SỐ 241
KINH KIM CANG ĐẢNH DU-GIÀ LÝ THÚ BÁT-NHÃ
Dịch Phạn ra Hán: Tam tạng Kim Cang Trí.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Thế Tôn thành tựu viên mãn tánh trí Kim cang tạng bình đẳng trụ trì, các công đức thù thắng hy hữu của Như Lai, có thể hộ trì hoàn toàn mão báu quán đảnh Pháp vương vô thượng của tất cả Như Lai; vượt ra ba cõi, có thể chứng đắc hoàn toàn trí Kim Cang khắp cả Ma-ha du-già tự tại vô ngại của tất cả Như Lai; quyết định thanh tịnh trí diệu pháp của tất cả Như Lai; đã chứng đắc viên mãn tánh ấn bình đẳng, không tịch rốt ráo của tất cả Như Lai; các việc làm đều được thành tựu tốt đẹp, các điều mong cầu chính đáng của tất cả hữu tình đều được đầy đủ; đã khéo an trụ thân, khẩu, ý tánh như Kim cang không động, không hoại của các Như Lai ba đời bình đẳng, thường không đoạn tận, rộng lớn khắp cả.

Đức Thế Tôn ở trong cung trời Tha hóa tự tại của cõi Dục. Tất cả Như Lai thường đến đó cùng nhau khen ngợi cung điện báu ấy. Cung điện ấy làm bằng ngọc ma-ni vô giá; được trang trí bằng các ngọc châu quý xen kẽ nhau chiếu ánh sáng lớn, chuông báu, linh vàng treo thành hàng khắp nơi, gió thổi nhẹ làm lay động phát ra âm thanh hòa nhã; cờ lụa, lọng báu, vòng hoa treo bay phấp phới; ngọc châu anh lạc sáng như trăng rằm. Chư Thiên và Hiền thánh đều rất ưa thích. Có tám mươi ức Đại Bồ-tát tất cả đều đầy đủ môn Đà-la-ni, môn Tam-ma-địa, biện tài vô ngại. Vô lượng công đức như vậy, giả sử trải qua nhiều kiếp khen ngợi cũng không thể hết. Các Bồ-tát ấy là Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, Đại Bồ-tát Hư Không Khố, Đại Bồ-tát Kim Cang Quyền, Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Đại Bồ-tát Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ-tát Hư Không Tạng, Đại Bồ-tát Hàng Phục Nhất Thiết Ma Oán. Tám mươi ức Đại Bồ-tát thượng thủ như vậy trước sau vây quanh nghe Phật thuyết giảng chánh pháp đầu, giữa, sau điều thiện; nghĩa lý sâu xa, văn từ khéo léo, thuần nhất, viên mãn, thanh tịnh, phạm hạnh.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn nói pháp môn tất cả pháp tự tánh thanh tịnh lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa. Pháp môn này tức là ý nghĩa của Bồ-tát.

Thế nào là ý nghĩa Bồ-tát?

Ý nghĩa rất vi diệu thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa các kiến tịch tĩnh hẳn thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa vi diệu vui thích thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa khát ái dứt hẳn thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa thai tạng siêu việt thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa các đức trang nghiêm thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa rất vui thích thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa ý thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa sắc thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa thanh thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa hương thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa vị thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát; ý nghĩa xúc thanh tịnh là ý nghĩa Bồ-tát.

Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều thanh tịnh. Tất cả pháp tự tánh tịnh tức là Bát-nhã ba-la-mật-đa tối thắng thanh tịnh.

Phật nói ý nghĩa pháp Bồ-tát thanh tịnh lý thú Bát-nhã như vậy xong, bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Này Bồ-tát Kim Cang Thủ! Nếu người nào nghe được pháp môn lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa tất cả pháp tự tánh thanh tịnh này, chỉ một lần được nghe vào tai thì các phiền não nghiệp chướng, các tội rất nặng của người ấy đều tự tiêu trừ, cho đến đắc Bồ-đề, không sinh vào đường ác. Nếu có thể hằng ngày thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì ngay tại đời này chắc chắn được Tam-ma-địa Kim cang tất cả pháp tánh bình đẳng, trải qua mười sáu đời làm Đại Bồtát quyết định được tánh chấp Kim cang của Như Lai, mau chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.

Phật liền nói mật ngữ: “Hồng”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng Tỳ-lô-giána Như Lai để nói pháp môn pháp tánh tịch tĩnh Bát-nhã ba-la-mậtđa thậm thâm lý thú hiện đẳng giác của tất cả Như Lai. Nghĩa là Kim cang bình đẳng thành Chánh giác, vì đại Bồ-đề tánh kiên cố như Kim cang; Nghĩa bình đẳng thành Chánh giác, vì đại Bồ-đề tánh đệ nhất nghĩa; Pháp bình đẳng thành Chánh giác, vì đại Bồ-đề tự tánh thanh tịnh; tất cả Nghiệp bình đẳng thành Chánh giác, vì đại Bồ-đề xa lìa tất cả phân biệt.

Nói môn pháp tánh xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Này Kim Cang Thủ! Nếu người nào nghe được pháp môn bốn tánh tịch tĩnh thành Chánh giác Bát-nhã ba-la-mật-đa lý thú Hiện đẳng giác này, rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì có thể vượt qua đường ác, mau chứng quả Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Ám”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng Thích-ca Mâu-ni có thể điều phục hữu tình khó đều phục của tất cả Như Lai để nói pháp môn tất cả pháp phổ thắng bình đẳng lý thú Bát-nhã bala-mật-đa. Nghĩa là, tánh không hý luận của tham, tánh không hý luận của sân, tánh không hý luận của ái. Vì sao? Vì cho đến tất cả đều là tánh không hý luận. Do tất cả đều là tánh không hý luận nên Bát-nhã ba-la-mật-đa tánh không hý luận.

Nói pháp phổ thắng lý thú Bát-nhã điều phục các điều ác này xong, Thế Tôn bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ.

–Này Kim Cang Thủ! Nếu người nào được nghe pháp môn tất cả pháp Phổ thắng bình đẳng lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy; giả sử người ấy có giết hại tất cả hữu tình trong ba cõi thì rốt cuộc cũng không do việc này mà đọa vào đường ác. Vì sao? Vì họ đã thọ luật nghi điều phục tâm, thường sinh vào đường lành, tu hạnh Bồ-đề, mau chứng Vô thượng Bồ-đề.

Phật lại nói mật ngữ: “Hồng”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng tánh thanh tịnh của tất cả Như Lai để nói pháp môn tất cả pháp Tánh bình đẳng quán tự tại trí ấn lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là, tất cả tham tánh thanh tịnh, sân tánh thanh tịnh. Vì tất cả tham tánh thanh tịnh nên tất cả cấu tánh thanh tịnh, tội tánh thanh tịnh. Vì tất cả cấu tánh thanh tịnh, tội tánh thanh tịnh nên tất cả pháp tánh thanh tịnh, hữu tình tánh thanh tịnh. Vì tất cả pháp tánh thanh tịnh, hữu tánh thanh tịnh nên tất cả trí tánh thanh tịnh. Vì tất cả trí tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa tối thắng thanh tịnh.

Nói pháp trí ấn thanh tịnh bình đẳng Bát-nhã lý thú này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Này Kim Cang Thủ! Nếu người nào được nghe pháp môn tất cả pháp Bình đẳng quán tự tại trí ấn lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì tuy ở trong năm dục nhưng không bị các tội lỗi khách trần phiền não làm ô nhiễm. Ví như hoa sen tuy ở trong bùn lầy nhưng hoàn toàn không nhiễm bùn, vị ấy mau chứng Vô thượng Bồ-đề.

Phật lại nói mật ngữ: “Hiệt rị”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng vì ba cõi của tất cả Như Lai để nói pháp môn trí tạng quán đảnh xuất hiện lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa của tất cả Như Lai. Nghĩa là, thí quán đảnh để làm cho được ngôi Pháp vương tất cả ba cõi; thí tài bảo làm cho tất cả điều mong muốn đều được đầy đủ; thí pháp thanh tịnh làm cho được tánh của tất cả pháp bảo; thí thức ăn uống làm cho tất cả thân khẩu ý đều được an lạc.

Nói pháp Trí tạng quán đảnh lý thú Bát-nhã xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu người nào được nghe môn Trí tạng quán đảnh lý thú thậm thâm này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì người ấy mau được viên mãn hạnh Bồ-tát, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Đát lãm”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương theo tướng bí tạng trí ấn thường trụ của tất cả Như Lai để nói pháp môn Kim cang trí ấn thậm thâm lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa của tất cả Như Lai. Đó là, giữ gìn Kim cang thân ấn của tất cả Như Lai nên được thể tánh chân thật của tất cả Như Lai; giữ gìn Kim cang ngữ ấn của tất cả Như Lai nên được tất cả môn tự tại; giữ gìn Kim cang tâm ấn của tất cả Như Lai nên được đầy đủ Tam-ma-địa; giữ gìn Kim cang trí ấn của tất cả Như Lai một cách chắc chắn như Kim cang nên được thân, ngữ, ý tối thượng như Kim cang.

Nói pháp trí ấn này xong, Phật bảo Kim Cang Thủ:

–Này Kim Cang Thủ! Nếu người nào nghe được pháp môn Kim cang trí ấn thậm thâm lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa của tất cả Như Lai, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì được thành tựu Kim cang trí ấn tối thượng, được viên mãn Nhất thiết trí và các việc làm, thân ngữ tâm tánh như Kim cang không thể phá hoại, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Á”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương theo tướng tất cả pháp không hý luận của Như Lai để nói pháp môn văn tự chuyển luân phẩm lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là, tất cả pháp tánh là không vì không có tự tánh; tất cả pháp vô tướng, vì xa lìa các tướng; tất cả pháp vô nguyện, vì xa lìa các nguyện; cho đến tất cả pháp tự tánh thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa tự tánh thanh tịnh.

Nói pháp văn tự lìa các hý luận này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu người nào nghe được pháp môn luân tự vô hý luận lý thú Bát-nhã này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì đối với tất cả pháp này được trí vô ngại, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Ám”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng nhập chuyển luân rộng lớn của tất cả Như Lai để nói pháp môn nhập chuyển rộng lớn Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm lý thú tánh bình đẳng. Nghĩa là, nhập Kim cang tánh bình đẳng nên được nhập chuyển luân của tất cả Như Lai; nhập nghĩa tánh bình đẳng nên được nhập pháp chuyển luân của tất cả Bồ-tát; nhập pháp tánh bình đẳng nên được nhập chuyển luân diệu pháp; cho đến nhập tất cả pháp tánh bình đẳng nên được nhập tất cả pháp tánh bình đẳng, được nhập chuyển luân của tất cả pháp.

Nói pháp tánh bình đẳng lý thú Bát-nhã nhập chuyển luân rộng lớn này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu người nào được nghe pháp môn tánh bình đẳng chuyển luân, tánh lý luận thậm thâm này, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì có thể ngộ nhập các tánh bình đẳng, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Hồng”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng cúng dường rộng khắp các vật dụng của tất cả Như Lai để nói pháp môn cúng dường rộng khắp các vật dụng tối thắng đệ nhất, vô thượng thậm thâm lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là, phát tâm Bồ-đề tức là thành tựu cúng dường rộng khắp tất cả Như Lai; cứu giúp tất cả hữu tình tức là thành tựu cúng dường rộng lớn tất cả Như Lai; giữ gìn diệu pháp tức là thành tựu cúng dường rộng lớn tất cả Như Lai. Cho đến ghi chép, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy, cúng dường Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là thành tựu cúng dường rộng khắp tất cả Như Lai.

Nói pháp cúng dường thanh tịnh thậm thâm vô lượng lý thú này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ và tất cả hội chúng:

–Nếu người nào được nghe pháp môn cúng dường vô lượng lý thú Bát-nhã này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì mau được viên mãn các hạnh Bồ-tát, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Ám”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương theo tướng hay điều phục tất cả hữu tình của tất cả Như Lai để nói pháp môn bí mật trí tạng lý thú Bát-nhã ba-la-mật hay điều phục tất cả hữu tình. Nghĩa là, tánh bình đẳng của tất cả hữu tình là tánh bình đẳng của giận dữ; tánh điều phục tất cả hữu tình tức là tánh điều phục giận dữ; tánh chân pháp của tất cả hữu tình tức là tánh chân pháp của giận dữ; tánh như Kim cang của tất cả hữu tình tức là tánh như Kim cang của giận dữ. Vì sao? Vì điều phục tất cả hữu tình làm cho chứng đắc Bồđề.

Nói pháp môn trí tạng lý thú thậm thâm hay điều phục này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ và tất cả hội chúng rằng:

–Nếu người nào được nghe pháp môn điều phục trí tạng lý thú Bát-nhã này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niêm, tư duy thì có thể tự điều phục các tội lỗi giận dữ, và cũng có thể điều phục tất cả hữu tình, thường sinh vào đường thiện hưởng các sự an vui tốt đẹp, phát tâm từ đối với kẻ oán đời này, có thể tu hành tốt các hạnh Bồ-tát, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Hác”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương theo tướng trụ bình đẳng của tất cả Như Lai để nói pháp môn lý thú Bát-nhã ba-la-mậtđa thậm thâm tất cả pháp tánh bình đẳng tối thắng. Nghĩa là, tất cả pháp tánh bình đẳng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm cũng là tánh bình đẳng; tất cả pháp tức là tánh đệ nhất nghĩa nên Bát-nhã ba- la-mật-đa thậm thâm cũng là tánh đệ nhất nghĩa; tất cả pháp là tánh pháp nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm cũng là tánh pháp. Cho đến tất cả pháp có tánh nghiệp dụng nên biết Bát-nhã ba-lamật-đa thâm sâu cũng có tánh nghiệp dụng.

Nói pháp lý thú tối thắng thậm thâm tánh bình đẳng này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ và hội chúng rằng:

–Nếu người nào nghe được pháp môn lý thú Bát-nhã tối thắng thậm thâm bình đẳng này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì có thể thông đạt pháp tánh bình đẳng Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm, đối với các hữu tình tâm không chướng ngại, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Hiệt rị”.

Bấy giờ, vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng gia trì cho các hữu tình của tất cả Như Lai để nói pháp môn lý thú Bát-nhã bala-mật-đa gia trì cho tất cả các hữu tình. Nghĩa là, tất cả các hữu tình tức là Như Lai tạng, vì ở khắp trong thể tánh của Bồ-tát Phổ Hiền; tất cả hữu tình tức là Kim cang, vì tánh quán đảnh viên mãn; tất cả hữu tình tức là chánh pháp tạng tánh, vì có thể chuyển tất cả bánh xe chánh pháp; tất cả hữu tình tức là sự nghiệp tàng tánh, vì có thể làm tất cả sự nghiệp tương ứng.

Nói pháp thắng tạng lý thú thậm thâm gia trì hữu tình này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ và hội chúng rằng:

–Nếu người nào được nghe pháp môn thắng tạng biến mãn lý thú Bát-nhã này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì có thể thông đạt tánh pháp tạng thù thắng, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Để lợi”.

Bấy giờ vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào các tướng vô lượng, vô biên rốt ráo cùng tận của tất cả Như Lai để nói pháp môn tất cả pháp vô lượng, vô biên tận cùng rốt ráo bình đẳng lý thú Bátnhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là, Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm vô lượng nên tất cả Như Lai cũng vô lượng; Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm vô biên nên tất cả Như Lai cũng vô biên; Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm tánh nhất nên tất cả các pháp cũng tánh nhất như; Bátnhã ba-la-mật-đa thậm thâm rốt ráo hoàn toàn nên tất cả các pháp cũng rốt ráo hoàn toàn.

Nói pháp Kim cang lý thú vô lượng, vô biên tận cùng rốt ráo này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ và tất cả hội chúng rằng:

–Này Kim Cang Thủ! Nếu người nào được nghe pháp môn Kim cang lý thú Bát-nhã ba-la-mật cứu cánh này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì tất cả chướng ngại của người ấy đều được tiêu diệt hoàn toàn không còn sót, quyết định được tánh chấp Kim cang của Như Lai, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng giác.

Phật lại nói mật ngữ: “Tỳ dược”.

Bấy giờ vì các Bồ-tát, Thế Tôn lại nương vào tướng bí mật pháp tánh Tỳ-lô-giá-na xa lìa hý luận của tất cả Như Lai để nói pháp môn Phổ Hiền đại lạc Kim cang bất không thần chú vô lượng quyết định nhập các pháp tánh không có đầu giữa sau tối thắng đệ nhất lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm. Nghĩa là, các Bồ-tát hay phụng sự cúng dường rộng khắp nên được đại lạc tối thượng; do được đại lạc tối thượng nên chứng được quả Vô thượng đại Bồ-đề của chư Phật; do được quả Vô thượng Bồ-đề thì có thể điều phục tất cả ma quân; do điều phục được tất cả ma quân nên thành tựu tối thắng tự tại trong ba cõi; do thành tựu tối thắng tự tại trong ba cõi nên có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình đều được an lạc tối thượng cứu cánh.

Phật lại nói mật ngữ: “Tát phạm”.

Có bậc Trí tối thắng
Thường ở trong sinh tử
Độ khắp các quần sinh
Mà không nhập Niết-bàn,
Bát-nhã ba-la mật
Trí phương tiện cứu cánh
Thành tựu nghiệp thanh tịnh
Làm thanh tịnh các cõi,
Với các phiền não tham
Điều phục các thế gian
Cho đến trời Hữu đảnh
Quả vô vi thanh tịnh.
Tuy ở trong sinh tử
Không nhiễm pháp thế gian
Như hoa sen thơm đẹp
Không bị dính bùn nhơ,
Muốn làm thanh tịnh người
Đem an vui cho người
Tự tại trong ba cõi
Làm lợi ích bền chắc.

Phật lại nói mật ngữ: “Ha”

Án, na ma tát bà một đà mẫu địa tát đỏa nam.
Án, bộ địa chất đa bạt chiết lệ.
Án, tam mạn đa bạt đà la giả lợi da.
Án, chân đa ma-ni.
Án, quá di lô đề.
Án, nhược để vĩ đế.
Án, ma ha la già đạt.
Án, mị chiến lý da ca phạ chế.
Án, tát bà già nhị di.
Án, bạt chiết la di lý trà ca phạ chiết đế hồng.
Án, tát bà đát tha nẵng đế.
Án, bà pha bà phạ thuật đề.
Án, đạt ma đa nương na vĩ thuật đề.
Án, yết ma vĩ túc đạt án.
Án, di tô bà bạt chiết lý ni hồng phán.
Án, yết ma la nghê.
Án, nhạ hô bạt chiết phạ.
Án, tát bà na dĩ di.
Án, đốt rị yết.
Án, a ca la mục khiết hộ.
Án, bát lợi nhược ba la đế hác hồng.
Án, ám.
Án, tát bà đát tha ngã đa ma để mậu đạt di.
Án, tát bà đát tha ngã đạ ca nẵng lệ
Án, tát bà đát tha ngã đa chất đa bạt chiết lệ

Án, bạt chiết ra tát đỏa vi tắc phổ tra da tát bà bá da mãn đà na di bát ra mộ khất xoa da tát bà bá da lệ để tệ tát phạ tát đát vãn tát pha đát tha lệ đa tam-muội da bạt ra hồng đát ra tra.

Nói mật ngữ này xong, Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ, Chủ mật ngữ:

–Nếu các hữu tình nào được nghe hai mươi lăm pháp môn bí mật lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy thì đời này được thành tựu Kim cang bí mật tối thắng của tất cả Như Lai, không bao lâu sẽ được thân pháp tánh đại Chấp kim cang của tất cả Như Lai.

Sau khi giảng thuyết các pháp môn này cho các Bồ-tát xong, Thế Tôn lại bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Này Kim Cang Thủ! Kinh điển này của ta khó có thể được nghe. Cho đến, người nào nghe được dù là rất ít chỉ một từ, nên biết người này đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành. Huống là người được nghe đầy đủ, thọ trì, đọc tụng, chánh niệm, tư duy! Nên biết, người này quyết định đã từng cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi tám mươi ức nadữu-đa hằng hà sa số chư Phật. Nếu ở đâu có kinh này xuất hiện thì ở đó có điện tháp của chư Phật. Nếu các hữu tình kính trọng kinh này, thường giữ gìn không xa lìa, thì người ấy sẽ được tất cả thế gian cung kính cúng dường. Vị ấy sẽ được Túc mạng thông, có thể biết mọi việc trong vô lượng kiếp quá khứ, không bị tất cả chư Thiên ma Ba-tuần quấy nhiễu, được Tứ đại thiên vương và chư Thiên khác thường ủng hộ theo, được tất cả chư Phật và các vị Bồtát thường cung cấp hộ vệ, tùy theo ý nguyện được vãng sinh các cõi Phật trong mười phương.

Này Kim Cang Thủ! Nay ta chỉ nói sơ lược công đức pháp môn Lý thú Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy. Nói rộng thì tận cùng kiếp cũng không thể hết.

Phật nói kinh này xong, các vị Bồ-tát Kim Cang Thủ…, các hàng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩnna-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… tất cả chúng hội đều rất vui vẻ tin theo và làm theo.