Phật Thuyết Kinh Bát Cát Tường Thần Chú

Hán dịch: Nguyệt Thị Ưu-bà-tắc Chi Khiêm đời Ngô
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo và 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh như Di-lặc Bồ-tát.

Khi ấy Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất và các vị Tỳ-kheo rằng:

“Tất cả hãy nhất tâm lắng nghe.”

Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất:

“Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Sở Nguyện Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Từ Ai Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hoan Hỷ Khoái Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Lạc Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mãn Hương Danh Văn Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Giải Thoát. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.”

Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất:

“Các cõi nước của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác này đều thanh tịnh, không có năm trược, không có ái dục, và cũng không có tâm cấu nhiễm.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng và rộng giảng giải nghĩa thú cho người khác, thì họ sẽ không bao giờ phải chịu ngu si, lời nói không có lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt, các căn không khiếm khuyết, và sở cầu của họ suốt vô lượng năm sẽ không bao giờ bị thiếu hụt.

Khi mang chung, họ sẽ không đọa vào Địa Ngục Thái Sơn, cõi quỷ đói hay trong loài súc sanh. Người ấy sẽ không bao giờ ước vọng nơi Đạo Thanh Văn hay Bích-chi-phật để mà vào Bát-niết-bàn. Họ sẽ đắc Đạo Vô Thượng

Bình Đẳng, luôn chứng đà-la-ni, thường hành Bồ-tát Đạo, và được công đức vô lượng.

Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ người ấy. Họ sẽ không bị quan lại bắt giữ, không bị đạo tặc gây hại, và không bị thiên long quỷ thần nhiễu loạn. Dạ-xoa ác quỷ, ngải độc, hoặc là người hay phi nhân thảy đều không thể sát hại hay thừa cơ trục lợi–duy trừ nghiệp ở đời trước của họ.

Nếu ai mắc bệnh tật, gặp nạn nước lửa, nghe tiếng quạ kêu, thấy ác mộng, hoặc ma quỷ quấy nhiễu; khi những thứ khiếp sợ đến lông tóc dựng đứng như thế xảy ra, họ hãy thường đọc tụng

Kinh Bát Cát Tường Thần Chú, thời lập tức sẽ tránh khỏi.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Nếu ai trì Kinh này
Quốc độ tám Phật danh
Không đọa ba đường ác
Mau thành vô thượng Đạo

Tự giác phát Đạo tâm
Thấy Phật liền khai ngộ
Trong ngoài luôn hoan hỷ
Cúng dường tâm cung kính

Ức kiếp a-tăng-kỳ
Ác hạnh tất tiêu trừ
Trì tám cát tường danh
Giáo Pháp mau rõ thông

Kinh này ai cúng dường
Sanh trong hoa ngàn cánh
Trân bảo vọt hiện ra
Hình sắc đẹp vi diệu

Ai nghe tôn Kinh này
Tôn kính tin vui thích
Phụng trì và đọc tụng
Thanh tịnh chẳng buông lung

Người nữ tin Kinh này
Thành thật không nịnh hót
Xả nữ làm nam tử
Thông minh trí tuệ bén

Phụng trì tám Phật danh
Ra vào giặc không hại
Đạo binh nước lửa độc
Tà quái chẳng thể hại

Yêu mến trì Kinh này
Chúng ma không đắc lợi
Quỷ thần các quan thuộc
Chẳng thể nhiễu loạn họ

Phi hành đến các cõi
Nơi ở rất an vui
Tâm chánh không tà niệm
Thấy Phật sanh hoan hỷ

Sinh ra thường gặp Phật
Phụng sự tâm thành kính
Trừ diệt tất cả ác
Mau đắc Đạo Niết-bàn

Tinh tấn không biếng lười
Lìa bỏ các chướng duyên
Nhu hòa lòng chánh trực
Do trì tám Phật danh

Dũng mãnh hàng chúng ma
Sức họ như kim cang
Đoan chánh đủ tướng tốt
Không ai có thể hơn

Bố thí chẳng keo kiệt
Muôn đời sanh phú quý
Đạo tặc và oan gia
Tự nhiên đều tiêu trừ

Bệnh tật chốn quan liêu
Quạ kêu gặp ác mộng
Trì tám Phật danh này
Chú nguyện liền tránh khỏi

Kinh này ai phụng trì
Di-lặc chư Bồ-tát
Trì Quốc Đông Thiên Vương
Cùng nhau luôn ủng hộ

Sở nguyện đều toại ý
Hớn hở rất vui mừng
Nhất tâm ai tín mến P
hước đức cũng như vậy”.

Lúc bấy giờ có tám vị Bồ-tát đang ở trong chúng hội. Tên các vị ấy là:

– Bạt-đà-hòa Bồ-tát,
– La-na-lân-kiệt Bồ-tát,
– Kiều-nhật-đâu Bồ-tát,
– Na-la-đạt Bồ-tát,
– Tu-thâm-di Bồ-tát,
– Ma-ha Tu-hòa-tát-hòa Bồ-tát,
– Nhân-kỳ-đạt Bồ-tát,
– và Hòa-luân-điều Bồ-tát.

Thời gian kể từ khi tám vị Bồ-tát này cầu Đạo đến nay đã trải vô lượng số kiếp. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, các ngài vẫn chưa chịu thành Phật. Các ngài nguyện cho các chúng sanh khắp mười phương đều sẽ thành Phật Đạo.

“Nếu có ai đang mắc bệnh nguy kịch mà xưng niệm tám danh hiệu của chúng con, thời họ liền được giải thoát. Khi người ấy sắp mạng chung, tám chúng con đây sẽ bay đến rước đón họ.”

Lúc bấy giờ ngài Di-lặc, chư vị Bồ-tát, và Trì Quốc Thiên Vương đều thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ ủng hộ người thọ trì Kinh Bát Cát Tường Thần Chú. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để khiến các bệnh tật của họ thảy đều lành khỏi.”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, ngài Xá-lợi-phất cùng các vị Tỳ-kheo, Dilặc Bồ-tát, thiên long quỷ thần và a-tu-la vương, họ đều rất vui mừng và tín thọ.

 

Phật Thuyết Kinh Bát Cát Tường Thần Chú

Bản dịch: 30/10/2013, hiệu đính: 31/10/2013

Print Friendly, PDF & Email