MỞ LỚN CON ĐƯỜNG
Hòa thượng Thích Thái Hòa

 

Phải Biết Tự Cứu Lấy Mình

Khi ta đau, không còn có khả năng để ăn, có nhiều người thương và giúp cho ta đủ loại thực phẩm, nhưng ta không còn có khả năng nào để sử dụng, thì mọi thực phẩm bấy giờ đối với ta đều trở thành vô nghĩa.

Và khi ta có đầy đủ khả năng để ăn và có đầy đủ những sinh lực để sống, cho dù không ai giúp ta bất cứ thực phẩm nào, nhưng ta vẫn tìm đủ mọi cách tạo ra thực phẩm để dùng, bấy giờ thực phẩm nào đối với ta cũng đều có ý nghĩa.

Cũng vậy, khi ta không còn có bất cứ nội lực nào để sống, thì không còn có bất cứ một phép lạ nào có thể yểm trợ cho ta sự sống.

Ta phải có nội lực để sống trước khi nhận sự sống từ mọi phía.

Vậy, bạn hãy tự cứu lấy bản thân của bạn, trước khi cầu người khác cứu./.