SỐ 242
KINH PHẬT THUYẾT BIẾN CHIẾU BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
Dịch Phạn ra Hán: Thi Hộ
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Thế Tôn được trí Kim cang Tam-muội của tất cả Như Lai, được các mão báu tối thượng đầy đủ của tất cả Như Lai, được trí Kim cang tương ứng với đại tự tại của tất cả Như Lai, nhận được trí ấn của tất cả Như Lai quán đảnh trong ba cõi, cho đến viên mãn tất cả những điều mong muốn của chúng sinh bằng tất cả trí tuệ bình đẳng sáng suốt biến hóa. Đại Tỳ-lô-giá-na này thường trụ trong ba đời, bình đẳng với ba nghiệp thân, ngữ, ý Kim cang của tất cả Như Lai, được tất cả Như Lai khen ngợi.

Bấy giờ, Thế Tôn an trụ nơi cung trời Tha hóa tự tại ở cõi Dục. Cung trời này được trang trí bằng các ngọc báu ma-ni màu sắc vi diệu, các châu báu anh lạc, các cờ lọng báu, treo các linh báu, đầy đủ các thứ như vậy. Có các Đại Bồ-tát tên là Bồ-tát Kim Cang Thủ, Bồ-tát Quán Tự Tại, Bồ-tát Hư Không Tạng, Bồ-tát Kim Cang Quyền, Bồ-tát Đồng Tâm Chuyển Pháp Luân, Bồ-tát Nga Nga Nẵng Hiến Nhạ, Bồ-tát Phá Nhất Thiết Ma Vương, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Sáu mươi tám ức các Đại Bồ-tát như vậy đều cung kính vây quanh nghe Phật thuyết pháp, đầu, giữa, cuối đều thiện, nghĩa lý sâu xa ngôn từ khéo léo, thuần nhất không xen tạp, đầy đủ rõ ràng. Phật giải thuyết tất cả các pháp môn thanh tịnh của Bồ-tát rằng:

“Các hữu tình nào đối với dục mà thanh tịnh là Bồ-tát, lưới ái thanh tịnh là Bồ-tát, tất cả hành thanh tịnh là Bồ-tát, thấy tánh thanh tịnh là Bồ-tát, ái lạc thanh tịnh là Bồ -tát, tham thanh tịnh là Bồ-tát, sân thanh tịnh là Bồ-tát, si thanh tịnh là Bồ-tát, tạng thanh tịnh là Bồ-tát, văn tự thanh tịnh là Bồ-tát, ý lạc thanh tịnh là Bồ-tát, quán thanh tịnh là Bồ-tát, thân thanh tịnh là Bồ-tát, ngữ thanh tịnh là Bồtát, ý tịnh là Bồ-tát, sắc thanh tịnh là Bồ-tát, thanh thanh tịnh là Bồtát, hương thanh tịnh là Bồ-tát, vị thanh tịnh là Bồ-tát, xúc thanh tịnh là Bồ-tát. Ý ông nghĩ sao? Tất cả pháp tự tánh rỗng không, tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật tự tánh cũng là không, tự tánh thanh tịnh.”

Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Đối với tất cả pháp môn thanh tịnh Bát-nhã ba-la-mật này có chữ “hồng” bí mật gom hết tất cả các phá.

Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Người nào đối với tất cả pháp môn thanh tịnh Bát-nhã ba-lamật này mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng thì người ấy liền được đi đến Bồ-đề đạo tràng, các nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đường ác, địa ngục và tất cả sự che lấp trói buộc đều không phát sinh, tất cả bức bách đau khổ đều được diệt trừ hết.

Nếu có người nào thường ngày thọ trì, đọc tụng, nhất tâm tư duy thì hiện đời người đó được tất cả các pháp Tam-muội Kim cang bình đẳng, được tất cả sự ưa thích tự tại an lạc, đi vào ngôi vị Bồ-tát, mau chứng quả Phật. Thế nên được gọi là Phật trí Kim cang.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy, gom vào bí mật nghĩa chữ “Hồng”.

Lúc bấy giờ, Biến Chiếu Như Lai bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Kinh Bát-nhã ba-la-mật này nói pháp Bồ-đề tịch tĩnh của tất cả Như Lai, gọi là Kim cang bình đẳng Bồ-đề: Kim cang là kiên cố, nghĩa Bồ-đề là bình đẳng. Tất cả pháp nghĩa kiên cố Bồ-đề bình đẳng, tất cả pháp tự tánh thanh tịnh Bồ-đề đều là đại Bồ-đề, có thể diệt trừ tất cả vọng tưởng.

Nếu có người nào lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường thì tất cả tội chướng đều được diệt trừ, cho đến được ngồi Bồđề đạo tràng, mau chứng quả Vô thượng Bồ-đề.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy để gom vào bí mật nghĩa chữ “Án”.

Bấy giờ, Thích-ca Như Lai vì điều phục tất cả các điều ác nên nói kinh Bát-nhã ba-la-mật Tối Thắng. Vì tham là hý luận nên biết là tham, vì si là hý luận nên biết là si, vì tất cả pháp đều hý luận nên thấy hý luận nên thấy tất cả pháp. Bát-nhã ba-la-mật cũng nên biết như vậy.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy để gom vào bí mật nghĩa chữ “Hàm”.

Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu có người nào đối với Bát-nhã ba-la-mật này lắng nghe, đọc tụng, thọ trì, nhớ nghĩ thì giả sử người kia giết hại hết tất cả chúng sinh trong ba cõi, tạo vô lượng, vô biên tội, nhưng do năng lực công đức của sự trì tụng này mà mau diệt trừ được, sẽ chứng quả Vô thượng Bồ-đề.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy để gom vào bí mật nghĩa chữ “Hồng”.

Bấy giờ, Như Lai trú vào tự tánh thanh tịnh, lại nói kinh Nhất Thiết Pháp Tu Tập Quán Tự Tại Trí Ấn Bát-nhã ba-la-mật. Tất cả tham ở thế gian thanh tịnh nên tất cả sân thanh tịnh, tất cả cấu thanh tịnh, tất cả tội thanh tịnh, tất cả chúng sinh thanh tịnh, tất cả pháp thanh tịnh, tất cả trí thanh tịnh, vì Bát-nhã ba-la-mật thanh tịnh.

Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Người nào đối với Bát-nhã ba-la-mật này mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ thì người ấy tuy ở trong tất cả bùn tham dục, phiền não tham dục nhưng không bị ô nhiễm. Ví như hoa sen hồng ở trong bùn nhưng không nhiễm bùn, như vậy không bao lâu sẽ thành tựu quả Vô thượng Bồ-đề.

Bấy giờ Như Lai Nhất Thiết Tam Giới Chủ nói kinh Quán Đảnh Sinh Trí Tạng Bát-nhã ba-la-mật của tất cả các Như Lai: “Nếu bố thí quán đảnh thì sẽ được tất cả thân vua trong ba cõi. Nếu bố thí lợi hành thì sẽ được viên mãn tất cả điều mong muốn. Nếu thí pháp thì mau chứng tất cả pháp bình đẳng. Nếu thí tài vật thì thân, khẩu, ý tất cả đều an vui.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Đát lãm”.

Lúc bấy giờ, Như Lai Đắc Nhất thiết trí Ấn Thường Trì Nhất Thiết Mật Pháp nói kinh Trụ Kim Cang Trí Ấn Bát-nhã ba- la-mật của tất cả Như Lai: “Nếu thọ thân ấn của tất cả Như Lai thì thành tựu được tất cả Như Lai. Nếu thọ ngữ ấn của tất cả Như Lai thì thành tựu tất cả pháp môn. Nếu thọ nhận tâm ấn liền thành tựu tất cả Tamma-địa. Nếu thọ nhận Kim cang ấn thì thành tựu ba ngiệp thân, khẩu, ý Kim cang tối thượng của tất cả Như Lai.” Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu có người nào đối với kinh này lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tư duy thì người ấy mau được giàu sang no đủ, mau thành tựu được bí mật thân, khẩu, ý Kim cang, không bao lâu chứng quả Vô thượng Bồ-đề.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Á”.

Lúc bấy giờ Như Lai Nhất Thiết Pháp Hý Luận nói kinh Chuyển Luân Tự Bát-nhã ba-la-mật: “Tất cả pháp vô tánh đều vô tuớng, tất cả các pháp vô tướng nên vô tác, tất cả các pháp vô tác nên vô nguyện. Vì tất cả các pháp vô nguyện nên tất cả pháp xưa nay thanh tịnh, Bát-nhã ba-la-mật cũng thanh tịnh.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Ám”.

Lúc bấy giờ Như Lai Nhất Thiết Nội Luân nói kinh Nhập Đại Luân Bát-nhã ba-la-mật: “Nếu đi vào Kim cang bình đẳng thì cũng được nhập vào luân của tất cả Như Lai. Nếu đi vào Kim cang bình đẳng lợi thì cũng được vào luân của tất cả Đại Bồ-tát. Nếu đi vào pháp bình đẳng thì cũng được vào luân của tất cả các pháp. Nếu đi vào tất cả bình đẳng thì cũng được đi vào tất cả luân.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Lãm”.

Lúc bấy giờ, Như Lai Nhất Thiết Cúng Dường Quảng Đại Sinh nói kinh Cúng Dường Tối Thượng Bát-nhã ba-la-mật của tất cả Như Lai: “Phát âm Bồ-đề rộng lớn là cúng dường tất cả Như Lai. Cứu giúp tất cả chúng sinh, làm cho họ nhận được giáo pháp tất cả Như Lai; ghi chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng là cúng dường rộng lớn tất cả Như Lai.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Úm”.

Khi ấy, Như Lai Bình Đẳng Diều Phục Nhất Thiết nói kinh Kim Cang Thủ Điều Phục Nhất Thiết Chúng Sinh Chánh Trí Tạng Bátnhã ba-la-mật. Ngài nói: Tất cả chúng sinh điều phục nên sân cũng điều phục. Tất cả pháp bình đẳng nên sân cũng bình đẳng. Tất cả chúng sinh bình đẳng nên Kim cang cũng bình đẳng. Ý ông nghĩ sao? Vì đó là Bồ-đề, nên điều phục chúng sinh như vậy.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Hám”.

Lúc ấy, Như Lai Trụ Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng nói kinh Tối Thượng Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Bát-nhã ba-la-mật. Ngài nói: “Tất cả bình đẳng nên Bát-nhã ba-la-mật cũng bình đẳng; tất cả đều lợi ích nên Bát-nhã ba-la-mật cũng lợi ích; tất cả là tánh pháp nên Bát-nhã ba-la-mật cũng là tánh pháp; tất cả là tánh nghiệp nên Bátnhã ba-la-mật cũng là tánh nghiệp.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy bao gồm trong bí mật nghĩa chữ “Hột lăng”.

Bấy giờ, Như Lai Thế Chủ nói kinh Nhất Thiết Chúng Sinh Trụ Bát-nhã ba-la-mật: “Tất cả chúng sinh đều là Như Lai tạng, tức là tất cả đều là tự tánh tạng của Bồ-tát Phổ Hiền; tức là Kim cang tạng, Kim cang quán đảnh; tức là Pháp tạng chuyển mọi ngôn ngữ; tức là Nghiệp tạng tạo mọi sự phương tiện.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy, bao gồm trong nghĩa bí mật của chữ “Hột lăng”.

Khi ấy Như Lai Vô Lượng, Vô Biên Cứu Cánh an trú trong vô biên pháp cứu cánh, nói kinh Nhất Thiết Pháp Trụ Bình Đẳng Cứu Cánh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật: “Vì Bát-nhã ba-la-mật vô biên nên tất cả Như Lai cũng vô biên; vì tất cả Như Lai vô biên nên Bátnhã ba-la-mật cũng vô biên. Cho đến, vì Bát-nhã ba-la-mật nhất như nên tất cả các pháp đều nhất như; vì Bát-nhã ba-la-mật cứu cánh nên tất cả pháp cũng cứu cánh.”

Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Người nào đối với Bát-nhã ba-la-mật này mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ thì người ấy được vào địa vị Bồ-tát cứu cánh thanh tịnh, tất cả chướng ngại hoàn toàn không phát sinh, liền được gọi là Trì Kim Cang Như Lai.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy, bao gồm trong nghĩa bí mật của chữ “Tỳ diễm”.

Lúc bấy giờ, Như Lai Đại Biến Chiếu được pháp bí mật của tất cả Như Lai ngộ được tất cả pháp hý luận nói kinh Đại Lạc Bất Không Kim Cang Tam-muội Bình Đẳng Bát-nhã Ba-la-mật. Ngài nói: “Pháp môn tối thượng này xưa nay không có sự vật, không có đầu, giữa, cuối. Nếu ai có thể thành tựu pháp lạc Bồ-đề của tất cả Như Lai, điều phục ma oán tự tại trong ba cõi, cho đến cứu độ tất cả chúng sinh, làm được lợi ích tối thượng đó gọi là Đại địa Bồ-tát.”

Phật nói tất cả pháp hành như vậy, bao gồm trong nghĩa bí mật của chữ “Sa ha”.

Lại nữa, này Bồ-tát Kim Cang Thủ! Đại Bồ-tát kia ở trong vòng luân hồi cũng làm các việc lợi ích cứu độ các chúng sinh, an trụ phương tiện trí tuệ, mọi nghiệp đều được làm thanh tịnh, phiền não tham dục đều không thể thâm nhập. Cũng như hoa sen sống trong nước bùn sình mà không ô nhiễm, tự tại, an vui, bền chắc, không thoái lui.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy, bao gồm trong nghĩa bí mật của chữ “Hạ”.

Lại nữa, này Bồ-tát Kim Cang Thủ! Nếu người nào đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật này mà chánh tâm tư duy, ngày ngày đọc tụng, cho đến khi nghe mà tâm sinh vui vẻ, thì người đó sẽ được mọi sự an lạc, và lại có thể thành tựu được Đại lạc Bất không Kim cang Tam-muội.

Phật nói tất cả pháp hành như vậy rồi, thâu vào nghĩa bí mật của chữ “Hồng”.

Lúc bấy giờ Thế Tôn Biến Chiếu Như Lai bảo Kim Cang Thủ, Chủ của đại bí mật rằng:

–Nay ta nói hai mươi lăm pháp môn bí mật Bát-nhã ba-la-mật, ông nên lắng nghe chân môn này:

Án, nẵng mồ tát lý phạ một đà vị địa tác đỏa nam.

Án, vị minh túc đa phạ nhật lý.

Án, tô la đa sa đát.

Án, tam mãn đa bạt nại la tả lý dã vi bộ ma di.

Án, a di lỗ đề.

Án, nhị để vĩ phạ lý đế.

Án, ma ha la nga đạt lý di.

Án, vĩ lý dã ca phạ túc.

Án, tát lý phạ nga di.

Án, phạ nhựt la nại lý trà ca phạ tả túc đế hồng.

Án, tát lị phạ đát tha nga đế.

Án, sa bà phạ tuất đề.

Án, đạt lý ma đa nghê dã nẵng vĩ tuất đà.

Án, ca lý ma vĩ thâu đạt di hồng.

Án, di tốn bà phạ nhựt lý ni hồng phấn tra.

Án, ca ma phạt nhĩ.

Án, nhạ hạ phạ nhựt lý.

Án, tát lý phạ na duệ di.

Án, hột lăng.

Án, a ca phạ mục khiết.

Án, bát phạ nghê dã ba phạ di đế nhạ cảm ngang hồng.

Án, áng tát lý phạ đát tha nga đa ca dã nga lý.

Án, tát lý phạ đát tha nga đa phạ vĩ thâu đà di.

Án, tát phạ đát tha nga đa túc đa phược nhựt lý a.

Án, tam vĩ nga dã tát lý phạ tát đỏa nẵng mồ xoa dã tát lý phạ bá, da nga đế tỳ dã tát lý phạ tam ma dã phạ nhựt ra hồng đát la tra.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói chân ngôn này rồi, bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ rằng:

–Ấn chú này có thể phá trừ tất cả tội chướng, hay làm tất cả việc lành, thành tựu được Kim cang bí mật tối thượng của tất cả Như Lai.

Người nào đọc tụng, lắng nghe thọ trì ấn chú này thì người đó tức là thọ trì Kim cang Như Lai thanh tịnh. Nếu có chúng sinh đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật này thọ trì, đọc tụng, tùy hỷ, lắng nghe thì người đó đã từng ở chỗ vô lượng cõi Phật gieo trồng các căn lành, trồng các phước đức.

Lại nữa, này Bồ-tát Kim Cang Thủ! Người nào nghe kinh Bátnhã ba-la-mật này chỉ một bài kệ bốn câu, sẽ được tám vạn câu-chi na-do-tha hằng hà sa Như Lai cung kính, cúng dường, huống hồ là giảng thuyết, giảng nghĩa cho người nghe. Chỗ ở của người thọ trì kinh này là tháp miếu của Phật; tất cả Trời, Người, A-tu-la…, thường đến làm lễ. Người nào lưu truyền kinh này, lần lượt dạy cho người khác đọc tụng, sẽ được Túc mạng trí, có thể biết được sự việc trong vô số kiếp quá khứ, tất cả các tai nạn hiểm ác, các ma quỷ, tất cả đều không thể xâm hại được; bốn đại Thiên vương và các Hiền thánh thường theo hộ vệ; sau khi qua đời tâm người đó không bị điên đảo; tất cả chư Phật và Đại Bồ-tát đều đến tiếp dẫn, tùy ý vãng sinh vào cõi Phật trong mười phương.

Lại nữa, này Bồ-tát Kim Cang Thủ! Kinh Bát-nhã ba-la-mật là pháp môn chủ yếu của bậc Thánh, thành tựu công đức pháp hành thù thắng tối thượng như vậy.

Phật nói kinh này rồi, Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ và Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà…, đều rất vui mừng, lãnh thọ vâng làm.