KIẾP NGƯỜI
THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO

Tác giả: Thiện Phúc
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên