KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Linh thứu, thành Vương xá, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị và một ngàn vị Bồ-tát. Những vị Bồ-tát ấy đều như Bồ-tát Di-lặc.

Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất:

–Về phương Đông cách cõi này một hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Khoái Lạc Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Bất khả thắng.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này hai hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Hoan lạc.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này ba hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Hỷ ái.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này bốn hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ này tên là Nội khoái.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này năm hằng sa có cõi

Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ đó tên là Vô hồ nghi.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này sáu hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bản Thảo Thọ Thủ Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Vô độc thích.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này bảy hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Liên hoa hương.

Xá-lợi-phất! Về phương Đông cách cõi này tám hằng sa có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bảo Lac Liên Hoa Khoái Trụ Thọ Vương Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác hiện đang thuyết pháp, quốc độ ấy tên là Cam âm thanh xưng thuyết.

Lại nữa, này Hiền giả Xá-lợi-phất! Quốc độ của chư Phật Như Lai đều thanh tịnh không có năm thứ uế trược, không có ái dục, không có người nữ, không có ý nhơ bẩn, không có trừ ếm, không có sự phân biệt.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe tám danh hiệu các Đức Phật Như Lai này, thọ trì, đọc tụng, phụng hành, thì trọn đời không bị đọa vào ba đường ác, trừ năm tội vô gián.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu tám Đức Phật và tên các quốc độ, thọ trì, đọc tụng, phụng hành, dùng công đức ấy để phát tâm Bồ-tát thì sinh ra thường gặp pháp Đà-la-ni, luôn được tướng tốt, luôn được âm thanh tốt, luôn được phước gia hộ chuyển đổi. Thiện nam, thiện nữ nào phụng hành lời dạy của tám Đức Phật một cách đúng đắn thì khi người nữ sinh ra được chuyển thành thân nam.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào đối với chư Phật Như Lai, mỗi sáng sớm tắm rửa sạch sẽ, y phục chỉnh tề, ngày đêm ba thời đọc tụng kinh này thì được công đức vô lượng, đệ nhất Tứ Thiên vương thường ủng hộ các thiện nam, thiện nữ ấy. Hoặc ở nơi cửa quan, hoặc ở nơi oan gia mà đọc tụng kinh này, hoặc ở trong chốn đạo tặc, hoặc ở tại vùng nước lửa, hoặc ở nơi biển cả gặp gió to sóng dữ, hoặc ở nơi quân trận giao chiến mà đọc tụng kinh này, hoặc khi bị trúng trùng độc, hoặc lúc nghe loài chim ác kêu, hoặc khi gặp ác mộng, hoặc ở trong chỗ long thần, hoặc ở nơi chốn ma quỷ quá đổi sợ hãi mà đọc tụng kinh này, hoặc có bệnh đau nguy cấp mà trì tụng kinh Bát Dương Thần Chú này thì mọi thứ tai họa, sợ hãi, bệnh tật… đều được trư khỏi.

Khi ấy, Đức Phật nói kệ tóm tắt:

Cõi này không Như Lai
Trì tên quốc độ này
Trừ tất cả điều ác
Mau được lên chánh đạo
Sinh ra thường gặp Phật
Thấy hiểu rất hoan hỷ
Bậc soi sáng trên đời
Tâm bình đẳng cúng dường
Vô số trăm ngàn kiếp
Thường xa lìa chấp trước
Mau được đạo Niết-bàn
Thờ hiệu chư Phật này
Nay gặp chư Như Lai
Phụng hành lời Phật dạy
Là người dễ điều phục
Mỗi mỗi thấy chỗ sinh
Đoan nghiêm đủ tướng tốt
Sinh trong nhà giàu có
Dũng mãnh ưa bố thí
Là người không xan tham
Người nữ nghe điều ấy
Tâm ý rất vui mừng
Lìa được thân người nữ
Sinh ra làm thân nam
Các binh không dám hại
Đường ác cũng không gặp
Quan quyền và đạo tặc
Trọn không hại người ấy
Năm ma không quấy nhiễu
Tướng quân và quan thuộc
Không thể gây hại được
Người phụng thờ kinh này.

Bấy giờ, đệ nhất Tư Thiên vương, Bồ-tát Di-lặc… cùng bạch Phật:

–Chúng con xin cùng ủng hộ tất cả những người thọ trì kinh chú Bát Dương này. Chúng con xin hợp sức ủng hộ khiến cho những người thọ kinh chú nếu bị tật bệnh mau được thuyên giảm.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, đệ nhất Tứ Thiên vương, Bồ-tát Di-lặc…, chúng Tỳ-kheo và các hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Dân chúng, A-tu-la, nghe kinh đều vui mừng, liền đảnh lễ Đức Phật lui ra.

Tên tám vị Bồ-tát: Một là Bồ-tát Bạt-đà-hòa, hai là Bồ-tát Lana-lân-kiệt, ba là Bồ-tát Kiều-nhật-đâu, bốn là Bồ-tát Na-la-đạt, năm là Bồ-tát Tu-thâm, sáu là Bồ-tát Nhân-để-đạt, bảy là Bồ-tát Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa, tám là Bồ-tát Hòa-luân-điều.

Tám vị Bồ-tát ấy cầu đạo từ vô số kiếp cho đến nay chưa chứng đắc quả Phật. Tám vị Bồ-tát này khi xưa học đạo đều nguyện cho muôn dân nơi tám phương và hai phương trên dưới cùng được gặp Phật. Hoac có người nguy cấp, nếu gọi to danh tự của tám vị ấy thì họ liền được giải trừ, hoặc khi tuổi thọ của họ sắp hết, tám vị Bồtát này liền bay đến nghinh đón. Nguyện đem một chút công đức này làm cho mọi người đều an vui như tám vị Bồ-tát ấy.

 

Print Friendly, PDF & Email