sẽ được cát tường. Nếu làm Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường) làm Quán Đỉnh (Abhiṣeka) thì diệt tất cả tội.

Nếu bị Tinh Diệu (Graha-nakṣatra) nắm giữ thì nên gia trì vào lông đuôi của chim công, phủi thân sẽ được trừ giải

Nếu bị bệnh về con mắt, dùng gia trì vào nước rồi tẩy rửa liền khỏi

Nếu bị bệnh sốt rét, gia trì vào sợi chỉ rồi cột buộc liền khỏi

Nếu tụng Chân Ngôn cùng với Ấn đồng dùng thì sẽ phá hoại sự cấm đoán xiềng xích của A Tu La (Asura)

Nếu dùng cây Khư Nễ La (Khadira) làm tám ngàn miếng củi ướt, hai đầu thấm tẩm nhóm bơ, mật, lạc… làm Hộ Ma thì được Đại Phục Tàng (kho tàng lớn bị chôn vùi)

Nếu vào biển (Samudra) với sông (Nadī). Dùng Xích Đàn Hương (Raktacandana) thấm tẩm hoa sen (Padma) gồm 8000 cái rồi ném vào trong biển với sông, được hoa sen gom tụ thành đống thì được kho tàng châu báu lớn, sử dụng không có hết

Lại dùng quả Cát Tường (Śrī-phala) thấm tẩm bơ, mật, lạc… gồm tám ngàn, làm Hộ Ma thì được Đại Phú Quý

Hoặc cầu thành Thiên Nhân (Devaṃ), Nên dùng gỗ cây Trầm Hương (Agaru) ướt làm củi, thấm tẩm bơ, mật, lạc..gồm tám ngàn miếng làm Hộ Ma, một ngày ba thời, đủ 21 ngày đêm thì đắc được

Nếu dùng bơ, mật, lạc hòa hợp với gạo tẻ làm Hộ Ma thì được Dạ Xoa điều phục

Lại giáng phục (Vaśī-karaṇa) Dạ Xoa (Yakṣa), dùng An Tất Hương (Guggula) làm viên, thấm tẩm bơ, mật, lạc…Hộ Ma thì được thành tựu

Nếu giáng phục Càn Thát Bà (Gandharva) thì dùng Nhũ Hương (Kunduru) làm Hộ Ma

Giáng phục quỷ đói (Preta) thì dùng Cát Tường Hương (Śrīvāsaka) làm Hộ Ma

Nếu Khẩn Nẵng La (Kinnara) thì dùng Sa Lý Nhạ La Sa Hương (Sarjarasa) làm Hộ Ma

Nếu vì tất cả, mỗi mỗi đều gây chướng nạn (Vināyaka), đều dần dần đem vật đã dùng, làm Hộ Ma 108 lần, đủ bảy ngày sẽ trừ diệt được

Nếu cầu La Nhạ (rāja: vua chúa) phụng trọng. Dùng hạt cải trắng (Sarṣapa) cực tốt hòa với dầu, 108 lần làm Hộ Ma, một ngày ba thời, nãn bảy ngày đêm thì thành tựu Nếu hướng mặt về mặt trời, tụng một lạc xoa thì được diệt tất cả tội

_Nếu cầu thành tựu tất cả Minh Tăng Ích. Nên trì Trai trong sạch, dùng cỏ Ô Thế La (Uśīra) làm hình tướng xong, dùng hoa màu trắng (Śukla-puṣpa) cúng dường, dùng nước cốt sữa (Kṣīra), 108 lần làm Hộ Ma. Cũng dùng nước cốt sữa tắm gội, đốt Trầm Hương (Agaru), tụng Chân Ngôn được tăng ích. Nếu một lần làm Pháp thì được tự ủng hộ mình. Nấu hai lần làm Pháp thì được ủng hộ người khác. Nếu ba lần làm Pháp thì sẽ ủng hộ một thôn xóm.

Nếu có người bị Cấm Chú khác gây tổn hoại. Dùng cỏ Ô Thế La (Uśīra) làm hình tướng, đem hoa màu trắng cúng dường. Ở trước tượng Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rāja) dùng hạt cải trắng, bơ, mật, lạc…hòa với nhau, tám ngàn lần làm Hộ Ma thì người dùng Chú kia giải trừ. Nếu chẳng giải trừ, ắt sẽ tự tổn hại

_Nếu có Trì Tụng Hành Nhân đời với chỗ trì tụng bị thiếu với có quên mất. Lấy vỏ cây hoa (Bhūrja-pattra: Hoa Bì) tối thượng, dùng Ngưu Hoàng (Go-rocanā) viết Minh (Vidya) ấy, tụng tám trăm biến, ở trước Minh Vương hiến cúng dường lớn. Dùng Nhất Tự Minh đồng tụng tám ngàn biến. Ở trước tượng trải cỏ Cát Tường rồi nằm thì việc mong cầu ở trong mộng, mỗi mỗi đến nói.

_Hoặc có cầu thành tựu hoa sen (Padma). Dùng Xích Đàn Hương (Raktacandana) làm hoa sen, ở nơi Minh Vương hiến cúng dường lớn. Ở ba ngày đêm thanh tịnh chuyên chú xong, tay phải cầm hoa sen tụng Chân Ngôn, cho đến khi lửa sáng hiện ra thì được làm Thiên Luân Vương, thành Vô Năng Thắng Hành (Aparājitagati), sau khi chết sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī)

_Hoặc cầu thành tựu Kim Cương (Vajra). Dùng đất của con mối trắng (Valmīka: Bạch Nghĩ thổ) hoặc đất cát (Vāluka) làm chày Kim Cương Độc Cổ (Ekasūci). Làm xong, yên lặng khất thực, tâm chẳng lo nghĩ, cầm chày Kim Cương tụng Chân Ngôn 80 lạc xoa rồi đem chày an trong hạt cải trắng. Chọn ngày Thái Âm trực, tụng Chân Ngôn cho đến khi hạt cải phát ra tiếng thì được thành tựu. Rồi, người tụng cầm chày Kim Cương này xong, hay làm tất cả việc không có gì chẳng tùy theo ý. Muốn phá đỉnh núi lớn, nghĩ đến liền phá được. Nếu nghĩ đến Rồng thì trái tim của Rồng bị phá. Có thể khiến sông, suối dâng nước lên. Tất cả chất độc của Rồng, chỉ vào liền tiêu diệt. Hoặc có hữu tình si mỵ não loạn, Tâm tưởng liền trừ. Đều hay phá hoại hết thảy tất cả sự cấm ngăn, xiềng xích của Thế Gian.

_Đại Phật Đỉnh Luân Thành Tựu Độc Cổ Kim Cương Chủ này. Phàm có chỗ đã làm thì không có gì có thể gây chướng nạn. Mỗi khi trì tụng, dùng Tâm quyết định y theo Nghi Tắc của Phật Đỉnh trì tụng. Luôn trước tiên tụng Phật Nhãn Minh (Buddhalocana-vidya). Như vậy tụng trì đều được thành tựu.

Nếu ở chỗ Bản Tôn, hiến hoa sen, tụng một lạc xoa, hoặc vào sông, biển thì châu báu đã cần, đều được

Hoặc hiến hoa sen, tụng ba lạc xoa thì được tất cả người tôn trọng

Nếu hiến hoa sen, tụng năm lạc xoa thì được người trong Nam Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa) tôn trọng

_Hoặc muốn vào hang núi, ở trước hang, an tượng, tụng ba lạc xoa thì tất cả chẳng thể gây chướng ngại, vào bên trong không có nghi ngờ. Ở hang cầu thuốc Thánh, được xong đi ra, hoặc trụ trong đó thì tất cả chẳng sợ, cho đến cũng hay phá hoại được bánh xe (Cakra) của Trời Na La Diên (Nārayaṇa)

_Nếu vào ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt, bắt đầu ra công, một ngày ba thời trì tụng. Dùng hoa Nhạ Đế (Jāti) để ngón chân cái đạp lên, tụng Chân Ngôn cho đến khi ngón chân phát ánh sáng, ánh sáng ấy chuyển vòng lại nhập vào thân của người tụng, Người tụng ấy ở khoảng sát na chuyển thân như Đồng Tử làm vua trong hàng Trời kèm các quyến thuộc đều được Thần Thông, sống lâu một Đại Kiếp

Nếu ở bên bờ biển, an mặt tượng hướng về phương Tây, dùng củi Long Mộc (Nāga-kāṣṭha:cỏ râu Rồng) nhúm lửa. Dùng một lạc xoa Long Hoa (Nāga-puṣpa) làm Hộ Ma. Khi nước biển dâng lên hiện các điềm lành thì chẳng được sợ hãi, thẳng đến trong biển, có một người đi ra như tướng Bà La Môn, đến hỏi rằng: “Muốn ta làm điều gì?” Người tụng bảo rằng: “Chịu hàng phục Ta, mỗi khi đi đến, đều sai khiến được”

_Vẽ trên mặt đất, làm hoa sen ngàn cánh. Người tụng ngồi ở bên trong, tụng Đại Minh một ngàn biến thì đất liền bị phá rách ra, người tụng được Thần Thông, được một ngàn quyến thuộc, sống lâu một Đại Kiếp, được làm vua trong hàng Trời, thân đủ ánh sáng chiếu đến người khác, có thể khoảng 50 Do Tuần thảy đều sáng rực

_Hoặc có ở ba trường nguyệt, ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt thì bắt đầu ra công, dùng hoa Nhạ Để (Jāti) hiến Phật Đỉnh (Buddhoṣṇīṣa) tụng một lạc xoa, cho đến khi Phật Đỉnh phát ra ánh sáng nhập vào trong thân người trì tụng, ở khoảng sát na được năm Thần Thông (Pañcābhijña)

Nếu tụng mười lạc xong, cầu chứng Như Như (Tathā tathā) đều được thành tựu

_Phật Đỉnh này nếu cùng với Minh (Vidya) kia đồng tụng. Nếu tụng Minh ấy thì quyết định đi đến, nếu Minh ấy chẳng đến, sẽ tự phá hoại.

Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Chân Ngôn tức là bí mật tối thượng của Như Lai, tất cả Chân Ngôn Minh vương trên Trời và Nhân Gian, cũng là nhóm quyến thuộc bạch Tản Cái (Sitātapatra) với Quang Tụ (Tejoraśi) của Như Lai, tất cả Nghi Quỹ thành tựu của Phật Đỉnh Luân Vương… ở tất cả Chân Ngôn được dùng, sẽ thành tựu tất cả Nghi Quỹ (Sādhana), là Pháp thành tựu tối thượng. Nếu ở Phi Xứ (các nơi tập hội được tôn trọng, hoặc trong Linh Miếu, hoặc trước Đại Chúng, hoặc đất cứng chắng cao thấp chẳng ngang bằng khiến cho chẳng an. Các nơi như vậy gọi là Phi Xứ) thì chẳng được dùng, nếu dùng thì chẳng được thành tựu.

_Hoặc nếu có người muốn khai mở Phục Tàng (kho tàng bị che dấu). Đến nơi ấy, dùng cái Hiền Bình màu trắng (Akāla-kalaśa) chứa đầy nước hương Bạch Đàn (Śveta-candana). Lại dùng các thứ hương làm hương xoa bôi để xoa bôi cái bình, tụng tám ngàn biến xong, an trí ở chỗ của Phục Tàng. Nếu có Phục Tàng thì đất tự nứt ra, đào sâu xuống một khuỷu tay trở đi, thì có thể thấy vật ấy. Nếu có nhiều người đi đến, thảy đều thấy nước.

_Hoặc nếu cầu thành tựu Sư Tử (Siṃha). Dùng đất của con mối trắng (Valmīka: Bạch Nghĩ thổ) làm sư tử. Dùng Ngưu Hoàng (Go-rocanā) xoa bôi thân sư tử, an trí ở trên tòa làm cúng dường lớn, tụng Chân Ngôn cho đến khi chấn động là được thành tựu. Được thành tựu xong. Mới cỡi sư tử, được chuyển thân như Đồng Tử cùng với năm quyến thuộc đều được Thần Thông, được làm Phạm Thiên, sống lâu một ngàn tuổi, hay đến trong tất cả cõi Trời

Nếu cầu nhóm voi (Hasta), ngựa (aśva), (Mahiṣa)… cũng vậy. Nếu sư tử rống thì chấn động tòa ngồi của tất cả Thiên Nhân

Nếu hoặc ở bên cạnh ao hoa sen, dùng một lạc xoa hoa sen làm cúng dường thì được tôn quý tối thượng, tất cả chỗ mong cầu đều được thành tựu tối thượng.

_Đại Luân Phật Đỉnh Vương này, nếu đến cõi Trời Đế Thích thì Đế Thích rời khỏi chỗ ngồi đến nghênh tiếp, tất cả Thiên Nhân nhìn thấy từ xa đều kinh sợ. Ở trong một Do Tuần (Yojana) tất cả Thiên Nhân ẩn mất ánh sáng.

Đại Luân Phật Đỉnh Vương này đồng với Như Lai, tất cả Nghi Quỹ Vương ở trên Trời với Nhân Gian thảy đều hành phục.

 

NHẤT TỰ CĂN BẢN TÂM CHÂN NGÔN NGHI TẮC PHẨM THỨ HAI MƯƠI MỐT

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật lại quán sát tất cả Thiên Chúng với hàng Bồ Tát, Bích Chi, Thanh Văn…trên cõi Trời Tịnh Quang, rồi bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: “Này Diệu Cát Tường! Tất cả Như Lai đều nói Pháp Tạng (Dharmakośa) chân thật căn bản này đồng với báu Như Ý (Cintāmaṇi) làm mãn tất cả nguyện của Thế Gian. Vả lại, các Phật Như Lai ở cõi Phật kia, khi nhập vào Niết Bàn với thời Mạt Pháp khi Pháp muốn diệt thời vì khiến cho ủng hộ tất cả Tạng Chân Ngôn

(Mantra-kośa) của Như Lai

Này Đồng Tử! Chân Ngôn Nghi Quỹ Vương (Mantra-tantrāṇāṃ kalpa-rāja) của ông hay khiến cho tất cả chúng sinh mỗi mỗi đều bình đẳng, viên mãn ý nguyện

Này Đồng Tử! Nghi Quỹ Vương của ông ở trong Nghi Quỹ Vương của Như Lai được là bậc nhất. Nếu có niệm Đại Luân Nhất Tự Minh Vương này thì giống như tụng Đại Minh Vương của tất cả Như Lai.

Này Đồng Tử! Nhất Tự Nghi Quỹ Vương của ông là câu bậc nhất (đệ nhất cú) là câu tối thượng (tối thượng cú). Ở thời quá khứ cách nay khoảng 62 căng già sa số Kiếp, thời đó có Được Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Ứng Cúng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sư, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn (Amitāyur-jñāna-viniścaya-rājendra tathāgata-arhate samyak-sambuddha vidyācaraṇa-sampanna sugata, lokavid, anuttara, puruṣa-damyasārathi, śāstā-deva-manuṣya, buddha bhagavāṃ)

Nếu có chúng sinh tạm được nghe tên của Đức Như Lai này thì tiêu trừ tội của năm Nghịch. Nếu có niệm tên của Đức Như Lai này thì quyết định được Vô Thượng Bồ Đề, huống chi là người đối với Chân Ngôn dùng Tâm quyết định cầu thành tựu.

Nếu có tất cả Trì Tụng Hành Nhân muốn được thành tựu Chân Ngôn trì trước tiên nên đối với Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai (Amitāyur-jñānaviniścaya-rājendra-tathāgata) tác lời niệm như vầy: “Quy y Thế Tôn Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác với tất cả Như Lai của nhóm Vô Lượng Quang Phật (Amitābha-buddha), Bảo Tràng Phật (Ratna-ketubuddha)” Rồi đối với chư Phật mỗi mỗi làm lễ xong, tùy theo ý tụng Chân Ngôn thì chỗ mong cầu đều được.

Nếu vì tăng trưởng Phước Đức thì nên niệm danh hiệu của ba Đức Như Lai với lễ tất cả Như Lai, quyết định đắc được vô lượng Phước Đức.

Trì Tụng Hành Nhân ấy nếu được thành tựu Chân Ngôn thì đối với tất cả Pháp thiện lành (Kuśala-dharma: thiện Pháp) sẽ được viên mãn, được địa vị của Bồ Tát, ngày sau quyết định đắc được Vô Thượng Bồ Đề

Nhất Tự Chân Ngôn này là Tâm của tất cả Như Lai, ở trong tất cả Nghi Quỹ là tối tôn tối thượng, hay thành tựu tất cả sự nghiệp.

_Này Diệu Cát Tường! Nghi Quỹ Vương của ông là bí mật sâu xa tối tôn tối thượng, vì Thế Gian làm lợi ích lớn

Nếu chung sinh kia chẳng phải là Đệ Tử của Phật với không có Tâm chân chính, chẳng tin vào Giáo mà Như Lai đã nói, lại đối với Phật Pháp gia thêm sự hủy báng thì chẳng được truyền thụ Nghi Quỹ của Đại Thừa này

Lại có người ác Ngã Mạn chẳng tin Kinh Giáo mà Đức Như Lai đã nói, chỉ vui thích cúng dường Thanh Văn, Bích Chi Phật. Nhóm người này cũng chẳng được truyền thụ. Người này đối với sự thành tựu Chân Ngôn không có Kiến Phần (hay Năng Thủ Phần tức chỉ tác dụng Năng Duyên của các Thức, là chủ thể nhận thức sự vật, cũng tức là tác dụng của chủ thể hay chiếu biết cảnh giới Sở Duyên)

Nếu lại có người phát Tâm tối thượng thiện, tin nơi Đại Thừa, đối với Tâm của Phật Bồ Tát thường cúng dường. Như nhóm người này là Chân Hành Nhân thì mới có thể truyền thụ

Đây là Diệu Cát Tường Đại Luân nhất Tự Vương Chân Ngôn mà Như Lai đã nói, Chân Ngôn này hay ban cho khoái lạc. Chân Ngông Vương này là Tâm của tất cả Phật, tất cả Chân Ngôn được sinh ra trong điều này, lại là điều mà 67 câu chi Phật quá khứ đã nói, hay vì chúng sinh làm lợi ích lớn, thường vì chúng sinh diệt các nghiệp tội, thường cho chúng sinh chặt đứt các mê đảo, sẽ khiến cho an trụ tại tướng Pháp Giới của Chân Ngôn Diệu Giác. Truyền Đại Lực Nhất Tự Minh này khiến trụ lâu ở đời để khiến cho con mắt Pháp (Dharma-cakṣu: Pháp Nhãn) thường quán Thế Gian

Nhất Tự Vương này hay thành tựu tất cả việc, hay trừ diệt tất cả ác. Nếu có y theo Pháp làm việc Thiện lớn, trường trì tụng 1008 biến thì quyết định đắc được mọi loại cát tường.

Xua kia Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Phật nói Diệu Cát Tường

Tâm Hàm Tự Chủng Tử Nghĩa kèm với chữ Ô hợp làm một hiệu, cùng làm Chủng Tử (彃:MUṂ) lưu hành Thế Gian. Sau khi Đức Phật Diệt Độ, ở thời Mạt Pháp y theo

Pháp niệm tụng thì mau được thành tựu.

Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai kia trụ ở cõi Phật (Buddhakṣetra) tên là Vô Lượng Thọ (Amitāyus). Ở trong cõi ấy trụ vô lượng kiếp, chuyển bánh xe Diệu Pháp, rồi Đức Như Lai ấy dùng Chân Ngôn này giao cho Đệ Nhất Phật Tử Đại Lực Đại Tinh Tiến Đại Cần Dũng Bồ Tát. Vị Bồ Tát ấy lại giao cho Phổ Hiền (Samanta-bhadra), Phổ Hiền ấy giao cho Phật Tử (Buddha-putra) Diệu Cát Tường (Mañjuśrī), Nay Ta, Như Lai lại vì ông nói Chân Ngôn Đệ Nhất Nghi Quỹ Vương này, là đều mà Đức Pháp Vương (Dharma-rāja) tối thượng đã tuyên nói. Ta vì lợi ích cho tất cả hữu tình lại nói tên Phật.

Nẵng mô Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

(Namo Amitāyur-jñāna-viniścaya-rājendrāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddha)

Nẵng mô Sa La Hoa Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

(Namo śālendrarāja tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddha)

Nẵng mô Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác (Namo amitāyur-amitābha tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddha)

Cho đến Bảo Tràng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác (Ratna-ketu tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddha) .

Như vậy quy mệnh đỉnh lễ ba lần, sau đó tụng Nhất Tự Chân Ngôn

_Vì sao mà chúng Thánh Chúng, Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác nói: Ở trong Thế Giới Vô Lượng Thọ (Amitāyus) vì lợi ích cho tất cả chúng sinh khiến được khoái lạc. Lại vì thương xót phần lớn chúng sinh trong Chúng vị lai, sau khi Pháp mạt, khi Pháp muốn diệt thời có các người ác hủy báng Tam Bảo. Vì muốn điều phục người như vậy nên tất cả Như Lai ấy có Đệ Nhất Phật Tử Đắc Đại Cần Dũng Bồ Tát Ma Ha Tát, lại truyền cho Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát ấy lại truyền giao cho Diệu Cát Tường Đồng Tử Này Đồng Tử! Nay lại vì tất cả chúng sinh sinh thương xót sâu xa, lại tưởng thời Mạt Pháp ở vị lai, khi Pháp muốn diệt thời vì khiến cho ủng hộ Pháp Tạng của Như Lai, khiến tu Tối Thượng Chân Ngôn Nghi Quỹ như vậy

Đồng Tử hãy nghe cho kỹ! Nay Ta lại nói Chân Ngôn Đại Lực Nghi Quỹ của ông. Nếu người muốn thành tựu các sự nghiệp, trước tiên ở chỗ thanh tịnh trên núi, tụng Chân Ngôn 30 lạc xoa làm Pháp Tiên Hành để khiến cho thân tâm, Pháp Hành đều được thành thục. Dùng sữa làm thức ăn, yên lặng trì tụng, chẳng được khởi tư tưởng nơi Pháp Chân Ngôn khác, cần phải phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), quy mệnh ba Tôn, thanh tịnh trì Giới. Lại nên thỉnh nhận Bồ Tát Giới. Như vậy tu thanh tịnh xong thì mới được làm các Pháp thành tựu tối thượng.

Người muốn làm Pháp, trước tiên tìm người vẽ, Tâm vốn thanh tịnh kèm cho thọ nhận Giới, và tìm kiếm màu vẽ cực tốt bậc nhất. Như vậy được xong thì mới có thể làm bức tranh. Bức tranh ấy rộng một khuỷu tay của Phật, dài bốn Xích (4/3 m). Như vậy làm xong, người vẽ ấy khiến phải tinh khiết, ăn ba món thức ăn màu trắng, mặc áo sạch mới, chọn ngày Cát Tinh trực nhật, hoặc ngày 15 trong kỳ Bạch Nguyệt, lúc mặt trời mới mọc thì bắt đầu vẽ đến giờ Ngọ, sau giờ Ngọ liền trụ, ngày ngày như vậy cho đến khi hoàn tất.

Trên bức tranh ấy, trước tiên vẽ Thế Giới Vô Lượng Thọ, đất ấy vẽ khắp các hoa sen báu, hoặc báu Đại Thanh (Mahā-nīla), hoặc báu Pha Chi Ca (Sphaṭika), báu có màu xanh lục đậm… dùng báu như vậy nghiêm sức bên trên bên dưới. Ở giữa vẽ cung điện báu lớn (Mahā-ratna-vimana), phướng (Dhvaja), phan (Pata), dù lọng (Cchatra), các vật cúng dường thảy đều thù diệu, lại có lửa sáng mỗi mỗi đều che trùm bên trên, xinh đẹp trang nghiêm

Bên trong điện thứ nhất, ở chính giữa vẽ tòa Sư Tử (Siṃhāsana), trên tòa vẽ Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai (Amitāyur-jñāna-viniścayarājendrāya tathāgata), làm tướng Thuyết Pháp, thân Phật màu hồng, ánh sáng chiếu bốn phương

Bên trái vẽ tòa hoa Ưu Bát La báu (Ratnotpalāsana), trên tòa vẽ Đại Cần Dũng  Bồ Tát Ma Ha Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva-mahā-satva: Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát), làm tướng chiêm ngưỡng Như Lai, tay phải cầm cây phất trắng, tay trái cầm Thiên Quả, làm màu xanh lục nhạt, ánh sáng chiếu khắp, dùng mọi loại trang nghiêm để nghiêm sức

Bên phải vẽ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Samanta-bhadra-bodgisatva-mahāsatva) ngồi trên tòa hoa Ưu Bát La báu, thân màu xanh lục nhạt, đỉnh đội mão báu, mặc áo màu xanh thượng diệu, trân câu, Anh Lạc, vòng hoa báu, dây quấn nách, lửa sáng chiếu khắp, tất cả trang nghiêm.

Bên phải, tiếp theo vẽ Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát (Ārya-mañjuśrībodhisatva) ngồi trên tòa hoa Ưu Bát La báu, thân màu vàng sáng như tướng Đồng Tử có năm búi tóc, mặt mắt đoan nghiêm, đầy đủ cát tướng, mặc áo màu xanh, dùng báu trân châu làm chuỗi Anh Lạc với làm dây quấn nách, trang nghiêm thân tướng, vui vẻ chắp tay chiêm ngưỡng Như Lai.

Tiếp theo, bên dưới vẽ người trì tụng, tùy theo nghi dung của minh, trang nghiêm sạch mới, quỳ gối phải sát đất, tay cầm vòng hoa sen, cúi đầu làm tướng phụng hiến

Tiếp theo, phía trước, ở trên góc tranh, bên phải vẽ hai Đức Phật, vị thứ nhất tên là Vô Lượng Quang (Amitābha), vị thứ hai tên là Phước Quang (Puṇyābha). Bên trái vẽ hai Đức Phật, vị thứ nhất tên là Sa La Hoa Vương (Sālendra-rāja), vị thứ hai tên là bảo Tràng (Ratna-ketu). Bốn Đức Như Lai này, thân như màu vàng ròng, ánh sáng rực rỡ, ngồi trên tòa hoa sen trắng , mọi hoa trang nghiêm. Mọi loại nghiêm sức vi diệu bậc nhất, ngồi Kiết Già, làm tướng Thuyết Pháp

Ở bên trên chư Phật, vẽ mọi loại mây, trong mây vẽ một Bồ Tát tên là Diệu Nhãn (Sunetra), thân thướng đầy đủ, ánh sáng chiếu khắp, tay phái tác Thí Nguyện (Varaprada), tay trái nắm góc áo cà sa. Như hành tướng ấy ở trong mây tuôn mưa mọi loại hoa, tướng cúng dường Như Lai

Nghi tắc vẽ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác này cùng với Nhất Tự Chân Ngôn kia với nhóm sức mạnh, nhóm tinh tiến, sức Công Đức tối thượng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn của Phật Đỉnh Vương, Đại Luân Phật Đỉnh Vương… Ta đã lược nói.

_Trước tiên, Ta rộng nói hết thảy Nghi Quỹ của Nhất Thiết Phật Đỉnh Vương Đại Luân Nhất Tự, tất cả chỗ làm đều hay thành tựu.

Nếu có Hành Nhân muốn làm Pháp thành tựu cho đến chẳng tu Tiên Hành thì chỗ làm niệm tụng, tất cả hay thành huống chi là đối với Pháp Tiên Hành mà có công tích. Phàm có tu trì, tùy vui được quả. Hoặc cầu phú quý, tất cả đều được

Nếu có người ở trước tượng thành tựu của Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai, Tâm chân thành, một lòng tùy vui thì người này ngày sau quyết định chứng được Vô Thượng Bồ Đề là do Uy Đức của Đức Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai với Tâm của tất cả Phật

Đây là tất cả Phật Đỉnh Đại Luân Vương. Đây là Vi Diệu Đại Cát Tường Đồng Tử Tâm Nhất Tự Đỉnh Luân Vương. Lược nói sức chẳng thể nghĩ bàn, Uy Đức chẳng thể nghĩ bàn, Thần Thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai

Nếu có Hành Nhân làm Pháp Điều Phục. Hoặc chẳng tu Tiên Hành, hoặc chẳng trì Giới cho đến ăn thịt uống rượu…cũng được Pháp thành tựu. Trừ kẻ chẳng phát Tâm Bồ Đề với chẳng tin trong cho đến hủy báng Tam Bảo, Nhóm người như vậy nếu làm Pháp phá hoại kèm với Điều Phục ắt chẳng thể thành, huống chi là tu việc của Trung Phẩm, Thượng Phẩm.

Phàm người trì tụng, một lần trì niệm thì ủng hộ thân của mình. Hai lần trì niệm thì ủng hộ người khác. Ba lần trì niệm làm đại ủng hộ xong, cho đến Bồ Tát Thập Địa (Daśa-bhūmi) cũng chẳng thể lạy động được huống chi là sức lực khác mà có thể lay động được. Nếu bốn lần trì niệm thì có thể cứu các việc khổ não của tất cả chúng sinh. Nếu năm lần trì niệm xong, quán tưởng Phật Thế Tôn thì chỗ mong cầu đều được.

_Nếu vào ngày tốt của mặt trăng (Candra), ngôi sao (Graha), y theo Pháp ở trước tượng Phật Bồ Tát, hoặc Kinh Pháp với trước tháp Xá Lợi. Trước tiên, tắm gội, mặc áo sạch mới, chuẩn bị trì Giới một ngày đêm, sau đó lấy nước mới trong sạch không có loài trùng, nhóm hương hoa màu trắng, làm Sái Tịnh (rưới vảy cho sạch sẽ) ở vị trí đất tại nơi làm Pháp, đối hương Bạch Đàn (Śveta-candana), hương Cung Câu Ma (Kuṅkuma), hương Long Não (Karpūra). Thiêu đốt nhóm hương như vậy xong, làm Pháp Hộ Ma

Nếu vì Sát Đế Lợi (Kṣatriya) thì dùng củi ướt A Thấp Phộc Tha (Aśvattha) nhúm lửa

Nếu vì Bà La Môn (Brāhmaṇa) thì dùng củi ướt Bát La Xá (Palāśa) nhúm lửa

Nếu vì Tỳ Xá (Vaiśya) thì dùng củi ướt Khư Nễ La (Khadira) nhúm lửa

Nếu vì Thủ Đà (Śūdra) thì dùng củi ướt A Ba Ma Lý Nga (Apāmārga) nhúm lửa Nhóm như vậy tùy theo sức, kèm dùng hoa lúa gạo đồng làm Hộ Ma, làm Pháp Giáng Phục rất ư bậc nhất, sau này làm Pháp thì dựa theo điều này mà biết

_Nếu vì giáng phục Oan Gia, đều tùy theo mỗi mỗi chỗ dùng ấy, dùng tám ngàn miếng củi ướt ấy làm Hộ Ma, sau đó dùng bơ tám ngàn lần làm Hộ Ma, sau lại lấy tro ném vào nơi chốn an cư của Oan Gia có Tâm ác ấy. Lại khi ném tro thì kết Phật Đỉnh Đại Luân Nhất Tự Vương Ấn, liền dùng Ưu Bát La Ấn thì được Oan Gia chịu thua rút lui

Hoặc riêng có tai nạn lớn với có việc khổ não của Tâm thì dùng điều này được trở về như cũ. Như vậy lại có việc riêng thì tùy theo ý làm Pháp

Nếu có người bệnh thì cho mặc cái áo đã gia trì, ắt thân được an vui

Nếu gia trì vào Nhãn Dược rồi chấm vào con mắt thì được tất cả người yêu trọng

Nếu hướng mặt về phương Nam gia trì thì tất cả khuôn mặt giận dữ quán sát thảy đều chuyển Tâm thiện, yêu trọng

Hoặc dùng hoa quả với diệu hương ấy, gia trì bảy biến rồi đem cho người khác. Người kia ngửi thấy thì Tâm tự hạ mình tôn trọng. Hoặc lại có người khác nhìn thấy cũng đều hạ mình tôn trọng

Tất cả người bệnh với thân rét buốt. Gia trì vào nước ấm cho tắm gội sẽ được an vui.

_Pháp Điều Phục này đối với chúng sinh khổ não đều chẳng được làm. Hoặc người không có chủ, không có chỗ nương nhờ thì người trì tụng cũng nên thương xót, đối với người nữ, người ngu, người bệnh, người nghèo, người khổ não cho đến người hèn mọn với người có hai Căn… đều chẳng được làm

Nếu đối với Thượng Nhân có dũng mãnh tinh tiến, người đại xan tham, người có đại tài đại lực, người cực ngã mạn. Nơi của người như vậy thì có thể được làm . Lại có người ác hủy báng sự hiền thiện, hoại loạn Chính Pháp, trộm cắp tiền của người khác, người làm các việc ác cũng có thể được làm

Lại có người chẳng tin tất cả Chân Ngôn với nhóm Pháp tương ứng, Tâm ác, Tà Kiến… Nơi nhóm như vậy thì có thể được làm.

Nếu có quy mệnh Tam Bảo, đủ Chính Kiến, nơi có Tâm Đạo thì chẳng được làm

_Lại có Pháp. Nếu có người xa lìa Phật Tăng, thường tác sân nộ thì nên ở chỗ ấy, ném tro gia trì, ắt tự nhiên hồi hướng. Nếu là Oan Gia có súc mạnh lớn thì cũng có thể phá hoại được.

Nếu có tai nạn lớn thì chẳng được làm Pháp này. Nên làm nội trong 21 ngày sẽ được Pháp thành tựu, có thể phá nghịch tất cả Oan Gia. Bảy ngày đầu thì kẻ kia có Tâm phiền muộn, xong 14 ngày thì kẻ kia tự thọ bệnh, nếu đến 21 ngày thì kẻ kia tự phá hoại, xa lìa với đi nơi khác chẳng gặp nhau nữa

_Nếu có hay làm Pháp này, như vậy một hướng là cảm hóa chúng sinh, chẳng vì điều khác, cho nên chẳng được làm. Nếu nghịch với ý của Đức Phật, làm tất cả việc gây hại cho hữu tình thời Đức Phật chẳng có hứa.

Chư Phật đã nói mọi loại Nghiệp lớn, hai quả đen trắng. Nếu làm Nghiệp đen (Kṛṣṇa-karma) tạp loạn chẳng Thiện thí quyết định được báo tạp loạn chẳng thiện. Người trì tụng cần phải xa lìa nghiệp đen tạp loạn, nên tu nghiệp trắng (Śubha-karma) hiền thiện trong sạch sẽ được thành quả báo thanh tịnh trắng trong hiền thiện.

Nếu hại chúng sinh sẽ chiêu cảm Địa Ngục. Người trì tụng ấy nên siêng năng nghĩ nhớ, chặt đứt Pháp như vậy

Người trì tụng xa lìa sát sinh thì chiêu cảm được báo tối thượng, sẽ sinh trên Trời được niềm vui của sự giải thoát

_Lại người trì tụng, nếu được thành tựu Chân Ngôn thì được Thiên Trung Thiên (Devātideva:tối thắng trong chư Thiên, vua của hàng Trời), được Nhất Thiết Trí (Sarva-jña). Vì giáo hóa chúng sinh, khới mọi loại Hạnh, tu mọi loại Nhân (Hetu), làm ngàn sự nghiệp, tùy theo ý thành tựu

Nếu làm Pháp Điều Phục thì chuyên tâm niệm tụng, y theo Pháp Hộ Ma, được thành tựuy Hạ Phẩm, nơi Pháp Trung Phẩm có hứa chút thành tựu, chỉ trì tụng Pháp nói Thượng Trung Hạ. Nếu trì tụng tối thượng được báo tối thượng, nếu trì tụng được Trung thì được Báo của Trung Phẩm, nếu trì tụng Hạ Phẩm thỉ được báo của Hạ Phẩm.

_Đối với Pháp Hộ Ma cũng nói ba loại xứng lượng thời tiết. Phàm trì tụng Hộ Ma cần phải tu tập sự nghiệp tối thượng không có hàng nào ngang bằng được

 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG

VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ _QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU (Hết)_