KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại cung điện của Quán Tự Tại trên núi Bố Đát Lạc Ca (Potalaka). Trong đó phần lớn có cây Sa La báu, cây Đam Ma La, cây Chiêm Bác Ca, cây A Du Ca, Cây Cực Giải Thoát. Lại có vô lượng các cây báu tạp vòng quanh trang nghiêm. Nơi nơi đều có hương hoa, cỏ mịn.

Lại có vô lượng suối đầm ao báu chứa đầy nước tám Công Đức, mọi bông hoa tô điểm rất là đáng yêu.

Lại có vô biên cầm thú khác loại, hình dung thù diệu đều có tâm hiền phát ra mọi loại âm thanh như luôn tạo niềm vui

Cùng với chúng Đại Bật Sô gồm tám ngàn người đến dự. chín mươi chín câu chi na dữu đa trăm ngàn Bồ Tát Ma Ha Tát, vô lượng trăm ngàn chúng Tịnh Cư Thiên, chúng Tự Tại Thiên, chúng Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương cùng với Thiên Chúng, vô lượng trăm ngàn Trời trước sau vây quanh nghe Đức Phật nói Pháp.

Bấy giờ trong Hội có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa soạn quần áo, trật áo bày vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng Phật, mặt mắt vui vẻ, nở mặt mỉm cười rồi bạch Phật rằng:

Con có Thần Chú Tâm tên là Bất Không Quyến Sách. Con ở thời xa xưa cách nay 91 kiếp, thời có Thế Giới tên là Thắng Quán, trong đó có Đức Phật tên là Thế Chủ Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư Phật Bạc Già Phạm. Đức Phật Thế Tôn ấy thương xót con cho nên vì con nói Đại Thần Chú Tâm. Khi ấy do con thọ trì sức uy thần nên thường vì vô lượng chúng Tịnh Cư Thiên, chúng Tự Tại Thiên, chúng Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương cùng với Thiên Chúng, vô lượng trăm Trời cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi. Con đều giáo hóa khiến cho họ hướng về Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Con y theo sức công đức như vậy liền được mười ức Bất Không Diệu Trí Thượng Thủ Trang Nghiêm Đại Tam Ma Địa. Do sức Định này, hiện thấy mười phương vô lượng vô số các Thế Giới Phật, tất cả Như Lai với các Chúng Hội.(Con) đều đi đến cúng dường , lắng nghe Chính Pháp, triển chuyển giáo hóa vô lượng Hữu Tình đều khiến cho họ phát tâm hướng về Vô Thượng Giác. Cho nên chẳng thể luận bàn sức của Chú này , hay cứu vô lượng nạn khổ của chúng sinh. Các kẻ có Trí đều nên thọ trì.

Thế Tôn! Nếu phương khác có được Chú Tâm này, nên biết chốn đó có hàng Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Phạm Thiên Vương làm bậc Thượng Thủ cùng với mười hai ức các chúng Thiên Thần thường cùng chung thủ hộ cung kính cúng dường như Phật Chế Đa (Tháp của Phật) chẳng khiến bạo ác, các hàng Quỷ Thần đi qua đều dừng lại trong đó. Thế Tôn! Tùy theo quốc ấp nào có lưu hành Bất Không Quyến Sách Thần Chú Tâm Kinh như vậy, nên biết các loại Hữu Tình trong chốn đó đã ở vô lượng câu chi na dữu đa trăm ngàn các cõi Phật gieo trồng căn lành, nương theo sức Đại Nguyện mà đi đến chốn này.

Thế Tôn! Nếu có chúng sinh tạo các tội nặng, tập hành Pháp ác, hủy nhục Hiền Thánh, phỉ báng Chính Pháp nên bị đọa trong Vô Gián Đại Địa Ngục trải qua vô số kiếp chịu các khổ đau . Chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn tuy có đủ Thần Thông mà chẳng thể cứu được. Nếu kẻ ấy nghe Thần Chú Tâm Kinh này mà có thể sinh lòng hối hận xấu hổ , cuối cùng chẳng tùy tiện gây tạo (tội nữa). Nếu kẻ ấy lại có thể trải qua một ngày một đêm thọ trì Trai Giới, tụng Chú Tâm này thời nghiệp tội đã gây tạo chỉ chịu nhẹ trong đời này , lại chẳng bị đọa vào Địa Ngục Vô Gián.

Làm sao chứng biết kẻ ấy chỉ chịu nhẹ trong hiện đời chẳng bị đọa vào Địa Ngục ?

Ấy là đột nhiên bị bệnh lạnh nóng. Hoặc trải qua một ngày, hai ngày hoặc lại cho đến trải qua bảy ngày.

Hoặc bị đau mắt, đau tai, đau mũi, đau răng, đau môi, đau lưỡi, hoặc đau nứu lợi, hoặc đau tim ngực.

Hoặc đau bụng, rốn.Hoặc đau eo lưng, xương sống. Hoặc đau hông sườn, nách. Hoặc đau bộ phận sinh dục, xương bánh chè.

Hoặc đau đầu gối, bắp đùi. Hoặc đau chi tiết. Hoặc đau bàn tay, bàn chân. Hoặc đau đầu mặt. Hoặc đau cổ họng, cổ. Hoặc đau vai, bắp tay.

Hoặc bị trúng gió, bệnh khí, bệnh trĩ, bệnh lỵ, bệnh sởi.

Hoặc bị bệnh Luyến Phích (bệnh có báng nước trong bụng), Bạch Lại , Trọng Lại với các bệnh ghẻ lở , Hắc Lào.

Hoặc bị nhọt do phỏng da, Cam Sang, Hoa Sang, Lậu Sang, nhọt độc. Hoặc bị Ung.

Thũng, Du Thũng, Đinh Thũng (gân thịt sưng vù lên thành nhọt), gân thịt sưng vù, rôm sảy, Ác Thũng.

Hoặc bị bệnh thần kinh điên loạn, hoặc bị Cam Thấp, hoặc bị Quỷ Mỵ, hoặc bị Yểm Đảo (cầu đảo ếm đối).

Hoặc bị Chú Trớ (bùa Chú nguyền rủa), hoặc bị trúng thuốc độc, hoặc bị trói trong tù, hoặc bị gông cùm xiềng xích.

Hoặc bị đánh chửi, hoặc bị phỉ báng, hoặc bị mưu hại, hoặc bị sợ hãi.

Hoặc lại gặp mọi thứ khác, tăng thêm hoặc giảm bớt việc chẳng nhiêu ích.

Nói tóm lại hết thảy khổ não bức thiết thân tâm với thấy mộng ác. Do điều này chứng biết kẻ kia chịu nhận nhẹ trong đời hiện tại và chẳng bị đọa vào Địa Ngục Vô Gián, hết thảy Nghiệp Tội thảy đều tiêu trừ.

Chúng sinh như vậy do sức của Chú này còn chịu nhận nhẹ trong đời hiện tại , tiêu trừ tội nặng huống chi là Hữu Tình khác có thân tâm thanh tịnh, nghe trì Chú này mà chẳng được phước ư ? Nghiệp tội đời trước cũng được tiêu trừ, hiện tại vị lai thường nhận được khoái lạc.

Thế Tôn ! Nếu có bốn Chúng (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di) hoặc nhóm bốn Tính (Bà La Môn, Sát đế Lợi,Phệ Xá, Thủ Đà La) giả sử dùng Tâm dua nịnh quanh co giả dối lắng nghe Thần Chú Tâm Kinh như vậy, thọ trì đọc tụng, viết chép, cúng dường. Vì người khác nói Giáo khiến cho họ nghe nhận cho đến tự mình đi đến bên tai của Súc Sinh ân cần niệm tụng khiến cho chúng được nghe.Lại thẩm xét suy tư chương cú của Chú này, chẳng hủy báng, chẳng chấp giữ Tướng, không có phân biệt, không khởi đẳng cấp, chẳng hành chậm chạp, thực hiện Vô Vi, xa lìa nhiễm ô, giữ Tâm bình đẳng, không có tăng giảm, xa lìa năm Uẩn. Do phương tiện này ở các cõi Phật lại tu tùy niệm.Người ấy do sức Công Đức như vậy nên ở mười phương đều có mười vị Phật đi đến hiện ra trước mẵt dạy bảo khiến cho ăn năn trừ bỏ mọi tội đã làm trước kia, đều khiến cho mãn túc hết thảy điều cầu nguyện.

Nếu chẳng có thể như điều nói ở trên mà chỉ có thể viết Thần Chú Tâm Kinh này đem đặt trong nhà lễ bái cúng dường cũng được vô lượng vô biên Công Đức.

Thế Tôn ! Nếu có chúng sinh vì kẻ hơn mình hoặc sợ chủ, sợ oán thù, sợ thú ác, sợ nạn nguy hiểm, hoặc tùy theo điều khác.Hoặc cầu cao quý nhiều tài bảo…nên lắng nghe Thần Chú Tâm Kinh như vậy. Tuy có lắng nghe mà chẳng cung kính, hoặc lại phỉ báng khinh chê, hủy bỏ chỉ trích. Người có Trí nên biết chẳng phải là tự sức của kẻ ấy mà chính là uy thần của Đức Quán Tự Tại khiến cho kẻ đó nghe lọt vào tai và khiến cho kẻ ấy được sự lợi lạc trong đời hiện tại vị lai.

Thế Tôn ! Ví như có người bẻ Trầm lấy Xạ. Hoặc lại đối với mọi loại thuộc nhóm Chiên Đàn, Long Não… phỉ báng khinh chê, hủy hoại chỉ trích mà chỉ nghiền mài dùng xoa bôi thân thể. Xong nhóm Trầm Xạ ấy chẳng tác niệm này:”Kẻ đó lăng miệt nên ta chẳng cho mùi thơm ấy” mà do tính tự nhiên luôn tạo ra hương thơm. Thần Chú Tâm này cũng lại như vậy. Tuy có kẻ phỉ báng khinh chê, hủy hoại chỉ trích. Hoặc như trên nói chỉ dùng Tâm dua nịnh quanh co viết chép thọ trì cung kính cúng dường thì cũng tạo nhân duyên căn lành cho kẻ ấy khiến cho họ ngày sau tùy theo chỗ sinh ra có đủ mùi thơm màu nhiệm của công đức Giới Định Tuệ; cũng hay vì người khác tạo ra hương thơm này.

Thần Chú này có uy đức chẳng thể nghĩ bàn, tin tưởng phỉ báng đều có thể tạo ra việc nhiêu ích.

Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành hoặc người nữ thiện với Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tác, Ưu Bà Di hoặc nhóm người khác vào ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt thọ trì trai giới, chuyên tâm tụng Đại Thấn Chú Tâm này cho đến 7 biến chẳng nói tạp dị. Nên biết đời này người đó quyết định được 20 điều Thắng Lợi. Thế nào là 20 điều ?

Một là: Thân không có mọi thứ bệnh, luôn an ổn khoái lạc.

Hai là: Do nghiệp lực trước kia, tuy có sinh bệnh nhưng mau chóng trừ khỏi.

Ba là: Thân thể mềm mại, da thịt sáng bóng, mặt mắt trong sáng.

Bốn là: Mọi người yêu kính.

Năm là: Hộ kín các căn.

Sáu là: Được nhiều tài bảo tùy ý thọ dụng.

Bảy là: Tài bảo đã được thì nạn vua chúa,nước lửa chẳng thể xâm phạm gây tổn hại.

Tám là: Sự nghiệp đã làm đều khéo thành tựu.

Chín là: Hết thảy vật gieo trồng đều chẳng sợ Rồng ác, sương, mưa đá, mưa gió.

Mười là: Nếu lúc gặt hái lúa má mà bị tai hoạnh xâm lấn. Dùng Tâm Chú này chú vào tro hoặc nước trải qua 7 biến. Xong ở trong ruộng ấy rải tán trên dưới, kết Giới tám phương thì tai hoạnh ấy đều liền trừ diệt.

Mười một là: Chẳng bị tất cả hàng Quỷ Thần, La Sát Tư bạo ác hớp đoạt tinh khí.

Mười hai là: Tất cả Hữu Tình thấy nghe vui vẻ, yêu thích tôn trọng thường không nhàm chán.

Mười ba là: Thường chẳng sợ hãi tất cả oán thù.

Mười bốn là: Giả sử có oán thù thì mau chóng tự tiêu diệt.

Mười lăm là: Hàng Người, Phi Nhân chẳng thể xâm hại.

Mười sáu là: Chẳng bị vướng vào Yểm Mỵ, Chú Trớ, Cổ Đạo.

Mười bảy là: Phiền não, triền cấu chẳng thể hiện hành.

Mười tám là: Đao, chất độc, nước, lửa chẳng thể gây hại.

Mười chín là: Chư Thiên, Thiện Thần thường tùy vệ hộ.

Hai mươi là: Đời đời chẳng lìa Từ Bi Hỷ Xả.

Người ấy được 20 điều thắng lợi như vậy. Lại được 8 Pháp. Thế nào là tám?

Một là: Lúc sắp chết thời thấy Quán Tự Tại Bồ Tát hiển tướng Bật Sô đi đến hiện ra trước mặt , vui vẻ ủy dụ.

Hai là: An ổn, lúc chết không có các sự khổ đau.

Ba là: Lúc buông xả mệnh thời mắt chẳng trợn ngược, miệng không há hốc,tay chẳng quấn rối, chân lìa duỗi cuốn, chẳng tuôn ra chất dơ uế của đạo tiểu tiện, không có nghiêng ngả rớt khỏi giường.

Bốn là: Lúc buông xả mệnh thời trụ chính ức niệm (ghi nhớ chân chính) , ý không có loạn tưởng.

Năm là: Lúc buông xả mệnh thời chẳng che mặt mà chết.

Sáu là: Lúc buông xả mệnh thời được vô tận biện.

Bảy là: Đã buông xả mệnh xong thì tùy theo Nguyện , vãng sinh về các tịnh thổ của Phật

Tám là: Thường cùng bạn lành chẳng hề buông lìa.

Thế Tôn ! Nếu có nhóm kẻ trai lành, người nữ thiện hay cắt đứt rượu thịt với các Huân Tân (Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ). Chẳng ăn thức dư thừa ô uế, thân thường thanh khiết. Ngày này ba thời chuyển tụng Bất Không Quyến Sách Thần Chú Tâm Kinh này thì ngày đêm kẻ ấy được tăng trưởng công đức thù thắng.

Nếu hay đối với Pháp buông bỏ tâm keo kiệt, xa lìa ý ganh ghét, chuyên vì lợi lạc tất cả Hữu Tình. Quán các chúng sinh có sức, không có sức như tương ứng nên vì họ nói Thần Chú Kinh này. Nên biết nhóm ấy mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, luôn luôn rơi vào các hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây tức gọi là Bồ Đề Tát Đỏa(Bodhisatva). Nói Bồ Đề ấy là Bát Nhã . Nói Tát Đỏa tức là phương tiện. Hai Pháp như vậy đối với các Hữu Tình hay tạo tác tất cả lợi ích an vui.

Thế Tôn ! Nay con vì muốn lợi ích an vui cho 4 Bộ Chúng với vì trừ diệt mọi tội gây tạo của các Hữu Tình ác nên ở trước mặt Như Lai nói Thần Chú này. Nguyện Xin Đức Thế Tôn xót thương nghe hứa.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Đại Chúng Thanh Tịnh biết lúc nên nói, Ta cũng tùy vui. Thần Chú Tâm này là cha mẹ của Bồ Tát ngày sau, khiến cho sự nghiệp mà các Bồ Tát đã làm mau được thành tựu,cũng khiến cho tất cả việc sợ hãi mau được trừ diệt.

Khi ấy Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo sự nghe hứa của Đức Thế Tôn, vui vẻ hớn hở chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn không hề chớp mắt, cung kính chắp tay rồi bạch Phật rằng:”Thần Chú Tâm này là nơi các Bồ Tát tương ứng tôn trọng cung kính cúng dường, là Pháp Môn Giải Thoát viên mãn tối cao, tạo tác lợi ích an vui cho các chúng sinh.

Các người muốn thọ trì Chú Tâm này nên trước tiên kính lễ chư Phật với các Bồ Tát, Độc Giác Thanh Văn của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.

Lại nên kính lễ hàng Chính Chí Chính Hạnh.

Lại nên kính lễ các Đại Thanh Văn của nhóm Xá Lợi Tử.

Lại nên kính lễ các Đại Bồ Tát của nhóm Từ Thị.

Lại nên kính lễ Vô Lượng Quang Phật.

Lại nên kính lễ 3 báu Phật Pháp Tăng.

Lại nên kính lễ bậc có đầy đủ Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đã kính lễ xong, lại nên niệm rằng:”Thần Chú Tâm này có tên gọi là Bất Không Quyến Sách. Đấy là Pháp do Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, thân tự diễn nói ngay trong Đại Chúng Hội ở trước mặt Đức Như Lai. Nay con đọc tụng khiến cho tất cả sự nghiệp mà con đã làm mau được thành tựu, khiến cho tất cả sự sợ hãi của con mau được trừ diệt”.

Tác niệm này xong, nên đọc tụng rằng:

Đát điệt tha: Ám, chiết lạc chiết lạc, chỉ lý chỉ lý, chủ lỗ chủ lỗ

Cúi lậy Đấng có đủ Đại Bi

Tát lạc tát lạc, tử lý tử lý, chỉ lý chỉ lý, tỳ lý tỳ lý

Cúi lậy Đấng Đại Liên Hoa Thủ (Đấng cầm hoa sen lớn trong bàn tay)

Yết la yết la, cát lợi cát lợi, khuất lộ khuất lộ

Cúi lậy Đấng Đại Tịnh Hữu Tình

Bột phộc bột phộc, đà bà đà bà, khẩn ni khẩn ni

Cúi lậy Đấng Cực Tịnh Hữu Tình

Yết lạc yết lạc, chỉ lợi chỉ lợi, củ lỗ củ lỗ

Cúi lậy Đức Đắc Đại Thế

chiết la chiết la ,san chiết la san chiết la, tì chiết la tì chiết la, Y chiết tra y chiết  tra, bạt lạc bạt lạc, tỳ lợi tỳ lợi, bộ lỗ bộ lỗ, ê tứ ê tứ

Cúi lậy Đấng Đại Bi Đại Thú Vương Tướng (Đấng có hình tướng của Đại Bi Đại Thú Vương)

Đạt lạc đạt lạc, tát lạc tát lạc, chiết lạc chiết lạc, bát lạc bát lạc, hát lạc hát lạc, ha ha, tứ tứ, hô hô, ống ca lạc

Cúi lậy Đấng Đại Phạm Vương Tướng (Đấng có hình tướng của Đại Phạm Vương)

Đạt lạc đạt lạc, địa lợi địa lợi, đỗ lỗ đỗ lỗ, đát lạc đát lạc, tát lạc tát lạc, bát lạc bát lạc, phiệt lạc phiệt lạc.

Cúi lậy Đấng Bách Thiên Quang Trang Nghiêm Thân (Đấng có thân trang nghiêm bằng trăm ngàn ánh sáng)

Thập phiệt la thập phiệt la, đáp bá đáp bá, bạc già phạm.

Cúi lậy Đấng là nơi cúng dường của Nguyệt Thiên, Nhật Thiên, Diễm Ma Thiên, Thủy Thiên (Varuṇa), Tỳ Sa Môn Thiên (Kubera), Đế Thích Thiên, Phạm Thiên, chúng

Thiên Tiên của nhóm ban cho tiền tài

Mạt lạc mạt lạc, nhĩ lý nhĩ lý, mẫu lỗ mẫu lỗ, tốt lỗ tốt lỗ, chủ lỗ chủ lỗ

Cúi lậy Đấng có mọi hình tướng của Tát Nại Đồng Tử, Tự Tại Thiên (Rūdra), Tỳ Nữu Thiên (Viṣṇu), Dữ Tài Tiên (Dhānada Ṛṣī), Na Dược Ca, Tỳ Na Dược Ca Chúng

Đạt lạc đạt lạc, địa lý địa lý, đỗ lỗ đỗ lỗ, thát lạc thát lạc, yết lạc yết lạc, bát lạc bát lạc, đỗ lạc đỗ lạc, thứ lạc thứ lạc, hát lạc hát lạc, mạt lạc mạt lạt, phiệt lạc phiệt lạc 

Cúi lậy Đấng Dữ Nguyện Phổ Quán Thắng Quán Thế Tự Tại Đại Tự Tại

Mẫu hô mẫu hô, mẫu lỗ mẫu lỗ, mẫu đa mẫu đa, muộn già muộn già, lạc xoa lạc xoa

Cúi lậy Đấng hay khiến cho con và tất cả hữu tình giải thoát được tất cả sự sợ hãi, giải thoát được tất cả sự Yểm Cổ, giải thoát được tất cả tai nạn bất ngờ, giải thoát được tất cả bệnh tật, giải thoát được tất cả Tà Mỵ Võng Lượng. Giải thoát được tất cả oan gia, giết chóc, cột trói, sợ hãi, đói khát, đánh đập. Giải thoát được ách nạn về: vua chúa, giặc cướp. Giải thoát được tất cả nạn về: nước, lửa, gió. Giải thoát được tất cả nạn về: đao kiếm, thuốc độc

Yết noa yết noa, khẩn ni khẩn ni, khuất nữu khuất nữu, chiết lạc chiết lạc

Cúi lậy Đấng hay khai thị tất cả Căn Lực, Giác Chi, Đại Chi, bốn Thánh Đế

Đáp ma đáp ma, táp ma táp ma, mạt sa mạt sa

Cúi lậy Đấng hay trừ các Đại Hắc Ám, sinh trưởng đầy đủ sáu Ba La Mật Đa Nhĩ lý nhĩ lý, tra tra tra tra, xá xá xá xá, trí trí trí trí, chú chú chú chú

Cúi lậy Đấng khoác áo da hươu, có đủ Đại Từ Bi Tự Tại Đại Tự Tại, hay phá tất cả Quỷ Thần ác, mau đến mau đến ủng hộ cho chúng con

Cự lô cự lô, bát lạc bát lạc, tát lạc tát lạc, yết lạc yết lạc, yết tra yết tra, mạt tra mạt tra

Cúi lậy Đấng có đầy đủ Đại Bi ngự tại Tĩnh Thổ, thân đeo sợi dây Cát Tường màu trắng, cổ đeo chuỗi Anh Lạc gồm đủ mọi báu. Đầu đội mão báu kết hoa, trong mão ngay trên đỉnh đầu có tượng Nhất Thiết Trí . Tay cầm hoa sen báu to lớn hiếm có. Đối với các nhóm Tĩnh Lự (Thiền Định) trì giữ công đức màu nhiệm của mọi sự giải thoát đều chẳng nghiêng động. Hay khéo thành thục tất cả Hữu Tình. Có đầy đủ Đại Từ Bi hay trừ tất cả nghiệp chướng, hay cứu tất cả bệnh khổ. Hay khéo an ủi tất cả Hữu Tình

Ám hiệt lợi, đát lại lộ ca tỳ đồ gia

Án, mộ già bá xa, hiệt lợi đạt gia

Án, bát thứ đế hát đa, yếm phái sa ha

Nạp ma a mạc đà gia, sa ha

Nạp ma a thị đa gia, sa ha

Nạp mạc a bát la để đa gia, sa ha

Nạp mộ phiệt lạc bát thứ đà gia, sa ha

Nạp mộ tát bà yết ma tất đạt duệ, sa ha

Yếm xã gia tráng, sa ha

Thần Chú Tâm này quyết định có ứng nghiệm. Người hay thọ trì đều thành tựu mọi ước muốn.

Chư Hữu , ngày ngày ba thời đều tụng 108 biến thì quyết định trừ diệt được 5 tội Vô Gián. Tất cả nghiệp chướng không có gì không thanh tịnh.

Lúc muốn niệm tụng thời nên trước tiên Kết Giới. Pháp Kết Giới ấy , lấy tro hoặc nước hoặc hạt cải trắng hoặc Đam Sơn Quyết , chú vào 7 biến xong khiến đóng 4 phương, đốt hương Trầm Thủy, chí tâm niệm tụng.

Các người bị bệnh lạnh nóng với bệnh sốt rét, nên chú vào sợi dây và thắt 21 gút rồi đeo trên cổ hoặc buộc vào cánh tay liền trừ được bệnh.

Chư Hữu!Người bị bệnh, hoặc dùng bơ hoặc dầu hoặc lại chú vào nước 21 biến rồi khiến uống vào liền trừ được bệnh.

Các người muốn giải sự Chú Trớ Yểm Đảo của kẻ khác. Lấy bùn hoặc miến hoặc sáp ong….. làm hình tượng của kẻ ấy. Miệng tụng Chú này, tay cầm cương đao khởi tâm thương xót kẻ ấy rồi chặt cắt hình tượng đó. Lại Chú vào sợi dây rồi cột buộc trên thân người bị yếm khiến cho các sự sợ hãi liền được trừ khỏi.

Các người bị đau bụng, nên chú vào nước mặn (?nước muối) rồi khiến uống vào liền trừ được bệnh.

Các người gặp phải Cổ Độc hoặc bị nhóm rắn, rết cắn chích thì chú vào nước khiến uống vào. Lại chú vào bùn rồi xoa bôi lên vết cắn chích liền được trừ khỏi.

Các người bị đau mắt, nên chú vào sợi dây màu trắng rồi cột buộc trên lỗ tai của kẻ ấy, liền trừ được bệnh.

Chư Hữu ! Người bị đau buốt răng nứu, nên chú vào cây Yết La Tỳ La 21 biến xong, rồi nhai nhấm liền trừ được bệnh.

Gặp các nơi đáng sợ, cần phải Kết Giới rồi trụ trong đó. Pháp Kết Giới ấy là chú vào sợi dây ngũ sắc 21 biến , cột quanh cây cọc nhọn Đam Sơn (Đam sơn quyết) đính dính ở 4 góc liền được vô úy (Không còn sợ hãi).

Các người muốn tự hộ giúp mình, nên chú vào sợi dây rồi đeo trên thân thể. Hoặc chú vào nước, tro rồi rải tán trên thân.

Chư Hữu! Người bị các hàng Quỷ Thần, Mỵ bám dính trên thân, nên chú vào sợi dây ngũ sắc rồi thường đeo bên mình tức (hàng Quỷ Thần Mỵ kia) liền buông lìa.

Các người bị tất cả các bệnh nhọt, thũng……. Lất Tất Bát Mạt (lá lốt) hòa với mật, chú vào 21 biến rồi xoa lên trên chỗ bị nhọt thũng liền trừ được bệnh.

Các người bị bệnh về mắt, nên chú vào nước thơm hoặc nước cam thảo, nước Bát La Xa 21 biến rồi dùng tẩy rửa mắt liền trừ được bệnh.

Các người bị bệnh về tai, mũi. Nên chú vào dầu mới 21 biến rồi nhỏ vào trong tai, mũi liền trừ được bệnh.

Chư Hữu! Nếu gặp mọi bức não do sự đấu tranh. Oán thù, mưu toan vu khống, mọi thứ thuộc việc quan. Nên chú vào nước sạch 21 biến rồi rửa mặt và rưới lên thân liền được hòa giải.

Chư Hữu! Lúc quốc thổ, vương đô, thành ấp khởi tai nạn thời nên kết Đạo Trường. Dùng phân bò xoa tô mặt đất, đem nước nóng thơm trải khắp. Ở 4 góc trong Đạo Trường đểu để một cái bình. Ở trong bình ấy để hoa với nước. Dùng cỏ mới sạch rải bày trong Đạo Trường. Đem hoa quả tươi đẹp bày hàng bên trênđó. Làm chén đèn bằng bột gạo, dầu thơm, tim đèn sạch. Xong đặt ở 4 góc. Lấy mọi danh hoa rải khắp bên trong Đạo Trường, đốt hương thượng diệu mà làm cúng dường. Người tụng Chú ấy dùng nước nóng thơm tắm gội, mặc áo mới sạch, ngồi trên tòa khiết tịnh, ngay thẳng thân, chính niệm tụng Chú Tâm này. Người chủ nếu chí thành thì tai nạn liền ngưng.

Chư Hữu ! Nơi có bệnh dịch , yêu quái sùng bái… chú vào nước trong bình rồi rải nơi ấy với thân mình thì tất cả tai hoạn thảy đều trừ diệt.

Nếu bị Yểm Mỵ. lấy nước trong bình mài hương Chiên Đàn rồi chú vào 21 biến, dùng xoa bôi trên trái tim thì Yểm Mỵ liền ngưng.

Nếu thường niệm tụng Thần Chú Tâm này thì sự chướng của nhóm 4 Trọng, 5 nghịch, báng Pháp… đều được trừ diệt

Muốn hộ giúp nước nhà (Quốc trạch) khiến không có tai ách, nên lấy 108 hoa sen đều chú vào một biến rồi ném vào bên trong Hỏa Đàn, cúng dường Hiền Thánh thì tai ách đều ngưng, nước nhà được an ổn.

Nếu muốn khiến cho người khác khởi tâm hiền lành , chẳng sinh hiềm nghi ganh ghét mình, nên lấy 108 khúc Chiên Đàn, mỗi khúc đều dài 2 thốn (2 tấc Tàu) đều chú một biến rồi ném vào trong Hỏa Đàn, cúng dường Hiền Thánh sẽ hay khiến cho người đó xót thương mình, không còn hiềm hận.

Nếu thân sợ vướng vào bệnh dịch, Quỷ Mỵ . Nên lấy thuốc Xã Gia, thuốc Tỳ xã Gia, thuốc Na Củ Lê, thuốc Kiện Đà Na Củ Lê, thuốc Bà Thứ Ni, thuốc Án Bạt Gia Ba Ni, thuốc Nhân Đạt La Ba Ni, thuốc Kiện Đà Tất Lợi Dạng Cù, thuốc Hiệt Yết Lam, thuốc Chước Cật La, thuốc Ma Ha Chước Cật La, thuốc Tỳ Sắt Nô Cật Lan Đa, thuốc Tố Ma La Thời, thuốc Tô Nan Đà, thuốc Đồ Duyên Để, thuốc Bạch Đàn Hương, thuốc Xá Lợi Ma, thuốc Xá Lợi Bà, thuốc Hát Tất Để Bà Thứ Ni, thuốc Hát Lệ Thứ Ca, thuốc Kiện Đà Hiệt Yết Lam, thuốc Kim Cương, thuốc Hắc Lam, thuốc Phiệt La Ha Cật Lan Đa.

Các thuốc như vậy đâm giã cho thật nhỏ rồi đem rây cho thật mịn. Xong lấy nước hoà làm viên có hình như táo lớn (Đại Tảo) ,chú vào 108 biến rồi để ở trên đỉnh đầu hoặc buộc vào hai cánh tay thì thân chẳng bị vướng vào bệnh dịch,Quỷ Mỵ

Nếu có con nít bị Tà Khí, Võng Lượng làm cho kinh sợ thì chú vào viên thuốc này 108 biến,cột dưới cổ họng (thì trẻ con kia) liền chẳng kinh sợ.

Nếu có người nữ bạc phước đi đến đâu đều bị mọi người chán ghét. Chú vào viên thuốc này 108 biến hòa với nước tắm rửa thì tướng ác đều trừ, được mọi người yêu kính. Bệnh uế ác trên thân cũng được trừ khỏi.

Chư Hữu ! Người đàn bà cầu sinh con trai. Chú vào viên thuốc này 108 biến rồi đeo buộc trên thân hoặc hòa với nước tắm rửa liền được sinh con trai.

Nếu chú vào viên thuốc rồi đeo buộc trên thân thì đao, chất độc, nước, lửa, thú cá, oan gia, Yểm Mỵ, Cổ Đạo, tất cả tai hoạnh đều chẳng thể gây hại.

Nếu bị nhọt , thũng. Chú vào viên thuốc này 108 biến hoà với nước rồi xoa bôi liền trừ được bệnh.

Nếu gặp gió ác, mưa gây tàn hại,mưa đá gây tai nạn. Chú vào nước trong sạch 21 biến rồi rải tán 4 phương. Hoặc chú vào cành cây Yết La Tỳ La 21 biến, miện luôn tụng Chú, hướng về 4 phương vung qua vung lại thì nhóm gió liền ngưng.

Quán Tự Tại Đại Thần Chú Tâm này tuy chẳng thọ trì , chỉ y theo Pháp trước tụng ắt có hiệu nghiệm. Nếu hay thọ trì thì sự nghiệp đã làm không có gì không thành tựu.

Người muốn thọ trì. Lấy lụa trắng mới dài một trượng, rộng 5 xích (5 thước Tàu) gom thành một đoạn , đừng cắt đứt sợi chỉ thẳng. Màu sắc vẽ tạo tượng Phật nên hòa với keo thơm, ngoài ra không được dùng các thứ keo khác.

Bên phải tượng Phật nên lại vẽ làm Quán Tự Tại Bồ Tát giống như Đại Tự Tại Thiên, đỉnh đầu có búi tóc,đầu đội mão hoa, trên vai trái khoác da Ế Nê Gia, Ngay thân phần còn lại dùng Anh Lạc, vòng, xuyến để trang nghiêm. Họa Sư cần phải tắm rửa bằng nước thơm tinh khiết, mặc áo mới sạch , lìa các thức ăn tạp uế, chuyên tinh trai giới, vẽ nơi sạch sẽ.

Nên đem Tượng này đặt ở nơi thanh tịnh. Ở trước Tượng ấy dùng phân bò xoa tô mặt đất dài rộng một trượng chín, bốn phương đều bằng thẳng. Ở trong Đàn ấy rải toàn hoa màu trắng, dùng 8 cái bình đều đựng một thăng đầy nước hương hoa rồi an trí ở 8 phương.Lại ở tám phương bày tám tòa cỏ, trên mỗi một tòa để một phần thực phẩm. Ở bên 8 cái tòa , mỗi mỗi đều để 8 phần thực phẩm. Thực phẩm dùng cúng dường ấy đều được dùng mọi thứ ngon đẹp nhất trên đời, chỉ trừ nhóm Huân Tân (Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ) máu, thịt, rượu… các vật tạp uế. Lại đốt Trầm Hương chí thành cúng dường.

Người thọ trì Chú.,trước tiên nên nhịn ăn 3 ngày 3 đêm. Như người ấy chẳng thể làm được thì chỉ cần nhịn ăn một ngày một đêm. Ở trong mỗi ngày, 3 thời tắm gội, nếu cần đi đại tiểu tiện thì mỗi lần mỗi tắm gội. Mặc áo mới sạch, ăn Tam Bạch Thực là Sữa, Lạc với gảo tẻ trắng. Ăn xong thì xúc miệng xỉa răng rồi đến trước tượng Phật , đốt hương Trầm Thủy chí thành đỉnh lễ, chuyên tâm tụng Đại Thần Chú Tâm này mãn tám ngàn biến.

Khi ấy Hành Giả tự thấy thân mình biến phóng ánh sáng giống như lửa mạnh. Thấy việc này xong, hớn hở vui vẻ. Thời Quán Tự Tại liền hiện ra trước mặt người ấy, tùy theo ước nguyện mong cầu đều khiến cho đầy đủ.

Nếu muốn tự ẩn, nên chú vào Thư Hoàng hoặc An Thiện Na đủ tám ngàn biến rồi nghiền thành bột đem xoa bôi mắt.

Nếu muốn bay trong hư không thì nên dùng xoa bàn chân.

Do sức của Chú này , chứng được Trí Bất Không mà làm bậc Thượng Thủ, trang nghiêm Đẳng Trì.

Đã được Định này, phàm làm sự nghiệp thì không có gì không thành tựu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay ! Lành thay ! Ông hay thương xót tất cả Hữu Tình,nói Thần Chú này muốn khiến họ cho đều được lợi ích an vui. Ta rất tùy vui”.

Khi Đức Bạc Già Phạm nói lời này xong thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Tịnh Cư Thiên Chúng, Tự Tại Thiên Chúng, Đại Tự Tại Thiên Chúng, Đại Phạm Thiên Vương với Thiên Chúng khác, Thanh Văn, Bồ Tát đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM (Hết)

27/03/2007