PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo và 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh như Di-lặc Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bất Khả Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khoái Lạc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hoan Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hỷ Ái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nội Khoái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Hồ Nghi. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Thích. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Liên Hoa Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Các cõi nước của chư Phật Như Lai này đều thanh tịnh. Nơi ấy không có năm trược, không có ái dục, không có người nữ, không có tâm cấu nhiễm, không có trù ếm, và không có sự phân biệt.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật Như Lai này và thọ trì đọc tụng, thì họ sẽ không bao giờ còn đọa vào ba đường ác–duy trừ năm tội vô gián.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng. Do công đức ấy, nếu hành giả đó phát Bồ-đề tâm thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn chứng đà-la-ni và thường có tướng tốt. … Do thiện nam tử thiện nữ nhân này phụng hành lời dạy của tám Đức Phật, nên khiến họ được chánh hạnh. Khi người nữ xả báo thân ở nơi đó, họ sẽ chuyển sanh làm thân nam tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vào buổi sáng sớm tắm gội, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, và ngày đêm sáu thời phụng trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai trong Kinh này, thời họ sẽ được công đức vô lượng. Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ thiện nam tử thiện nữ nhân này.

– Nếu ở chốn quan lại, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp oan gia, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp cướp bóc, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp nạn nước lửa, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ở giữa biển cả mà gặp hãi hùng của sóng gió, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ở trong quân trận chiến đấu, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu nghe tiếng chim chẳng lành kêu, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp ác mộng, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu bị long thần bắt giữ, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu bị chúng ma bắt giữ và sợ hãi đến lông tóc dựng đứng, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ai mắc bệnh nguy kịch, ôn dịch, hoặc bệnh tật đau đớn, hãy thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này, thời sẽ lập tức được lành khỏi.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Tụng niệm Phật danh hiệu
Thọ trì quốc độ danh
Trừ diệt tất cả ác
Mau thăng lên Chánh Đạo

Sinh ra thường gặp Phật
Thấy Phật sanh hoan hỷ
Giác Tôn chiếu thế gian
Phụng sự tâm thành kính

Vô số trăm ngàn kiếp
Vĩnh viễn chẳng lìa xa
Mau đến Đạo Niết-bàn
Do trì các Phật danh

Hiện tại chư Như Lai
Giáo Pháp ai phụng hành
Nhu hòa lòng chánh trực
Đời đời thấy Thế Tôn

Đoan chánh đủ tướng tốt
Muôn đời sanh phú quý
Dũng mãnh thích bố thí
Làm người chẳng keo kiệt

Người nữ nghe Kinh này
Hớn hở sanh hoan hỷ
Lìa bỏ thân nữ nhân
Chuyển sanh làm nam tử

Binh lính chẳng dám hại
Ngải độc và hoạnh họa
Quan thần với đạo tặc
Không thể hại người này

Năm ma chẳng thể nhiễu
Tướng soái cùng quan thuộc
Không thể thừa trục lợi
Người trì Kinh điển này”

Bấy giờ Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và các vị Bồ-tát thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ đồng ủng hộ tất cả những ai tu học và thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để ủng hộ người bệnh, khiến họ lành bệnh.”

Lúc Phật nói lời ấy xong, Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và chư Bồ-tát, các vị Tỳ-kheo, cùng thiên long quỷ thần, người và a-tu-la, khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất vui mừng, đảnh lễ rồi cáo lui.

Phật Thuyết Kinh Bát Dương Thần Chú

Bản dịch: 31/10/2013, hiệu đính: 31/10/2013