TỊNH ĐỘ TÔNG KINH LUẬN
淨土宗經論
Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Thích Tuệ Đăng
Thích Nữ Như Phúc – Thích Nữ Hương Trí
Ban phiên dịch Pháp Tạng – Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sưu tập – Trình bày: Đức Phong
Giảo duyệt: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

Sách (1 quyển) có đầy đủ tất cả các bản dịch của Tịnh Độ năm kinh một luận. Mỗi bộ kinh hội đủ cả 3 phần: chữ Hán, âm Hán-Việt, Việt dịch. Có giá trị tham khảo rất cao cho hành giả tu tập và nghiên cứu về pháp môn Tịnh Độ.

Nội dung pháp bảo gồm những bản kinh sau:

A. Kinh A Di Đà (có 2 bản dịch)

1. Phật Thuyết A Di Đà Kinh
Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Thập; Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

2. Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh
Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

B. Kinh Vô Lượng Thọ (có 5 bản dịch, 1 bản hội tập)

1. Vô Lượng Thọ Kinh
Hán dịch: Ngài Khang Tăng Khải; Việt dịch: Thích Tuệ Đăng

2. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Hán dịch: Ngài Chi Lâu Ca Sấm; Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc

3. Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh
Hán dịch: Ngô Nguyệt Chi Quốc Cư Sĩ Chi Khiêm; Việt dịch: Ban phiên dịch Pháp Tạng

4. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh
Hán dịch: Đại Sư Thần Pháp Hiền; Việt dịch: Thích Nữ Hương Trí

5. Đại Bảo Tích Kinh – Vô Lượng Thọ Như Lai Hội
Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chí; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

6. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

C. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
Hán dịch: Ngài Cương Lương Da Xá; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa\

D. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm
Hán dịch: Kế Tân Quốc Tam Tạng Bát Nhã; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

E. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Hán dịch: Ngài Bàn Lạt Mật Đế; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

F. Vãng Sanh Luận
Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chi; Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa