KINH
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 

MỤC LỤC