Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn
274, Bộ Niết Bàn, Chư Kinh Phổ Thông, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

SỐ 374
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tam Sơn Lai Thiền Sư Ngữ Lục - Quyển 0009

三Tam 山Sơn 來Lai 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục Quyển 0009 清Thanh 燈Đăng 來Lai 說Thuyết 普Phổ 定Định 編Biên ( 原Nguyên 目Mục 二Nhị 十Thập 八Bát 卷Quyển 卷Quyển 十Thập 七Thất 下Hạ 註Chú 有Hữu 嗣Tự 刻Khắc 二Nhị 字Tự 此Thử 為Vi 初Sơ 刻Khắc 本Bổn ) 第đệ 9# 卷quyển 下hạ 一nhất 卷quyển...
Kinh Tăng Nhất A Hàm

06. Phẩm Ưu Bà Tắc

增 壹 阿 含 經 KINH TĂNG NHẤT A-HÀM Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ Hiệu Đính: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam PL 2541 - TL 1997  ...
Bộ Du Già, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn (1613)

LUẬN ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN SỐ 1613 Tác giả: Bồ-tát An Tuệ Hán dịch: Tam Tạng Địa-bà-ha-la vâng chiếu dịch đời Đường Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phật nói năm uẩn, là: Sắc uẩn. Thọ uẩn. Tưởng uẩn. Hành...
1509-dieu-khong

Luận Đại Trí Độ quyển 025

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Nguyên tác: Bồ tát Long Thọ Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Tỳ kheo ni THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG   TẬP II QUYỂN 25 Phẩm thứ nhất (Tiếp theo) 4 Vô Sở Uý – 4 Vô Ngại...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh - Quyển 24

大Đại 方Phương 等Đẳng 大Đại 集Tập 經Kinh Quyển 24 北Bắc 涼Lương 曇Đàm 無Vô 讖Sấm 譯Dịch 大đại 方Phương 等Đẳng 大đại 集tập 經Kinh 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 四tứ 北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 曇đàm 無vô 讖sấm 譯dịch 虛Hư 空Không 目Mục 分Phân 第Đệ 十Thập 之Chi 三Tam 中Trung...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Kinh Thanh Văn, Tạng Kinh

Kinh Bốn Mươi Hai Chương (Thích Thiện Siêu)

KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG Hán dịch: Ca-Diếp Ma-Đằng và Trúc-Pháp Lan đời Hậu-Hán đồng dịch Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu   TỰA Trong bao nhiêu kinh sách đạo Phật, mỗi bộ là mổi kho tàng chứa pháp môn vô lượng để đối trị những căn bệnh, tham ái, tình...